ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

ಆಂಜನೇಯರೆಡಿಶ್ರೀ ಸಿ.
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಡಯಟ್, ಕೋಲಾರ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಗೌಡ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ), ಸಾ.ಶಿ.ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ

ಸಂಯೋಜನೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಡಿ. ನಾಗವೇಣಿ
ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ

ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿ. ಆದಿಲಕ್ಷ ಮ್ಮ
ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ

ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ. . ರಘುನಾಥ
ಮು.ಶಿ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಕಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ
ಸ.ಶಿ.ಸಬರಮತಿ.ಪ್ರೌ.ಶಾ.ಸುಗುಟೂರು

ಶ್ರೀ.ಎಚ್.ಎಮ್.ರಾಮಚಂದ್ರ
ಪ್ರ.ಮು.ಶಿ.ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾ.ಕಾಮಧೇನುಹಳ್ಳಿ.

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಶ್ವಿನಿ. .ನಿ.
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಇಲಾಖೆ. ಕೋಲಾರ

ಶ್ರೀ.ವೀರಭದ್ರಾಚಾರಿ
ಸ.ಶಿ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು.ಮಾಲೂರು

ಶ್ರೀ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ.ಎನ್
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ

ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾವ್ ಹೆಚ್.
ಪ್ರ. ದ. ಗು., ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ.ಕೋಲಾರ

ಶ್ರೀ.ಜಿ. ವಿಪುರುಷೋತ್ತಮರಾವ್
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ.,
ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ., ಮುಳಬಾಗಿಲು

ಶ್ರೀ ಎಂ. ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು
ಐ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ಶ್ರೀ ವಿ. ವಿ. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೋಲಾರ

ಸಹಕಾರ
ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಯಟ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯೋಜನಾ ಉಪ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ.ಶಿ.ಅ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್. ಕೋಲಾರ.