ಹಾಡು ೧೪ – ಗೀಗೀ ಪದ

ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗುವದು
ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವ ನರಕ ಸ್ವಾದೀನಾ
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ವ ಸಾಧನಾ ||
ಕಾಂಚಿಪುರದ ಸಿರಿಯಾಳನ ಭಕ್ತಿ
ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಗವಾನಾ
ಆದ ಪ್ರಸನ್ನಾ ||
ಶಿವಾ ಪಾರ್ವತಿ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತಾವು
ಏರಿಕೊಂಡು ಕೂತಾರ ಸದನಾ
ತಂಬೂರಿ ನಾದ ಆತ ಜನನನಾ ||
ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ ನಾರದಮುನಿ ಬಂದ
ಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತ ಎರಡು ಕೈಗಳನು
ಮಾಡಿ ಮುಜರಿಯನಾ ||
ಶಿವಾ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಕೂಡಿಸಿ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡತಾರ ನಾರದನ್ನಾ
ನಿಮ್ಮ ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಾಳದಿನಾ ||
ಯಾವ ಕಡಿಂದ ಬಂದ್ರಿ ಏನ ಸಮಾಚಾರ ತಂದ್ರಿ
ಚಂದದಿಂದ ಮಾಡರಿ ಕಥನಾ
ಇನ್ನ ಯಾವ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಾ ||
ಮೃತ್ಯ ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತ ಹಾದ ಬನ್ನಿ
ಕಾಂಚಿಪುರ ಅಂಬೋದು ರಾಜಪಟ್ಟಣಾ
ಅದು ಸಿರಿಯಾಳ ಅರಸನ ಸ್ವಾದೀನಾ ||
ಚೆಂಗಳಿ ಅವರ ಸತಿ ತಕ್ಕಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗರತಿ
ಚಿಲ್ಲಾಳ ಅಂಬುವವ ಮಗನಾ
ಸತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪಾಲನಾ ||

ಒಂದನೇ ಚಾಲ
ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾದಿನಾ ಹಾಕತಾನ ಅನ್ನಾ
ಅರವಿ ಕೊಡತಾನು
ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಸದಾ ಲೋಲನು ||
ಕಾಂಚಿಪುರಕ ಅನಬೇಕ ಕೈಲಾಸ ನೋಡಿ
ಆಚಹರುಕ ಮಾಡುತ ಸದಾಶಿವಧ್ಯಾನ
ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಾ ||
ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನಸರಿ ಸುಳ್ಳ ಅಂದೇರಿ
ಐತಿ ಇಲ್ಲೇನಾ
ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬದ್ರೀ ಒಂದದಿನಾ ||

ಎರಡನೇ ಚಾಲ
ಶಿವಾ ಅಂದ ನಾರದ ಮುನಿ ಮುಂದಾ
ಕಾಂಚಿಪುರಕ ಹೋಗುವೆ ನಾನು ಇಂದಾ ||
ಭಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವೆ ಅತಂದಾ
ಜಂಗಮ ವೇಷ ಶಿವಾ ಧರಿಸೀದಾ ||
ಮೃತ್ಯ ಲೋಕ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದ ನಡದಾ
ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಕಾಂಚಿಪುರಕ ಬಂದಾ ||

ಏರ
ಕೆಟ್ಟ ವೇಷ ಮೈ ಗಾಯ ತುಂಬಿತ್ತು
ರಕ್ತ ಕೀಂವ ಇಪ್ಪಿಯ ನೊಣಾ
ಜೊಲ್ಲ ಸೋರತ್ತಿತ್ತ ಇಲ್ಲರಿ ಹಸನಾ
ಪಿಚ್ಚ ಮತ್ತ ಹಾಗಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣ ||
ಕಾಂಚಿಪುರದ ಸಿರಿಯಾಳನ ಭಕ್ತಿ
ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಗವಾನಾ
ಆದ ಪ್ರಸನ್ನ ||
ಅತಿಥಿ ಬಂದಿದೇನ ಅನ್ನಾ ನೀಡಿರೆಂದ
ಬದರತಿದ ವಾಡೆದ ಮುಂದಾ
ಹಸದೇನು ಅಂದಾ ||
ನೋಡಿ ದ್ದಾರಪಾಲ ಓಡಿಹೋಗಿ ಆಗ
ತಿಳಿಸಿದಾನ ಅರಸನ ಮುಂದಾ
ಅವನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟುವೆನಂದಾ ||
ಕೆಟ್ಟಮಾರಿ ಹಿಂತಾ ಬಟ್ಟ ಹರಕನ್ನ
ನಾ ಎಂದೂ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ ದುರ್ಗಂಧಾ
ನಾರುವುದಂದಾ ||
ಕೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರ ಅಂವ ಸಿಟ್ಟಿಗೇಳ ಬ್ಯಾಡ
ಹಿಂದಕ್ಕೆಟ್ಟನೆ ಕರತಾ ಅಂದಾ
ಬಂದೀತ ಕುಂದಾ ||
ಏಳುತ ಬೀಳೂತ ಬಗ್ಗಿ ಬಡಗಿ ಹಿಡಿದ
ಮುದಕ ನಿಂತಕೊಂಡಾನ ಬಂದಾ
ಅರಸನ ಮುಂದಾ ||
ಅಕರಾತಿಲೆ ಅರಸ ಎತ್ತಿ ಕೊಂಡ
ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಕ ಇಳಿಸಿದಾ ಓದಾ
ಅರವಿಯ ಕಳದಾ ||
ಸಿರಿಯೊಳ ಚೆಂಗಳ ಕೂಡಿ ಬಚ್ಚಲಕ ಓದು
ನಾನಾತರದ ತೈಲ ಮಕರಂದಾ
ಹಚ್ಯಾರು ತಂದಾ ||
ಗಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ಚೆಂದು ಬೆರಸಿ
ಜಳಕ ಮಾಡಿಸಿದಾರ ಮುದಕಂದಾ
ಆತ ಆನಂದಾ ||

ಒಂದನೇ ಚಾಲ
ಕುಂಡರಸ್ಯಾರು ದೇವರ ಮನಿಯೊಳಗ ಗದ್ದಗಿಮ್ಯಾಗ
ಪರಿಮಳ ಪುಪ್ಪ ತರಿಸ್ಯಾನು
ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಯಾನು ||
ಏನ ಐತಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಹೇಳರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ
ಬೇಡಿದ್ದ ಕೊಡತೇನು
ಕೊಟ್ಟ ವಚನ ತಪ್ಪುವನಲ್ಲ ನಾನು ||
ಬೇಕಷ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ರೊಕ್ಕದ ಭಂಡಾರ
ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಬೇಕೇನು
ಕಡಿಮಿಲ್ಲ ನನಗ ಏನೇನು ||

ಎರಡನೇ ಚಾಲ
ಅತಿಥಿ ಅಂತಾನು ಇದು ಖಾಲಿ
ದ್ರವ್ಯ ಓದ ನಾಯೇನ ಮಾಡ್ಯಲಿ ||
ನರಮೌಂಸ ಬೇಕೋ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ
ಇದು ನಿಚ್ಚ ತಿಳಿಯೋ ಮನದಲ್ಲಿ ||
ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹೇಳೋ ತೀವ್ರದಲ್ಲಿ
ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಗುವೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ||

ಎರ
ಘಾತ ಆತ ಅಂದ ಹೋತ ವಚನ ನಂದ
ಸಿರಿಯಾಳ ಕರದ ತನ್ನ ನೌಕರನಾ
ತರಬೇಕೋ ಮನುಷ್ಯರ ಮೌಂಸವನಾ ||
ಕಾಂಚಿಪುರದ ಸಿರಿಯಾಳನ ಭಕ್ತಿ
ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಗವಾನಾ
ಆದ ಪ್ರಸನ್ನಾ ||
ಸಿರಿಯಾಳ ಅರಸ ತನ್ನ ಆಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು
ಸ್ವಾಮಿ ಕೂತ ಕೇಳ್ಯಾನು ಆಗ
ಅಂತಾನ ಹಿಂಗ ||
ಅನ್ಯರ ಮೌಂಸ ನಾನು ಉಣಲೊಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ
ಮಗನ ಮೌಂಸ ನೀಡರಿ ಬೇಗ
ಉಣ್ಣುವೆನೀಗ ||
ಇಷ್ಟಕೇಳಿ ಅರಸ ನಿಷ್ಟುರಮಾಡಿ ಮನಸ
ಮಡದೀ ನೀ ಬಾ ಅಂದ ಚೆಂಗಳಿಗೆ
ಹೇಳ್ಳಾನು ಹಿಂಗ ||
ಕೇಳಿ ಚೆಂಗಳಿ ಮೂರ್ಚೆ ಬಂದು
ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಾಳ ಧರಣಿಯ ಮ್ಯಾಗ
ಬಡದಿತ ದಿಂಗ ||
ಬಿದ್ದ ಚಂಗಳಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಎದ್ದ ಕುಂತ
ಶೋಕ ಮಾಡತಾಳ ಮನದಾಗ
ಏನ ಬಂತೋ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನನಗ ||
ಹೆತ್ತ ಕೂಸಿನ ಕುತ್ಗಿಕೊಯ್ದು
ತುತ್ತ ಮಾಡೋದಾತ ಜಂಗಮಗ
ಅಂತಾಳ ಹಿಂಗ ||
ಸಿರಿಯಾಳ ಅರಸ ಆಗ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ
ಮ್ಯಾಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಚಂಗಳಿಗೆ
ಶೋಕ ಮಾಡಬ್ಯಾಡ ನೀ ಈಗ ||
ಸಿಟ್ಟಗೆದ್ದ ಅತಿಥಿ ಅಂತಾನ
ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿ ಆಗೇತಿ ನನಗೆ
ನೀಡಿರಿ ಬೇಗ ||

ಒಂದನೇ ಚಾಲ
ಅತಿಥಿ ಆಡದಂದಾ ವಚನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡತಾನ
ಮಗನ್ನ ಕರಿ ಅಂತಾ
ಚಂಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾ ತುರ್ತಾ ||
ಲಗುಬಗಿ ಕಂದನ್ನ ಕರಿಸಿ ಚಂಡರುಂಡ ಕೊರೆಸಿ
ಮಾಡಿಸು ಅಡಗಿ ತುರ್ತಾ
ಇಷ್ಟಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಂತಾ ||

ಎರಡನೇ ಚಾಲ
ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಳು ಚಂಗಳಿ ಬಾಗಿಲಮುಂದಾ
ಎಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಚಿಲ್ಲಾಳಾ ಬಾರೋ ಕಂದಾ ||
ತಕ್ಷಣಕ ಮಗ ಅವ್ವಾ ಅಂದಾ
ಅಡಬಡಸಿ ಚಿಲ್ಲಾಳ ಓಡಿ ಬಂದಾ ||
ಡಂಡಗುಂಡಿನ ಆಟ ಒಳ್ಳೆದುಂದಾ
ಆಡೋ ಸರತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ನಂದಾ ||

ಏರ
ಗಂಟಲ ಬಿಗಿದು ದುಃಖವಟ್ಟರಿಸಿ
ತೆಕ್ಕಿಯೋಳಗ ಅಪ್ಪ್ಯಾಳ ಮಗನಾ
ಕುಂತಾಳ ಸುಮ್ಮನಾ ||
ಕಾಂಚಿಪುರದ ಸಿಯಾಳನ ಭಕ್ತಿ
ನೊಡಲಿಕೆ ಬಂದ ಭಗವಾನಾ
ಅದ ಪ್ರಸನ್ನಾ ||
ಯಾಕಕರದೆ ತಾಯಿ ಏನ ಕಾರಣ
ಶೋಕ ಮಾಡುವಿ ಚಿಂತಿ
ಅಳವುತ ಕುಂತಿ ||
ನಿನ್ನ ಶಿರಾ ಕೊಯ್ದು ಮಾಂಸದ ಅಡಗಿ
ಮಾಡಿ ನೀಡಿರೆಂದ ಅತಿಥಿ
ಇನ್ನೇನು ಗತಿ ||
ಮಗನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಅಂತಾಳ
ನಿನ್ನ ಮುಖಾ ಇಂದಿಗೆ ಎರವಾತಿ
ನಮ್ಮನ್ನ ಮರತಿ ||
ಚಿಲ್ಲಾಳ ಅನ್ನೋ ಸಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾತೊ
ನಾ ತಿನಿಸಿ ಉಣಿಸಿ ಮಾಡಿನ್ನೊ ಪ್ರೀತಿ
ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕರತಿ ||
ಮಾತೆ ಕೇಳಿದು ಮಿಥ್ಯಾಶರೀರಾ
ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು ನಡದೈತಿ
ಎಂದ ಬಿಟ್ಟೈತಿ ||
ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕ ನನ್ನ ದಾನಾ ನೀಡರಿ
ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ಆಗೋದು ಮುಕ್ತಿ
ಹಬ್ಬೀತು ಕೀರ್ತಿ ||
ಅಂದ ಚೆಂದದ ಮಾತ ಕಂದ ಆಡೋದು ಕೇಳಿ
ಶೋಕ ಮಾಡತಾಳ ಪತಿವರತಿ
ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಪ್ರಾಣಪತಿ ||
ನಿಷ್ಠುರ ಮನಸ ಮಾಡಿ ನಿಂತಾಳ ಎದುರಿಗಿ
ವರಿಯ ಜಗ್ಗಿ ಹಿರಿದಾಳ ಕತ್ತಿ
ಕಡದಾಳ ಎತ್ತಿ ||

ಒಂದನೇ ಚಾಲ
ಕುಲು ಕುಲು ಕೂಸ ನಗವೂತ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟೀತ
ಸಣ್ಣ ಕಳಲಾ
ಮಾರಿ ಕಳಾಕಡಿಮಿ ಆಗಿಲ್ಲಾ ||
ಲಗುಬಗಿ ಕೂಸನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ತೊಳದಾರು ಸ್ವಚ್ಚಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರ್ವೆಲ್ಲಾ
ಕೂಡಿಸ್ಯಾರ ತಡಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ ||
ತಗದಿಟ್ಟ ಕೊಂಡಾಳು ಚಂಡ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಬರೆ ಮುಂಡ
ಮಗನ ಹಂಬಲಾ
ಅವಸರಲಿ ಅಡಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಾ ||

ಎರಡನೇ ಚಾಲ
ಎಡಿ ಬಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಳ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಾ
ಖೂನಾ ಹಿಡದ ಶಿವ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದಾ ||
ಮುಂಡ ಉಂಡ ಬತಿಗೆಡೆನು ಅಂದಾ
ಚೆಂಡ ತಿನ್ನುವೆ ಮೊದಲ ತಾ ಅಂದಾ ||
ಇಟ್ಟಾಳ ಚಂಗಳೆ ಚಂಡ ತಂದಾ
ನೋಡಿ ಅತಿಥಿ ಅದಾನು ಆನಂದಾ ||

ಏರ
ಈ ಚೆಂಡ ಒಯ್ದು ಒಳಕಲ್ಲಿನೊಳಗ ಹಾಕಿ
ಒಣಕಿಲಿಂದ ಕುಟ್ಟಿರಿ ಇದನ್ನಾ
ಮಾಡತಿ ಸಣ್ಣಾ ||
ಕಾಂಚಿಪುರದ ಸಿರಿಯಾಳನ ಭಕ್ತಿ
ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಗವಾನಾ
ಆದ ಪ್ರಸನ್ನಾ ||
ಸಿರಿಯಾಳ ಚಂಗಳಿ ಚೆಂಡ ಕುಟ್ಟುವಾಗ
ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಯಾರ ಗೀತಾ
ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡದಾನ ಗುರತಾ ||
ಚೆಂಡ ರುಂಡ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಕಲಸೋದು
ಶಿವಾ ನೋಡಿದಾನ ಕುಂತಾ
ಅಂತಾನ ಮಸ್ತಾ ||
ಮಗನ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಃಖ ಮಾಡಿದರ
ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಲ್ಲೇನು ಅಂತಾ
ಮೊದಲ ತಿಳಿಸಿದೇನ ಈ ಮಾತಾ ||
ಸರ್ವ ಕೆಲಸ ಪರಿಹಾರ ವಾದೀತ
ಮೂರು ಎಡಿಯ ಮಾಡರಿ ಕತುರಿತಾ
ತಗದಾನ ಬೇತಾ ||
ಅತಿಥಿ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಾಳ ಅಂತಾನ
ಮೂರು ಎಡಿ ಯಾರ‍್ಯಾರಿಗಂತಾ
ಕೇಳ್ಯಾನು ಅಂಜುತಾ ||
ನಾನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಡದಿ ಚಂಗಳಿ
ಮೂವರು ಕೂಡಿ ಉಣ್ಣೋನು ಕೂತಾ
ಆಗೋನು ಶಾಂತ ||
ಚಂಗಳಿ ಅಂತಾಳಾಗ ಹಡದ ಕೂಸನ್ನ
ಕಡಿದ ತಿನ್ನೋದ ಬಂದೀತ ಹೊತ್ತಾ
ದೇವಾ ಭಗವಂತಾ ||
ಅರಸನ ವಚನಾ ಅಲ್ಲಗಳಿಯಲಿಲ್ಲಾ
ಮೂರು ಎಡಿಯ ಮಾಡ್ಯಾಳ ತುರ್ತಾ
ಉಣ್ಣುವೆನಂತಾ ||

ಒಂದನೆ ಚಾಲ
ಎಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದನಿಂತ ಹೋಗುವೆನು ಅಂತ
ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಾ
ಅರಸ ಹಿಡಿದ ಅತಿಥಿಯ ಕಾಲಾ ||
ಸ್ವಾಮಿ ಏನಬಂತ ಸಂಕೋಚ ಹೇಳರಿ ಸ್ವಚ್ಚ
ಕೊಟ್ಟ ವಚನ ನಾನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲಾ
ಇದು ಏನು ನನಗ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲಾ ||
ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದ ಮನಿಯಾಗ ಉಂಡಿಲ್ಲಯಾವಾಗ
ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ಕರಿಯೋ ತಾತ್ಕಾಲಾ
ಉಣ್ಣುವೇನು ಆಮ್ಯಾಲಾ ||

ಎರಡನೇ ಚಾಲ
ನಿಮಗ ನೀಡೆವರಿ ಒಬ್ಬಮಗ ಇದ್ದಾ
ಇನ್ನ ಕರಿದರ ಬಂದಾನು ಎಲ್ಲಿಂದಾ ||
ಯಾವ ದೋಸ ಅಗಿಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮಿಂದಾ
ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳರಿ ಚೆಂದದಿಂದಾ ||
ಸಂಶೆ ಬಿಡರಿ ಮನಸಿನೊಳಗಿಂದಾ ||
ತಡಾ ಆದೀತು ಮಗನ್ನ ಕರೀರೆಂದಾ ||

ಏರ
ಅತಿಥಿ ಅಡಿದ ವಚನವ ಕೇಳಿ
ಕರಿಲಿಕ್ಕ ಹ್ವಾದಾಳು ಚಂಗಳೆ ತಾನಾ
ನಡಗತಿದ್ದಳು ಒಂದೇ ಸವನಾ ||
ಕಾಂಚಿಪುರದ ಸಿರಯಾಳನ ಭಕ್ತಿ
ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಗವಾನಾ
ಆದ ಪ್ರಸನ್ನಾ ||
ಹೊರಗ ಬಂದ ಎತ್ತ ಹ್ವಾದ್ಯೋ ಮಗನ ಅಂತ
ದುಃಖದಿಂದ ಚಂಗಳೆ ತಾನಾ
ಕರದಾಳ ಮಗನ್ನಾ ||
ಅಪ್ಪಾ ಬರೋ ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ಅತಿಥಿ
ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಊಟವನಾ
ಕುಂತಾನ ಸುಮ್ಮನಾ ||
ಸಾಲಿಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಕೈಯಾಗ
ಓಡಿ ಬಂದ ಚಿಲ್ಲಾಳ ತಾನಾ
ಯಾಕ ಕರದೆ ಅವ್ವಾ ನನ್ನ ||
ಅಪ್ಪಾ ಬಾರೋ ಎಂದು ಗಪ್ಪನೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು
ಒಳಗ ಬಂದಾಳ ಆಕ್ಷಣಾ
ಇಳಿಸ್ಯಾಳ ಮಗನ್ನಾ ||
ಮೊದಲಿನ ವೇಷ ಬದಲ ಆಗಿ
ನಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಶಿವನಾ
ಕಂಡಾರು ಅವನ್ನಾ ||
ಗಂಡಾ ಹೆಣತಿ ಮಗಾ ಕೂಡಿಕೊಂಡ
ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಿದಾರ ಪಾದವನಾ
ಕಾಡಿದ್ದೋ ನಮನ್ನಾ ||
ಮಾಯಾ ರೂಪದಿಂದ ಮೌಂಸದ ಅಡಗಿ
ಪಂಚಾಮೃತ ಆತ ಆಕ್ಷಣಾ
ನೋಡ್ಯಾರು ಅದನ್ನಾ ||
ನಾಲ್ಕು ಎಡಿಮಾಡಿ ನಾಲ್ವರು ಕೂಡಿ
ನಕ್ಕೂಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ ಊಟವನಾ
ಆತ ನಿವಾರಣಾ ||
ನಿಮ್ಮ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಮೃತ್ಯೇಕ ಇಳದ ಬಂದೇನು ನಾನಾ
ಆಗ್ರಿ ಉದ್ದರನಾ ||
ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಕ್ಕ ನಾನು ಧನ್ಯ ನಾದೆನು
ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಕಾಣೆನು ಯಾರನ್ನಾ
ಮೆಚ್ಚಿದ ನಿಮ್ಮನ್ನಾ ||
ಯಾವ ವರವ ಬೇಕೊ ಬೇಡೋ ಅರಸಾ ನೀನು
ಹರುಷದಿಂದ ಕೊಡುವೆನು ನಾನು
ಯಾಕ ಅನುಮಾನಾ ||
ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡಿದಂತೆ ಮತ್ತ್ಯಾರು ಕಾಡಬ್ಯಾಡ್ರೀ
ಬೇಡುವೆ ಇದನಾ
ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೇನಾ ||

ಒಂದನೆ ಚಾಲ
ಸಿರಿಯಾಳಗ ಅಂತಾನು ಶಂಕರನು ಭೂಲೋಕ ಜನರನ್ನು
ಕಾಡೊದಿಲ್ಲ ನಾನು
ಹಿಂಗಂತ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಾನು ||
ಶಿವಾ ಅಂದ ಬಾಲ ಚಿಲ್ಲಾಳಗ ತಂದಿ ಸಿರಿಯಾಳಗ
ತಾಯಿ ಚಂಗಳಿಗ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡತೇನು
ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗಿ ಇರೋ ನೀನು ||
ವರವ ಕೊಟ್ಟಾನು ಹಿಂಗ ಅವರ ತಲಿಮ್ಯಾಗ
ಹಸ್ತ ಇಟ್ಟಾನು
ಮರ್ತ್ಯ ಬಿಟ್ಟ ಮಾಯ ಆದಾನು ||

ಎರಡನೇ ಚಾಲ
ಸಿರಿಯಾಳ ಅನಿಸಿದ ಗುಣಶೀಲಾ
ಚಂಗಳಿ ಹಂತಾವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲಾ ||
ಚಿಲ್ಲಾಳ ಇನ್ನೊ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಾ
ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ಹಬ್ಬಿತ ನಾಡಮ್ಯಾಲ ||
ತಿಗಡೊಳ್ಳಿ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಬಲಾ
ಶಿವ್ಯಾಗ ತಿಳಿಸಿದ ಕವಿ ಅಕಲಾ ||

ಏರ
ಪಕ್ಕಾಶ್ಯಾಣೆ ಅಲ್ಲ ಹುಚ್ಚ ಮರಿಕಲ್ಲ
ಸಾರಾಂಶ ತಗದ ನೋಡಿದ ಕತನಾ
ಬರದಾನ ಹಸನಾ ||
ಕಾಂಚಿಪುರದ ಸಿರಿಯಾಳನ ಭಕ್ತಿ
ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಗವಾನಾ
ಆದ ಪ್ರಸನ್ನಾ ||