ಆಟವೆಲ್ಲ ಅಂಗಾಳೆ ಬಿಂಗಾಳೆಯಂತೆಯೇ ನಡೆಯುವುದು “ಬ(ಪ)ಟ್ಟೆ ಗುಣಿ ಬಡಬಡ ಗೋಣ್” ಎಂಬುದು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಹೇಳುವ ಹಾಡು.