೧.         ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಸ್ಯಾನುವಂಶಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ಹೊಸದೆಹಲಿ
೨.         ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅನುವಂಶಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಲ್
೩.         ಭಾರತೀಯ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮೋಜಣಿ ಇಲಾಖೆ
೪.        ಕೇಂದ್ರೀಯ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಹಿಡಿಯುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
೫.        ಕೇಂದ್ರಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ
೬.         ಕೇಂದ್ರೀಯ ಉತ್ತರ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ
೭.         ಕೇಂದ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
೮.         ಕೇಂದ್ರೀಯ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
೯.         ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೇಕೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
೧೦.      ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಡಲಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
೧೧.      ಕೇಂದ್ರೀಯ ಒಣಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
೧೨.      ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭತ್ತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
೧೩.       ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
೧೪.      ಕೇಂದ್ರೀಯ ತಂಬಾಕು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
೧೫.      ಕೇಂದ್ರೀಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
೧೬.      ಮೊಹೇರ್  ಕೇಂದ್ರ
೧೭.      ಬೇಳೆಕಾಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿ
೧೮.      ಅರಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
೧೯.       ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಮೋಜಣಿ ಇಲಾಖೆ
೨೦.      ಜಿ.ಬಿ.ಪಂತ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಲಮೋರಾ
೨೧.      ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ
೨೨.       ಭಾರತೀಯ ಕಬ್ಬು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
೨೩.       ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭೂಪಾಲ
೨೪.      ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
೨೫.      ಭಾರತೀಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ
೨೬.      ಭಾರತೀಯ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಘ
೨೭.       ಭಾರತೀಯ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಘ
೨೮.      ಭಾರತೀಯ ಮರ ಇಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಘ
೨೯.       ಭಾರತೀಯ ಕೀಟ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ
೩೦.       ಭಾರತೀಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ
೩೧.       ಶುಷ್ಕ ಮಂಡಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜೋಧಪುರ
೩೨.       ವಾರ್ಷಿಕ ಪರ್ಣಪಾತಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಬಲಪೂರ
೩೩.       ಅರಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ
೩೪.      ಮಳೆಗಾಡು ಹಾಗೂ ಆರ್ದ್ರಪರ್ಣಪಾತಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜೊಹ್ರತ್
೩೫.      ಮರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
೩೬.       ಗೋಣಿನಾರು ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಥೆ
೩೭.       ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ
೩೮.       ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಿಕೊಡೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
೩೯.       ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈನಿನಮನೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
೪೦.      ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ
೪೧.      ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ, ದೆಹಲಿ
೪೨.      ಪದ್ಮಜಾ ನಾಯ್ಡು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ, ದಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್
೪೩.      ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಜಮ್ಮು
೪೪.      ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಜೋಹ್ರತ್
೪೫.      ಸಲಿಮ್ ಅಲಿ ಪಕ್ಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ
೪೬.      ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ
೪೭.      ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಡೆಹರಾಡೂನ್
೪೮.      ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನು ಅನುವಂಶಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
೪೯.      ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮೋಜಣಿ ಇಲಾಖೆ