ಹಿಮಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಭಾರತ

ಕ್ರ. ಸಂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು ಕುಟುಂಬ
೧. ಎಬಿಸ್ ಡಿಲೆವಾಯ್ ಪೈನೇಸಿ
೨. ಎಕಂಥೆಫಿಪ್ಪಟಮ್ ಸಿಲ್‌ಹೆಟೆನ್ಸ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೩. ಎಕೋನಿಟಮ್ ಡೈನೋರೈಝಮ್ ರನನ್‌ಕ್ಯುಲೇಸಿ
೪. ಎಡಿನಾಂಡ್ರಾ ಗ್ರಿಫಿಥಿ ಥಿಯೇಸಿ
೫. ಎಗ್ಲೇಟಾ ಪರ್ವಿರಿಡಿಸ್ ಮೇಲಿಯೇಸಿ
೬. ಎಂಬ್ಲಿಯಾಂಥಸ್ ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೋರಸ್ ಮಿರ್ಸಿನೆನ್‌ಸಿ
೭. ಎನಕೊಲೊಸಾ ಇಲಿಕೊಯ್ಡಿಸ್ ಓಲಿಯೇಸಿ
೮. ಎನಾಕ್ಟೊಲ್‌ಟಿಲಸ್ ಮೊಂಟಾನಾ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೯. ಎಂಜಿಯೋಪೈರಿಸ್ ಇವೆಕ್ಟಾ ಎಂಜಿಯೊಪ್ಟೆರಿಡೇಸಿ
೧೦. ಎಫಿಲ್ಲೋರ್‌ಟಿಸ್ ಮೊಂಟಾನಾ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೧೧. ಅರ್ಚನಾಂಥೆ ಕ್ಯಾಥ್‌ಕಾರ್ಟಿ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೧೨. ಅರ್ಚನಾಂಥೆ ಕ್ಲಾರ್ಕಿ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೧೩. ಆರ್ಟಮಿಸಿಯಾ ಅಮಿಗ್‌ಡಾಲಿನಾ ಎಸ್ಟೆರೇಸಿ
೧೪. ಅರುಂಡಿನಾ ಗ್ರಾಮಿನಿಫೋಲಿಯಾ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೧೫. ಎಸ್ಟ್ರಾಗ್ಯಾಲಸ್ ಸ್ಟ್ರೊಬಿಲಿಫೆರಸ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಿಯೋನೇಸಿ
೧೬. ಎಟ್ರೋಪಾ ಅಕ್ಯುಮಿನೇಟ ಸೊಲನೇಸಿ
೧೭. ಬೆಲನೋಫೋರಾ ಡೈಯೋಯಿಕಾ ಬೆಲನೊಫೋರೇಸಿ
೧೮. ಬೊಟ್ರಿಟಿಯಮ್ ವಿರ್ಜಿನಿಯಾನಮ್ ಒಫಿಯೋಗ್ಲಾಸೇಸಿ
೧೯. ಬ್ರೈನ್ ಇನ್‌ಸಿಗ್‌ನಿಸ್ ಬ್ಲಿಕ್ನೇಸಿ
೨೦. ಕ್ಯಾಮೇಲಿಯಾ ಕ್ಯಾಡುಕಾ ಥಿಯೇಸಿ
೨೧. ಕ್ಯಾಟಾಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಬೆಕ್ಕರೊಯಿಡ್ಸ ಎಸ್ಟೆರೇಸಿ
೨೨. ಕಾಲ್ಚಿಕಮ್ ಬುಟಿಯಮ್ ಲಿಲಿಯೇಸಿ
೨೩. ಕ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ ಟೀಟಾ ರನನ್‌ಕ್ಯುಲೇಸಿ
೨೪. ಸೈಯಾಥಿಯಾ ಗಿಗ್ಯಾಂಟಿಯಾ ಸೈಯಾಥಿಯೇಸಿ
೨೫. ಸಿಂಬಿಡಿಯಮ್ ಮೆಕ್ರೋರೈಝಾನ್ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೨೬. ಸಿಪ್ರಿಪೇಡಿಯಮ್ ಕಾರ್ಡಿಜೆರಮ್ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೨೭. ಸಿಪ್ರಿಪೇಡಿಯಮ್ ಇಲೆಗನ್ಸ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೨೮. ಸಿಪ್ರಿಪೇಬಯಮ್ ಹಿಮಾಲಾಸಿಕಮ್ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೨೯. ಸಿಪ್ರಿಪೇಡಿಯಮ್ ಮೆಕ್ರಾಂಥೋನ್ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೩೦. ಡೆಂಡ್ರೋಬಿಯಮ್ ಡೆನ್ಸಿಫ್ಲೋರಮ್ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೩೧. ಡೈಯಂಥಸ್ ಕಾಶ್ಚಿಮಿರಿಕಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಫಿಲ್ಲೇಸಿ
೩೨. ಡೈಡಿಸಿಯೆ ಕನ್ನಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮಿ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೩೩. ಡೈಯಸ್ಕೋರಿಯಾ ಡೆಲ್ಪೈಡೆ ಡಯಸ್ಕೋರಿಯೇಸಿ
೩೪. ಡಿಪ್ಟೆರಿಸ್ ವಲ್ಲಿಚಿ ಡಿಪ್ಟೆರಿಡೇಸಿ
೩೫. ಡಿಶ್ಚಿಡಿಯಾ ಬೆಂಘಾಲೆನ್ಸಿಸ್ ಎಸ್ಕೆಪಿಯಾಡೇಸಿ
೩೬. ಡಿಶ್ಚಿಡಿಯಾ ರೆಫ್ಲೇಸಿಯಾನಾ ಎಸ್ಕೆಪಿಯಾಡೇಸಿ
೩೭. ಡ್ರೊಸೆರಾ ಬರ್ಮಾನಿ ಡ್ರೊಸೆರೇಸಿ
೩೮. ಡ್ರೊಸೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಡ್ರೊಸೆರೇಸಿ
೩೯. ಇಲಿಯೋಕಾರ್ಪಸ್‌ಪ್ರುನಿಪೊಲ್ಟಸ್ ಇಲಿಯೋಕಾರ್ಪೇಸಿ
೪೦. ಇರೆಮೋಸ್ಟಾಟಿಸ್ ಸುಪರ್ಬಾ ಲ್ಯಾಮಿಯೇಸಿ
೪೧. ಎರಿಯಾ ಕ್ಯ್ರಾಸ್ಸಿಕಾಲಿಸ್ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೪೨. ಗ್ಯಾಲಿಯೋಲಾ ಲಿಂಡ್ಲಿಯಾನಾ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೪೩. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಿಲಿಸ್ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೪೪. ಜೆಂಟಿಯಾನಾ ಕುರೋ ಜೆಂಟಿನೇಸಿ
೪೫. ಹೆಡಿಸಾರಮ್ ಕಾಚೆಮಿರಿಯಾನಮ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಿಯೋನೇಸಿ
೪೬. ಹೆಲ್ಮಿಂಥೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ ಝೈಲಾನಿಕಾ ಹೆಲ್ಮಿಂಥೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಯೇಸಿ
೪೭. ಹೆಲ್ವಿಂಜಿಯಾ ಹಿಮಾಲೈಕಾ ಹೆಲ್ವಿಂಜಿಯೇಸಿ
೪೮. ಇಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಬೆಲಿಯೊಯ್ಡಸ್ ಎಕ್ವಿಫೋಲಿಯೇಸಿ
೪೯. ಐಯೋಡಿಸ್ ಹೂಕೇರಿಯಾನಾ ಲಕ್ಸಿನೇಸಿ
೫೦. ಲವೇಟರ ಕಾಶ್ಮೀರಿಯಾನಾ ಮಾಲ್ವೇಸಿ
೫೧. ಲೆಸ್‌ಪೆಡೆಝಾ ಎಲೆಗನ್ಸ ಪ್ಯಾಪಿಲಿಯೋನೇಸಿ
೫೨. ಲೋರೋಪೆಟಾಲಮ್ ಟೈನೆನ್‌ಸ ಹೇಮಾಮೇಲಿಡೇಸಿ
೫೩. ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಗ್ರಿಫಿಥಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯೇಸಿ
೫೪. ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಗುಸ್ಟಾವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯೇಸಿ
೫೫. ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಟೆರೋಕಾರ್ಪಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯೇಸಿ
೫೬. ಮೆಕೊನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬೆಟೊನಿಸಿಫೋಲಿಯಾ ಪಾಪವರೇಸಿ
೫೭. ನರ್ದೊಸ್ಟಾಟಿಸ್ ಗ್ರಾಂಡಿಫ್ಲೋರಾ ವಲೇರಿನೇಸಿ
೫೮. ನೆಫೆಂಥೆಸ್ ಖಾಸಿಯಾನಾ ನೆಫೆಂಥೇಸಿ
೫೯. ಒಲ್ಯಾಕ್ಸ ನಾನಾ ಒಲಿಯೇಸಿ
೬೦. ಆರ್ಮೋಸಿಯಾ ಗ್ಲಾಕಾ ಪ್ಯಾಪಿಲಿಯೋನೇಸಿ
೬೧. ಆಸ್ಮುಂಡಾ ರೆಗಾಲಿಸ್ ಆಸ್ಮುಂಡೇಸಿ
೬೨. ಪ್ಯಾಫಿಯೊಪೆಡಿಲಮ್ ಡ್ರುರಿ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೬೩. ಪ್ಯಾಫಿಯೋಪೆಡಿಲಮ್ ಫೇರ್‌ಲಿಯಾನಮ್ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೬೪. ಪ್ಯಾಫಿಯೋಪೆಡಿಲಮ್ ಹಿರ್‌ಸುಟಿಸ್ಸಿಯಮ್ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೬೫. ಪ್ಯಾಫಿಯೋಪೆಡಿಲಮ್ ಇನ್‌ಸಿಗ್ನೆ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೬೬. ಪ್ಯಾಫಿಯೋಪೆಡಿಲಮ್ ಸ್ಟೈಸೆರಿಯಾನಮ್ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೬೭. ಪ್ಯಾಫಿಯೋಪೆಡಿಲಮ್ ವೆನುಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೬೮. ಪ್ಯಾಫಿಯೋಪೆಡಿಲಮ್ ವಿಲ್ಲೋಸಮ್ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೬೯. ಫಿಲ್ಲೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಬುಸೊಯ್ಡಿಸ್ ಪೋಯೇಸಿ
೭೦. ಪೈಸಿಯಾ ಬ್ರಾಚಿಟೈಲಾ ಪೈನೇಸಿ
೭೧. ಪ್ಲಾಟಿಸೆರಿಯಮ್ ವಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಪಾಲಿಪೊಡಿಯೇಸಿ
೭೨. ಪ್ಲಿಯೋನ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಸ್ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೭೩. ಪೊಡೊಫಿಲಮ್ ಹೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಮ್ ಪೋಡೊಫಿಲ್ಲೇಸಿ
೭೪. ಪೊಪುಲಸ್ ಗ್ಯಾಂಬೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಕೇಸಿ
೭೫. ಪೊಟ್ಯಾಮಿಯಾ ಪೆರಾಡಾಕ್ಸಾ ಲಾರೇಸಿ
೭೬. ಸಿಲೋಟಮ್ ನುಡನ್ ಸಿಲೋಟೇಸಿ
೭೭. ರಾವಲ್‌ಫಿಯಾ ಸರ್ಪೆಂಟಿನಾ ಅಪೋಸೈನೇಸಿ
೭೮. ರೆನಾಂಥೆರಾ ಟಿನ್‌ಶೂಟಿಯಾನಾ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೭೯. ರಿಯಮ್ ನೊಬೈಲ್ ಪಾಲಿಗೊನೇಸಿ
೮೦. ರ್ಹೋಡೊಡೆಂಡ್ರಾನ್ ಎರಿಝಲಮ್ ಎರಿಕೇಸಿ
೮೧. ರ್ಹೋಡೊಡೆಂಡ್ರಾನ್ ಡಾಲ್‌ಹೌಸಿ ಎರಿಕೇಸಿ
೮೨. ರ್ಹೋಡೊಡೆಂಡ್ರಾನ್‌ಎಡ್ಗೆವರ್ತಿ ಎರಿಕೇಸಿ
೮೩. ರ್ಹೋಡೊಡೆಂಡ್ರಾನ್ ನಿವಾಲೆ ಎರಿಕೇಸಿ
೮೪. ರ್ಹೋಡೊಡೆಂಡ್ರಾನ್ ನುಟಾಲ್ಲಿ ಎರಿಕೇಸಿ
೮೫. ರ್ಹೋಡೊಡೆಂಡ್ರಾನ್ ಸಾಂತಾಪುಯಿ ಎರಿಕೇಸಿ
೮೬. ರ್ಹೋಡೊಡೆಂಡ್ರಾನ್ ಸ್ಟೆನೋಲಮ್ ಎರಿಕೇಸಿ
೮೭. ರ್ಹೋಸ್‌ಹೂಕೇರಿ ಅನಾಕಾರ್ಡಿಯೇಸಿ
೮೮. ಸಪ್ರಿಯಾ ಹಿಮಾಲಯಾನಾ ರಾಫ್ಲೇಸಿಯೇಸಿ
೮೯. ಸಾಸ್ಸುರಿಯಾ ಬ್ಯ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟಾ ಎಸ್ಟೆರೇಸಿ
೯೦. ಸಾಸ್ಸುರಿಯಾ ಗ್ನಾಫಲೋಡಿಸ್ ಎಸ್ಟೆರೇಸಿ
೯೧. ಸಾಸ್ಸುರಿಯಾ ಡಿಜಿಟೇಟಾ ಶೈಝಿಯೇಸಿ
೯೨. ಸೈಝೇಯಾ ಡಿಜಿಟೇಟಾ ಟೆಟ್ರಾಸೆಂಟ್ರೇಸಿ
೯೩. ಟೆಟ್ರಾಸೆಂಟ್ರಾನ್ ಸೈನೆನ್ಸೆ ಟೆಟ್ರಾಸೆಂಟ್ರೇಸಿ
೯೪. ತೈಲಕೀಸ್ಪರ್ಮಮ್ ರುಪಿಫ್ಯ್ರಾಗ್ರಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಫಿಲ್ಲೇಸಿ
೯೫. ವಾಂಡಾ ಸೆರುಲಿಯಾ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೯೬. ವಾಂಡಾ ಪಂಪಿಲಾ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೯೭. ವನಿಲಾ ಪಿಲಿಫೆರಾ ಆರ್ಕಿಡೇಸಿ
೯೮. ವೈಯೋಲಾ ಫಾಲ್ಕೊನೇರಿ ವೈಯೋಲೇಸಿ
೯೯. ಝಾಂಥೊಕ್ಸೈಲಮ್ ಸ್ಕಾಂಡೆನ್ಸ ರುಟೇಸಿ
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್
೧. ಕೊಮ್ಮಿಫೋರಾ ವಿಟ್ಟ ಬರ್ಸರೇಸಿ
೨. ಹೆಲಿಕ್ರೈಸಮ್ ಕಚಿಕಮ್ ಎಸ್ಟರೇಸಿ
೩. ಹೈಫೆನೆ ಡೈಕೊಟಮಾ ಎರಿಕೇಸಿ
೪. ರೋಸಾ ಇನ್ವೊಲುಕ್ರೇಟ ರೋಸೇಸಿ
ಗಂಗಾ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ
೧. ಎಲ್ಡ್ರೋವಂಡಾ ವೆಸಿಕ್ಯುಲೋಸಾ ಡ್ರೊಸರೇಸಿ
ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಭಾರತ
೧. ಎನೆಮಿಯಾ ಟೊಮೆಂಟೊಸಾ ಸೈಝೇಸಿ
೨. ಅಪಾಮಾ ಬರ್ಬೆರಿ ಅರಿಸ್ಟೊಲೋಕಿಯೇಸಿ
೩. ಬೆಂಟಂಕಿಯಾ ಕೊಂಡಪನ್ನಾ ಅರಕೇಸಿ
೪. ಸಿರೊಪೇಜಿಯಾ ಫಾಂಟಾಸ್ಟಿಕಾ ಎಸ್ಕ್ಲೆಸಿಯಾಡೇಸಿ
೫. ಸೈಕಸ್ ಬೆಡ್ಡೋಮಿ ಸೈಕಡೇಸಿ
೬. ಡೈಯಸ್ಕೋರಿಯಾ ವಿಟ್ಟೀ ಡೈಯಸ್ಕೋರಿಯೇಸಿ
೭. ಎಂಟಾಡಾ ಪರ್ಸೆಥಾ ಮೈಮೋಸೆ
೮. ಫ್ರೇರಿಯಾ ಇಂಡಿಕಾ ಎಸ್ಕ್ಲೆಪಿಯಾಡೇಸಿ
೯. ನೀಟಮ್ ವುಲಾ ನೀಟೇಸಿ
೧೦. ಹೋಯಾ ವಿಟ್ಟ ಎಸ್ಲ್ಕೆಪಿಯಾಡೇಸಿ
೧೧. ಲಿಲಿಯಮ್ ನೀಲ್ಗಿರೆನ್ಸೆ ಲಿಲಿಯೇಸಿ
೧೨. ಲೊಬೇಲಿಯಾ ನಿಕೋಟಿನೆಫೋಲಿಯಾ ಲೋಬೋಲಿಯೇಸಿ
೧೩. ಲೊಸೆನೇರಿಲ್ಲಾ ಬಾರ್ಡಿಲ್ಲೋನಿ ಹಿಪ್ಪೋಕ್ರೇಟೇಸಿ
೧೪. ಮ್ಯಾನಿಸುರಿಸ್ ಡೆವರ್ಜನ್ಸ ಫೋಯೇಸಿ
೧೫. ಪೈಪರ್ ಬರ್ಬೆರಿ ಪೈಪರೇಸಿ
೧೬. ಪೊಡೊಕಾರ್ಪಸ್ ವಲ್ಲಿಚಿಯಾನಸ್ ಪೊಡೋಕಾರ್ಪೇಸಿ
೧೭. ಟೆರೊಕಾರ್ಪಸ್ ಸಂತಾಲಿನಸ್ ಪೆಪಿಲಿಯೋನೇಸಿ
೧೮. ಟೆರೋಸ್ಟರ್ಮಮ್ ಆಬ್‌ಟುಸಿಫೊಲಿಯಮ್ ಸ್ಟೆರ್‌ಕ್ಯುಲಿಯೇಸಿ
೧೯. ಸಂತಾಲಮ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಂತಾಲೇಸಿ
ಅಂದಮಾನ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು
೧. ಐಲ್ಯಾಂಥಸ್ ಕುರ್ಜಿ ಸಿಮಾರುಬೇಸಿ
೨. ಕ್ಯಾನೆರಿಯಂ ಮನ್ನೈ ಬರ್ಸರೇಸಿ
೩. ಡಿಪ್ಟೆರೋಕಾರ್ಪಸ್ ಕೆರ‍್ರಿ ಡಿಪ್ಟೆರೋಕಾರ್ಪೇಸಿ
೪. ಹಿಪ್ಟೋಕ್ರಿಟಿಯಾ ನಿಕೋಬಾರಿಕಾ ಹಿಪ್ಪೋಕೆಟೇಸಿ
೫. ಲ್ಯಾಗರ್‌ಸ್ಟೋಮಿಯಾ ಹೈಪೋಲುಕಾ ಲಿಥ್ರೇಸಿ
೬. ಮಿರಿಸ್ಟಿಕಾ ಅಂದಮಾನಿಕಾ ಮಿರಿಸ್ಟಿಕೇಸ್ರಿ
೭. ಒಫಿಯೊಗ್ಲಾಸಮ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಒಫಿಯೋಗ್ಲಾಸ್ಸೇಸಿ
೮. ಪ್ರೋಡೋಕಾರ್ಪಸ್ ನರ್ಟಿಫೋಲಿಯಸ್ ಪೋಡೋಕಾರ್ಪೇಸಿ
೯. ಸಿಲೋಟಮ್ ಕಂಪ್ಲಾನೇಟಮ್ ಸಿಲೋಟೇಸಿ
೧೦. ಸಿಂಪ್ಲೋಕಾಸ್ ಒಡೊರೊಟಿಸ್ಸಿಮಾ ಸಿಂಪ್ಲೋಕೇಸಿ