ಸೂಚನೆ :      ಮಾವನವಸಾನದಲಿ ದೇವಕಿ
ದೇವಿಯನು ಸಂತಯಿಸಿ ದೇವರ
ದೇವನಕ್ರೂರನ ಮನೋರಥವಿತ್ತು ಮುನ್ನಿಸಿದ

ಪದನು :
ಖಳಶಿರೋಮಣಿ ಕಂಸನಳಿವಿಂ
ಗಳಲಿ ರವಿಯೊಡನಿ

[1]ಳಿದನಸುರನ
ಲಲನೆಯರವೊಲು ಮರುಗಿದುವು ಪಂಕಜರಥಾಂಗಚಯ
ಬಳಿಕ ಯದುಕುಲ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಕ್ರೂರನಕ್ಷೆಯ
ಜಲವ ಮಿಡಿಯುತ ಕಾಣಿಕೆಯನಿತ್ತೆರಗಿ ನಿಂದಿರ್ದ                                                        ೧

ಮುಗಿದ ಕೈ ದಿಟ್ಟಿಸುವ ಲೋಚನ
[2]ಗುಳದಂಘ್ರಿಗಳಂತರಂಗದ
ಬಗೆಯನ [3]ರುಹು[4]ವ ರೋಮಪುಳಕ ಮೃದೂಕ್ತಿರಚನೆಯಲಿ
ಸೊಗಸ ಸೂಸುವ ಮಾತು ಚಿತ್ತವ
ತೆಗೆವ ದೈನ್ಯ ಮನೋತ್ಸವದ ನಂ
ಬುಗೆಯ ಬಿಂಕದಲಚ್ಯುತನ ಮುಂದಿದ್ದನಕ್ರೂರ                                                            ೨

ದೇವ ನಗುತಕ್ರೂರ ದೇವನ
ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯ[5]ನರಿದು[6] ನಸುನಗು
ತೋವಿ ಕೈವಿಡಿ[7]ದೆತ್ತಿ[8] ಬಾಯೆಂದಾದರಿಸಿ ಕರೆದು
ಮಾವನಿರವೆಂತೆನಲು ಜೀಯೆನು
ತಾ ವಿಗಡಯದುಮಂತ್ರಿ ಕಂಸನ
ಸಾವು ಹೊಸಪರಿಯೆನುತ ಕೊಂಡಾಡಿದನು ಮುರಹರನ                                              ೩

ಇಳೆಯನೀ[9]ರಡಿ ಮಾಡಿ ಗಗನಕೆ
ಬೆಳೆದ ಮಹಿಮನ ಮುಂದೆ ಕೊಂಬು[10]ದೆ
ಖಳನ ಗರ್ವವಿಕಾರವೆಲೆ ಮುರಮಥನ ಚಿತ್ತೈಸು
ಹುಲುಮನುಜ [11]ರಾವ್[12] ನಮ್ಮ ಮನದು
ಮ್ಯಳಿಕೆಗಾರದೆ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮಡಿ
ಗಳಿಗೆ ಪೇಳ್ವಪರಾಧವನು ನೀವ್ ಮರೆಯಬೇಕೆಂದ                                                     ೪

ಸಾಕು ಸಾಕುಪಚರಿಸಬೇಡಿ
ನ್ನೇಕೆ ಬಿಡು ಕರೆಸುಗ್ರಸೇನನ
ಜೋಕೆ ತಪ್ಪದೆ ನಡಸು ಪಾಲಿಸು ನಾಡು ಬೀಡುಗಳ
ಆಕೆವಾಳ ಚಮೂ [13]ಪತಿಯೆ ನಿನ[14]
ಗೇಕೆ ಚಿಂತೆ ಮದೀಯ ಕರುಣಾ
[15]ನೇಕವಹ[16] ನೆಮ್ಮುಗೆಯಲಿಹುದೆಂದಸುರರಿಪು ನುಡಿದ                                                         ೫

ಹರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧನ
ದರಸುಗಳ ಸೆರೆಬಿ[17]ಟ್ಟು ಪುರಜನ
ಪರಿಜನವ ಸಂತಯಿಸಿ ಕಂಸಾಸುರನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ಮಗನ ವಿಯೋಗದುಃಖದ
ಶರನಿಧಿಯೊಳಿದ್ದುಗ್ರಸೇನನ
ಕರೆಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಣಿಸಿದನಕ್ರೂರನುಚಿತದಲಿ                                                                ೬

ಮುರಮಥನನಾ ಖಳನ ರಾಜ್ಯದ
ಸಿರಿಯನಾತಂಗಿತ್ತು ಕಂಸನ
ತರುಣಿಯರ ಸಂತಯಿಸಿ ವಿನಿಯೋಗಿಗಳನುಚಿತದಲಿ
ಕರೆಕರೆದು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು ಕರುಣಾ
ಭರಣನಾ ಯದುಮಂತ್ರಿ ನೀಲಾಂ
ಬರ ಸಹಿತ ವಸುದೇವನಿಹ ಮಂದಿರಕೆ ನಡೆತಂದ                                                       ೭

ಕರಿಘಟೆಯ ವಿತ[18]ಳಿಸಿದ ಸಿಂಹದ
ಮರಿ ಗುಹೆಗೆ ನಡೆವಂತೆ ಗುಣ್ಪಿನ
[19]ಶರನಿಧಿಯೊಳುದಿಸಿರ್ದುವಡರುವ[20] ತರಣಿಯಂದದಲಿ
ಪರಿಮಳಕೆ ಪವಮಾನ [21]ಕಮಲಾ[22]
ಕರಕೆ ನಡೆವಂದದಲಿ ದೇವಕಿ
ಯರಸನಿಹ ಮಂದಿರಕೆ ಹರಿ ನಡೆತಂದನೊಲವಿನಲಿ                                                    ೮

ಬಂದನೀ ಪರಿ ಜಗದ ತಂದೆಯ
ತಂದೆ ಪಿತನಿಹ ಮನೆಗೆ ಬಲ ಸಹಿ
ತಂದು ಕೈ ಮುಗಿದೆರಗಿದನು ವಸುದೇವನಂಘ್ರಿಯಲಿ
ಮುಂದುಗಾ[23]ಣದ[24] ಹರುಷದಲಿ[25] ಮನ
[26]ಸಂಧು[27] ಪದ[28] ಯುಗಕೆ[29]ರಗಿ ಬಳಿಕ[30]
ಯೇಂ[31]ದಿರಾವರ [32]ನಪ್ಪಿ [33]ಮುಂಡಾಡಿದನು೧೦[34] ದೇವಕಿಯ                                                 ೯

ತಾಯೆ ನೀಂ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಂಧನ
ದಾಯಸವನನುಭವಿಸಿ ಕಂಸನು
ಪಾಯದಲಿ ನಾವಳಿ೧೧[35]ವೆವೆಂದು೧೧[36]ಮ್ಮಳಿಸಿ ಚಿಂತಿಸುತ
ಗಾಯವಡೆದ ಕುರಂಗಿಯಂತೆ ನ
ವಾಯಿಗೆಡದುಳಿದಿರ್ದ ನಮ್ಮನು
ಕಾಯಿದಿರಿಯೆಂದಸುರರಿಪು ದೇವಕಿಯೊಡನೆ ನುಡಿದ                                                  ೧೦

ಮಗನ ಮಾತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಹಿಗ್ಗುತ
ದೃಗುಜಲವ ಮಿಡಿದೆತ್ತಿಕೊಂಡೆಲೆ
ಮಗನೆ ಬದುಕಿದಿರೆನುತ ತೂಪಿರಿದೋವಿ ಮೊಲೆಯೂಡಿ
ಹಗೆಗಳಟ್ಟುಳಿಗಂಜದುಳಿದೈ
ಮು೧೨[37]ಗುದ೧೨[38] ಎಂದಾಲಿಂಗಿಸುತ ನಗೆ
ಮೊಗವನೀಕ್ಷಿಸುತಿರ್ದಳಾ ದೇವಕಿ ಜಗತ್ಪತಿಯ                                                          ೧೧

ಹಲಧರನ ಬಿಗಿಯಪ್ಪಿ ಕಂಸಗೆ
ಮುಳಿಸ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಬಗೆಯದನುಜನ
ನುಳುಹಿಕೊಂಡೈ ಮಗನೆ ಎಂದಾದರಿಸಿ ಹರುಷದಲಿ
ಬಳಿಕ ನಿಜನಂದನನ[39] ಮೂರ್ತಿಯ
ಚೆಲುವಿಕೆಯನೀಕ್ಷಿಸುತ ದೇವಕಿ
ಮುಳುಗಿದಳು ನೆಲೆಗಳಿದ ಹರುಷಾರ್ಣವದ ಮಧ್ಯದಲಿ                                                 ೧೨

ತನಯರಿಬ್ಬರನೆತ್ತಿ ಹೊಗಳುವ
ವನಿತೆಯೊಸಗೆಯ ಕಂಡು[40] ಖಂಡಿತ
ತನಗೆ ಧನ ವಶವರ್ತಿಯಾದವೊಲುಬ್ಬಿ ಪುಳಕಿಸುತ
ವನಧಿ ಚಂದ್ರೋದಯದಲೊಪ್ಪಿಹ
ಮನದ ಸುಮ್ಮಾನದಲಿ ಮಧುಸೂ
ದನನ ಮಹಿಮೆಗೆ ನಮೊ ಎನುತ ವಸುದೇವನಿಂತೆಂದ                                                            ೧೩

ಆದಿ ಪುರುಷನಜೇಂದ್ರವಂದಿತ
ಪಾದನಮ್ಮತಾರ್ಣವಸಚೇತನ
ಭೇದನಗಣಿತಮಹಿಮನೇಕನನೇಕನಪ್ರತಿಮ
ವೇದ[41]ನಿಕರಾ[42]ತೀತ ಶಾಶ್ವತ
ನೀ ಧರೆಯ ಹೊರೆಗಳೆಯಲಾತ್ಮಜ
ನಾದೆ ನಮಗಿನ್ನಾವುದಘಟಿತವೆಂದ ವಸುದೇವ                                                           ೧೪

[43]ಬಾತೆಗೆಟ್ಟುದು[44] ಮನದ [45]ದುಗುಡವು[46]
ಬೀತುದಪದೆಸೆ ಹಿಂಗಿತಳಿವಿನ
ಕಾತರತೆ[47] ಕಡೆಯಾಯ್ತು ಬಹಳಾಯಾಸ ಬಯಲಾಯ್ತು
ಸೋತುದಧಿಕ ದರಿದ್ರವಲಸಿಕೆ
ಧಾತುಗುಂದಿತು ನಿನ್ನ ನೇಹದ
ಮಾತಕೇಳ್ದಾಕ್ಷಣದೊಳೆಂದನು ಸುತಗೆ ವಸುದೇವ                                                       ೧೫

ಎಂದು ಮಧುರೋಕ್ತಿಯಲಿ ತನ್ನಯ
ನಂದನರ[48] ಬೋಳಯಿಸಿ ಗೋವಳ
ವೃಂದವನು ಸತ್ಕರಿಸಿದನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು
ನಿಂದ ನಂದನಸುತನ ಮನ್ನಿಸಿ
ನಂದಗೋಪನನಪ್ಪಿ ಹರುಷದ
ಸಂದಣಿಯಲೆಸೆದಿರ್ದನಿತ್ತಲು ಚಂದ್ರನುದಯಿಸಿದ                                                        ೧೬

ಇಳೆಯ ಭಾರವ [49]ಬಿಡಿಸಿ[50] ಸುರರನು
ಸಲಹಿ ಕಂಸಾಸುರನ ಮಡುಹಿದ
ಬಲ ಮುರಾಂತಕರಂಘ್ರಿದರುಶನ ಘಟಿಸಿತೆನಗೆಂದು
ಖಳನ ಕಾಂತಾಜನದ ನೇ[51]ತ್ರ[52]
ನಳಿನ[53][54][55] ಮುಗಿಸುತ್ತ [56]ದೇವಕಿ
ಚೆಲುವ ಮುಖಕುಮದವನು ನಗಿಸಿ ಸಶಾಂತ[57]ನೆಸೆದಿರ್ದ                                           ೧೭

ಆ ನಿಶಾಧಿಪನುದಯ ಸಮಯದಿ
ದಾನವಲ್ಲಭನಮಿತ ಜನ ಸುರ
ಧೇನು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಕೈಮುಗಿದಂಜಿ ತವಕಿಸುತ
ದೀನ ಭಾವದಲಚ್ಯುತನ ಕರು
ಣಾನುಗತವ ನೀರಿಕ್ಷಿಸುತ ಹೃದ
ಯಾನುಕಂಪನದಿಂದ ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡಲನುವಾದ                                                          ೧೮

ದೇವ ಬಿನ್ನಹ ನಿಶೆಗೆ ಸಂದುದು
ಜಾವ[58]ವತಿ[59] ಬಳಲಿದರು ಘೋಷದ
ಗೋವಳರು [60]ಹಸಿದಿರುವರೈ ನಿಮಗದರ[61] ತೊಡಕಿಲ್ಲ
ಮಾವ ಕಂಸನ ಕಥೆ[62]ಯ ದೇವಕಿ
ದೇವಿ [63]ಕಡೆ[64]ಗೊಡಳಕಟ ಹಸಿದೆವು
ನಾವು ಸೈರಿಸಲರಿಯೆವೆಂದನು ಚಕ್ರಿಗಕ್ರೂರ                                                              ೧೯

ಹರಿಯದಕೆ ನಸುನಗುತ ಸಲುಗೆಯ
ಶರಣನಿಚ್ಛೆಯ ಸಲಿಸಬೇಕೆಂ
ದುರುತರಪ್ರೇಮದಲಿ ತಾಯ್ತಂದೆಗಳನೊಡಗೊಂಡು
ಗರುವಿಕೆಯ ಗಾಢದಲಿ ನೀಲಾಂ
ಬರಸಹಿತ ಗೋವಳರ ಮೇಳದ
ಸಿರಿಯ ಸುಮ್ಮಾನದಲಿ ಬಿಜಯಂಗೈದ[65]ನಸುರಾರಿ[66]                                                            ೨೦

*[67]ಹರಿಯೆ ಜಯ [68]ಭಾಗವತ[69]ವೃಂದದ
ಸಿರಿಯೆ ಜಯಜಯ ದುರಿತ ಗಜಕೇ
ಸರಿಯೆ ಜಯಜಯ [70]ಜಯವಸುರಕುಲ[71] ತಿಮಿರಕಾನನದ
ತರಣಿ ಜಯಜಯ ಜಯವು[72] ಎಂದ
ಬ್ಬರಿಸಿ ಹೊಗಳುತ ತನ್ನ ನಿಳಯದ
ಸರಿಸವಿಡಿದಚ್ಯುತನನೊಡಗೊಂಡೊಯ್ದ ನಕ್ರೂರ                                                        ೨೧

ಮುರಮಥನ[73]ಗಕ್ಕರಿ[74]ಸಿ ನಮಿಸುವ
ಪುರಜನವನೀಕ್ಷಿಸುತ ಭೂಸುರ
ರರಸಿಯರ ರತುನಾರತಿಯ ಕೈಕೊಳುತ ಯಾದವರ
ಪರಿಕರವನುಚಿತೋಕ್ತಿಯಲಿ ಯಾ
ದರಿಸಿ ನಿಲಿಸುತ ತನ್ನ ನೇಹದ
ಶರಣನರಮನೆಯೆ[75]ಯ್ದಿದನು ಬಹು ವಾದ್ಯ-ರಭಸದಲಿ                                                            ೨೨

ಸರಸಿಜದ ಸಿರಿಯರಸಿಯಾತ್ಮಜ
ಸರಸಿರುಹಭವನಾತ್ಮನುರಗಾ
ಭರಣನಾಶ್ರಿತ ನಮರಪತಿಯಾಗರ[76]ದ ವಂದ್ಯಜನ[77]
ಪರಮ ಋಷಿಗಳು ತನ್ನ ಚರಣಾಂ
ಬುರುಹ ಸೇವಕರೆಂಬ ಪೆರ್ಮೆಯ
ಹಿರಿಯ ಮುರಹರ ಬಂದನಾ ಯದುಮಂತ್ರಿಯರಮನೆಗೆ                                               ೨೩

ಬಂದು ಹರಿ ಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಲೆ ನಲ
ನಿಂದ ಬಳಿಕಕ್ರೂರ ತನ್ನಯ
ಮಂದಿರದಿಯಿದಿರ್ವಂದು ಕುಂಕುಮಪಂಕದಾರತಿಯ
ತಂದು ಪರಸಿ ನಿವಾಳಿಸುತ ಸಾ
ನಂದದಲಿ ಕೀರ್ತಿಸುತ[78] ವೈಷ್ಣವ
ವೃಂದದೊಸಗೆಯ ಮೇಳದಲಿ ಬಿನ್ನಯಿಸಲನುವಾದ                                                    ೨೪

ಕೋಟಲೆಗೆ ಕಡೆಯಾಯ್ತು ಮಾಯೆಯ
ಕಾಟ ಹಿಂಗಿತು ವೈರ[79]ವರ್ಗದ
ತೋಟಿ ಹರಿದುದುದನೀತಿ ಹೊಗೆ ದೆಸೆಗೆಟ್ಟುದಿಂದಿನಲಿ
ಮಾಟಕರ [80]ಕಂಬಕನಿ[81] ಮುಕ್ತಿಯ
ಕುಟ ಕೈವಶವಾಯ್ತು ನಿನ್ನಯ
ನೋಟ ಮಾತ್ರದಲೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದನು ಮುರಹರನ                                                            ೨೫

ಹರಿಯದಕೆ ಹಾರಯಿಸಿ ಸಾಕುಪ
ಚರಿಸಬೇ[82]ಡತಿ[83] ಹಸಿದೆವೆನುತಾ
ಪರಮ ವೈಷ್ಣವಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಶಿರವ ತಕ್ಕೈಸಿ
ಹಿರಿಯರಿದಿರಲಿ ನಮ್ಮ ನೀನಾ
ದರಿಸಬೇಡನೆ ಕಂಸಮಥನನ
ಚರಣದಲಿ ಮೆಯ್ಯಿಕ್ಕಿ ಬಳಿಕಿಂತೆಂದನಕ್ರೂರ                                                               ೨೬

ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೀ ಹಿರಿಯ ನಿನ್ನಿಂ
ಹಿರಿಯ[84]ವರು[85] ಬೇರುಂಟೆ? ವಿಶ್ವಂ
ಭರೆಯ ಭಾರವ ಬಿಡಿಸಲೋಸುಗ ಮನುಜ ವೇಷವನು
ಧರಿಸಿ ಬಿಜಯಂಗೈದಿದಾಗಲೆ
ಹಿರಿಯತನ ಬಯಲಾಯ್ತು ನಾವಾ
ದರಿಸುವರೆ ಹರಿ ನಿಮ್ಮನೆಂದಕ್ರೂರ ಕೈಮುಗಿದ                                                           ೨೭

ಬಳಿಕ ಬಂದಕ್ರೂರದೇವನ
ಲಲನೆ ಸಖಿಯರು ಸಹಿತ ಕನ್ನಡಿ
ಕಳಶ ಫಲ [86]ತಾಂಬೂಲ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೆಯ ಗಡಣದಲಿ[87]
ನಳಿನನಾಭವ ಪರಸಿ ಸೇಸೆಯ
ತಳಿದು ಚರಣದಲೆರಗಿ ನಿಲೆ ಕಂ-
ಡಳುಕಿ ಮುರುಹರನಾಕೆಗಭಿವಂದಿಸಿದನುಚಿತದಲಿ                                                       ೨೮

ಆ ವನಿತೆ ಕೈಮುಗಿದು ಜಯಜಯ
ದೇವಕೀಸುತ ಎನುತ ಕೀರ್ತಿಸಿ
ದೇವಕಿಯ ಬಿಗಿಯಪ್ಪಿ ವರವಸುದೇವನಡಿಗೆರಗಿ
ದೇವರಿಪುವಿನ ಬಾಧೆಗಳುಕದೆ
ಜೀವಿಸಿದರಾತ್ಮಜರ ಕಂಡಿರಿ
ನೀವು ಸುಕೃತಿಗಳೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದಳು ವಿನಯದಲಿ                                                  ೨೯

ಬಳಿಕ ಹರಿಗಕ್ರೂರ ಕೈಗೊ-
ಟ್ಟೊಲವಿನಲಿ ತೋರಿಸುತ ಮಾವಿನ
[88]ತಳಿರುಗಳ ತೋರಣದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗುಳ[89] ಪೂವಲಿಯ
ಥಳಥಳಿಪ ಭಿತ್ತಿಗಳ ಮುಕ್ತಾ
ಫಲದ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟುಗಳ ದೀಪಾ-
ವಳಿಯ ಶೋಭೆಯಲೆಸೆವ ಚವುಟಿ[90]ಗೆಗಾಗಿ ನಡೆತಂದ                                                            ೩೦


[1] ೧ ನ (ಮು)

[2] ೨ ವ (ಆ)

[3] ೩-೩ ರಿಪು (ಮು)

[4] ೩-೩ ರಿಪು (ಮು)

[5] ೪-೪ ಕಂಡು (ಆ)

[6] ೪-೪ ಕಂಡು (ಆ)

[7] ೫-೫ ದಿತ್ತ (ಆ-ಮು)

[8] ೫-೫ ದಿತ್ತ (ಆ-ಮು)

[9] ೧ ನೋ (ಮು)

[10] ೨ ಳ್ವು (ಮು)

[11] ೩-೩ ರಾಂ (ಮು)

[12] ೩-೩ ರಾಂ (ಮು)

[13] ೪-೪ ನಿನಗೀ (ಮು)

[14] ೪-೪ ನಿನಗೀ (ಮು)

[15] ೫-೫ ಲೋಕನದ (ಮು)

[16] ೫-೫ ಲೋಕನದ (ಮು)

[17] ೬ ವಿ (ಮು)

[18] ೧ ಕ (ಮು)

[19] ೨-೨ ಶರಣಿಧಿಯೊಳುದಯಿಸಿಯಡರುವಾ (ಆ), ಶರಧಿಯಿಂದುದ್ಗಮಿಸಿ ಯಡರುವ (ಮು)

[20] ೨-೨ ಶರಣಿಧಿಯೊಳುದಯಿಸಿಯಡರುವಾ (ಆ), ಶರಧಿಯಿಂದುದ್ಗಮಿಸಿ ಯಡರುವ (ಮು)

[21] ೩-೩ ನಬ್ಜಾ (ಆ-ಮು)

[22] ೩-೩ ನಬ್ಜಾ (ಆ-ಮು)

[23] ೪-೪ ಣಂತೆ (ಮು), ಣದೆ (ಆ)

[24] ೪-೪ ಣಂತೆ (ಮು), ಣದೆ (ಆ)

[25] ೫ ವ (ಮು)

[26] ೬-೬ ಗುಂದಿ (ಆ), ದಂದು (ಮು)

[27] ೬-೬ ಗುಂದಿ (ಆ), ದಂದು (ಮು)

[28] ೭-೭ ಗಳಿಗೆ (ಮು)

[29] ೭-೭ ಗಳಿಗೆ (ಮು)

[30] ೮-೮ ಬಲೇಂ (ಮು)

[31] ೮-೮ ಬಲೇಂ (ಮು)

[32] ೯-೯ ರೆರಗಿ (ಮು)

[33] ೯-೯ ರೆರಗಿ (ಮು)

[34] ೧೦ ರು (ಮು)

[35] ೧೧-೧೧ ವರೆಂದು (ಆ-ಮು)

[36] ೧೧-೧೧ ವರೆಂದು (ಆ-ಮು)

[37] ೧೨-೧೨ ಮಗುವೆ (ಮು)

[38] ೧೨-೧೨ ಮಗುವೆ (ಮು)

[39] ೧ ರ (ಆ-ಮು)

[40] ೨ ಡ (ಮು)

[41] ೩-೩ ಮಾಯಾ (ಆ)

[42] ೩-೩ ಮಾಯಾ (ಆ)

[43] ೪-೪ ಭೀತಿ ಹರಿದುದು (ಆ-ಮು)

[44] ೪-೪ ಭೀತಿ ಹರಿದುದು (ಆ-ಮು)

[45] ೫-೫ ಸಂಕಟ (ಆ)

[46] ೫-೫ ಸಂಕಟ (ಆ)

[47] ೬ ಕೆ (ಆ-ಮು)

[48] ೧ ನ (ಮು)

[49] ೨-೨ ನಿಳುಹಿ (ಮು)

[50] ೨-೨ ನಿಳುಹಿ (ಮು)

[51] ೩-೩ ತ್ರೋ ತ್ಬಲವ (ಆ-ಮು)

[52] ೩-೩ ತ್ರೋ ತ್ಬಲವ (ಆ-ಮು)

[53] ೩-೩ ತ್ರೋ ತ್ಬಲವ (ಆ-ಮು)

[54] ೪-೪ (ಆ-ಮು)

[55] ೪-೪ (ಆ-ಮು)

[56] ೫-೫ ದೇವಕಿಯ ಮುಖ | ನಳಿನವನು ವಿಕಸಿಸುತ ಚಿತ್ರ ಶಶಾಂಕ (ಮು), ದೇವಕಿಯ ಮುಖ | ನಳಿನವನು ನಗಿಸುತ್ತ ಚಿತ್ರಶಶಾಂಕ (ಆ)

[57] ೫-೫ ದೇವಕಿಯ ಮುಖ | ನಳಿನವನು ವಿಕಸಿಸುತ ಚಿತ್ರ ಶಶಾಂಕ (ಮು), ದೇವಕಿಯ ಮುಖ | ನಳಿನವನು ನಗಿಸುತ್ತ ಚಿತ್ರಶಶಾಂಕ (ಆ)

[58] ೬-೬ ವುರೆ (ಮು)

[59] ೬-೬ ವುರೆ (ಮು)

[60] ೭-೭ ನೀವ್ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತರು ನಿಮಗೆ (ಆ-ಮು)

[61] ೭-೭ ನೀವ್ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತರು ನಿಮಗೆ (ಆ-ಮು)

[62] ೮ ಡೆ (ಆ-ಮು)

[63] ೯-೯ ಹರಿ (ಆ)

[64] ೯-೯ ಹರಿ (ಆ)

[65] ೧-೧ ನವನೊಡನೆ (ಮು),

[66] ೧-೧ ನವನೊಡನೆ (ಮು),

[67] * ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ೨೮ರ ವರೆಗಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

[68] ೨-೨ ಜಯ ಭಕ್ತ (ಮು)

[69] ೨-೨ ಜಯ ಭಕ್ತ (ಮು)

[70] ೩-೩ ದಿತಿಜ ನಿಕರದ (ಮು)

[71] ೩-೩ ದಿತಿಜ ನಿಕರದ (ಮು)

[72] ೪-೪ ಜೀಯ (ಮು)

[73] ೫-೫ ನಿಕ್ಕಲಿ (ಮು)

[74] ೫-೫ ನಿಕ್ಕಲಿ (ಮು)

[75] ೬ ಗೆ (ಮು)

[76] ೭-೭ ರವ ಮಂದ ಜಲ (ಮು)

[77] ೭-೭ ರವ ಮಂದ ಜಲ (ಮು)

[78] ೧ ವ (ಮು)

[79] ೨ ರಿ (ಮು)

[80] ೩-೩ ಕಾಣ್ಪ ಕಣಿ (ಮು)

[81] ೩-೩ ಕಾಣ್ಪ ಕಣಿ (ಮು)

[82] ೪-೪ ದುರೆ (ಮು)

[83] ೪-೪ ದುರೆ (ಮು)

[84] ೫-೫ ರುಂ (ಮು)

[85] ೫-೫ ರುಂ (ಮು)

[86] ೧-೧ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಂಗಳ ಧರಿಸಿ ಕಂಗಳಲಿ (ಮು)

[87] ೧-೧ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಂಗಳ ಧರಿಸಿ ಕಂಗಳಲಿ (ಮು)

[88] ೨-೨ ತಳಿರ ತೋರಣ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮುಗುಳುಗುವ (ಆ)

[89] ೨-೨ ತಳಿರ ತೋರಣ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮುಗುಳುಗುವ (ಆ)

[90] ೩ ಕಿ (ಮು)