ಸಂಧಿ       ಪದ್ಯ
ಅಂಗಜಂಗಳುಕದೆ ಧನಾಶೆಗೆ                                               ೩                 ೩೬
ಅಂಗಜನ ಮಸೆದಲಗ ಪೋಲ್ವ                                             ೪                ೧೫
ಅಟ್ಟಣೆಗಳಗಣಿತ ಸುರೌಘವ                                                ೬                 ೨೦
ಅಟ್ಟಹಾಸವನುಳಿದು ದುರಿತಘರಟ್ಟ                                       ೬                 ೧೬
ಅಟ್ಟಿ ಪಿಡಿದೊಡಗಲಸಿ ಪದದಲಿ                                            ೮                 ೨೮
ಅತಿಥಿಗಳ ಮನ್ನಿಸದೆ ನಿಯಮ                                             ೩                 ೪೭
ಅತಿಥಿಪೂಜೆಯ ಫಲವೊ                                                     ೫                ೪೭
ಅತಿಶಯದ ಸಂಸಾರಸುಖದುನ್ನತಿಯ                                   ೩                 ೩೨
ಅದಕೆ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯೋಗಿ ಧರಣಿಯ                                         ೮                 ೨೬
ಅದಕೆ ಜೀಯ ಹಸಾದವೆಂದಾ                                              ೨                 ೨೦
ಅದಕೆ ಸಿಗ್ಗಾಗುತ್ತ ಹಗೆಯನು                                                ೧                 ೧೬
ಅದಕೆ ಹರುಷಿತನಾಗಿ ನುಡಿದನು                                          ೨                 ೬೫
ಅಂದದಿಂ ಭೋಜನವ ಮಾಡಿಯೆ                                         ೯                 ೫೮
ಅಂದಿನಿರುಳಕ್ರೂರ ತನ್ನಯ                                                 ೨                 ೨೩
ಅಂಧನಕ್ಷಿಯ ಪಡೆದುವೊಲು                                                ೨                 ೨೪
ಅನ್ನದಧಿಪತಿ ನೀನಧಿಕ ಸಂಪನ್ನ                                           ೯                 ೫೫
ಅಂಬರವನೋದಿಸುವ ಮದನನ                                          ೫                ೧೫
ಅರುಣ ಸರಸಿಜವನದೊಳಾಡುವ                                         ೭                 ೧೩
ಅರುಹನಾರಡಿಗೊಳುವ                                                      ೧                 ೧೮
ಅರೆಮರಳುವಕ್ಷಿಗಳ ಕೆದರಿದ ಕುರುಳು                                   ೭                 ೧೧
ಅಲಸಿಕೆಗೆ ಮೈಗೊಡದೆ ಲೋಭದ                                         ೩                 ೨೭
ಅವನ ಸಭೆ ಗರಳಾಮೃತಂಗಳ                                            ೨                 ೭
ಅವಳ ನುಡಿಗತಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಕಮಳಾಧವನು                                 ೪                ೭೦
ಅವಳಿವರು ಕಾರಣಿಕರೆಂದುತ್ಸವ                                           ೬                 ೫೦
ಅಸುರನಾಳೆಂದೆನ್ನನತಿ                                                      ೨                 ೨೫
ಅಸುರ ನಿಮಗುಪಹತಿಗಳನು                                               ೪                ೮
ಅಸುರ ನಿಮ್ಮಾಗಮನವನು ಕಾಂಕ್ಷಿಸುತಿಹನು                         ೫                ೫೫
ಅಸುರನೆಮ್ಮನು ಕೊಲಲಿ                                                    ೩                 ೧೪
ಅಸುರನೋಲಗಸಾಲೆಯನು                                               ೨                 ೬
ಅಸುರರನು ಮರ್ದಿಸುವ ನೆವದಲಿ                                        ೩                 ೨೩
ಅಸುರರಪದೆಸೆಯಸತಿಯರ ಕಣ್ಗಿಸುರು                                  ೬                 ೪೭
ಅಹಹ! ತರುಣರ ಕಳುಹಿ ನಾ                                              ೩                 ೪
ಅಳಿಗೆ ಮಾಣಿಕ ಸಿಲುಕಿತಂಗೈತಳಕೆ                                      ೬                 ೩೮
ಅಳಿಯ ಬಳಗದ ಫಣಿಯ ಶಿರದಲಿ                                        ೪                ೩೩


ಆ ಕಮಲಲೋಚನೆಯ ಚಿತ್ತದ                                             ೪                ೭೮
ಆಗಮಂಗಳನರಿದು ನಿರ್ಮಳ                                              ೩                 ೩೪
ಆಗಳಾ ಲಲಿತಾಂಗಿಯುತ್ಸವ                                               ೬                 ೫೭
ಆಟ ನಿನ್ನೊಳು ನಯನ ತಣಿಯದ                                        ೪                ೪೩
ಆಡುವೆಳನವಿಲುಗಳನೊಸೆದುರೆ                                           ೫                ೧೭
ಆತನತಿಶಯ ಭಕ್ತಿಭಾವ                                                     ೫                ೨೮
ಆತನೆಡದಲಿ ಮುತ್ತಿ ಮುಸುಕಿದ                                            ೮                 ೫೦
ಆ ತವಗದಗ್ರದಲಿ ಮುಸುಕಿದ ಭೀತಿಯಲಿ                               ೮                 ೭೪

ಆದಡಿನನುದಯದಲಿ ಕೊಲಿಸುವುದಾ                                                ೩೨
ಆದಿ ಪುರುಷನಜೇಂದ್ರವಂದಿತ                                             ೯                 ೧೪
ಆ ನಿಶಾಧಿಪನುದಯಸಮಯದಿ                                           ೯                 ೧೮
ಆ ನುಡಿಯ ಸನ್ಮಾನವಚನಕೆ                                               ೯                 ೫೪
ಆ ಮನೋಹರ ಮಲ್ಲರಂಗದ                                               ೮                 ೪೬
ಆ ಮಹಾಧ್ವನಿಗಳವಳಿದು                                                    ೧                 ೧೫
ಆ ಮುಕುಂದನ ಕಂಡು ದಿವ್ಯಪ್ರೇಮದಲಿ                                 ೫                ೩೮
ಆರಿ ಬೊಬ್ಬಿಟ್ಟಿಧಟ ಗೋವರ                                                ೮                 ೨೦
ಆ ವಧುಗಳಚ್ಯುತನ ದರುಶನ                                              ೭                 ೧೯
ಆ ವನಿತೆ ಕೈಮುಗಿದು ಜಯ ಜಯ                                       ೯                 ೨೯
ಆವನೊಬ್ಬನ ಚರಣವನು                                                    ೨                 ೨೬
ಆ ಸದನಮಧ್ಯದಲೆಸೆವ ಸಿಂಹಾಸನವ                                  ೯                 ೩೧
ಆ ಸಭೆಯಲಕ್ರೂರನೆಂಬ                                                    ೨                 ೮
ಆ ಸಮಯದಲಿ ಗೋಕುಲದ ಸುವಿಲಾಸಿನಿಯರ                      ೪                ೧೧
ಆ ಸಮಯದಲಿ ದಾನಪತಿಯಾ                                            ೯                 ೩೪
ಆ ಸಮಯದಲಿ ಮುಷ್ಟಿಕನ ಬಲ                                           ೮                 ೬೯
ಆ ಸಮಯದಲಿ ರಜಕನಧಿಕವಿಲಾಸದಲಿ                                ೬                 ೨೨
ಆ ಸುಖದ ಸುಗ್ಗಿಯಲಿ ಕಮಳಾಧೀಶ                                     ೫                ೩೯


ಇಕ್ಕೆಲದಿ ಬೆಳದಖಿಳ ಮರಗಳ                                             ೫                ೧೩
ಇತ್ತ ಖಳನೆಡಗಣ್ ಭುಜಂಗಳು                                            ೭                 ೩೩
ಇತ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳವ ನಿರೂಪಿಸೆ                                              ೮                 ೧೫
ಇತ್ತಲಖಿಳ ಚರಾಚರಂಗಳ                                                                     ೮  ೧೮
ಇತ್ತ ಹಲಧರ ತಿವಿದನಾ ಖಳ                                              ೮                 ೬೨
ಇದು ಮಹಾಪಾತಕದ ನೆತ್ತಿಯ                                            ೨                 ೧
ಇಂತು ನೇಮಿಸಿ ಕಳುಹಿ ಚಿಂತಾ                                          ೧                 ೧೭
ಇಂತು ರವಿಯಸ್ತಮಿಸಲಾ ಯದು                                         ೨                 ೪೪
ಇಂತು ಸುಖತರವೆನಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ                                            ೬                 ೩೩
ಇಂತು ಹದುಳಿಸಿ ಕೃರ್ಷಣವಿರಹದ                                        ೫                ೧೦
ಇಂತು ಹರಿಬಲರುಗಳು ಬರುತಿರೆ                                         ೭                 ೬
ಇಂತೆಸೆವ ಮಥುರಾಪುರಿಯನತಿ                                          ೬                 ೩೦
ಇಂದಿರೆಯ ಬಹುರೂಪಿತಕ್ಕರ                                              ೩                 ೧೦
ಇಂದು ಕಡೆಯಾಯ್ತುಗ್ರಸೇನನ                                            ೮                 ೮೭
ಇರುಳು ನಿದ್ರೆಯ ತೊರೆದು ಬಿಂಬಾಧರೆಯ                             ೮                 ೭
ಇವಳ ಮೃದುಮಾತಿನ ನಗೆಯ                                            ೭                 ೧೭
ಇಳೆಯನೀರಡಿ ಮಾಡಿ ಗಗನಕೆ                                            ೯                 ೪
ಇಳೆಯ ಭಾರವ ಬಿಡಿಸಿ ಸುರರನು                                        ೯                 ೧೭


ಈತನಚ್ಯುತನಖಿಳ ಭುವನಖ್ಯಾತ                                        ೬                 ೪೦
ಈತನಿಂಗಿತವರಿದು ದೈತ್ಯ                                                  ೨                 ೧೯
ಈ ತೆರದಲಚ್ಯುತನ ಮಹಿಮಾ                                             ೨                 ೩೫
ಈ ತೆರೆದೊಳಚ್ಯುತನ ದೈತ್ಯ                                              ೧                 ೨೩
ಈ ಪರಿಯಲಕ್ರೂರ ಮಧುರಾ                                              ೨                 ೬೬
ಈ ಪರಿಯಲತ್ಯಂತ ಮಧುರಾಳಾಪದಲಿ                                ೫                ೫೪
ಈ ಪರಿಯಲಬುಜಾಕ್ಷನತಿ                                                   ೩                 ೫೨
ಈ ಪರಿಯಲಾನಂದ ಗೃಹದಲಿ                                             ೧                 ೧೪
ಈ ಪರಿಯಲೆಲ್ಲರ ಕರೆಸಿ ಮಥುರಾ                                        ೨                 ೫
ಈ ಮುಕುಂದನವಾಂಘ್ರಿತರಣಿಯ                                         ೬                 ೩೪
ಈಸು ದಿನ ಸೌಖ್ಯದಲಿ ನಂದನ                                           ೪                ೬೦


ಉಟ್ಟ ಕಾವಿಯ ಸೀರೆ ಬೆನ್ನಲಿ                                               ೪                ೩೫
ಉಟ್ಟ ಸಿತಪೀತಾಂಬರಕೆ ನೆರೆ ತೊಟ್ಟ                                   ೬                 ೫೨
ಉಟ್ಟ ಸೀರೆಯ ಮರೆದು ಲಜ್ಜೆಯ                                          ೪                ೨೫
ಉರಗನಂತಿರೆ ಸುತ್ತಿ ಸಿಡಿಲಂತೆರಗಿ                                      ೮                 ೬೬


ಎತ್ತ ನೋಡಿದಡತ್ತ ದೈತ್ಯರ ಮೊತ್ತ                                      ೬                 ೨೧
ಎತ್ತಲೇಳದೆ ಹರಿಯ ಚರಣದಿ                                              ೪                ೫೧
ಎದ್ದೆವೆಮ್ಮಿಂದೇನು ತಡ ನಾವ್                                            ೯                 ೪೭
ಎನಗೆ ನಿಜ ಬೇರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ                                                ೩                 ೧೯
ಎನಗೆ ಹಗೆ ವಸುದೇವಸುತನಾ                                            ೨                 ೧೮
ಎನಲದಕೆ ಹರಿ ನಗುತ ಭಕುತನ                                          ೯                 ೪೪
ಎನಲು ನಗುತಕ್ರೂರ ನುಡಿದನು                                           ೨                 ೧೨
ಎಂದು ಖಳನಲ್ಲಿರದೆ ಬಳಿಕರವಿಂದ                                       ೮                 ೧೪
ಎಂದು ನಂದನ ಹಲಧರನು ಸಹಿ                                          ೯                 ೬೧
ಎಂದು ನಂದ-ಯಶೋದೆಯರ                                             ೩                 ೯
ಎಂದು ನಿಗಮಾರ್ಥಂಗಳಲಿಯರವಿಂದನಾಭನ                        ೯                 ೩೯
ಎಂದು ನೇಮಿಸಿ ರಥವ ಕೊಟ್ಟೊಲವಿಂದ                                ೨                 ೨೧
ಎಂದು ಮಧುರೋಕ್ತಿಯಲಿ ತನ್ನಯ                                       ೯                 ೧೬
ಎಂದು ಹರಿ ಕಟಕಿಯಲಿ ನಾನಾ ಛಂದದಲಿ                             ೮                 ೮೦
ಎಂದೊಡೆಂದನು ಕಂಸ ಹಗೆ                                                ೨                 ೧೩
ಎನ್ನ ಗುಣವಿಕ್ರಮವ ಕೀರ್ತಿಸಿ                                               ೩                 ೨೪
ಎಮೆ ಹಳಚುವನಿತರಲಿ ವಿಶ್ವಭ್ರಮೆಯ                                   ೮                 ೮೬
ಎಲೆ ಜನಾರ್ದನ ಹೋಗು ನೀನದ                                        ೪                ೭೩
ಎಲೆ ಮನಃಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿನ್ನುಳಿವ                                     ೪                ೭೧
ಎಲೆ ಯದೂತ್ತಮ ಕೇಳು ನಿನ್ನಯ                                         ೯                 ೪೫
ಎಲೆ ಯದೂತ್ತಮ ನಮ್ಮ ಹಗೆ                                              ೨                 ೯
ಎಲ್ಲಿ ಸುಖಜೀವರಿಗೆ ವೇದನೆ                                                ೩                 ೧೭
ಎಳಲತೆಯ ಮನೆಗಳಲಿ ಹೊಳೆವೆಳದಳಿರ                              ೪                ೪೪
ಎಳೆಯ ಬಾಳೆಯ ಬನದ ಮಧ್ಯದ                                        ೪                ೪೮


ಏಕೆ ಜೀಯ ವೃಥಾ ಮನೋವ್ಯಥೆ                                         ೨                 ೧೦
ಏತಕೆಲೆ ದನುಜಾರಿ ಠಕ್ಕಿನ ಮಾತಿನಲಿ                                  ೪                ೭೭
ಎನಿದದ್ಭುತವಮಮ ನಂದನ ಸೂನುಗಳು                              ೮                 ೩೨
ಏನಿದದ್ಭುತ ವೆನಿಪ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಿ                                            ೫                ೪೪
ಏನುಮರಿಯದ ಮೂರ್ಖ ಜಡನ                                           ೩                 ೪೪
ಏನು ಹದುಳವೆ ಬಂದ ಕಾರಿಯ                                                              ೬೪
ಏಳಿ ತಡವೇಕೆನುತಖಿಳ ಗೋಪಾಲರೆಲ್ಲರ                               ೪                ೧
ಏಳಿ ಬೆಳಗಾಯ್ತೆಂದು ಬಲ-ವನಮಾಲಿಗಳ                              ೮                 ೩


ಒದೆದೊಡೊಲಿವ ಮಹಾತ್ತ್ಮ ಜಯ                                        ೫                ೫೨
ಒಂದು ರೋಮದ ಕುಳಿಯ ಮೂಲೆಯೊಳೊಂದಿಹವು                ೯                 ೩೬
ಒಪ್ಪಿತಗ್ಗದ ಮಲ್ಲಗಳ ಮಣಿ                                                                     ೮  ೪೫
ಒಳಗೊಳಗೆ ಮಡಗಿರುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ                                          ೬                 ೫


ಓಜೆ ಮಿಗೆ ವಸುದೇವ ನಂದರ                                             ೯                 ೩೫
ಓತವರನಗಲಿಪ ಸುರದ್ವಿಷ                                                                     ೪ ೬೪
ಓರಣದೊಳಬ್ಬರಿಸಿ ಮೊಳಗುವ                                           ೮                 ೩೮
ಓರಣಿಸಿ ಭದ್ರದಲಿ ತೋರ್ಪ-ಕುಮಾರಕರ                               ೮                 ೪೭


ಕಂಸ ಮೊದಲಾದಸುರರವನಿಯ                                         ೧                 ೮
ಕಚ್ಚೆಗಳ ಚೆಲ್ಲಣದ ಕುಂಕುಮ ಚೆಚ್ಚೆಗಳ                                  ೮                 ೫೬
ಕಡುಗಡದ ಸುಳಿಗಳ ತರಂಗದ                                            ೫                ೨೦
ಕಂಡನಗಣಿತಕೋಟಿವಾಣಿಯ                                              ೫                ೪೦
ಕಂಡನಸುರೇಶ್ವರನ ನಚ್ಚಿನ                                                 ೭                 ೭೫
ಕಂಡರಿವರೆಣ್ದೆಸೆಯಲೊಪ್ಪುವ                                               ೭                 ೨೨
ಕಂಡು ಖಳರಬ್ಬರಿಸಿ ನಿಜ ದೋರ್ಡಂಡಗಳ                            ೮                 ೫೯
ಕಂಡು ನಗುತ ಮುರಾರಿ ಸುಭಟರ                                        ೮                 ೪೪
ಕಂಡು ಹರಿ ಕೋಪದಲಿ ಹುಲ್ಲೆಯ                                          ೮                 ೭೦
ಕಂಡು ಹರಿ ನಸುನಗುತ ಭಕುತನ                                        ೨                 ೫೯
ಕಂಡು ಹರಿ ನಸುನಗುತ ಮುಸಲಿಯ                                    ೮                 ೨೭
ಕನಸಿನಲಿ ಕಳವಳಿಸಿ ನಂದನ                                              ೭                 ೩೪
ಕಮಲಗಳು ಕನ್ನಡಿಯ ಹಿಡಿಯಲು                                        ೪                ೫೩
ಕಮಲದಲಿಯುರಿಯೇಳ್ವ ಶಿಖಿಯಲಿ                                       ೪                ೨೮
ಕಂಬು ಕಂಧರೆ ಕೇಳು ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂಬುಜದ                          ೪                ೭೪
ಕರಚರಣ ಸುಶ್ಲಾಘ್ಯನಮಳಾಂ                                             ೩                 ೩೩
ಕರರುಹವ ಸಾಗಿಸುವ ಮೇಳುದ                                          ೭                 ೧೫
ಕರವಳಯ ಸಲೆಯುಬ್ಬಿ ಡೊಕ್ಕರ                                          ೮                 ೬೪
ಕರಿಘಟೆಯ ವಿತಳಿಸಿದ ಸಿಂಹದ                                           ೯                 ೮
ಕರಿದು ಬಿಳಿದಿನ ಕಡೆಯ ಕಂಪಿನ                                          ೪                ೨೯
ಕರಿಮುಖನ ಸತ್ಕರಿಸಿ ನಿಂದರು                                            ೪                ೩
ಕರಿಸಿದನು ತನ್ನಾಪ್ತದೈತ್ಯೇಶ್ವರರ                                         ೨                 ೪
ಕರೆವ ಕಟ್ಟುವ ಲಾಲಿಸುವ                                                   ೨                 ೫೨
ಕರೆವ ಕೆಲಸವ ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆವುದ ಮರೆದು                                 ೪                ೧೯
ಕರೆಸಿದನು ಹರಿಯುಗ್ರಸೇನನ                                              ೯                 ೫೯
ಕಲಹದಲಿ ಸೈರಣೆ ಕುಲಾಂಗನೆ                                            ೩                 ೪೦
ಕವಿಕುಮಾರವ್ಯಾಸರಾಯನ                                                ೧                 ೫
ಕಳವಳಿಸಿ ಸಂಸಾರ ಸೌಖ್ಯದ                                              ೬                 ೪೫
ಕಳವಳಿಸುತೀ ಮಾಥ ಕೇಳುತ                                             ೩                 ೫
ಕಳಶಕುಚ ನಡುನಡುಗೆ ಮೇಲುದು                                       ೪                ೧೪
ಕಾನನವನುಳಿದಸುರಪುರದುದ್ಯಾನ                                      ೫                ೧೮
ಕಾರಿರುಳ ತಿರುಳಂತೆ ಚರಿಸುವ                                           ೮                 ೫೭
ಕಾಲ ಕಡುಗದ ಮೇಲೆಯಂದುಗೆ                                           ೪                ೨೪
ಕಾಳಿಗನ ಶಿರನಿಕರದಲಿ ಹರಿ                                               ೧                 ೨೧
ಕಾಳಿಗಕೆ ಬಂದಸುರಾನಾನೆಯ                                            ೮                 ಸೂ
ಕುಂದದಲರಿಂದೆಸೆವ ಕಬರಿಯ                                            ೨                 ೫೫
ಕುರುಳ ತಿದ್ದುವ ಜಡಿವ ಕಬರಿಯ                                          ೭                 ೧೪
ಕುಸುಮವಾಸಿತ ಜಲವ ಸೋದಿಸಿ                                        ೯                 ೩೨
ಕೂರಲಗ ತಿವಿ ಕಿವಿಯ ಮಟ್ಟಿಯ                                          ೭                 ೮
ಕೃತಿಗೆ ಮೊದಲೆಂತೆನೆಸುಧಾಬ್ಧಿ                                           ೧                 ೭
ಕೆಡೆದ ಕಂಸನ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುತ                                 ೮                 ೮೨
ಕೆಂದೆ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಕಾಳಿ ಕಪಿಲೆ                                                   ೨                 ೫೧
ಕೇಳಿ ಖಳನೆದೆಗುಂದಿ ಕಂಪಿಸಿ                                              ೭                 ೨೮
ಕೇಳಿ ಹರುಷಿತನಾಗಿ ಹರಿಗೆ                                                 ೩                 ೧೮
ಕೊಡು ಸುವಸ್ತ್ರವನಂಜದಿರು ನಾ                                          ೬                 ೨೩
ಕೊರಳ ಪಂಬಚ್ಚುಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಯ                                            ೨                 ೪೯
ಕೊಳಲ ದನಿ ತಂಬಟದ ರವ                                               ೪                ೧೦
ಕೋಟಲೆಗೆ ಕಡೆಯಾಯ್ತು ಮಾಯೆಯ                                    ೯                 ೨೫


ಖಳನಳಿವನೆಂದಭ್ರ ಕಂಬನಿ                                                 ೬                 ೪೬
ಖಳರಳಲು ಮಿಗೆ ಹಲಧರನ ತಿವಿ                                         ೮                 ೪೧
ಖಳಸಿರೋಮಣಿ ಕಂಸನಳಿವಿಂ                                            ೯                 ೧


ಗಂಧಗಜವೀಡಿರಿದ ಗಾಯದ                                               ೮                 ೫೩
ಗಂಧಸಿಂಧುರಯಾನೆ ಬಾ ಮನಗುಂದದಿರು                           ೪                ೭೬
ಗಳದಲೊಲೆವಾನೆಗಳ ನಭಕವ್ವಳಿಪ                                      ೮                 ೩೭
ಗಾಳಿಯಿದಿರಲಿ ನಿಲುವದೇ ಘನಜಾಳವಮರೇಶ್ವರನೆ                ೮                 ೭೧
ಗಾಳಿ ಸುಳಿದಡೆ ಕರೆದು ನಡೆನಡೆ                                          ೭                 ೧೬
ಗಿರಿ ತರುದ್ರಜ ವಿಷ್ಣುಪದ ಸಂಸ್ಪರುಶದಿಂ                                ೫                ೧೬
ಗಿರಿಯ ಕಿತ್ತೆತ್ತುವ ಸಮುದ್ರವ ಸುರಿವ                                     ೮                 ೩೬
ಗುಣಯುತನು ಸಂಪನ್ನ ವಿದ್ಯದ                                           ೩                 ೩೯
ಗುರುಕುಚದ ನಗೆಮೊಗದ ವೈರದ                                       ೪                ೬೨
ಗೋಪಕಾಂತೆಯರುಗಳ ಅಂತಸ್ತಾಪವನು                              ೪                ಸೂ
ಗೋವಳರ ಕಾಂತೆಯರು ಕೃಷ್ಣನ                                          ೫                ೩
ಗೋವಳರು ಮಿಗೆ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣದ                                            ೫                ೯


ಘೀಳಿಡುವ ದ್ವನಿಗಳಿಗೊಡೆದುವೀರೇಳು                                  ೮                 ೨೪
ಘಂಡುಘಂಡಿಸಿ ಘೂರ್ಮಿಸಿ ಯುಗಾಂತ್ಯದ                              ೮                 ೭೬
ಘೋರತರ ಸಂಸಾರವಿದು                                                  ೩                 ೩೫


ಚಂದ್ರಕಾಂತದ ಚಂದ್ರಶಾಲೆಯ                                           ೪                ೫೫
ಚರಣದಲಿ ಸಿಲುಕಿರ್ದ ಕಂಸಾಸುರನ                                     ೮                 ೮೮
ಚಿತ್ತಯಿಸು ದನುಜೇಂದ್ರ ನಿನ್ನಯ                                         ೧೦

ಜಗದ ಜೀವರ ತಂದೆಯೆನಿಪಾ                                             ೨                 ೩೧
ಜಡಿವ ಬಿಡುಮುಡಿ ಪರೆವಳಕ                                               ೮                 ೨
ಜಯ ಜಗನ್ಮಯ ಜಯ ನಿರಾಮಯ                                      ೫                ೫೧
ಜಾಲ ಚೇಲ ಪಲಾಶಕಮ್ಮರ                                                ೫                ೧೧
ಜಾಳೆಲೆಯ ಧೈರ್ಯದಲಿ ಸರ್ಪನ                                         ೮                 ೮


ತನಗೆ ಹಗೆಯಹ ದೇವಕೀನಂದನನ                                      ೨                 ೨
ತನಯರಿಬ್ಬರನೆತ್ತಿ ಹೊಗಳುವ                                             ೯                 ೧೩
ತನುಸುಖದೊಳಿರ್ಪಂದು ಯೌವನ                                       ೩                 ೫೧
ತಂದು ಹೊಂಬರಿವಾಣಗಳನಾನಂದ                                     ೯                 ೪೮
ತಂದೆಯನು ಸೆರೆಗೊಯಿದು ಸೋದರ                                   ೧                 ೧೧
ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧೀನದಿಂ ಹಗೆ                                               ೨                 ೧೬
ತಪ್ಪಿ ನುಡಿವವನಲ್ಲ ಮುರಹರ                                              ೮                 ೧೨
ತರಣಿಯುದಯದಲೆದ್ದು ಶೌರಿಯ                                         ೮                 ೬
ತಠವಿಡಿದ ದಶಧಾನ್ಯರಾಶಿಯ                                             ೭                 ೨೩
ತರವಿಡಿದ ದಶಧಾನ್ಯರಾಶಿಯ                                             ೬                 ೨೮
ತರಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಬರಲು ಕಂಡರೆ                                         ೪                ೨೬
ತರುಣಿ ಕೇಳ್ ನಿನ್ನೊಲವನಾ ಬಿಟ್ಟರೆ                                     ೪                ೭೨
ತರುಣಿ ನಿನ್ನಾನನಕೆ ಸರಿಯೇ                                              ೬                 ೫೩
ತರುಲತಾಗೃಹ ಕ್ರೀಡೆ ಕುಳಿಸುಖಿ                                          ೬                 ೪
ತಳಿತ ಶಾಖೆಯ ಪೂತಶೋಕೆಯ                                         ೬                 ೩
ತಳಿದು ದೃಢಪರಿಪರಿಯ ಪುಷ್ಪಾವಳಿಯ                                 ೬                 ೮
ತಳಿರಡಿಯ ರಂಭೋರುಗಳ ಸಿತ                                         ೬                 ೭
ತಳಿರು ನೆತ್ತರ ಕಾರೆ ಸಾಲಿನ                                               ೪                ೨೭
ತಾಮರಸಭವನರಸಿ ಭಾರತಿ                                              ೧                 ೪
ತಾಯ ಬರುವನು ಹಾರಿ ಹರಿದಂ                                         ೨                 ೪೮
ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಿಬ್ಬರೆನ್ನಿಂದಾಯಸವನು                               ೮                 ೫೧
ತಾಯಿ ನೀಂ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಂಧನ                                          ೯                 ೧೦
ತಾಯೆ ಶೋಕಿಸಬೇಡ ವಿವಿಧೋಪಾಯದಲಿ                           ೪                ೭
ತಾರ ತರಿಯಸಿತಾರ್ಕ ಕೇಸರ                                             ೫                ೧೨
ತಿವಿತಿವಿದು ತಾಗಿಸುವ ಚಿಮ್ಮುವ                                          ೮                 ೬೫
ತಿಳಿಗೊಳದ ತೀರದಲಿ ರಂಜಿಪ                                            ೪                ೪೬
ತುಂಬಿ ಕಚ್ಚಿದ ಕೇದಗೆಯ ಗರಿ                                              ೪                ೩೧
ತುಂಬಿ ತುಂಬಿಯ ಚುಂಬಿಸುತಮಿಗೆ                                      ೪                ೩೭
ತುಂಬಿವರಿಗಳ ದುಂಡುದಂಡೆಗಳಿಂ                                       ೪                ೫೪
ತುರುಗಳನು ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ನೇಹದ                                       ೪                ೯
ತೆರಳರೊಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರತಿ ಸಲೆ                                             ೮                 ೬೩
ತೆರಳಿದನು ರಥಸಹಿತ ಕಂಸಾಸುರನ                                    ೫                ೫೬
ತೋರಹತ್ತರು ಹರಿಬಲರ ಜರ್ಜ್ಝಾರತೆಯ                               ೮                 ೬೭
ತೋಳೆರಡು ನಾಲ್ಕೈನಿಸಿ ತೋರುತ                                     ೨                 ೫೪


ಥಳಥಳಿಸ ದಾಡೆಗಳ ರುಚಿಯಿಂ                                           ೮                 ೨೩
ಥಳಥಳಿವ ಪೊಂಬಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಾವಳಿಗಳನು                                 ೬                 ೨೬
ಥಳಥಳಿಪ ಹೊಂಗಳಸ ರವಿಗಳ                                           ೬                 ೨೯
ಥಳಥಳಿಸಿ ಹೊಳೆವಹಿಲಲಾಮನ                                          ೫                ೩೨
ಥಳಥಳಿಸುವೆಳಮೀನ ಢಾಳವ                                            ೪                ೨೦


ದನುಜಹರ ಚಿತ್ತಯಿಸು ಚತುರಾ                                           ೯                 ೪೩
ದನುಜರನಕ್ರೂರದೇವನ                                                     ೫                ಸೂ
ದಾಡೆಯಲಿ ಜವನೆದೆಯನಿಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಡಿ                               ೮                 ೨೨
ದಾನಗುಣ ನೆಲಸಿರ್ದೊಡಂ ಖಳ                                          ೮                 ೨೫
ದಾನವಾಟವಿಯಟ್ಟಿ ಸುಡುವ ಕೃಶಾನು                                  ೬                 ೧
ದಾರಿದಪ್ಪುವ ದಟ್ಟಡಿಯ                                                      ೭                 ೭
ದೀಪ ಮೆರೆದುವು ನಿಳಯ ನಿಳಯದೊಳು                               ೨                 ೨೨
ದೂರದಲಿ ಕೈಮುಗಿದು ನಿಂದಕ್ರೂರ                                                         ೮  ೩೪
ದೂರದಲಿ ದಿಟ್ಟಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಯ                                             ೮                 ೪೮
ದೂರದಲಿ ಹರಿ ಕಂಡನಘಸಂಹಾರಿಯನು                              ೫                ೧೯
ದೆಸೆದೆಸೆಯ ಬಾಸಣಿಸಿ ಮೆರೆದುದು                                       ೨                 ೪೩
ದೇವ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜನಾರ್ದನ                                    ೨                 ೫೬
ದೇವ ನಗುತಕ್ರೂರ ದೇವನ                                                ೯                 ೩
ದೇವ ನಾನ?ಈ ಯಮುನೆಯಲಿ                                          ೫                ೨೭
ದೇವ ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂಬುಜವ ಬಿಟ್ಟಾವ ಪರಿಯಲಿ                      ೪                ೭೫
ದೇವ ನಿನ್ನ ಮುಖೇಂದುವನು ಬಿಟ್ಟಾವ                                   ೪                ೬೧
ದೇವ ನೀನವತರಿಸಿದಂದವ                                                ೩                 ೧೨
ದೇವ ಬಿನ್ನಹನಿಶೆಗೆ ಸಂದುದು                                             ೯                 ೧೯
ದೇವ ಬಿನ್ನಹ ನೀತಿ ಧರ್ಮವು                                              ೩                 ೧೫
ದೇವ ಮನೆಗೈತಂದು ತನ್ನನು                                             ೬                 ೩೯
ದೋಷದೊಡೆತನವೊಂದು ಮಿತ್ರ                                          ೩                 ೫೪