ಧರಣಿರುಹನಿಕರದಲಿ ಚಂದನ                                              ೩                 ೧
ಧರೆಗೆ ಮಲ್ಲವ್ರಜಕೆ ನೋಡುವ ಪರಿಜನಕೆ                                ೮                 ೫೨
ಧರೆ ಫಣೀಶ್ವರ ದಿಗಿಭಕುಲ                                                  ೫                ೪೨
ಧರೆಯುನಳೆದಂದೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನಯ                                         ೯                 ೩೭
ಧರೆಯರಿಯಲೀ ಕೃಷ್ಣಚರಿತದ                                              ೧                 ೬
ಛರೆಯ ಹೃತ್ಪರಿತಾಪವಡಗಿತು                                             ೬                 ೩೫
ಧರ್ಮವಿಮ್ಮಡಿಯಾಯ್ತು ದನುಜರ                                        ೬                 ೩೨
ಧರ್ಮವಿಹ ಮಂದಿರದೊಳಿಕ್ಕೆಲ                                            ೭                 ೨೪


ನಗುವ ನಗಿಸುವ ವಂಚಿಸುವ                                               ೭                 ೧೨
ನಡು ನಡುಗೆ ಬಳಕುತ್ತ ಕುಚಯುಗ                                       ೪                ೬೩
ನಡೆವ ಭರದಿಂದೆಡಹಿ ಬೀಳುವ                                            ೪                ೨೨
ನಂದತನಯರನಸುರಪತಿ ಕೊಲುವಂದವನು                          ೮                 ೧೭
ನಂದನಿದಿರೆದ್ದಡಿಗೆರಗಿ ನಿಜ                                                  ೨                 ೬೩
ನಂದನಂದನ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ                                             ೪                ೬೭
ನಂದ ಮೊದಲಾದಖಿಖಳ ಗೋಪರ                                      ೬                 ೧೩
ನಲಿನದೆಸಳಲಿ ಹೊಳೆವ ಜಲಚರ                                         ೪                ೫೬
ನಳಿನರಿಪುವಸ್ತಮಿಸೆ ತಾರೆಗಳಳಿದುವು                                  ೩                 ೫೫
ನಾಕ ಮೊದಲಾಗಿಹ ಚತುರ್ದಶ                                          ೫                ೪೧
ನಾರದನ ಸಂಗೀತವುಪನಿಷದ್                                            ೫                ೩೭
ನಾರಿ ತಾ ಋಜುಕಾಯದಿಂದವೆ                                           ೬                 ೫೫
ನಾವು ಬಂದೆರಗುವಡೆ ನೀವಿಹ                                             ೮                 ೭೯
ನಿಗಡಕಂಕಣ ಕಡಗದೋಳಿಯ                                             ೪                ೪೧
ನಿತ್ಯಕರ್ಮವ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ವದ                                                 ೩                 ೪೮
ನಿತ್ಯಜಯ ದೇವಕಿಯ ಮೋಹದ                                         ೫                ೫೦
ನಿತ್ಯವಲ್ಲದ ದೇಹವಿದು                                                       ೩                 ೪೨
ನಿನ್ನ ಸಂಗವ ಮಾಳ್ಪೆನೆಂದಾಂ                                            ೪                ೪೯
ನಿನ್ನಿರುಳು ನಾ ನಿಡುದ ಕಾರ್ಯವ                                        ೮                 ೯
ನಿನ್ನೊಲವ ನಾ ಬಲ್ಲೆನೆಲೆ ಸಂಪನ್ನ                                        ೪                ೬೮
ನಿಯತವಹ ಶೌಚಾಚಮನ                                                                    ೫ ೩೦
ನಿಲ್ಲಿ ನೀವಂಜದಿರೆನುತ ನೆರೆ                                                ೪                ೬೬
ನೀನರಿಯದಿಹ ನೀತಿಗಳನ                                                                    ೨  ೧೪
ನೀಲಗಿರಿಯೋ ತಿಮಿರರಾಜನ ಜಾಲವೋ                             ೮                 ೧೬
ನೀಲಗಿರಿ ಸಿತಗಿರಿಗಳೊಂದೇ                                               ೫                ೨೬
ನುಡಿಗೆ ಬೆದರುವ ಅಧರವೇಣಿಗೆ                                           ೪                ೪೦
ನುಡಿಯದಿರು ಜಡಖೂಳ ನಾಲಗೆ                                         ೬                 ೨೫
ನೆನೆನೆನೆದು ಸಿಗ್ಗಾಗಿ ಸುಯ್ಯುತ                                            ೫                ೪
ನೆನೆನೆನೆದು ಸಿಗ್ಗಾಗಿ ದುಗುಡುವ                                           ೮                 ೪
ನೊಸಲ ಬೆಮರಿನ ನಿಮಿರ್ದ ಕೊರಳಿನ                                  ೪                ೧೮
ನೋಡಲಮ್ಮರು ಮಲೆದರಿದು ಕೈ                                         ೮                 ೨೯
ನೋಡಲಮ್ಮಳು ತೆರೆದು ನಯನವ                                       ೪                ೩೯
ನೋಡಿ ಹಿಗ್ಗು ವೆನಡಿಗಡಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿ                                  ೪                ೬
ನೋಡುವರು ಬೆರಗಾಗಿ ಬೆದರುತ                                         ೪                ೨೧


ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಲಿ ಸೀಳ್ದಿಟ್ಟು                                           ೬                 ಸೂ
ಪತಿತ ಕಂಸನ ಸತಿಯರಿಗೆ ಮನದತುಲ                                ೯                 ೬೦
ಪತಿಯ ನೇಮದಲಖಿಳ ದೈತ್ಯಪ್ರತತಿ                                    ೮                 ೭೭
ಪರಮತತ್ವವಿದೆಂದು ಧರ್ಮ                                                ೩                 ೪೧
ಪರಮಧರ್ಮರಹಸ್ಯ ನೀತಿಯ                                             ೩                 ಸೂ
ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮನು ಕಮಲೋದರನು                          ೨                 ೩೨
ಪರರ ದುಃಖದ ಕೇಳಿ ಮನದಲಿ                                            ೩                 ೩೮
ಪರಶುಧರ ಫಣಿರತ್ನ ಭೂಷಣ                                              ೧                 ೩
ಪರಹಿತವನೆಣಿಸದೆ ಸುವಿದ್ಯದ                                              ೩                 ೪೫
ಪರಿಪರಿಯ ವಿವಿಧಾನ್ನಪಾನದ                                             ೯                 ೪೯
ಪರಿಮಳದ ನೆಲೆವೀಡು ತಂಪಿನ ಶರಧಿ                                  ೬                 ೨
ಪರಿಮಳಿತ ಕೇದಗೆಯ ಹೊಂದಾವರೆಯ                                ೬                 ೪೧
ಪರಿಮಳೋದಕದಿಂದ ತೊಳೆದರು                                        ೪                ೨
ಪರುಸವಿಹ ಗಿರಿಯಂತೆ                                                      ೨                 ೩೬
ಪಸರಿಸಿದ ಬೆಳುದಿಂಗಳಲಿ                                                  ೩                 ೧೧
ಪಾಡುವರು ಕೆಲರಚ್ಯುತನ ಕೊಂಡಾಡುವರು                           ೫                ೨೫
ಪಾವನದ ನಿಜ ನೀನು ನಿನ್ನಡಿ                                              ೯                 ೩೮
ಪುರುಷರತ್ನ ಮುಕುಂದನನು                                                ೬                 ೫೪
ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮಥ                                                  ೪                ೫೨


ಫಲರಹಿತ ಕುಜದಂತೆ ಬತ್ತಿದ                                               ೮                 ೪೯


ಬಕಮರಾಳರಥಾಂಗ ಸಾರಸ                                              ೫                ೨೯
ಬಣಗು ಗೋವರ ಬಲ್ಲುದೇ ಕರಿ                                            ೭                 ೩೧
ಬಂದಖಿಳ ಗೋಪಿಯರು ಕೃಷ್ಣನ                                           ೪                ೬೫
ಬಂದನೀ ಪರಿ ಜಗದ ತಂದೆಯ                                            ೯                 ೯
ಬಂದನೀ ಪರಿ ದಾನಪತಿಯಾ                                              ೨                 ೩೯
ಬಂದರಾಕ್ಷಣದೊಳಗೆಯಸುರನ                                            ೭                 ೩೦
ಬಂದುದಿಂಗಡಲಾತ್ಮಜನ ಬಳಿಸಂದು                                    ೬                 ೪೯
ಬಂದು ಹರಿಬಲರಮರರಿಪುವಿನ                                            ೮                 ೨೧
ಬಂದು ಹರಿಬಲರಸುರ ನಿಳಯದ                                         ೭                 ೨೧
ಬಂದು ಹರಿ ಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಲೆ ನಲವಿಂದ                                  ೯                 ೨೪
ಬಂದು ಹರಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲಿಹ ಕಾಳಿಂದಿಯಲಿ                             ೫                ೨೩
ಬಂಧುಗಳನಳಲಿಸೆ ಸಜ್ಜನ                                                  ೩                 ೩೦
ಬಂಧುಗಳನುಣ ಹೇಳಿದನು ಮನಬಂದ ಪರಿಯಲಿ                   ೯                 ೫೩
ಬಂಧುಗಳಿಗೊಲಿದಿತ್ತನಗ್ಗದ                                                  ೯                 ೪೨
ಬರುತ ಕಂಡನು ಮಾಲೆಗಂಧವ                                           ೬                 ೫೦
ಬರುತ ಕಂಡನು ವಿಟರ ಕಂಗಳ                                           ೭                 ೧೦
ಬಲನ ಘಾಯಕೆ ಸೈರಿಸೆ ಕಳವಳಿಸಿ                                      ೮                 ೨೯
ಬಲ್ಲೆವಾಂ ಗೋವಳಯರಿಷ್ಟಕೆ                                               ೬                 ೨೪
ಬಳಿಕ ಕಂಸಾಸುರನ ಚಾಪದ                                              ೭                 ೨೬
ಬಳಿಕ ಕೈದೊಳೆದುಪವನದ ಕಪಿ                                           ೬                 ೧೫
ಬಳಿಕ ಖಳನಳವಳಿದು ವಿಷಯ                                            ೮                 ೮೫
ಬಳಿಕ ದೋವೋತ್ತಮನ ಚರಣದ                                         ೯                 ೪೦
ಬಳಿಕ ಫಲತಾಂಬೂಲ ಪುಷ್ಪಾವಳಿ                                        ೯                 ೩೩
ಬಳಿಕ ಬಂದಕ್ರೂರದೇವನ                                                   ೯                 ೨೮
ಬಳಿಕ ಬಂದಕ್ರೂರದೇವನು                                                 ೯                 ೫೦
ಬಳಿಕ ಯಮುನಾನದಿಯಲೊಪ್ಪುವ ಶಿಲೆಗೆ                              ೫                ೪೮
ಬಳಿಕ ರಥವೆಚ್ಚಂಬಿನಂತುಚ್ಚಳಿಸಿ                                          ೪                ೮೨
ಬಳಿಕಲಾದಿ ದಿವೌಕಸರು                                                    ೧                 ೧೦
ಬಳಿಕ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗರಸವೆಗ್ಗಳಿಸಿ                                          ೬                 ೪೪
ಬಳಿಕ ಹರಿಗಕ್ರೂರ ಕೈಗೊಟ್ಟೊಲವಿನಲಿ                                  ೯                 ೩೦
ಬಳಿಕ ಹರಿ ಚಾಣೂರನೊಡನಗ್ಗಳಿಸಿ                                      ೮                 ೬೮
ಬಳಿಕ ಹರಿ ಶೇಷಾಹಿ ಸಹಿತ                                                ೧                 ೧೨
ಬಾತೆಗೆಟ್ಟುದು ಮನದ ದುಗುಡವು                                        ೯                 ೧೫
ಬಾಯೊಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿಯ                                      ೧                 ೨೦
ಬಾಲೆಯರು ಯೌವನೆಯರಂಗಜ                                         ೪                ೧೬
ಬಾಲೆಯೊಬ್ಬಳು ಜಡೆಯ ಸರ್ಪನ                                        ೪                ೩೬
ಬಿಟ್ಟ ಕೆಂಗಣ್ಣುಗಳನಭ್ರವ                                                     ೮                 ೫೫
ಬಿಟ್ಟನೀ ಪರಿ ನಿದ್ರೆಯನು                                                    ೨                 ೨೭
ಬಿದ್ದುದಗ್ಗದ ದಂತಿ ಮಲ್ಲರು                                                  ೮                 ೭೫
ಬಿರಿದ ಬಾಯರೆದೆರೆದ ಕಂಗಳ                                             ೪                ೫೦
ಬಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ಚೆಲುವ ಬಳಿಕಾ                                                ೩                 ೩
ಬಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ನೆವದಲರಿಗಳ                                                 ೩                 ೧೩
ಬಿಲ್ಲುಡಿದ ವೃತ್ತಾಂತ ಪುರದೊಳಗೆಲ್ಲ                                                        ೮  ೧
ಬೀರ ಜಗಜಟ್ಟಿಗಳನಾ ಚಾಣೂರ                                          ೮                 ೧೩
ಬೇಗದಲಿ ಬಂದಸುರನಗರಿಯ                                             ೬                 ೧೭
ಬೇಡ ಮಾಣತಿ ಹೊಗಳಿ ನೀ ಮರು                                       ೯                 ೫೬
ಬೇಡ ಹಗೆ ಹರಿಯೊಡನೆ ಸಂಧಿಯ                                       ೭                 ೨೯
ಬೊಬ್ಬಿರಿದುದಮರೌಘವಸುರನ ಗಬ್ಬ                                    ೮                 ೮೪
ಬೊಮ್ಮ ಕರುವಿಂಡುಗಳ ಮಕ್ಕಳ                                          ೧                 ೨೨


ಭಾಷೆಯಲಿ ಹುಸಿಯೆದೆ ನಿರಂಥರ                                         ೩                 ೩೭
ಭುವನ ಭೂಷಣನಪ್ಪ ಕಮಲಾಧವನ                                     ೯                 ೪೧
ಭುವನಭೂಷಭೆಯನಿಮಿಷರಿಗುತ್ಸವ                                      ೫                ೨೧
ಭುವನೆವೆನ್ನಾಧೀನ ನಾನಾ                                                 ೩                 ೨೨
ಭೂತದಯೆಗುಂದದೆ ದುರುಕ್ತಿಯ                                          ೩                 ೨೬
ಭೂವನಿತೆ ದಾನವರ ಭಾರಕೆ                                               ೧                 ೯


ಮಗನ ಮಾತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಹಿಗ್ಗುತ                                            ೯                 ೧೧
ಮಗನೆ ನಾನೆಂತಲಿ ಬದುಕುವೆ                                            ೪                ೫
ಮಗುವುಗಳು ತಾವ್ ವಿಗಡ ಜಗ ಜಟ್ಟಿಗಳೊಡನೆ                     ೮                 ೭೨
ಮಡಿದ ಕಂಸನ ಕಂಡು ಮರುಗುವ                                       ೮                 ೯೦
ಂಡಳಿಸಿ ತೆಗೆವೈಸರಲಿ ಬಿಲು                                             ೭                 ೨೭
ಮತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದೆಡೆಯಕ್ಕಿದ                                             ೭                 ೯
ಮತ್ತೆ ಮುಸುಕಿತು ಧೀರದ್‌ಐತ್ಯರ                                         ೮                 ೪೨
ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕನೆನಿಸಿ                                                      ೩                 ೨೧
ಮಥುರೆಯಲಿ ಕಾರ್ಮುಕಮಹೋತ್ಸವ                                   ೩                 ೨
ಮದನಮನವನ್ನೆಚ್ಚ ಮಿಟ್ಟಿಗ                                                ೪                ೫೮
ಮದವಳಿದ ಗಜದಂತೆ ಬಲುಪಿಂ                                           ೨                 ೩
ಮಧುರ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನರಗಿಣಿ                                            ೪                ೪೫
ಮನ್ನಣೆಗೆ ಮನವುಕ್ಕಿ ಮುಂದಿಹೆ                                           ೨                 ೬೧
ಮರಣಭಯದಲಿ ಕಂಸನಟ್ಟಿದ                                              ೧                 ೧೯
ಮರಮರಕೆ ಲಂಘಿಸುವ ಬೆರಳಲಿ                                          ೬                 ೯
ಮರುಳು ಮಾಧವ ನಿನ್ನ ಗುಣಸೌಂದರಿಯ                             ೪                ೭೯
ಮರುಳೆ ಕೇಳಕ್ರೂರ ಪಣೆಯಲಿ                                             ೩                 ೧೬
ಮರೆ ಕಡವೆ ಕಾಳ್ಕೋಣ ಪೆರ್ಬುಲಿ                                        ೫                ೧೪
ಮರೆದೊರಗಿದರ್ಭಕನೊ ಸಮರಸ                                        ೨                 ೫೮
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಧವಿಯ ಜಾಜಿಯ                                         ೪                ೧೨
ಮಾನಸಾಂತದೊಳಚ್ಯುತಾಂಘ್ರಿಧ್ಯಾನ                                  ೭                 ೩೫
ಮಾವ ಕೇಳ್ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿದ                                         ೮                 ೭೮
ಮಾವನನು ಕೊಲಲೆಂದು ದೇವರದೇವ                                 ೬                 ೧೦
ಮಾವನವಸಾನದಲಿ ದೇವಕಿ                                               ೯                 ಸೂ
ಮಿಸುಪ ಹೊಂಗೇದಗೆಯ ತುರುಬಿನ                                     ೨                 ೫೦
ಮುಗಿದ ಕೈ ದಿಟ್ಟಿಸುವ ಲೋಚನ                                          ೯                 ೨
ಮುಗಿಲನಳ್ಳಿರಿವಿಂದು ಸೂರ್ಯರ                                          ೬                 ೧೯
ಮುಡಿಯ ಮಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊರೆವಾ                                 ೪                ೩೮
ಮುತ್ತಿನೋಲೆಯ ಮೂಗುತಿಯ ಮಿಗೆ                                     ೪                ೨೩
ಮುಂದೆಸೆವ ಬಲರಾಮ ಬಲದಲಿ                                          ೫                ೨೪
ಮುರಮಥನಗಕ್ಕರಿಸಿ ನಮಿಸುವ                                          ೯                 ೨೨
ಮುರಮಥನ ಚಿಕ್ಕಂದಿನೆನ್ನನು                                             ೪                ೬೯
ಮುರಮಥನನಾ ಖಳನ ರಾಜ್ಯದ                                         ೯                 ೭
ಮುರಹರನ ಕರುಣಾನುಭಾವದ ಸಿರಿಗೆ                                  ೯                 ೪೯
ಮುಳಿಸರಿದು ಮನ್ನಿಸುವ ನಲುಮೆಯ                                    ೫                ೬
ಮೇರೆದಪ್ಪಿದ ಹರುಷಪಾರಾವಾರದಲಿ                                    ೨                 ೫೭
ಮೇಲೆ ತೊಳಸಿಯ ವೈಜಯಂತಿಯ                                                        ೬  ೪೨
ನೊಲೆಯಲುಗೆ, ಮುಡಿಸಡಲೆ, ಕೊನೆಮುಡಿ ಬಳಲೆ                   ೪                ೧೭


ಯತಿಗುರುದ್ವಿಜದೇವಪೂಜಾಕೃತು                                        ೯                 ೫೧
ಯದುಕುಲದ ವಸುದೇವದೇವಂ                                           ೧                 ೧೩
ಯೋಗಿಗಳ ಹಳಿಯದೆ ನೃಪಾಲರ                                        ೩                 ೨೯


ರಂಗ ನಿನ್ನಯ ಅಧರ ಬಿಂಬದ                                             ೪                ೫೯
ರವಿ ಘಟೋದಕ ಹಲವರಲಿ                                                 ೫                ೩೪
ರಾಮಜಯ ಕಮಲಾದೃಗುತ್ಪಲಸೋಮ                                 ೫                ೫೩
ರೂಪಳಿದ ಚಿದ್ರೂಪನದ್ಭುತರೂಪನ                                       ೫                ೩೫


ಲತೆಯ ಮೇಗಣ ಗಿರಿಗಳನು ಎಳಲತೆಯ                              ೪                ೫೭
ಲಲನೆ ಚಿತ್‌ಐಸೆಲೆ ನಿತಂಬಿನಿ                                              ೪                ೮೦
ಲಲನೆ ಸಹಿತನಲಾಕ್ಷ ವೃಕ್ಷದ                                               ೬                 ೬
ಲೀಲೆಯಿಂದೀ ಜಗವ ಪುಟ್ಟಿಸಿ                                               ೫                ೩೩
ಲೇಸನಾಡಿದೆ ದಾನಪತಿ                                                     ೨                 ೧೧
ಲೇಸು ಲೇಸಕ್ರೂರನೃಪ                                                      ೩                 ೬
ಲೋಕದುದಯಸ್ಥಿತಿಲಯಕೆ ನೀ                                            ೯                 ೫೨


ವನದೊಳಾಡುವ ವಾರವನಿತಾನನಸುಧಾಂಶು                        ೬                 ೧೧
ವಸುಮತಿಯ ಬಿಸುಪಾರೆ                                                    ೨                 ೪೦
ದಾದವಶ್ಯವಿಕಾರ ತಂತ್ರವಿಭೇದ                                           ೩                 ೫೦
ವಿದಿತ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯ ಹರಿ                                           ೨                 ೨೯
ವಿರಹದಲಿ ಬಳಲಿದ ರಥಾಂಗದ                                           ೮                 ೫
ವಿರಹಿಗಳನಂಜಿಸುತ ಕಮಲಾ                                             ೬                 ೪೮


ಶಶಿಮುಖಿಯರುತ್ಪಲದಳಾಕ್ಷಿಯ                                           ೪                ೧೩
ಶಶಿಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆದಿರ್ದ ಸಂಪಗೆ                                          ೪                ೩೦
ಶೂಲಿ ವಿಷಕಳುಕುವನೆ ವಹ್ನಿಜ್ವಾಲೆ                                        ೮                 ೩೩
ಶೇಷನಂತೆ ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯೆಯ                                              ೨                 ೩೮
ಶ್ರೀಯರಸನವತರಿಸಿ ದೈತ್ಯ                                                ೧                 ಸೂ
ಶ್ರೀರಮಣನಮೃತಾಬ್ಧಿಮಂದಿರ                                             ೧                 ೧
ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಮೈಗೊಡದೆ ತರ್ಕ                                             ೩                 ೨೦


ಸಕಲವೇದವನೋದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ                                                ೩                 ೪೩
ಸಗುಣನಹ ಪರತತ್ವರೂಪನ                                               ೫                ೩೬
ಸಂಜೆ ರಂಜಿಸಿತಿಳೆಯ ಪುಣ್ಯದ                                            ೬                 ೩೬
ಸತ್ಯಜಯ ವೈಕುಂಠದಲಿ                                                    ೨                 ೩೦
ಸಂದಣಿಸಿ ಪರಿಪರಿಯ ನೋಡುತ                                         ೨                 ೬೨
ಸರಸದಲಿ ಸವಿನುಡಿಗಳಲಿ                                                  ೫                ೭
ಸರಸದಲಿ ಸವಿನುಡಿಯ ಮಾತಿನ                                         ೪                ೪೭
ಸರಸಿಜದ ಸಿರಯರಸಿಯಾತ್ಮಜ                                          ೯                 ೨೩
ಸರಸಿರುಹ ಹಿಮಸಮಯದಲಿ                                              ೫                ೨
ಸಾಕು ಸಾಕುಪಚರಿಸಬೇಡಿನ್ನೇಕೆ                                          ೯                 ೫
ಸಾರಿ ಬರೆ ಬರೆ ಮಾಲೆಗಾರರ                                             ೬                 ೩೭
ಸಿರಿಗೆ ಹಿಗ್ಗದೆ ಬಡತನಕೆ                                                                        ೩  ೨೮
ಸಿರಿ ತೊಲಗಿದವನಿಪನೊ ಭರಿಕೈಮುರಿದ ಯತಿಯೊ               ೩                 ೫೩
ಸಿರಿಯರಸನಿಹ ವರುಷ ಹಲವೊಂದರಗಳಿಗೆ                           ೫                ೫
ಸುತ್ತ ಬಳಸಿದ ಚೂತವನದೊ                                              ೨                 ೩೭
ಸುರನರೋರಗ ಸಿದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಧರ                                           ೫                ೪೩
ಸುರರಿಗಭಯವನಿತ್ತ ಕರದಿಂ                                               ೨                 ೬೦
ಸುಳಿಗುರುಳಿ ಪೆರೆನೊಸಲನಾಟಿಸಿ                                        ೨                 ೩೩
ಸೇರದಿವದಿರ ಸಂಗ ಮತ್ಪದ                                               ೭                 ೧೮
ಸೊಕ್ಕಿದಿಭ ಸರಸಿರುಹ ವನದೊಳ                                        ೮                 ೭೩
ಸೋಮ ಸೋಮ ಕಲಾವಿಭೂಷಣ                                        ೧                 ೨
ಸ್ಕಂದನದ ಮೇಲಿಹ ಮುಕುಂದನ                                         ೫                ೪೯


ಹಗಡುಗಣ್ಣಿಯ ಮುರಿವ                                                      ೨                 ೪೬
ಹಗಲುಚಂದ್ರನ ಕಂಡು ಬೇಗದ                                            ೪                ೩೪
ಹಗೆಯನುರಂಗನ ಜಾರವನಿತೆಯ                                        ೨                 ೧೭
ಹಗೆ ಹಸುಳೆಯೆಂದುಳುಹಲಾಗದು                                        ೨                 ೧೫
ಹಟ್ಟಿ ಹಟ್ಟಿಯ ಮುಂದೆ ಗೋವರು                                         ೨                 ೪೭
ಹರಿ ಚರಣ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದಾ                                               ೬                 ೩೧
ಹರಿ ತನಗೆ ನಿಜಗೋಪಮುದ್ರೆಯ                                         ೨                 ೪೧
ಹರಿ ತಿವಿದನಾ ಖಳನ ತಿವಿದನು                                          ೮                 ೬೧
ಹರಿದಲೆಯ ಕೆಮ್ಮೀಸೆಗಳ ನಿಡುಗೊರಳ                                  ೮                 ೩೫
ಹರಿ ನಿಮಗೆ ಮಗನಲ್ಲ ದನುಜಾ                                           ೩                 ೮
ಹರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧನ                                              ೯                 ೬
ಹರಿಪದವನರ್ಚಿಸದೆ ಹರಿಯಾ                                             ೨                 ೩೩
ಹರಿಬಲರ ಭುಜ ಹೊಯಿಲರವಕಿಳೆ                                       ೮                 ೫೮
ಹರಿಬಲರ ಹೋರಟೆಗೆ ಸೈರಿಸಲರಿಯದೊರಗಿತು                    ೮                 ೩೧
ಹರಿಬಲರು ಬಂದವರನೀಕ್ಷಿಸಿ                                               ೮                 ೫೪
ಹರಿಬಲರು ಬಂದಾ ಯಶೋದೆಯ                                        ೪                ೪
ಹರಿಬಲರು ಬಹ ಭರಕೆ ಸೈರಿಸದುರವಣಿಸಿ                             ೮                 ೪೦
ಹರಿಬಲರು ಸಂಗಡಿಸಿ ಬಹು ಪರಿಕರ                                     ೬                 ೧೪
ಹರಿಯ ಕರೆ ಹೋಗೆಂದು ಕಂಸಾ                                          ೨                 ಸೂ
ಹರಿಯ ತೇಜಃಪುಂಜದಿದಿರಲಿ                                              ೨                 ೪೨
ಹರಿಯದಕೆ ಕಡು ಮೆಚ್ಚ ಸವೆಯದ                                        ೬                 ೪೩
ಹರಿಯದಕೆ ನಸುನಗುತ ಸಲುಗೆಯ                                      ೯                 ೨೦
ಹರಿಯದಕೆ ಹಾರಯಿಸಿ ಸಾಕುಪ                                          ೯                 ೨೬
ಹರಿಯ ನೆನೆಯದ ಮನ ಮುರಾರಿಯ                                   ೨                 ೩೪
ಹರಿಯ ನೆನೆವಕ್ರೂರನಂತ                                                  ೨                 ೨೮
ಹರಿಯ ಪದನಖದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ                                            ೫                ೨೨
ಹರಿಯ ವಿರಹದಲೊಬ್ಬ ಸತಿಯಾ                                         ೪                ೩೨
ಹರಿಯ ವಿರಹವ್ಯಥೆಯ ಸೈರಿಸಲರಿಯದಾ                             ೫                ೧
ಹರಿಯ ಸಮಚಾಳಿಯಲಿ ಬಲನಬ್ಬರಿಸಿ                                  ೮                 ೮೧
ಹರಿಯ ಜಯ ಭಾಗವತ ವೃಂದದ                                        ೯                 ೨೧
ಹರಿಯೊಡನೆ ಚಾಣೂರನಾ ಹಲದರ                                     ೮                 ೬೦
ಹರಿಹರಿಯುತೊಬ್ಬೊಬ್ಬರೈದಿಯೆ                                          ೪                ೪೨
ಹರಿಹಲಾಯುಧರೆದ್ದು ಯಮುನಾ                                          ೮                 ೧೯
ಹರಿಹಲಾಯುಧರಿಂತು ಮಥುರಾ                                          ೭                 ೨೦
ಹರುಷ ಮಿಗೆ ಗೋಪಾಲ ಮಂತ್ರೋಚ್ಛರಣೆ                              ೫                ೩೧
ಹರುಷ ಮಿಗೆ ಮಂಟಪವ ಮುದದಿಂ                                      ೬                 ೧೨
ಹಲಧರನ ಕೋಪಾಗ್ನಿಗಿದಿರೇ                                               ೮                 ೪೩
ಹಲಧರನ ಬಿಗಿಯಪ್ಪಿ ಕಂಸನ                                              ೯                 ೧೨
ಹಾಡಿದರೆ ಹಾರೈಸುವೆನು                                                   ೩                 ೨೫
ಹಾ! ರಮಣ! ಹಾ! ರಮಣ ಎಂದಮರಾರಿಯನು ತಕ್ಕೈಸಿ          ೮                 ೪೯
ಹಿಂಗಿದನು ಹರಿಯೆಂಬ ನುಡಿ                                               ೫                ೮
ಹಿಂದೆ ಗೋಕುಲದೊಳಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ವೃಂದವನು                         ೮                 ೧೧
ಹಿಂದೆ ಜನ್ಮಸಹಸ್ರದಲಿ ಸುರಸಿಂಧುವನು                               ೫                ೪೬
ಹಿಂದೆ ತುರುವಿಂಡುಗಳ ಕಾದಿಹ                                           ೪                ೮೧
ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಭವಶತಂಗಳ                                             ೩                 ೩೧
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೀ ಹಿರಿಯ ನಿನ್ನಿಂ                                            ೯                 ೨೭
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸದೆ ಮನದಲಿ                                          ೩                 ೪೬
ಹೀನರೈ ನೀವಕಟಕಟ ತವ                                                 ೩                 ೭
ಹುಲುಮನುಜ ನಾನೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮದ                                        ೫                ೪೫
ಹುಸಿ ಪರಸ್ತ್ರೀವ್ಯಸನ ವೈಸಿಕ                                               ೩                 ೪೯
ಹೆಕ್ಕಳಿಸಿ ಹರಿ ತಿವಿದ ಘಾಯಕೆ                                             ೮                 ೩೦
ಹೇಮಮಯ ನವರತ್ನ ಕೆಚ್ಚಿದ                                              ೬                 ೧೮
ಹೊಕ್ಕು ಕಂಡನು ನಾಲ್ಕು ದೆಸೆಗಳ                                       ೬                 ೨೭
ಹೊಳೆವ ಕಿರಿದಾಳುಗಳ ನಿರಿಗೊಂ                                        ೨                 ೪೫