ಅಕೃತಶತ – ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸ ನೂರಾರು                         ೩                 ೫೧
ಅಕ್ಕರಿಸು – ಪ್ರೀತಿಸು                                                         ೯                 ೨೨
ಅಕ್ಷತೆ – ಮಂತ್ರಪೂತವಾದ ಇಡಿಯಕ್ಕಿ                                 ೪                ೯
ಅಕ್ಷಿ – ಕಣ್ಣು                                                                      ೨ ೨೪           ೫ ೮
ಅಗಡು – ತುಂಟ                                                               ೨                 ೧೭
ಅಗಣಿತ-ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ                                                             ೫                ೩೫
ಅಗಮ್ಯ-ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಹ,
ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಾರದಂತಹ                                       ೬                 ೧೮
ಅಗಲು-ತಟ್ಟೆ, ಹರಿಯಣ                                                      ೬                 ೩೫
ಅಗೋಚರ – ಕಾಣದ                                                         ೯                 ೫೧
ಅಗ್ಗಳಿಕೆ – ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ                                                            ೯                 ೪೫
ಅಗ್ಗಳಿಸು – ಹೆಚ್ಚಾಗು                                                         ೫                ೬
ಅಗ್ಗಳೆ – ಪರಾಕ್ರಮ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ                                          ೮                 ೯೮
ಅಗ್ಗಿಸು – ದಾರಿಗೆ ತರು, ಸರಿಗೊಳಿಸು                            ೪                ೧೬
ಅಗ್ರಣಿ – ಮುಂದಾಳು                                                        ೩                 ೩೯
ಅಗ್ರಜ – ಅಣ್ಣ                                                                   ೮                 ೨೯
ಅಘ – ಪಾಪ                                                                    ೧ ೨             ೫ ೧೯
ಆಘಮರ್ಪಣ-ಸ್ನಾನಮಾWಡುವಾಗಿನ ಒಂದು ವೈದಿಕವಿಧಿ          ೫                ೩೧
ಅಘಾಟ – ಹೆಚ್ಚಳ, ಅಧಿಕ್ಯ                                                   ೫ ೨೯           ೪ ೪೬
ಅಂಕುರ-ಮೊಳಕೆ                                                             ೧ ೧೮          ೬  ೧
ಅಂಗಜ – ಮನ್ಮಥ, ಕಾಮ                                                  ೩                 ೩೬
ಅಂಗವಣೆ – ಆಶೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ                                                  ೫                ೩೬
ಅಂಘ್ರೀ – ಪಾಪ, ಅಡಿ                                                        ೨                 ೩೪
ಅಂಚಿತ್ಯ – ಚಿಂತೆಗೆ ನಿಲುಕದವನು                                       ೨                 ೩೨
ಅಚ್ಯುತ-ನಾಶರಹಿತ, ಕೃಷ್ಣ                                                  ೨                 ೯
ಅಜ – ಬ್ರಹ್ಮದೇವ                                                             ೨                 ೨೬
ಅಜಕೋಟಿ-ಕುರಿಗಳ ಸಮೂಹ                                              ೭                 ೨೩
ಅಟ್ಟಣೆ-ಮೇಲ್ಮನೆ, ಉಪ್ಪರಿಗೆ                                                ೬                 ೧೯
ಅಟ್ಟಹಾಸ-ಎತ್ತರದ ಧ್ವನಿಯ ನಗೆ                                          ೬                 ೧೬
ಅಟ್ಟುಳಿ – ಹಿಂಸೆ, ಪೀಡೆ                                                     ೯                 ೧೧
ಅಡಹಾಯ್ – ಎದುರಿಸು, ಅಡ್ಡಬರು                                      ೮                 ೪೨
ಅಡಾಯುಧ – ಕತ್ತಿ, ಖಡ್ಗ                                                    ೮                 ೪೧
ಅಡ್ಡವಿಸು – ತಡೆಗಟ್ಟು                                                        ೮                 ೪೨
ಅಣಕ – ವಿಡಂಬನೆ                                                            ೭                 ೧೦
ಅಣಲು – ಗಂಟಲು                                                            ೭                 ೮
ಅಂಡಲೆ – ತಾಕು, ಮುಟ್ಟು                                                  ೫                ೧೫
ಅತನು – ಕಾಮ                                                               ೪                ೧೫
ಅತರ್ಕ್ಯ – ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ                                              ೫                ೩೫
ಅತುಲ-ಸರಿಯಿಲ್ಲದ,
ತೂಗಿನೋಡಲು ಬಾರದ                                                    ೯                 ೬೯
ಅದಟು-ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪರಾಕ್ರಮ                                            ೧                 ೨೩
ಅದಿತಿ-ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿಯ ಪತ್ನಿ
ದೇವತೆಗಳ ಜನನಿ                                                            ೧                 ೧೦
ಅದ್ಭುತ-ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ                                    ೫                ೩೫
ಅದ್ರಿ-ಪರ್ವತ, ಬೆಟ್ಟ                                                           ೨                 ೨೧
ಅದ್ವಯ-ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಜೊತೆಯಿಲ್ಲದವ                                ೨                 ೩೨
ಅಧರ-ಕೆಳದುಟಿ                                                                ೨                 ೫೩
ಅಧ್ವ-ಮಾರ್ಗ, ದಾರಿ                                                          ೪                ೮೫
ಅಧ್ವಾಂತ-ದಾರಿಯ ಕೊನೆ                                                  ೫                ೧೦
ಅನಂತ-ಶೇಷಾವತಾರಿ, ಬಲರಾಮ                                      ೧                 ೧೭
ಮೇರೆಯಿಲ್ಲದ                                                                   ೫                ೪೨
ಆದಿಶೇಷನ ಅವತಾರವಾದ ಬಲರಾಮ                                 ೬                 ೩೩
ಅನಲ-ಅಗ್ನಿ, ಬೆಂಕಿ                                                            ೮                 ೫
ಅನಲಾಕ್ಷವೃಕ್ಷ-ನೆಲ್ಲೆಗಿಡ                                                      ೬                 ೬
ಅನವರತ-ಯಾವಾಗಲೂ                                                   ೩                 ೫೧
ಅನಸೂಯ-ಮತ್ಸರವಿಲ್ಲದವನು                                            ೩                 ೩೩
ಅನಿತ್ಯ-ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬಾಳದಂತಹದು                             ೩                 ೩೫
ಅನಿಮಿಷ-ಮಿನ                                                                 ೫                ೨೧
ದೇವತೆಗಳು                                                                    ೬                 ೧೭
ಅನೀಕ-ಸಮೂಹ                                                                ೯                 ೫೨
ಅನುಕಂಪ-ಮರುಕ ಕನಿಕರ                                                 ೯                 ೧೮
ಅನುಕರಿಸು-ನಟನೆಮಾಡು                                                  ೨                 ೧೫
ಅನುಗೆಡು-ರೀತಿತಪ್ಪು                                                         ೪                ೨೫
ಅನುಗೈ-ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು, ಸನ್ನದ್ಧವಾಗು                                       ೮                 ೨೮
ಅನುತಾಪ-ದುಃಖ, ಕಷ್ಟ                                                      ೪                ೧೯
ಅನುವಾಗು-ಸಿದ್ಧನಾಗು                                                       ೫                ೨೬
ಅನುವು-ಒಳಬಗೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ                                                  ೨                 ೧೨
ಉಪಾಯ, ರೀತಿ                                                               ೨                 ೧೮
ಅನುಸಾರಸತ್ಪಥರು-ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುವವರು, ನೀತಿವಂತರು                                            ೭                 ೧೮
ಅನೃತ-ಸುಳ್ಳು, ಅಸತ್ಯ                                                       ೭                 ೧೦
ಅಂತಕ-ಯುವಧರ್ಮ                                                         ೩                 ೨೨
ಅಂತರಗಡಿ-ಮಲ್ಲಗಾಳೆಗದಒಂದು ಕ್ರಮ                                ೮                 ೬೪
ಅಂತರಿಕ್ಷ-ಆಕಾಶ, ಗಗನ                                                    ೬                 ೩೩
ಅಂತರ್ಯಾಮಿ-ಒಳಗೆ ಇರುವವ, ದೇವರು                             ೯                 ೫೨
ಅಂತಸ್ತಾಪ-ಮನದ ದುಃಖ ಎದೆಯಳಲು,                              ೪                ಸೂ
ಒಳಗಿನ ದುಃಖ                                                                 ೬                 ೧೧
ಅಂತಸ್ತಿ ಮಿರ-ಒಳಗಣ ಕತ್ತಲೆ                                              ೨                 ೨೮
ಅಂದಣ-ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ                                                                 ೬                 ೨೧
ಅಂದುಗೆ-ಪಾದದ ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಆಭರಣ                                                   ೪                ೨೪
ಅಂಧ-ಕುರುಡ                                                                  ೨                 ೨೪
ಅಂಧಕಾರ-ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ                                                           ೩                 ೯
ಅನ್ನಮಯ-ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದವನು                                    ೯                 ೫೫
ಅಪತ್ಯ-ಮಗ                                                                    ೫                ೫೦
ಅಪದಸೆ-ದುರವಸ್ಥೆ                                                            ೬                 ೩೮
ಅಪರ-ಕೆಳಗಿನ, ಕನಿಷ್ಠ                                                        ೩                 ೨೦
ಅಪರಕಾಂತ-ಜಾರ, ಅನೀತಿವಂತ                                        ೨                 ೪೨
ಅಪರಾಬ್ದಿ-ಪಶ್ಚಿಮಸಮುದ್ರ                                                  ೬                 ೩೪
ಅಪರಾರ್ಣವ-ಪಶ್ಚಿಮಸಮುದ್ರ                                              ೨                 ೪೧
ಅಪ್ಪ-ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ,
ಯೋಗ್ಯವಾದ                                                                  ೮                 ೧೨
ಅಪ್ರತಿಮ-ಸರಿಯಿಲ್ಲದ,
ಹೋಲಿಸಲು ಬಾರದ,                                                        ೩                 ೧೨
ಸರಿಯಿಲ್ಲದವ                                                                   ೯                 ೧೪
ಅಬುಜಾತ-ಕಮಲ                                                             ೪                ೬೭
ಅಬುಧಿ-ಸಮುದ್ರ,                                                              ೨                 ೪೨
ಅಬ್ಜಿನಿ-ಕಮಲಿನಿ                                                                ೨                 ೪೩
ಅಭಯಾ-ಅಣಿಲೆ (ಅಳಲೆ) ಮರ                                            ೫                ೧೨
ಅಭಿಜಾತ-ಹುಟ್ಟಿದವ                                                          ೭                 ೧೮
ಅಭಿಲಾಸೆ-ಇಚ್ಛೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ                                                     ೨                 ೧೧
ಅಭ್ಯುದಯ-ಏಳಿಗೆ, ಉನ್ನತಿ,                                               ೨                 ೨೯

ಮೇಲ್ಮೈ                                                                          ೨                 ೬೫
ಅಭೇದ್ಯ-ಒಡೆಯಲು ಬಾರದಂತಹ                                        ೬                 ೧೮
ಅಭ್ರ-ಆಕಾಶ, ಮೋಡ ೬  ೨೭,                                   ೪                ೮೬
೨                 ೪೩
ಅಮರವಿರೋಧಿ-ದೇವತೆಗಳ
ವೈರಿ, ಕಂಸ                                                                     ೮                 ೨೦
ಅಮರಾರಿ-ದೇವತೆಗಳ ವೈರಿ,
ದೈತ್ಯ (ಕಂಸ)                                                     ೨                 ೯
ಅಮರೌಘ-ದೇವತೆಗಳ
ಸಮೂಹ                                                                          ೮                 ೮೪
ಅಮರ್ತ್ಯ-ದೇವತೆ                                                             ೮                 ೨೫
ಅಮಳ-ಸ್ವಚ್ಛ, ಕೊಳೆಯಿಲ್ಲದೆ                                                ೫                ೪೮
ಅಮಳಾಂಬರ-ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರ,
ಮಟಿಬಟ್ಟೆ                                                                        ೩                 ೩೩
ಅಮೃತ-ಹಾಲು                                                                 ೩                 ೨
ಅಮೃತ ತಮಯೂಖ-ಚಂದ್ರ                                                ೬                 ೪೮
ಅಮೃತಮಯೂಖಶೇಖರ-ಚಂದ್ರ
ಶೇಖರ, ಶಿವ                                                                    ೫                ೫೮
ಅಮೃತತಾತ್ಮ-ನಾಶರಹಿತವಾದ
ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ                                                                   ೯                 ೫೫
ಅಮೃತಾತ್ಮಕ-ನಾಶರಹಿತ,
ಸಾವಿಲ್ಲದವ                                                                     ೬                 ೪೦
ಅಮೃತಾಬ್ಧಿ-ಕ್ಷೀರಸಾಗರ                                                     ೧                 ೧
ಅಮೃತಾಂಶು-ಚಂದ್ರ                                                         ೬                 ೪೪
ಅಂಬಕ-ಕಣ್ಣು                                                                    ೮                 ೨
ಅಂಬರ-ಆಕಾಶ, ವಸ್ತ್ರ ೨   ೪೨,                                           ೫                ೧೫
ಅಂಬು-ಬಾಣ                                                                   ೪                ೩೭
ಅಂಬುಜ-ಕಮಲ                                                               ೩                 ೨೭
ಅಂಬುರುಹನಾಭಿ-ಶ್ರೀಹರಿ, ಕೃಷ್ಣ                                           ೫                ೩೯
ಅಮ್ಮರು-ಅಸಮರ್ಥರು                                                      ೮                 ೭೫
ಅಮ್ಮು-ಸಮರ್ಥನಾಗು                                                       ೪                ೩೯,
ಎದುರಿಸು                                                                        ೬  ೩೨  ೮   ೩೯
ಅಯ್ದೆ-ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ                                                     ೬                 ೪೬
ಅರಣಿ-ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು
ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರದ ಸಾಧನ                                                 ೨                 ೩೬
ಅರತ-ಬತ್ತಿದ, ಕಂದಿದ                                                       ೮                 ೪೯
ಅರವಿಂದರಿಪು-ಚಂದ್ರ                                                         ೩                 ೯
ಅರವಿಂದಲೋಚನ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                ೫                ೨೪
ಅರವಿಂದಸಖ-ಕಮಲದ ಗೆಳೆಯ
ಸೂರ್ಯ                                                                         ೨                 ೨೧
ಅರಸು-ಹುಡುಕು                                                               ೪                ೧೯
ಅರಿದಿಶಾಪಟ-ವೈರಿಗಳನ್ನು
ದಿಕ್ಕುಗೆಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟವನು                                                        ೯                 ೪೭
ಅರುಣ-ಕೆಂಪು                                                                   ೧                 ೧೮,
ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥಿ                                                           ೨                 ೪೧
ಅರುಣಮಯ-ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾದ                                             ೪                ೨
ಅರುಹು-ಜ್ಞಾನ, ತಿಳಿವು                                                       ೭                 ೧೧
ಅರೆ-ಬಂಡೆಗಲ್ಲು                                                                ೧                 ೧೫
ಅರೆಯಟ್ಟು-ಬೆನ್ನಹತ್ತು                                                         ೧   ೮,        ೩ ೭,
೮                ೨೭
ಅರ್ಕ-ಸೂರ್ಯ                                                                 ೪                ೮೬
ಅರ್ಘ್ಯ-ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಅರ್ಪಿಸುವ ತೀರ್ಥಜಲ                                                       ೫                ೪೮
ಅರ್ಚಿಸು-ಪೂಜಿಸು                                                             ೩                 ೨೫
ಅರ್ಣವ-ಸಮುದ್ರ                                                              ೯                 ೧೨
ಅರ್ದಿಸು-ನಾಶಮಾಡು                                                       ೫                ೩೩
ಅರ್ಭಕ-ಎಳನೀರು                                                             ೧                 ೧೭,
ಮಗು, ಕೂಸು                                                                  ೨                 ೫೮
ಅಲರು-ಹೂ                                                       ೨    ೫೫,  ೪  ೮೪, ೬,            ೫
ಅಲಸು-ತಡಮಾಡು                                                           ೩                 ೧೩
ಅಲೆ-ತೊಂದರೆಕೊಡು                                                        ೨                 ೧೭
ಅವಗಡಿಸು-ತೊಂದರೆ ಕೊಡು, ನಾಶ
ಮಾಡು, ಬೆದರಿಸು                                                ೩ ೨೦೬ ೨೫  ೭  ೨೯
ಅವಗಾಹಿಸು-ಸ್ನಾನಮಾಡು                                                 ೫                ೨೭
ಅವಧರಿಸು-ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಚಿತ್ತವಿಟ್ಟು
ಅಲಿಸು                                                                            ೪                ೯
ಅವನಿ-ಭೂಮಿ                                                                  ೮                 ೬೩
ಅವನಿಪ-ದೊರೆ, ರಾಜ                                                        ೩                 ೫೩
ಅವಮಾನ-ಅಪಮಾನ                                                       ೩                 ೧೬
ಅವಲೋಕನ-ನೋಟ, ದಿಟ್ಟಿ                                                ೨                 ೫೬
ಅವಲೋಹ-ಕೀಳಾದ ಕಬ್ಬಿಣ                                                ೬                 ೫೪
ಅವಸಾನ-ಅಂತ್ಯ, ಕೊನೆ                                                    ೮                 ೮೪
ಅವ್ವಳಿಸು-ಹಾರು, ಜಿಗಿ                                                       ೫ ೧೫          ೭  ೨೮
ಜಿಗಿಯಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸು                                                         ೮                 ೩೭
ಅಶನ-ಅನ್ನ, ಕೂಳು                                                           ೬                 ೧೫
ಅಶೆಷ-ಎಲ್ಲ, ಒಂದೂ ಉಳಿಯದಂತೆ                             ೫                ೧೬           ೬          ೩೦
ಅಶೋಕೆ-ದುಃಖವಿಲ್ಲದವಳು                                                 ೬                 ೧೦
ಅಸತಿ-ಪತಿವ್ರತೆಯಲ್ಲದವಳು, ಜಾರೆ                              ೨                 ೪೦
ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ                                                                        ೮   ೨           ೬  ೪೭
ಅಸಮಶರ-ಪಂಚಬಾಣ, ಕಾಮ                                            ೨                 ೩೨
ಅಸಿತ- ನೀಲವರ್ಣದ                                                         ೪                ೨
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ                                                                        ೬                 ೫೨
ಅಸಿತಾಬ್ಜ-ಇಂದೀವರ, ನೀಲ
ಕಮಲ                                                                            ೬                 ೪೪
ಅಸಿತಾರ್ಕ-ಕರಿಯ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ                                            ೫                ೧೨
ಅಸಿಯ-ಸಣ್ಣಗಿನ, ಸೀರಾದ                                                  ೪                ೧೩
ಅಸು-ಪ್ರಾಣ                                                                     ೩                 ೫೫
ಅಸುರಪತಿ-ಕಂಸ                                                              ೩                 ೧೧
ಅಸುರಪುರ-ಕಂಸನ ಪಟ್ಟಣ                                                 ೫                ೧೮
ಅಸುರಮಂತ್ರಿ-ಕಂಸನ
ಪ್ರಧಾನನಾದ ಅಕ್ರೂರ                                                       ೪                ೯
ಅಸುರವಿರೋಧಿ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                    ೬                 ೧೬
ಅಸುರ-ಹರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                          ೩                 ೧೧
ಅಸ್ಖಲಿತ-ಸಡಿಲಾಗದ, ಶಿಥಿಲವಾಗದ ೩                                 ೪೦
ಅಸ್ತಿ,ಪ್ರಾಸ್ತಿ-ಕಂಸನ ಇಬ್ಬರು ರಾಣಿಯರು೮                             ೧೪
ಅಹನು-ಆಗುವನು, ಇರುತ್ತಾನೆ                                             ೩                 ೪೧
ಅಹಿತಂಬುಲ-ಹಾವಿನ ಎಂಜಲು
ಕೇತುವಿನ ಎಂಜಲು                                                           ೩                 ೫೪
ಅಹಿಪತಿ-ಆದಿಶೇಷ                                                            ೮                 ೫೮
ಅಹಿರಿಪು-ಗರುಡದೇವ                                                        ೧                 ೧
ಅಹಿಲಲಾಮ-ಸರ್ಪಶ್ರೇಷ್ಠ, ಆದಿಶೇಷ                             ೫                ೩೨
ಅಳಕ-ಮುಂಗುರುಳು                                                         ೪ ೩೯           ೮  ೨
ಅಳಲಿಸು-ದುಃಖಗೊಳಿಸು                                                    ೩                 ೩೦
ಅಳವಳಿ-ಶಕ್ತಿಗುಂದು, ಬಲಹೀನ                                           ೧                 ೧೫
ನಾಗು, ಬಲವಿಲ್ಲದಂತಾಗು                                                  ೪                ೮೬
ಶಕ್ತಿಗುಂದು                                                                      ೮                 ೨೦
ಅಳವಳಿಸು-ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗುಂದು                                            ೮                 ೫೯
ಅಳವಿ-ಚೂಣಿ, ಮುಂಬದಿ                                                    ೮                 ೨೭
ಅಳಿ-ಭೃಂಗ, ತುಂಬಿ                                                          ೪                ೨೦
ನಾಶವಾಗು                                                                     ೪                ೭೭
ಅಳಿವು-ನಾಶ, ಸಾವು                                                         ೯                 ೧
ಅಳುಕಿ-ಹೆದರಿ                                                                   ೧                 ೨೩
ಅಳುಕು-ಹೆದರು, ನಡುಗು                                                   ೩                 ೩೬
ಅಳ್ಳಿರಿ-ಕಿವಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚು                                                   ೪                ೮೫
ತಿವಿ, ಚುಚ್ಚು                                                                     ೬ ೧೯           ೮  ೬೭
ಅಳ್ಳೆ-ಪಕ್ಕೆ, ಬದಿವೊಟ್ಟೆ                                                       ೨ ೪೮          ೮  ೮೫
ಅಧಟ-ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಸಮರ್ಥ                                                ೮                 ೨೦


ಆಕುಲಾಭ್ರ-ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಆಕಾಶ                                             ೫                ೪೧
ಆಕೆವಾಳ-ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಗೌರವಶಾಲಿ                                      ೯                 ೫
ಆಕ್ರಮಿಸು-ಮೀರು, ಸೋಲಿಸು                                             ೮                 ೮೬
ಆಕ್ಷೇಪ-ವಿರೋಧ                                                               ೩                 ೫೦
ಆಗಮ-ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳು                                                    ೩                 ೩೪
ಆಗರ-ಮನೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ                                                        ೬                 ೨
ಆಗ್ರಹ-ಹಟ, ಒತ್ತಾಯ                                                        ೨                 ೧೮
ಅಚಮನ-ಭಾವಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ದೇವರ
ನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಮೂರುಸಲ
ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು                                                      ೫                ೩೦
ಆಟಿಸು-ಅಲ್ಲಾಡು, ಅಲೆದಾಡು                                              ೨                 ೫೩
ಆತ್ಮಜ-ಮಗ                                                                    ೬                 ೪೯
ಆನನ-ಮುಖ                                                                   ೫                ೫೩
ಆಪಣ-ಪೇಟೆ, ಅಂಗಡಿಬೀದಿ                                                 ೬                 ೪೪
ಆಮ್ನಾಯ-ವೇದ, ದರ್ಶನಶಾಸ್ತ್ರ                                           ೮                 ೧೮
ಆಯಸ-ದಣಿವು, ಬಳಲಿಕೆ                                          ೨                 ೪೮
೫  ೨೫             ೮          ೫೧
ಆರ್-ಚೀರು, ಕೂಗು ಸಮರ್ಥನಾಗು                              ೯                 ೪
ಆರಡಿ-ಷಟ್ಪದಿ, ಭೃಂಗ                                                        ೪                ೩೮
ಆರಡಿಗೊಳು-ನಿಂದಿಸು                                                       ೭                 ೧೧
ಆರುಭಟೆ-ಕೂಗು, ಗರ್ಜನೆ                                                   ೮                 ೩೪
ಆರೂಢ-ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದವ                                       ೨                 ೫೭
ಆರೋಗಣೆ-ಊಟ                                                              ೯                 ೪೬
ಆರೋಗಿಸು-ಉಣ್ಣು, ಊಟಮಾಡು                                        ೬                 ೧೨
ಆವಾಸ-ಮನೆ, ಬೀಡು                                                        ೯                 ೫೪
ಆಶ್ರಮ-ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗಾರ್ಹಸ್ಥ,
ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸಂನ್ಯಾಸ ಎಂಬ
ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳು                                                          ೩                 ೨೩
ಆಸರ-ಚಿಂತೆ, ಬಳಲಿಕೆ                                                       ೮                 ೮೭
ಆಸುರ-ದುಷ್ಟ, ಅಸುರಭಾವದವ                                           ೨                 ೮
ಆಸುರದ-ಅತಿಶಯವಾದ                                                    ೩                 ೬
ಆಸ್ಯಪಂಕಜ-ಮುಖಕಮಲ                                                  ೨                 ೨೮
ಆಹವ-ಯುದ್ಧ                                                                   ೭                 ೧೩
ಅಹಿತ-ವೈರಿಯಂತಿರುವ                                                     ೬                 ೫೪
ಆಳಾಪ-ಮಾತು, ಆಟ                                                        ೧ ೨೩           ೫ ೫೪
ಆಳಿಗೊಳು-ವಂಚಿಸು                                                          ೪                ೧೬


ಇಕ್ಕು-ಇಡು, ಇರಿಸು                                                          ೮                 ೧೫
ಇಕ್ಕುರಿಸು-ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳು, ವ್ಯಾಪಿಸು                              ೬                 ೨೭
ಇಕ್ಕೆ-ವಾಸಸ್ಥಳ                                                                 ೨                 ೧, ಬೀಡು
ಇರುವ ಮನೆ                                                                    ೬                 ೧೧           ೭          ೧೦
ಇಕ್ಕೆಲ-ಎರಡೂ ಬದಿ                                              ೪                ೬೮           ೭          ೨೪
ಇಂಗಡಲು-ಕ್ಷೀರಸಾಗರ                                                      ೬                 ೪೯
ಇಂಗಿತ-ಮನದೊಳಗಿನ ಮಾತು                                          ೨                 ೧೯
ಅಂತರಂಗ ಹುದಗಿದ ಆಶೆ,
ರಹಸ್ಯದ ಮಾತು                                                              ೭                 ೧೭
ಇಟ್ಟಣಿಸು-ಗುಂಪುಗೂಡು, ಮುತ್ತು                                         ೪                ೨೫
ಅಪ್ಪಳಿಸು, ತಾಕಲಾಡು                                                      ೭                 ೯
ಇಟ್ಟಿ-ಈಟಿ, ಕಿರುಭಲ್ಲೆಯ                                                     ೭             ೨೫
ಇಡಿಕು – ಸಿಕ್ಕಿಸು                                                              ೮                 ೨೭
ಇಡು-ಬೀಸಾಡು, ಚೆಲ್ಲು                                                       ೬                 ೯
ಇನ-ಸೂರ್ಯ                                                                   ೭                 ೩೨
ಇನಿಯ-ನಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯ                                                          ೨ ೫೮          ೬  ೮
ಇಂದಿರೇಶ್ವರ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ವಿಷ್ಣು                                            ೫                ೨೨
ಇಂದು-ಚಂದ್ರ                                                                   ೪                ೬೧
ಇಂದ್ರದಿಶಾ-ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕು                                                   ೨ ೨೮           ೮  ೫
ಇಬ್ಬಗೆ-ಎರಡು ಭಾಗ                                                         ೬                 ೨೫
ಇಭ-ಆನೆ                                                                         ೮                 ೩೦
ಇಂಬರಿ-ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿ                                                  ೫                ೭
ಇರುಬು-ಹೊದರು, ಸಂದು                                                  ೪                ೪೭
ಇರ್ದೆಸೆಯ-ಎರಡು ಕಡೆಯ                                                ೬                 ೩೧
ಇಹ-ಈ ಲೋಕ                                                                ೩                 ೨೫
ಇಳಾಮರ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ                                                          ೩                 ೩೯

ಈ                               
ಈಕ್ಷಿಸು-ನೋಡು  ೫         ೪೪
ಈಡಾಡು-ಚೆಲ್ಲು, ನೀಗು     ೫         ೨೫
ಈಡಿರಿ-ತಿವಿ, ಕಾದಾಡು     ೮          ೨೨
ಈರಡಿ-ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ         ೯          ೪
ಈರೇಳು-ಹದಿನಾಲ್ಕು        ೨          ೨೪

 


ಅಕೃತಶತ – ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸ ನೂರಾರು                         ೩                 ೫೧
ಅಕ್ಕರಿಸು – ಪ್ರೀತಿಸು                                                         ೯                 ೨೨
ಅಕ್ಷತೆ – ಮಂತ್ರಪೂತವಾದ ಇಡಿಯಕ್ಕಿ                                 ೪                ೯
ಅಕ್ಷಿ – ಕಣ್ಣು                                                                      ೨ ೨೪           ೫ ೮
ಅಗಡು – ತುಂಟ                                                               ೨                 ೧೭
ಅಗಣಿತ-ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ                                                             ೫                ೩೫
ಅಗಮ್ಯ-ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಹ,
ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಾರದಂತಹ                                       ೬                 ೧೮
ಅಗಲು-ತಟ್ಟೆ, ಹರಿಯಣ                                                      ೬                 ೩೫
ಅಗೋಚರ – ಕಾಣದ                                                         ೯                 ೫೧
ಅಗ್ಗಳಿಕೆ – ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ                                                            ೯                 ೪೫
ಅಗ್ಗಳಿಸು – ಹೆಚ್ಚಾಗು                                                         ೫                ೬
ಅಗ್ಗಳೆ – ಪರಾಕ್ರಮ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ                                          ೮                 ೯೮
ಅಗ್ಗಿಸು – ದಾರಿಗೆ ತರು, ಸರಿಗೊಳಿಸು                            ೪                ೧೬
ಅಗ್ರಣಿ – ಮುಂದಾಳು                                                        ೩                 ೩೯
ಅಗ್ರಜ – ಅಣ್ಣ                                                                   ೮                 ೨೯
ಅಘ – ಪಾಪ                                                                    ೧ ೨             ೫ ೧೯
ಆಘಮರ್ಪಣ-ಸ್ನಾನಮಾWಡುವಾಗಿನ ಒಂದು ವೈದಿಕವಿಧಿ          ೫                ೩೧
ಅಘಾಟ – ಹೆಚ್ಚಳ, ಅಧಿಕ್ಯ                                                   ೫ ೨೯           ೪ ೪೬
ಅಂಕುರ-ಮೊಳಕೆ                                                             ೧ ೧೮          ೬  ೧
ಅಂಗಜ – ಮನ್ಮಥ, ಕಾಮ                                                  ೩                 ೩೬
ಅಂಗವಣೆ – ಆಶೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ                                                  ೫                ೩೬
ಅಂಘ್ರೀ – ಪಾಪ, ಅಡಿ                                                        ೨                 ೩೪
ಅಂಚಿತ್ಯ – ಚಿಂತೆಗೆ ನಿಲುಕದವನು                                       ೨                 ೩೨
ಅಚ್ಯುತ-ನಾಶರಹಿತ, ಕೃಷ್ಣ                                                  ೨                 ೯
ಅಜ – ಬ್ರಹ್ಮದೇವ                                                             ೨                 ೨೬
ಅಜಕೋಟಿ-ಕುರಿಗಳ ಸಮೂಹ                                              ೭                 ೨೩
ಅಟ್ಟಣೆ-ಮೇಲ್ಮನೆ, ಉಪ್ಪರಿಗೆ                                                ೬                 ೧೯
ಅಟ್ಟಹಾಸ-ಎತ್ತರದ ಧ್ವನಿಯ ನಗೆ                                          ೬                 ೧೬
ಅಟ್ಟುಳಿ – ಹಿಂಸೆ, ಪೀಡೆ                                                     ೯                 ೧೧
ಅಡಹಾಯ್ – ಎದುರಿಸು, ಅಡ್ಡಬರು                                      ೮                 ೪೨
ಅಡಾಯುಧ – ಕತ್ತಿ, ಖಡ್ಗ                                                    ೮                 ೪೧
ಅಡ್ಡವಿಸು – ತಡೆಗಟ್ಟು                                                        ೮                 ೪೨
ಅಣಕ – ವಿಡಂಬನೆ                                                            ೭                 ೧೦
ಅಣಲು – ಗಂಟಲು                                                            ೭                 ೮
ಅಂಡಲೆ – ತಾಕು, ಮುಟ್ಟು                                                  ೫                ೧೫
ಅತನು – ಕಾಮ                                                               ೪                ೧೫
ಅತರ್ಕ್ಯ – ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ                                              ೫                ೩೫
ಅತುಲ-ಸರಿಯಿಲ್ಲದ,
ತೂಗಿನೋಡಲು ಬಾರದ                                                    ೯                 ೬೯
ಅದಟು-ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪರಾಕ್ರಮ                                            ೧                 ೨೩
ಅದಿತಿ-ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿಯ ಪತ್ನಿ
ದೇವತೆಗಳ ಜನನಿ                                                            ೧                 ೧೦
ಅದ್ಭುತ-ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ                                    ೫                ೩೫
ಅದ್ರಿ-ಪರ್ವತ, ಬೆಟ್ಟ                                                           ೨                 ೨೧
ಅದ್ವಯ-ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಜೊತೆಯಿಲ್ಲದವ                                ೨                 ೩೨
ಅಧರ-ಕೆಳದುಟಿ                                                                ೨                 ೫೩
ಅಧ್ವ-ಮಾರ್ಗ, ದಾರಿ                                                          ೪                ೮೫
ಅಧ್ವಾಂತ-ದಾರಿಯ ಕೊನೆ                                                  ೫                ೧೦
ಅನಂತ-ಶೇಷಾವತಾರಿ, ಬಲರಾಮ                                      ೧                 ೧೭
ಮೇರೆಯಿಲ್ಲದ                                                                   ೫                ೪೨
ಆದಿಶೇಷನ ಅವತಾರವಾದ ಬಲರಾಮ                                 ೬                 ೩೩
ಅನಲ-ಅಗ್ನಿ, ಬೆಂಕಿ                                                            ೮                 ೫
ಅನಲಾಕ್ಷವೃಕ್ಷ-ನೆಲ್ಲೆಗಿಡ                                                      ೬                 ೬
ಅನವರತ-ಯಾವಾಗಲೂ                                                   ೩                 ೫೧
ಅನಸೂಯ-ಮತ್ಸರವಿಲ್ಲದವನು                                            ೩                 ೩೩
ಅನಿತ್ಯ-ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬಾಳದಂತಹದು                             ೩                 ೩೫
ಅನಿಮಿಷ-ಮಿನ                                                                 ೫                ೨೧
ದೇವತೆಗಳು                                                                    ೬                 ೧೭
ಅನೀಕ-ಸಮೂಹ                                                                ೯                 ೫೨
ಅನುಕಂಪ-ಮರುಕ ಕನಿಕರ                                                 ೯                 ೧೮
ಅನುಕರಿಸು-ನಟನೆಮಾಡು                                                  ೨                 ೧೫
ಅನುಗೆಡು-ರೀತಿತಪ್ಪು                                                         ೪                ೨೫
ಅನುಗೈ-ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು, ಸನ್ನದ್ಧವಾಗು                                       ೮                 ೨೮
ಅನುತಾಪ-ದುಃಖ, ಕಷ್ಟ                                                      ೪                ೧೯
ಅನುವಾಗು-ಸಿದ್ಧನಾಗು                                                       ೫                ೨೬
ಅನುವು-ಒಳಬಗೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ                                                  ೨                 ೧೨
ಉಪಾಯ, ರೀತಿ                                                               ೨                 ೧೮
ಅನುಸಾರಸತ್ಪಥರು-ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುವವರು, ನೀತಿವಂತರು                                            ೭                 ೧೮
ಅನೃತ-ಸುಳ್ಳು, ಅಸತ್ಯ                                                       ೭                 ೧೦
ಅಂತಕ-ಯುವಧರ್ಮ                                                         ೩                 ೨೨
ಅಂತರಗಡಿ-ಮಲ್ಲಗಾಳೆಗದಒಂದು ಕ್ರಮ                                ೮                 ೬೪
ಅಂತರಿಕ್ಷ-ಆಕಾಶ, ಗಗನ                                                    ೬                 ೩೩
ಅಂತರ್ಯಾಮಿ-ಒಳಗೆ ಇರುವವ, ದೇವರು                             ೯                 ೫೨
ಅಂತಸ್ತಾಪ-ಮನದ ದುಃಖ ಎದೆಯಳಲು,                              ೪                ಸೂ
ಒಳಗಿನ ದುಃಖ                                                                 ೬                 ೧೧
ಅಂತಸ್ತಿ ಮಿರ-ಒಳಗಣ ಕತ್ತಲೆ                                              ೨                 ೨೮
ಅಂದಣ-ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ                                                                 ೬                 ೨೧
ಅಂದುಗೆ-ಪಾದದ ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಆಭರಣ                                                   ೪                ೨೪
ಅಂಧ-ಕುರುಡ                                                                  ೨                 ೨೪
ಅಂಧಕಾರ-ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ                                                           ೩                 ೯
ಅನ್ನಮಯ-ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದವನು                                    ೯                 ೫೫
ಅಪತ್ಯ-ಮಗ                                                                    ೫                ೫೦
ಅಪದಸೆ-ದುರವಸ್ಥೆ                                                            ೬                 ೩೮
ಅಪರ-ಕೆಳಗಿನ, ಕನಿಷ್ಠ                                                        ೩                 ೨೦
ಅಪರಕಾಂತ-ಜಾರ, ಅನೀತಿವಂತ                                        ೨                 ೪೨
ಅಪರಾಬ್ದಿ-ಪಶ್ಚಿಮಸಮುದ್ರ                                                  ೬                 ೩೪
ಅಪರಾರ್ಣವ-ಪಶ್ಚಿಮಸಮುದ್ರ                                              ೨                 ೪೧
ಅಪ್ಪ-ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ,
ಯೋಗ್ಯವಾದ                                                                  ೮                 ೧೨
ಅಪ್ರತಿಮ-ಸರಿಯಿಲ್ಲದ,
ಹೋಲಿಸಲು ಬಾರದ,                                                        ೩                 ೧೨
ಸರಿಯಿಲ್ಲದವ                                                                   ೯                 ೧೪
ಅಬುಜಾತ-ಕಮಲ                                                             ೪                ೬೭
ಅಬುಧಿ-ಸಮುದ್ರ,                                                              ೨                 ೪೨
ಅಬ್ಜಿನಿ-ಕಮಲಿನಿ                                                                ೨                 ೪೩
ಅಭಯಾ-ಅಣಿಲೆ (ಅಳಲೆ) ಮರ                                            ೫                ೧೨
ಅಭಿಜಾತ-ಹುಟ್ಟಿದವ                                                          ೭                 ೧೮
ಅಭಿಲಾಸೆ-ಇಚ್ಛೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ                                                     ೨                 ೧೧
ಅಭ್ಯುದಯ-ಏಳಿಗೆ, ಉನ್ನತಿ,                                               ೨                 ೨೯

ಮೇಲ್ಮೈ                                                                          ೨                 ೬೫
ಅಭೇದ್ಯ-ಒಡೆಯಲು ಬಾರದಂತಹ                                        ೬                 ೧೮
ಅಭ್ರ-ಆಕಾಶ, ಮೋಡ ೬  ೨೭,                                   ೪                ೮೬
೨                 ೪೩
ಅಮರವಿರೋಧಿ-ದೇವತೆಗಳ
ವೈರಿ, ಕಂಸ                                                                     ೮                 ೨೦
ಅಮರಾರಿ-ದೇವತೆಗಳ ವೈರಿ,
ದೈತ್ಯ (ಕಂಸ)                                                     ೨                 ೯
ಅಮರೌಘ-ದೇವತೆಗಳ
ಸಮೂಹ                                                                          ೮                 ೮೪
ಅಮರ್ತ್ಯ-ದೇವತೆ                                                             ೮                 ೨೫
ಅಮಳ-ಸ್ವಚ್ಛ, ಕೊಳೆಯಿಲ್ಲದೆ                                                ೫                ೪೮
ಅಮಳಾಂಬರ-ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರ,
ಮಟಿಬಟ್ಟೆ                                                                        ೩                 ೩೩
ಅಮೃತ-ಹಾಲು                                                                 ೩                 ೨
ಅಮೃತ ತಮಯೂಖ-ಚಂದ್ರ                                                ೬                 ೪೮
ಅಮೃತಮಯೂಖಶೇಖರ-ಚಂದ್ರ
ಶೇಖರ, ಶಿವ                                                                    ೫                ೫೮
ಅಮೃತತಾತ್ಮ-ನಾಶರಹಿತವಾದ
ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ                                                                   ೯                 ೫೫
ಅಮೃತಾತ್ಮಕ-ನಾಶರಹಿತ,
ಸಾವಿಲ್ಲದವ                                                                     ೬                 ೪೦
ಅಮೃತಾಬ್ಧಿ-ಕ್ಷೀರಸಾಗರ                                                     ೧                 ೧
ಅಮೃತಾಂಶು-ಚಂದ್ರ                                                         ೬                 ೪೪
ಅಂಬಕ-ಕಣ್ಣು                                                                    ೮                 ೨
ಅಂಬರ-ಆಕಾಶ, ವಸ್ತ್ರ ೨   ೪೨,                                           ೫                ೧೫
ಅಂಬು-ಬಾಣ                                                                   ೪                ೩೭
ಅಂಬುಜ-ಕಮಲ                                                               ೩                 ೨೭
ಅಂಬುರುಹನಾಭಿ-ಶ್ರೀಹರಿ, ಕೃಷ್ಣ                                           ೫                ೩೯
ಅಮ್ಮರು-ಅಸಮರ್ಥರು                                                      ೮                 ೭೫
ಅಮ್ಮು-ಸಮರ್ಥನಾಗು                                                       ೪                ೩೯,
ಎದುರಿಸು                                                                        ೬  ೩೨  ೮   ೩೯
ಅಯ್ದೆ-ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ                                                     ೬                 ೪೬
ಅರಣಿ-ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು
ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರದ ಸಾಧನ                                                 ೨                 ೩೬
ಅರತ-ಬತ್ತಿದ, ಕಂದಿದ                                                       ೮                 ೪೯
ಅರವಿಂದರಿಪು-ಚಂದ್ರ                                                         ೩                 ೯
ಅರವಿಂದಲೋಚನ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                ೫                ೨೪
ಅರವಿಂದಸಖ-ಕಮಲದ ಗೆಳೆಯ
ಸೂರ್ಯ                                                                         ೨                 ೨೧
ಅರಸು-ಹುಡುಕು                                                               ೪                ೧೯
ಅರಿದಿಶಾಪಟ-ವೈರಿಗಳನ್ನು
ದಿಕ್ಕುಗೆಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟವನು                                                        ೯                 ೪೭
ಅರುಣ-ಕೆಂಪು                                                                   ೧                 ೧೮,
ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥಿ                                                           ೨                 ೪೧
ಅರುಣಮಯ-ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾದ                                             ೪                ೨
ಅರುಹು-ಜ್ಞಾನ, ತಿಳಿವು                                                       ೭                 ೧೧
ಅರೆ-ಬಂಡೆಗಲ್ಲು                                                                ೧                 ೧೫
ಅರೆಯಟ್ಟು-ಬೆನ್ನಹತ್ತು                                                         ೧   ೮,        ೩ ೭,
೮                ೨೭
ಅರ್ಕ-ಸೂರ್ಯ                                                                 ೪                ೮೬
ಅರ್ಘ್ಯ-ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಅರ್ಪಿಸುವ ತೀರ್ಥಜಲ                                                       ೫                ೪೮
ಅರ್ಚಿಸು-ಪೂಜಿಸು                                                             ೩                 ೨೫
ಅರ್ಣವ-ಸಮುದ್ರ                                                              ೯                 ೧೨
ಅರ್ದಿಸು-ನಾಶಮಾಡು                                                       ೫                ೩೩
ಅರ್ಭಕ-ಎಳನೀರು                                                             ೧                 ೧೭,
ಮಗು, ಕೂಸು                                                                  ೨                 ೫೮
ಅಲರು-ಹೂ                                                       ೨    ೫೫,  ೪  ೮೪, ೬,            ೫
ಅಲಸು-ತಡಮಾಡು                                                           ೩                 ೧೩
ಅಲೆ-ತೊಂದರೆಕೊಡು                                                        ೨                 ೧೭
ಅವಗಡಿಸು-ತೊಂದರೆ ಕೊಡು, ನಾಶ
ಮಾಡು, ಬೆದರಿಸು                                                ೩ ೨೦೬ ೨೫  ೭  ೨೯
ಅವಗಾಹಿಸು-ಸ್ನಾನಮಾಡು                                                 ೫                ೨೭
ಅವಧರಿಸು-ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಚಿತ್ತವಿಟ್ಟು
ಅಲಿಸು                                                                            ೪                ೯
ಅವನಿ-ಭೂಮಿ                                                                  ೮                 ೬೩
ಅವನಿಪ-ದೊರೆ, ರಾಜ                                                        ೩                 ೫೩
ಅವಮಾನ-ಅಪಮಾನ                                                       ೩                 ೧೬
ಅವಲೋಕನ-ನೋಟ, ದಿಟ್ಟಿ                                                ೨                 ೫೬
ಅವಲೋಹ-ಕೀಳಾದ ಕಬ್ಬಿಣ                                                ೬                 ೫೪
ಅವಸಾನ-ಅಂತ್ಯ, ಕೊನೆ                                                    ೮                 ೮೪
ಅವ್ವಳಿಸು-ಹಾರು, ಜಿಗಿ                                                       ೫ ೧೫          ೭  ೨೮
ಜಿಗಿಯಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸು                                                         ೮                 ೩೭
ಅಶನ-ಅನ್ನ, ಕೂಳು                                                           ೬                 ೧೫
ಅಶೆಷ-ಎಲ್ಲ, ಒಂದೂ ಉಳಿಯದಂತೆ                             ೫                ೧೬           ೬          ೩೦
ಅಶೋಕೆ-ದುಃಖವಿಲ್ಲದವಳು                                                 ೬                 ೧೦
ಅಸತಿ-ಪತಿವ್ರತೆಯಲ್ಲದವಳು, ಜಾರೆ                              ೨                 ೪೦
ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ                                                                        ೮   ೨           ೬  ೪೭
ಅಸಮಶರ-ಪಂಚಬಾಣ, ಕಾಮ                                            ೨                 ೩೨
ಅಸಿತ- ನೀಲವರ್ಣದ                                                         ೪                ೨
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ                                                                        ೬                 ೫೨
ಅಸಿತಾಬ್ಜ-ಇಂದೀವರ, ನೀಲ
ಕಮಲ                                                                            ೬                 ೪೪
ಅಸಿತಾರ್ಕ-ಕರಿಯ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ                                            ೫                ೧೨
ಅಸಿಯ-ಸಣ್ಣಗಿನ, ಸೀರಾದ                                                  ೪                ೧೩
ಅಸು-ಪ್ರಾಣ                                                                     ೩                 ೫೫
ಅಸುರಪತಿ-ಕಂಸ                                                              ೩                 ೧೧
ಅಸುರಪುರ-ಕಂಸನ ಪಟ್ಟಣ                                                 ೫                ೧೮
ಅಸುರಮಂತ್ರಿ-ಕಂಸನ
ಪ್ರಧಾನನಾದ ಅಕ್ರೂರ                                                       ೪                ೯
ಅಸುರವಿರೋಧಿ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                    ೬                 ೧೬
ಅಸುರ-ಹರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                          ೩                 ೧೧
ಅಸ್ಖಲಿತ-ಸಡಿಲಾಗದ, ಶಿಥಿಲವಾಗದ ೩                                 ೪೦
ಅಸ್ತಿ,ಪ್ರಾಸ್ತಿ-ಕಂಸನ ಇಬ್ಬರು ರಾಣಿಯರು೮                             ೧೪
ಅಹನು-ಆಗುವನು, ಇರುತ್ತಾನೆ                                             ೩                 ೪೧
ಅಹಿತಂಬುಲ-ಹಾವಿನ ಎಂಜಲು
ಕೇತುವಿನ ಎಂಜಲು                                                           ೩                 ೫೪
ಅಹಿಪತಿ-ಆದಿಶೇಷ                                                            ೮                 ೫೮
ಅಹಿರಿಪು-ಗರುಡದೇವ                                                        ೧                 ೧
ಅಹಿಲಲಾಮ-ಸರ್ಪಶ್ರೇಷ್ಠ, ಆದಿಶೇಷ                             ೫                ೩೨
ಅಳಕ-ಮುಂಗುರುಳು                                                         ೪ ೩೯           ೮  ೨
ಅಳಲಿಸು-ದುಃಖಗೊಳಿಸು                                                    ೩                 ೩೦
ಅಳವಳಿ-ಶಕ್ತಿಗುಂದು, ಬಲಹೀನ                                           ೧                 ೧೫
ನಾಗು, ಬಲವಿಲ್ಲದಂತಾಗು                                                  ೪                ೮೬
ಶಕ್ತಿಗುಂದು                                                                      ೮                 ೨೦
ಅಳವಳಿಸು-ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗುಂದು                                            ೮                 ೫೯
ಅಳವಿ-ಚೂಣಿ, ಮುಂಬದಿ                                                    ೮                 ೨೭
ಅಳಿ-ಭೃಂಗ, ತುಂಬಿ                                                          ೪                ೨೦
ನಾಶವಾಗು                                                                     ೪                ೭೭
ಅಳಿವು-ನಾಶ, ಸಾವು                                                         ೯                 ೧
ಅಳುಕಿ-ಹೆದರಿ                                                                   ೧                 ೨೩
ಅಳುಕು-ಹೆದರು, ನಡುಗು                                                   ೩                 ೩೬
ಅಳ್ಳಿರಿ-ಕಿವಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚು                                                   ೪                ೮೫
ತಿವಿ, ಚುಚ್ಚು                                                                     ೬ ೧೯           ೮  ೬೭
ಅಳ್ಳೆ-ಪಕ್ಕೆ, ಬದಿವೊಟ್ಟೆ                                                       ೨ ೪೮          ೮  ೮೫
ಅಧಟ-ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಸಮರ್ಥ                                                ೮                 ೨೦


ಆಕುಲಾಭ್ರ-ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಆಕಾಶ                                             ೫                ೪೧
ಆಕೆವಾಳ-ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಗೌರವಶಾಲಿ                                      ೯                 ೫
ಆಕ್ರಮಿಸು-ಮೀರು, ಸೋಲಿಸು                                             ೮                 ೮೬
ಆಕ್ಷೇಪ-ವಿರೋಧ                                                               ೩                 ೫೦
ಆಗಮ-ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳು                                                    ೩                 ೩೪
ಆಗರ-ಮನೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ                                                        ೬                 ೨
ಆಗ್ರಹ-ಹಟ, ಒತ್ತಾಯ                                                        ೨                 ೧೮
ಅಚಮನ-ಭಾವಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ದೇವರ
ನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಮೂರುಸಲ
ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು                                                      ೫                ೩೦
ಆಟಿಸು-ಅಲ್ಲಾಡು, ಅಲೆದಾಡು                                              ೨                 ೫೩
ಆತ್ಮಜ-ಮಗ                                                                    ೬                 ೪೯
ಆನನ-ಮುಖ                                                                   ೫                ೫೩
ಆಪಣ-ಪೇಟೆ, ಅಂಗಡಿಬೀದಿ                                                 ೬                 ೪೪
ಆಮ್ನಾಯ-ವೇದ, ದರ್ಶನಶಾಸ್ತ್ರ                                           ೮                 ೧೮
ಆಯಸ-ದಣಿವು, ಬಳಲಿಕೆ                                          ೨                 ೪೮
೫  ೨೫             ೮          ೫೧
ಆರ್-ಚೀರು, ಕೂಗು ಸಮರ್ಥನಾಗು                              ೯                 ೪
ಆರಡಿ-ಷಟ್ಪದಿ, ಭೃಂಗ                                                        ೪                ೩೮
ಆರಡಿಗೊಳು-ನಿಂದಿಸು                                                       ೭                 ೧೧
ಆರುಭಟೆ-ಕೂಗು, ಗರ್ಜನೆ                                                   ೮                 ೩೪
ಆರೂಢ-ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದವ                                       ೨                 ೫೭
ಆರೋಗಣೆ-ಊಟ                                                              ೯                 ೪೬
ಆರೋಗಿಸು-ಉಣ್ಣು, ಊಟಮಾಡು                                        ೬                 ೧೨
ಆವಾಸ-ಮನೆ, ಬೀಡು                                                        ೯                 ೫೪
ಆಶ್ರಮ-ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗಾರ್ಹಸ್ಥ,
ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸಂನ್ಯಾಸ ಎಂಬ
ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳು                                                          ೩                 ೨೩
ಆಸರ-ಚಿಂತೆ, ಬಳಲಿಕೆ                                                       ೮                 ೮೭
ಆಸುರ-ದುಷ್ಟ, ಅಸುರಭಾವದವ                                           ೨                 ೮
ಆಸುರದ-ಅತಿಶಯವಾದ                                                    ೩                 ೬
ಆಸ್ಯಪಂಕಜ-ಮುಖಕಮಲ                                                  ೨                 ೨೮
ಆಹವ-ಯುದ್ಧ                                                                   ೭                 ೧೩
ಅಹಿತ-ವೈರಿಯಂತಿರುವ                                                     ೬                 ೫೪
ಆಳಾಪ-ಮಾತು, ಆಟ                                                        ೧ ೨೩           ೫ ೫೪
ಆಳಿಗೊಳು-ವಂಚಿಸು                                                          ೪                ೧೬


ಇಕ್ಕು-ಇಡು, ಇರಿಸು                                                          ೮                 ೧೫
ಇಕ್ಕುರಿಸು-ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳು, ವ್ಯಾಪಿಸು                              ೬                 ೨೭
ಇಕ್ಕೆ-ವಾಸಸ್ಥಳ                                                                 ೨                 ೧, ಬೀಡು
ಇರುವ ಮನೆ                                                                    ೬                 ೧೧           ೭          ೧೦
ಇಕ್ಕೆಲ-ಎರಡೂ ಬದಿ                                              ೪                ೬೮           ೭          ೨೪
ಇಂಗಡಲು-ಕ್ಷೀರಸಾಗರ                                                      ೬                 ೪೯
ಇಂಗಿತ-ಮನದೊಳಗಿನ ಮಾತು                                          ೨                 ೧೯
ಅಂತರಂಗ ಹುದಗಿದ ಆಶೆ,
ರಹಸ್ಯದ ಮಾತು                                                              ೭                 ೧೭
ಇಟ್ಟಣಿಸು-ಗುಂಪುಗೂಡು, ಮುತ್ತು                                         ೪                ೨೫
ಅಪ್ಪಳಿಸು, ತಾಕಲಾಡು                                                      ೭                 ೯
ಇಟ್ಟಿ-ಈಟಿ, ಕಿರುಭಲ್ಲೆಯ                                                     ೭             ೨೫
ಇಡಿಕು – ಸಿಕ್ಕಿಸು                                                              ೮                 ೨೭
ಇಡು-ಬೀಸಾಡು, ಚೆಲ್ಲು                                                       ೬                 ೯
ಇನ-ಸೂರ್ಯ                                                                   ೭                 ೩೨
ಇನಿಯ-ನಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯ                                                          ೨ ೫೮          ೬  ೮
ಇಂದಿರೇಶ್ವರ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ವಿಷ್ಣು                                            ೫                ೨೨
ಇಂದು-ಚಂದ್ರ                                                                   ೪                ೬೧
ಇಂದ್ರದಿಶಾ-ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕು                                                   ೨ ೨೮           ೮  ೫
ಇಬ್ಬಗೆ-ಎರಡು ಭಾಗ                                                         ೬                 ೨೫
ಇಭ-ಆನೆ                                                                         ೮                 ೩೦
ಇಂಬರಿ-ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿ                                                  ೫                ೭
ಇರುಬು-ಹೊದರು, ಸಂದು                                                  ೪                ೪೭
ಇರ್ದೆಸೆಯ-ಎರಡು ಕಡೆಯ                                                ೬                 ೩೧
ಇಹ-ಈ ಲೋಕ                                                                ೩                 ೨೫
ಇಳಾಮರ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ                                                          ೩                 ೩೯
ಈ                               

ಈಕ್ಷಿಸು-ನೋಡು  ೫         ೪೪
ಈಡಾಡು-ಚೆಲ್ಲು, ನೀಗು     ೫         ೨೫
ಈಡಿರಿ-ತಿವಿ, ಕಾದಾಡು     ೮          ೨೨
ಈರಡಿ-ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ         ೯          ೪
ಈರೇಳು-ಹದಿನಾಲ್ಕು        ೨          ೨೪