ಉಗ್ಗಡಿಸು-ಕೂಗಿಹೇಳು, ಒಕ್ಕಣಿಸು                                        ೯                 ೩೬
ಉಗ್ರ-ಶಿವ                                                                       ೮                 ೮೦
ಉಂಗುಟ-ಹೆಬ್ಬೆರಳು                                                          ೬                 ೫೩
ಉಚಿತೋಕ್ತಿ-ತಕ್ಕಮಾತು                                                    ೫                ೭
ಉಚ್ಚಳಿಸು-ನಟ್ಟುಪಾರಾಗು                                                  ೮                 ೮೭
ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿಸು, ತೊಂದರೆಕೊಡು                                          ೬                 ೪೮
ಉಜ್ವಲದಶನೆ-ಹೊಳೆಯುವ ಹಲ್ಲು
ಗಳುಳ್ಳವಳು, ಸುದತಿ                                                         ೪                ೧೩
ಉಡಿ-ಹೊಸೆ, ಹುರಿಹಾಕು                                                   ೨                 ೪೬
ಮುರಿ                                                                             ೪ ೧೮          ೮  ೧
ಉಡು-ನಕ್ಷತ್ರ, ತಾರೆ                                                          ೨                 ೪೩
ಉಡುಪತಿ-ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಡೆಯ, ಚಂದ್ರ                            ೨                 ೨೧
ಉತ್ಕರ-ಸಮೂಹ, ಸಮುದಾಯ                                           ೪                ೩
ಉತ್ತಮಾಂಗ-ತಲೆ                                                            ೮                 ೬೨
ಉತ್ತರಿಸು-ಪುರಸ್ಕರಿಸು, ನೆರವೇರಿಸು
೫ ೪೬ ದಾಟು, ಪಾರಗಾಣು                                            ೫                ೫೬
ಉತ್ತುಂಗ-ಎತ್ತರವಾದ                                                       ೫                ೮
ಉತ್ಪಲ-ನೀಲಕಮಲ, ಚಂದ್ರಕಮಲ                                      ೪                ೧೩
ಉತ್ಸಂಗ-ತೊಡೆ                                                               ೧                 ೧೭
ಉದಕ-ನೀರು                                                                   ೫                ೨೫
ಉದಧಿ-ಸಮುದ್ರ                                                               ೧                 ೧೩
ಉದಧಿವಳಯ- ಸಾಗರದ ಸುತ್ತು                                         ೧                 ೧೬
ಉದರ-ಹೊಟ್ಟೆ                                                                 ೨                 ೫೪
ಉದ್ದಂಡೆ-ದುಷ್ಟಸ್ತ್ರೀ, ಸಾಹಸಿ ಸ್ತ್ರೀ                                         ೪                ೧೬
ಉಪಕ್ರಮ-ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭ                                                ೧                 ೪
ಉಪವಲ್ಲಭ-ವಿಟ, ಜಾಋ                                                    ೮                 ೧
ಉಪಹತಿ-ತೊಂದರೆ, ಸಂಕಟ                                              ೪                ೮
ಉಪ್ಪರ-ಎತ್ತರ, ಮೇಲಕ್ಕೆ                                                    ೮                 ೬೫
ಉಪ್ಪವಡಿಸು-ಮಲಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ
ಏಳು                                                                              ೮                 ೭
ಉಪ್ಪುಗಾಯ್ – ಲಾವಣಕ,
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ                                                                  ೯                 ೪೯
ಉಬ್ಬೇಳು-ಹಿಗ್ಗು, ಆನಂದಿಸು                                               ೯                 ೩೯
ಉಮ್ಮಳಿಕೆ-ಕಳವಳ, ದುಃಖ,
ಬೇಗುದಿ                                                                          ೬                 ೩೨            ೬          ೪೪
ಉಮ್ಮಳಿಸು-ಚಿಂತಿಸು,
ವ್ಯಥೆಪಡು                                                                        ೩                 ೧೪
೪                ೮೬           ೯          ೧೦
ಉರ-ಎದೆ                                                                       ೮                 ೬೧
ಉರಗ-ಹಾವು                                                                  ೨                 ೧೭
ಉರಗಬಂಧನ-ಮಲ್ಲಗಾಳೆಗದ
ಒಂದು ಬಿನ್ನಣ-ಪೇಚು                                                        ೮                 ೬೪
ಉರಗಾಭರಣ-ಶಿವ, ಶಂಕರ                                                ೯                 ೨೩
ಉರವಣಿಸು-ಬೆನ್ನುಹತ್ತು                                                     ೪                ೨೬
ತೊಂದರೆಪಡು, ಕಳವಳಿಸು                                                 ೮                 ೪೦
ರಭಸದೋರು, ಉತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳು                                          ೭                 ೨೧
ಉರಿಪು-ಸುಡು                                                                  ೮                 ೮೦
ಉರ್ವರೆ-ಭೂಮಿ, ಬೆಳೆಯುವ ಭೂಮಿ                                    ೫                ೨೨            ೬          ೩೧
ಉರ್ವೀಶ್ವರ-ಭೂಪಾಲ, ರಾಜ                                              ೮                 ೫೨
ಉಳಿವು-ಜೀವಿತ, ಬಾಳ್ಕೆ                                                     ೪                ೭೫                                                                                     


ಊರ್ಜಿತ-ನೆಲೆಗೊಂಡ, ಹರಡಿದ                                          ೫                ೩೫
ಊರ್ಧ್ವಶ್ವಾಸ-ನಿಡಿದಾದ ಉಸಿರು                                         ೮                 ೬೯
ಊಳಿಗ-ಉಪದ್ರವ, ತೊಂದರೆ,
ಕೀಳು ಕೆಲಸ                                                                    ೮                 ೩
ಊಳಿಡು-ದುಃಕದಿಂದ ಕೂಗು                                               ೨                 ೩೩                                                                              


ಋಜು-ನೇರವಾದ, ಸರಳ                                                   ೬                 ೫೫

ಎಚ್ಚ-(ಬಾಣ) ಹೊಡೆದ, ಬಿಟ್ಟ                                               ೪                ೬೧
ಎಚ್ಚಂಬು-ಬಿಟ್ಟಬಾಣ                                                          ೪                ೮೪
ಎಡರು-ವಿಘ್ನ, ಸಂಕಟ                                                        ೩                 ೩೦
ಎಡೆಗುಂದು-ಸ್ಥಳತಪ್ಪು,
ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಾಗು                                                           ೫                ೪
ಎಣಸು-ಲೆಕ್ಕಹಾಕು, ಆಲೋಚಿಸು                                         ೨                 ೩
ಎಣ್ದೆಸೆ-ಎಂಟುದಿಕ್ಕು                                                           ೬                 ೪೪
ಎದೆಗಿಡು-ಧೈರ್ಯಗುಂದು                                                   ೮                 ೨೬
ಎಮೆ-ಕಣ್ಣೆವೆ                                                                     ೮                 ೮೬
ಎರಕ-ಪ್ರೀತಿ, ಒಲುಮೆ                                                        ೪                ೫೦
ಎರಗು-ನಮಸ್ಕರಿಸು                                                          ೮                 ೭೯
ಎವು-ಭೇದ, ಭಿನ್ನತೆ                                                           ೩                 ೩೪
ಎಲವ-ಬೂರಲಮರ                                                           ೫                ೧೧
ಎಲೆಗೋಣಿ-ಆಲದಮರ                                                      ೫                ೧೧
ಎಸಕ-ಕಾರ್ಯ, ಕೆಲಸ                                                        ೬                 ೫೫
ಎಸೆ-ಶೋಭಿಸು, ಒಪ್ಪು                                                       ೫                ೨೪
ಎಳಗುಂದಿ-ಹೊಸತಾಗಿ ಕರುವನಿಟ್ಟ ಹಸು                              ೨                 ೫೧
ಎಳಸಸಿ-ಬಾಲಚಂದ್ರ                                                         ೪                ೬೦                                                                                     


ಏಗಳ್-ಯಾವಾಗಲೂ                                                        ೩                 ೨೯
ಏಡಿಸು-ಅಣಕಿಸು                                                               ೬                 ೯


ಐದಿತು-ಹೊಂದಿತು, ಬಳಿಸಾರಿತು                                         ೪                ೧೩
ಐಸಲೇ-ಅಲ್ಲವೇ?                                                  ೨                 ೧೧
ಒಕ್ಕಲಿಕ್ಕು-ಹಾಳುಮಾಡು                                                    ೮                 ೭೩
ಒಗುವ-ಉಂಟಾಗುವ, ಸುರಿವ                                             ೪                ೩೪
ಒಗ್ಗಿಸು-ಪಳಗಿಸು, ಮೆಚ್ಚಿಸು                                                 ೪                ೧೬
ಒಗ್ಗು-ಗುಂಪು, ಮೊತ್ತ                                                        ೩                 ೨
ಒಟ್ಟು                                                                              ೪                ೩  ೬          ೪೫
ಒಗ್ಗೊಡಿಸು-ಗುಂಪನ್ನು ಒಡೆಸು,
ಚದರಿಸು                                                                         ೫                ೨೭
ಒಗ್ಗೊಡೆ-ಗುಂಪು ಒಡೆ                                                         ೮                 ೯೦
ಒಟ್ಟಜೆಯಲಿ-ಗುಂಪುಗೂಡಿ                                                  ೨                 ೪೭
ಒಟ್ಟಯಿಸು-ತುಂಬು, ವ್ಯಾಪಿಸು                                            ೬                 ೪೯
ಒಟ್ಟಿಲು-ಸಮೂಹ, ರಾಶಿ                                                      ೫                ೪೦
ಒಡಗಲಸು-ಒಟ್ಟುಗೂಡು                                                     ೮                 ೫೯
ಒದಗು-ಪ್ರಾಪ್ತಿ                                                                   ೨                 ೧
ಒರಲು-ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಗು                                                 ೮                 ೩೦
ಒರೆ-ಹೇಳು                                                                      ೧                 ೬
ಒಸಗೆ-ಉತ್ಸವ, ಹಬ್ಬ                                                         ೩                 ೫೫
ಸಂತೋಷ                                                                      ೬                 ೩೨
ಉತ್ಸಾಹ, ಉಲ್ಲಾಸ                                                           ೯                 ೧೩
ಒಸಗೆವರೆ-ಉತ್ಸವದ ವಾದ್ಯ                                                ೨                 ೪೦
ಒಸೆ-ಮೆಚ್ಚು, ಪ್ರೀತಿಸು೪                                                     ೮                 ೨  ೨೫

ಓಜೆ-ಕ್ರಮ, ಓರಣ                                                             ೮                 ೫೩
ರೀತಿ                                                                              ೯                 ೩೫
ಓತವರ್-ಒಲಿದವರು,
ಮೆಚ್ಚಿದವರು                                                                     ೪                ೬೭
ಓತು-ಒಲಿದು, ಮೆಚ್ಚಿ                                                          ೩                 ೨೬
ಓಪ-ಪ್ರಿಯಪತಿ                                                                 ೫                ೩೫
ಓರಣ-ಕ್ರಮ, ಪದ್ಧತಿ                                                           ೮                 ೩೮
ಓಲಗಗೊಡು-ಸಭೆ ನೆರಸು                                                  ೫                ೨೩
ಓಲಯಿಸು-ಅನುಸರಿಸು, ಮನ್ನಿಸು                                        ೧                 ೭

ಸೇವೆಮಾಡು                                                                    ೫                ೩೨
ಓಲಾಡು-ಈಸಾಡು                                                            ೬                 ೫೬
ಓವಿ-ಒಲಿದು, ಮೆಚ್ಚಿ                                                           ೯                 ೩
ಓವು-ಪ್ರೀತಿಸು, ರಕ್ಷಿಸು ೫                                                   ೨೩               ೬  ೩೯
ಓಸರಿಸು-ಓರೆಯಾಗು, ಬದಿಗೆಸರಿ                                         ೪                ೧೧
ಹಿಂಜರಿ-ಮರೆಮಾಡು                                                         ೮ ೬೯           ೯  ೩೧
ಓಳಿ-ಪಂಕ್ತಿ, ಸಾಲು                                                            ೪                ೪೧


ಕಂಸನಗರಿ-ಮಥುರೆ                                                          ೪                ೭
ಕಚ್ಚೆ-ಲಂಗೋಟಿ, ಕೌಪೀನ                                                   ೮                 ೫೬
ಕಟಕ-ಕೃತಕ, ಸೋಗು                                                       ೭                 ೧೦
ಕಟಕಿ-ವಿಡಂಬನೆ, ವಕ್ರೋಕ್ತಿ                                                 ೮                 ೮೦
ಕಟ್ಟಣೆ-ಆಳತೆ, ಎಣಿಕೆ, ಲೆಕ್ಕ                                                 ೬                 ೨೦
ಕಟ್ಟಳಲು-ಅತಿಶಯ ದುಃಖ                                                  ೮                 ೨೮
ಕಠಾರಿ-ಕಿರುಗತ್ತಿ                                                                ೮                 ೭೬
ಕಡವರ-ಕದಂಬವೃಕ್ಷ                                                          ೫                ೧೧
ಕಡುಗು-ಉತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳು                                                    ೮                 ೭೬
ಕಡುಹು-ಶಕ್ತಿ, ಪರಾಕ್ರಮ
ಉತ್ಸಾಹ                                                          ೬                 ೨೪           ೮          ೨
ಕಡೆಗೊಡು-ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸು,
ಮುಗಿಸು                                                                         ೯                 ೧೯
ಕಣ್ಗಿಸುರು-ಕಣ್ಣನೋವು                                                        ೬                 ೪೭
ಕಂಡಳೆಯ-ಕಡೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ                                            ೭                 ೨೨
ಕಣ್ಣಿ-ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಹಗ್ಗ                                              ೨                 ೪೬
ಕಣ್ಣುಗು-ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲು,
ಕಡೆಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡು                                                         ೭                 ೧೨
ಕತ್ತಾಳೆ-ಕಲ್ನಾರು, ಗಾದಾಳಿ                                                 ೫                ೧೧
ಕದಪು-ಕೆನ್ನೆ, ಗಲ್ಲ                                                              ೨                 ೫೩
ಕದಂಬ-ಸಮೂಹ                                                               ೫                ೫೬
ಕದಳಿ-ಬಾಳೆ                                                                    ೪                ೨೭            ೭          ೨೨
ಕದುಬು-ಅಘಾತ, ಏಟು                                                      ೪                ೪೮
ಒತ್ತು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿ                                                       ೮                 ೨೬
ಕನಕಶೈಲ-ಮೇರುಪರ್ವತ                                                  ೬                 ೧೯
ಕನಲು-ಸಿಟ್ಟಾಗು, ಮುನಿ                                                     ೮                 ೬೧
ಕಂತುಪಿತ-ಕಾಮನತಂದೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                      ೧                 ೧೭           ೫         ೧೦
ಕಂದು-ಬಾಡು, ಕಪ್ಪಾಗು                                                     ೪                ೧೧
ಕಪ್ಪು, ದುಃಖ                                                                    ೮                 ೮೭
ಕಪಿಕುಲ-ಮಂಗಗಳ ಗುಂಪು                                                ೬                 ೧೫
ಕಪೋಲ-ಕೆನ್ನೆ                                                                   ೫                ೨೩
ಕಬರಿ-ಹೆಳಲು                                                                   ೪                ೧೩            ೭          ೧೬
ಕಮಲಜನನಿ-ನೀರು                                                           ೪                ೨೮
ಕಮಲಾಧವ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ                                                      ೪                ೭೪
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                                           ೯                 ೪೧
ಕಮಲೋದರ-ವಿಷ್ಣು                                                           ೨ ೩೨           ೯  ೪೬
ಕಮಳಭವಾಂಡ-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ                                                ೭                 ೨೭
ಕಮಳಾಧೀಶ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಕೃಷ್ಣ                                            ೫                ೩೯
ಕಮಳಾನುರಾಗ-ಕಮಲಗಳ
ವಿಷಯಕವಾದ ಪ್ರೀತಿ,
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಪ್ರೀತಿ                                                         ೨                 ೪೧
ಕಂಬಿ-ಕಾವಡಿ                                                                   ೪                ೩
ಕಂಬು-ಶಂಖ                                                                    ೪                ೧೩
ಕಮ್ಮರ-ಕರಿಮರ, ಸೀಸ                                                     ೫                ೧೧
ಕಮ್ಮರಿ-ಮಲ್ಲಗಾಳೆಗದ ಒಂದು ಪೇಚು                                   ೮                 ೬೪
ಕರ-ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ,                                                      ೮                 ೨೭
ಸೊಂಡಿಲು                                                                       ೮                 ೨೮
ಕರಣ-ಇಂದ್ರಿಯಗಳು                                                         ೮                 ೬
ಕರತಳ-ಅಂಗೈ                                                                 ೮                 ೬೦
ಕರರುಹ-ಕೈಬೆರಳು                                                           ೭                 ೧೫
ಕರಾಸಿ-ಕೈಗೆತ್ತಿ                                                                  ೧                 ೮
ಕರಿಘಟೆ-ಗಂಡಾನೆ                                                             ೯                 ೮
ಕರಿಮುಖ-ಆನೆಯ ಮೊಗದವ
ಗಣಪತಿ                                                                          ೪                ೩
ಕರಿವದನ-ಗಣಪತಿ                                                            ೧                 ೩
ಕರಿಶಿಕ್ಷಕ-ಆನೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸುವವ
ಮಾವುತ                                                                         ೭                 ೨೯
ಕರು-ಎರಕ                                                                      ೭                 ೧೦
ಕರುಣ ವಚನ-ದೀನವಾಣಿ,
ಕಾತುರಭಾವದ ಮಾತು                                                     ೪                ೪
ಕರುವಾಡ-ಉಪ್ಪರಿಗೆ, ನೆಲೆಮನೆ                                          ೬                 ೨೭
ಕರುವು-ಧಾತುವಿನ ಕಾಯ್ದ ರಸ                                            ೮                 ೬೬
ಕರ್ಣಪತ್ರ-ಕಿವಿಯೋಲೆ                                                      ೨                 ೫೦
ಕರ್ಣತಾಳ-ಆನೆಯ ಕಿವಿ                                                     ೮                 ೨೪
ಕರ್ದುಕು- ಚಂಚುವಿನಿಂದ ಕುಕ್ಕು                                          ೪                ೪೮
ಕರ್ಮಿ-ಪಾಪಿಷ್ಠ, ನೀಚ                                                        ೬                 ೩೨
ಕಲಕಂಠ-ಕೋಗಿಲೆ                                                            ೬                 ೫
ಕಲರಸೋಕ್ತಿ-ಮಧುರರಸ
ತುಂಬಿದ ಮಾತು, ಸವಿನುಡಿ                                                ೬                 ೫
ಕಲಸೋಗರ-ಕಲಸಿದ ಅನ್ನ,ಬುತ್ತಿ                                                            ೬  ೧೨
ಕಲಹಂಸ-ಮಧುರಧ್ವನಿಯಳ್ಳು ಹಂಸಪಕ್ಷಿ                                ೪                ೧೩
ಕಲುಷ-ಮೈಲಿಗೆ, ಕೊಳೆ                                                      ೪                ೮೪
ಕಲ್ಪತಭೋಗ-ಕಲ್ಪನಾಮಾತ್ರವಾದ ಭೋಗ                            ೩                 ೩೪
ಕವಿ-ಮುತ್ತು, ಮುಸುಕು,                                           ೬                 ೩೦
ವ್ಯಾಪಿಸು                                                                         ೮                 ೭೭
ಕಶ್ಯಪಬಾಲ-ಗರುಡ                                                           ೮                 ೩೩
ಕಳ-ರಂಗಸ್ಥಳ, ಕುಸ್ತಿಯ ಕಣ                                               ೮                 ೫೧
ಕಳಕಳ-ಉಲ್ಲಾಸ, ಉತ್ಸಾಹ                                               ೮                 ೪೯
ಕಳಕಳಿಕೆ-ಕೂಗಾಟ, ಗದ್ದಲ                                                  ೬                 ೩೨
ಕಳಲು-ಕಳಚಿಬೀಳು, ಉದಿರು                                              ೪                ೧೭
ಕಳವೆ-ನೆಲ್ಲು, ಬತ್ತ                                                             ೬ ೧೫          ೯  ೪೮
ಕಳಿ-ಇಲ್ಲದಂತಾಗು                                                            ೨                 ೪೯
ಕಳಿದು-ದಾಟಿ, ಬಿಟ್ಟು                                                          ೭                 ೨೦          

ಕಾ
ಕಾಂಚಿಯದಾಮ-ಉಡೆನೂಲು, ನಡುಕಟ್ಟು                             ೪                ೪೧
ಕಾತರಿಸು-ಕಂಪಿಸು, ನಡುಗು                                               ೩                 ೨೬
ಕಳವಳಪಡು-ಗಾಬರಿಯಾಗು                                               ೮                 ೫೦
ಕಾನನ-ಅರಣ್ಯ, ಕಾಡು                                                       ೫                ೧೮
ಕಾಪು-ಕಾವಲು                                                                  ೧                 ೧೪
ಕಾಪುವಡೆದವ-ಸೆರೆಯಾಳು                                                 ೨                 ೫
ಕಾಮಪಾಲ-ಬಲರಾಮ                                                       ೬                 ೨೬
ಕಾಮಹರ-ಕಾಮನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ
ದವ, ಶಿವ                                                                        ೧                 ೨
ಕಾಮಿನಿ-ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀ, ಹೆಂಡತಿ                                           ೬                 ೩೪
ಕಾಯ-ದೇಹ                                                                    ೩                 ೪೫
ಕಾರಣಿಕ-ದೈವೀಪುರುಷ                                                      ೬                 ೫೧
ಕಾರುಕ-ಲೋಹಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವ                                 ೮                 ೪೮
ಕಾರ್ಮುಕ-ಬಿಲ್ಲು, ಧನುಷ್ಯ                                                   ೩  ೨            ೭  ೨೪
ಕಾಲಕೂಟ-ಉಗ್ರವಾದ ಒಂದು ವಿಷ                                      ೮                 ೧೬
ಕಾಲ್ವಿಡಿ-ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸು, ತಡೆ                                      ೬                 ೨೧
ಕಾವಿ-ಚೆಂಬಣ್ಣ, ನಸುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣ                                          ೪                ೩೫
ಕಾಹಿಯ-ನಿಳಯ-ಗುಪ್ತಸ್ಥಳ ರಹಸ್ಯಾಗಾರ                              ೬                 ೪೫
ಕಾಹು-ಕಾವಲು, ರಕ್ಷಣೆ                                                       ೮                 ೪೭
ಕಾಳಿಗ-ಕಾಳಿಂಗ, ಕಾಳಿಯ ಸರ್ಪ                                         ೧                 ೨೧
ಕಾಳಿಂದಿ-ಯಮುನಾನದಿ                                                    ೫                ೧೬
                                                                                    

ಕಿಕೀ
ಕಿಂಕಿಣಿ-ಕಿರುಗಂಟೆ, ಗೆಜ್ಜೆ                                                     ೪                ೧೭
ಕಿಬ್ಬಸುರು-ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆ                                                        ೨                 ೨
ಕಿಲ್ಬಿಷ-ಹೊಲಸು, ಕೊಳೆ                                                     ೬                 ೩೧
ಕೀಶ-ಮಂಗ, ಕೋತಿ                                                          ೩                 ೨೨

ಕುಕೂಕೃ
ಕುಕ್ಕುರಿಸು-ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳು, ಕುಸಿದು ಬೀಳು                  ೮                 ೩೦
ಕುಕ್ಷಿ-ಹೊಟ್ಟೆ                                                                     ೬                 ೧೮
ಕುಂಕುಮ-ಕೇಸರಿಯ ಕದಡು                                               ೬                 ೫೧
ಕುಜ-ಗಿಡ, ಮರ                                                                ೮                 ೪೯
ಕುಜನ -ದುಷ್ಟ, ಗಿಡ                                                           ೫                ೨೧
ಕುಟಿಲವ್ಯಸನಿ-ಮೋಸಗಾರ                                                ೫                ೫೫
ಕುಟಿಲಾಭ್ಯಸನ-ಕಪಟವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಿಕೆ                                 ೩                 ೪೯
ಕುಠಾರ-ಕೊಡಲಿ                                                               ೮                 ೭೬
ಕುಣಿವಿನ ಚಿಟ್ಟುಮುರಿ-ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ                  ೨                 ೪೭
ಕುಂಡಲ-ಕಿವಿಯ ಆಭರಣ                                                   ೨                 ೪೫
ಕುತರ್ಕ-ಕೆಟ್ಟಯೋಚನೆ, ಕೆಟ್ಟಮಾತು                                    ೩                 ೪೮
ಕುತ್ತು-ಚುಚ್ಚು, ಕಡಿ                                                             ೮                 ೪೨
ಕುತ್ಸಿತ-ಕೀಳು, ಕೆಟ್ಟ                                                           ೩                 ೫೦
ಕುಂದ-ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹೂ,
ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಮೊಲ್ಲೆ                                     ೨                 ೫೫
ಕುಬ್ಜೆ-ಕುಳ್ಳ ಹೆಂಗುಸು                                                        ೬                 ೫೦
ಕುಮುದಿನಿ-ಚಂದ್ರಕಮಲ, ನೈದಿಲೆ                                        ೫                ೨
ಕುರಂಗಿ-ಹೆಣ್ಣುಸಾರಂಗ                                                      ೯                 ೧೦
ಕುರವಕ-ಕೆಂಪುಗೋರಂಟೆ, ಕೆಂಪು ಮದರಂಗಿ                         ೬                 ೩
ಕುರುಳು-ತಲೆಗೂದಲು                                                       ೪                ೧೮
ಕುಲಗುರು-ವಂಶದಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯ                                          ೬                 ೨೯
ಕುಲಸ್ತ್ರೀ-ಗರತಿ, ಪತಿವ್ರತೆ                                                   ೩                 ೪೫
ಕುಲಾಂಗನೆ-ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗರತಿ                        ೩                 ೪೦
ಕುವಲಯಾಪೀಡ-ಕಂಸನ ಪಟ್ಟದ ಆನೆ                                  ೮                 ೧೬
ಕುಹಕ-ಕಪಟ, ಕುಟಿಲತೆ                                                     ೨                 ೧೩
ಕುಹಕೋಪಾಯ-ಕೀಳುತರದ ಹಂಚಿಕೆ                                   ೩                 ೪೯
ಕುಹರ-ಹೊದರು, ತೂತು                                                    ೫                ೩೯
ಕುಳಿ-ತಗ್ಗು, ರಂಧ್ರ                                                             ೯                 ೩೬
ಕೂಟ-ಸಹವಾಸ, ಸಂಗಮ                                                  ೪                ೪೬
ಕೂಪ-ಸೇದುವ ಬಾವಿ                                                        ೬                 ೪
ಕೂರಲಗು-ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿ                                                ೭                 ೮
ಕೂರಸಿ-ಹದನಾದ ಕತ್ತಿ                                                       ೮                 ೩೫
ಕೂರ್ಮೆ-ಪ್ರೀತಿ                                                                  ೫  ೮           ೭  ೧೩
ಕೃತಕ-ಮೋಸದ ತಂತ್ರ                                                     ೮                 ೭೭
ಕೃತಕಾದ್ರಿ-ಮಾಡುವೆಟ್ಟು,
ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬೆಟ್ಟ                                                    ೬                 ೪
ಕೃತಕೃತ್ಯ-ಮಾಡಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡಿದವ, ಧನ್ಯ                  ೫                ೪೫
ಕೃತಿ-ಕಾವ್ಯ                                                                      ೧                 ೭
ಕೃಪಣ-ಲೋಭಿ, ಬಡವ ೨ ೨೪                                             ೮                 ೪೮
ಕೃಪಾಲು-ಕರುಣಾಶಾಲಿ                                                      ೫                ೫೨
ಕೃಶನು-ಅಗ್ನಿ, ಬೆಂಕಿ                                                           ೬                 ೧
ಕೃಶೋಕ್ತಿ-ಮೆಲುದನಿಯ ಮಾತು                                          ೬                 ೪