ಕೆಕೇಕೈ
ಕಡೆಯೊದೆ-ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಒದೆ                             ೬                 ೨೫
ಕೆತ್ತಿಸು-ಜೋಡಿಸು, ಹೆಣೆ ಹೊಂದಿಸು                                     ೨                 ೫೫
ಕೆತ್ತು-ಹಾರು, ಅದಿರು, ಸ್ಪುರಿಸು                                            ೭                 ೩೩
ಕೆದರು-ಹರಡು, ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗು                                        ೪                ೫೩
ಕೆಮ್ಮೀಸೆ-ಕೆಂಗೊದಲ ಮೀಸೆ                                                ೮                 ೩೫
ಕೆರಳು-ಕೋಪಗೊಳ್ಳು, ಸಂತಪ್ತನಾಗು                                   ೮                 ೩೧
ಕೆಳದಿ-ಗೆಳತಿ, ಸಖಿ                                                            ೯                 ೫೦
ಕೆಳರು-ಹಬ್ಬು, ವಿಸ್ತರಿಸು                                                     ೮                 ೨೩
ಕೇಣಿಕಾರ-ಜೊತೆಗಾರ, ಪಯಣಿಗ                                         ೪                ೫೫
ಕೇಶಪಾಶ-ಹೆಳಲು, ಮುಡಿ                                                  ೪                ೧೧
ಕೇಶಿ-ಕಂಸನ ಒಬ್ಬ ದೂತ, ರಾಕ್ಷಸ                                       ೧                 ೧೯
ಕೇಸರಿ-ಸಿಂಹ                                                                   ೨                 ೩೬
ಕೇಳಿ-ಆಟ                                                                        ೩                 ೩
ಕೈಗೊಳಿಸು-ಶೃಂಗರಿಸು                                                      ೬                 ೪೨
ಕೈರವ-ಚಂದ್ರಕಮಲ, ನೈದಿಲೆ                                             ೨                 ೪೦
ಕೈವಲ್ಯ-ಮೋಕ್ಷ, ಮುಕ್ತಿ                                                      ೨                 ೩೨
ಕೈವಾರಿ-ಸ್ತುತಿಪಾಠಕ                                                         ೮                 ೨೦

ಕೊಕೋಕೌ

ಕೊಪ್ಪರ-ಜಟ್ಟಿಗಳ ಒಂದು ಹಿಡಿತ                                          ೮                 ೬೪
ಕೊಪ್ಪು-ಬಿಲ್ಲಿನ ತುದಿ                                                           ೭                 ೨೬
ಕೊರಗು-ತಳಮಳಗೊಳ್ಳು, ಕಳವಳಿಸು                                  ೫                ೨
ಕೊಳುಗುಳ-ಯುದ್ಧಭೂಮಿ, ರಣಭೂಮಿ                                  ೪                ೧೦
ಕೋಕ-ಚಕ್ರವಾಕ                                                               ೪                ೨೦
ಕೋಕವ್ರಜ-ಚಕ್ರವಾಕಗಳ ಗುಂಪು                                         ೬                 ೩೫
ಕೋಟರ-ಹೊದರು, ಪೊಟ್ಟರೆ                                               ೮                 ೬೭
ಕೋಟಲೆ-ತೊಂದರೆ, ದುಃಖ                                                ೯                 ೨೫
ಕೋವಿದ-ಬಲ್ಲವ, ಪಂಡಿತ                                                   ೧                 ೬
ಕೋಳ್ವಿಡಿ-ಸೆರೆಹಿಡಿ, ಬಂಧನ ಗೊಳಿಸು                                   ೭                 ೯
ಕೌಮೋದಕಿ-ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗದೆಯ ಹೆಸರು                                 ೧                 ೧
ಕೌಸ್ತುಭ-ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೊರಳರತ್ನ                                            ೫                ೩೧
ಕೌಳಿಕ೦ಮೋಸ, ಕಪಟ ೫  ೩೩                                          ೮                 ೮
ಕ್ರತು-ಯಜ್ಞ                                                                      ೧  ೭            ೯  ೫೦
ಕ್ರೀಡೆಕುಳಿ-ಆಟದ ತಗ್ಗು                                                      ೬                 ೪
ಕ್ಷುಧೆ-ಹಸಿವು                                                                    ೯                 ೫೪
ಖಗ-ಪಕ್ಷಿ                                                                         ೨                 ೪೩           ೬          ೧೮
ಖಡ್ಗಿ-ಗಂಡಕಮೃಗ                                                             ೫                ೧೪
ಖಂಡಪರಶು-ಶಿವ                                                              ೮                 ೨೭
ಖಂಡೆಯ-ಆಯುಧ, ಕತ್ತಿ                                                     ೭                 ೨೫
ಖತಿ-ಸಿಟ್ಟು, ಕೋಪ                                                            ೨  ೩            ೬  ೨೪
ಖಳ-ದುಷ್ಟ, ನೀಚ                                                              ೩                 ೪೮
ಖೂಳ-ನೀಚ, ಪಾಪಿ                                                           ೭                 ೧೬

ಗಾಗಿ
ಗಗನಗಂಗೆ-ಆಕಾಶಗಂಗೆ, ತೇಜೋಮೇಘ                              ೮                 ೭೩
ಗಂಗಾಪಿತ-ಶ್ರೀಹರಿ, ಕೃಷ್ಣ                                                   ೮                 ೭೭
ಗಡಣ-ಸಮೂಹ                                                                 ೯                 ೨೮
ಗಂಡುತನ-ಪೌರುಷ, ಆಳ್ತನ                                                ೮                 ೪೪
ಗದ್ಗದಕಂಠ-ಕಂಪಿಸುವ ಧ್ವನಿ                                                ೪                ೪
ಗಂದೆ-ಬೊಕ್ಕೆ, ಹುಣ್ಣು                                                         ೮                 ೫೩
ಗಂಧಗಜ-ಮದದಾನೆ                                                         ೮                 ೫೩
ಗಂಧಸಿಂದೂರ-ಮದದಾನೆ                                                 ೪                ೮೦
ಗನ್ನಕಾರ-ಮೋಸಗಾರ, ವಂಚಕ                                          ೮                 ೯
ಗಬ್ಬ-ಗರ್ವ, ಸೊಕ್ಕು                                                          ೮                 ೮೪
ಗಮಕಿ-ಸಂಗೀತಗಾಗ, ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುವವನು              ೧                 ೫
ಗರಳ-ನಂಜು, ವಿಷ                                                           ೨                 ೭
ಗರುವತನ-ಹೆಮ್ಮೆ, ದೊಡ್ಡಿತೆ                                                ೬                 ೧೭
ಗವಿಗೊಂಡು-ಒಳಹೊಕ್ಕು                                                    ೮                 ೪೪
ಗವ್ಯ-ಆಕಳ ಹಯನ                                                           ೪                ೩
ಗಹನ-ಅರಣ್ಯ, ಕಾಡು                                                         ೫  ೧೦         ೫ ೪೨
ಗಳ-ಕೊರಳು, ಕತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ                                                 ೮                 ೩೭
ಗಳಬಂಧುರ-ಜಟ್ಟಿಗಳು ಎದುರಾಳಯ
ಕೊರಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಕ್ರಮ                                           ೮                 ೬೦
ಗಳರವ-ಕೊರಳಧ್ವನಿ                                                          ೪                ೫೧
ಗಾಯಕ-ಹಾಡುಕಾರ                                                          ೮                 ೪೮
ಗಾವಿಲ-ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಂಬ                                                     ೯                 ೩೮
ಗಿಜಿಗಿಜಿಯಾಗು-ನುಗ್ಗುನುರಿಯಾಗು                                       ೮                 ೪೨
ಗಿಡಿವಿಡಿ-ಡಮರುವಾದ್ಯ                                                      ೮                 ೩೮

ಗುಗೃ

ಗುಜುರು-ಕೊಂಕುಕೊಂಕಾಗಿ ದಟ್ಟವಾಗಿರು                              ೮                 ೪೫
ಗುಟಿಕೆ-ಗುಳಿಗೆ                                                                  ೮                 ೨
ಗುಡಿ-ಧ್ವಜ                                                                        ೭                 ೨೨            ೮          ೯೦
ಗುಣತ್ರಯ-ಸತ್ತ್ವ,ರಜ,ತಮ ಎಂಬ
ಮೂರು ಗುಣಗಳು                                                 ೨  ೩೦          ೩  ೨೧
ಗುಣಾರ್ಣವ-ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಾಗರ                                          ೬                 ೫೬
ಗುಣ್ಪು-ಆಳ, ಗಭೀರ                                                          ೯                 ರ
ಗುರುಲಘು-ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಹಿರಿದುಕಿರಿದು                                ೭                 ೧೩
ಗುರುಲಘುತ್ವ-ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎಂಬಕ್ರಮ                       ೬                 ೧೩
ಗೃಹಾಂತರಾಳ-ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ                                        ೭                 ೨೪

ಗೇಗೊಗೋ

ಗೇರು-ಗೋಡಂಬೆ                                                              ೫                ೧೧
ಗೊಟ್ಟೆ-ಗೋಲಿಯಾಟ                                                         ೨                 ೪೭
ಗೊಂದಣ-ಸಮೂಹ, ಗದ್ದಲ                                                  ೨                 ೫೧
ಗೋ-ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಹಸು                                                 ೨                 ೩೮
ಗೋಕುಲ-ತುರುಹಟ್ಟಿ                                                         ೩                 ೬
ಗೋಚರವಾಗು-ಕಾಣು, ತಿಳಿ                                                ೩                 ೨೦
ಗೋಪ-ಗೊಲ್ಲ                                                                   ೫                ೯
ಗೋಪಕಾಂತೆ-ಗೋವಳಿತಿ                                                   ೨                 ೬೨
ಗೋಪವೃದ್ಧರು-ಹಿರಿಯ ಗವಳಿಗರು                                       ೨                 ೪೫
ಗೋರಸ-ಆಕಳ ಹಯನ                                                     ೩                 ೪
ಗೋವರು-ಗೊಲ್ಲರು                                                           ೧                 ೧೯
ಗೋವರ್ಧನಾದ್ರಿ-ಗೋವರ್ಧನ ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪರ್ವತ            ೧                 ೨೧
ಗೋವಳಯರು-ಗೊಲ್ಲರು ದನಗಾಹಿಗಳು                                ೬                 ೨೪
ಗೋವೃಂದ-ಆಕಳಹಿಂಡು, ತುರುಗಳ ಹಿಂಡು                          ೨                 ೩೯
ಗೋಷ್ಠ-ಗೋಕುಲ, ತುರುಹಟ್ಟಿ                                              ೫                ೧೦
ಗೋಸಮಾಜ-ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಮೂಹ, ಹಸುಗಳ ಗುಂಪು                 ೨                 ೩೮
ಘೋ

ಘಟೋದಕ-ಕೊಡದೊಳಗಿನ ನೀರು                                       ೫                ೩೪
ಘನ-ಮೋಡ                                                                   ೮                 ೭೧
ಘನತೆ-ಮಹಾತ್ಮ್ಯ                                                             ೫                ಸೂ
ಘನವಿಳಾಸ-ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ,ದಿವ್ಯಲೀಲೆ                                     ೩                 ೧೯
ಘನಾಗಮ-ಮೋಡಗಳ ಬರುವಿಕೆ,ಕಾರ್ಗಾಲ                           ೫                ೨
ಘರಟ್ಟ-ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು                                                         ೬                 ೧೬
ಘಾಯ-ಏಟು, ಪೆಟ್ಟು                                                          ೮                 ೨೯
ಘೀಳ್-ಆನೆಯ ಕುಗು                                                         ೮                 ೨೪
ಘೂರ್ಮಿಸು-ಗದ್ದರಿಸು, ಗರ್ಜಿಸು                                           ೮                 ೭೬
ಘೃತ-ತುಪ್ಪ                                                                      ೩                 ೨  ೯          ೪೯
ಘೋಷ-ಗೋಕುಲ, ತುರುಹಟ್ಟಿ                                             ೪  ೯೮         ೯  ೧೯
ಘೋಷಮುದ್ರೆ-ಗೋಕುಲವೆಂಬ
ಅಂಕಿತ, ಗರ್ಜನೆಯ ಕುರುಹು                                              ೨                 ೩೮
ಘೋಳಿಡು-ಘೋಷಿಸು, ಕೂಗು                                              ೮                 ೬೮

ಚೂ

ಚಕಿತನಾಗು-ಬೆರಗುಗೊಳ್ಳು                                                 ೩                 ೧೪
ಚಚ್ಚರ-ಸತ್ವರ, ವೇಗ                                                         ೮                 ೮೧
ಚಚ್ಚೆ-ಲೇಪನ, ಅಣ್ಪು                                                          ೮                 ೫೬
ಚಣಿಕೆ-ಜಟ್ಟಿಗಳ ಒಂದು ಹಿಡಿತ                                             ೮                 ೬೪
ಚಂಡ-ಉಗ್ರವಾದ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ                                             ೭                 ೨೫
ಚಂಡರುಚಿ-ಸೂರ್ಯ                                                          ೨ ೫೯           ೫ ೪೦
ಚತುರಾಯನ-ಬ್ರಹ್ಮ                                                          ೯                 ೪೩
ಚತುರಾಸ್ಯ-ನಾಲ್ಮೊಗ, ಬ್ರಹ್ಮ                                              ೯                 ೩೭
ಚತುರೋಕ್ತಿ-ಜಾಣ್ಮೆಯ ಮಾತು                                            ೧                 ೪
ಚತುರ್ದಶ-ಹದಿನಾಲ್ಕು                                                       ೫                ೪೧
ಚತುರ್ಮುಖ-ಬ್ರಹ್ಮ                                                            ೨                 ೬೦
ಚದುರು-ಕೌಶಲ                                                                ೪                ೪೮
ಜಾಣತನ                                                                        ೭                 ೧೦
ಚಂದ-ಛಂದ, ರೀತಿ                                                           ೩                 ೩೧
ಚಂದ್ರಿಕೆ-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ,                                               ೬                 ೨೬
ಬೆಳುದಿಂಗಳು                                                                   ೮                 ೧  ೨          ೫೫
ಚಮೂಪತಿ-ಸೇನಾಪತಿ                                                       ೨                 ೬೫
ಚಲಿತ-ಅಲ್ಲಾಡುವ ಚಂಚಲವಾದ                                          ೫                ೪೫
ಚವುಟಿಗೆ-ಚೌಕು, ಪಡಸಾಲೆ                                                 ೯                 ೧೦
ಚಾಣೂರ-ಕಂಸನ ಆಶ್ರಿತನಾದ ಒಬ್ಬ ಜಟ್ಟಿ                             ೮                 ೧೩
ಚಾಪ-ಬಿಲ್ಲು                                                                      ೭                 ೨೬
ಚಾಪದುತ್ಸವ-ಬಿಲ್ಲಹಬ್ಬ                                                      ೨                 ೬೬
ಚಾವಡಿ-ಸಭಾಗೃಹ                                                            ೭                 ೪೪
ಚಾಳಯಿಸು-ನಿವಾರಿಸು                                                      ೮                 ೬೨
ಚಾಳಿ-ಸ್ವಭಾವ                                                                 ೭                 ೧೩
ಚಿಗುಳಿದುಳಿ-ಪುಡಿಯಾಗುವಂತೆ ತುಳಿ                                   ೮                 ೭೨
ಚಿತ್ತಜ-ಕಾಮದೇವ                                                            ೪  ೫೪        ೭  ೯
ಚತ್ತೈಸಿ-ದಯೆಯಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ                                          ೬                 ೫೦
ಚಿತ್ರ-ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ, ಚಮತ್ಕಾರ                                            ೬                 ೧೭
ಚಿತ್ರಪುತ್ರಿಕೆ-ಚಮತ್ಕಾರದ ಗೊಂಬೆ                                        ೭                 ೨೫
ಚಿತ್ರಾವಳಿ-ಚಿತ್ರದ ಬಟ್ಟೆ                                                      ೯                 ೪೦
ಚಿದ್ರೂಪ-ಚೇತನರೂಪ, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ                                 ೫                ೩೫
ಚೀರ-ವಸ್ತ್ರ, ಉಡಿಗೆ                                                           ೬                 ೫೫
ಚೂತ-ಮಾವು                                                                  ೨                 ೭
ಚೂತವನ-ಮಾವಿನತೋಪು                                                ೨                 ೩೭
ಚೂತು-ಲಜ್ಜಾಹೀನ, ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿ                                         ೭                 ೧೮
ಚೆದುರು-ಜಾಣತನ, ಕೌಶಲ                                                 ೨                 ೨೦
ಚೆಲ್ಲಣ-ಚೆಡ್ಡಿ                                                                      ೮                 ೫೬
ಚೆಲ್ಲು೦ಚದರು, ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗು                                         ೮                 ೯೦
ಚೊಕ್ಕೆಯ-ಮಲ್ಲರ ಒಂದು ಹಿಡಿತ, ಪಟ್ಟು                                ೮                 ೩೪

ಛಡಾಳ-ಹೆಚ್ಚಳ, ಏರಿಕೆ                                                       ೨                 ೪೫
ಛಡಾಳಿಸ-ಮೇಲಕ್ಕೇರು ಹೆಚ್ಚಾಗು                                         ೬                 ೪೪
ಛಂದ-ರೀತಿ                                                                     ೮                 ೮೦

ಜೋ

ಜಕ್ಕುಲಿಸು-ಸೋಂಕು, ಸ್ಪರ್ಶಿಸು                                           ೬                 ೨೭
ಅಣಗಿಸು, ತಿರಸ್ಕರಿಸು                                                       ೮                 ೭೩
ಜಗದ ಜೀವರ ತಂತೆ
ಯೆನಿಪಾಮಗ-ಬ್ರಹ್ಮದೇವ                                                   ೨                 ೩೧
ಜಗದಾನಂದಿ-ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಆನಂದಗೊಳಿಸುವವನು                   ೯                 ೫೮
ಜಗನ್ಮಯ-ಜಗತ್ತಿನಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದವ,ಪರಮಾತ್ಮ                      ೮                 ೫೧
ಜಗಮಯ-ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದವನು                                     ೫                ೩೬
ಜಗುಳ್ದ-ಜೋಲುಬಿದ್ದ ಜಾರಿಬಿದ್ದ                                            ೮                 ೨
ಜಘನ-ಹಿನ್ನಡುವಿನ ಕೆಳಬದಿ                                                ೪                ೧೫
ಜಠರ-ಗರ್ಭ, ಹೊಟ್ಟೆ                                                          ೧  ೧೨         ೫ ೩೯
ಜಡ-ಆಲಸಿಗ, ಬುದ್ದಿಗೇಡಿ                                                    ೩                 ೪೪
ಜಡಿ-ತುಂಬು, ಭಾರವಾಗು                                                  ೭                 ೧೪
ಜಡಿ-ಅಲ್ಲಾಡು                                                                   ೮                 ೨
ಜಡಿವ-ಭಾರವಾದ                                                             ೪                ೨೨
ಜನನ-ಹುಟ್ಟು                                                                   ೩                 ೨೧
ಜಯೇಂದಿರಾ-ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೆಲುಸಿರಿ                                      ೯                 ೯
ಜರಿ-ತಿರಸ್ಕರಿಸು, ಬೀಳುಗಳೆ                                               ೮                 ೩೫
ಜರ್ಜರಿತ-ಸಣ್ಣಾದವ, ನುಗ್ಗಾದವ                                          ೩                 ೨೮
ಜರ್ಝಾರ-ದೀರ್ಘವಾದ,ಉದ್ದವಾದ                                      ೭                 ೭
ಜಲಜಭವ-ಬ್ರಹ್ಮ                                                               ೮                 ೮೫
ಜಲರಾಶಿ-ಸಮುದ್ರ                                                            ೬                 ೨೮
ಜವ-ಯಮ                                                                      ೮                 ೨೨
ಜವಗುಂದಿ-ನಿಷ್ಕ್ರೀಯನಾಗಿ ನಿಸ್ಸತ್ತ್ವನಾಗಿ                               ೮                 ೭೪
ಜವಳಿಬಿನ್ನಾಣ-ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮರು
ಪಟ್ಟು ನಡೆಯಿಸುವ ಕ್ರಮ                                                    ೮                 ೬೫
ಜವಾದಿ-ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಪದಾರ್ಥ                                      ೪                ೩೬
ಜವುಳಿ-ಉಡುವ ಬಟ್ಟೆ                                                        ೯                 ೪೨
ಜಳೂಕ-ಜಿಗಳೆ                                                                 ೫                ೨೯
ಜಾಗಿಸು-ಎಚ್ಚರಿಸು                                                            ೭                 ೧೩
ಜಾಗು-ಎಚ್ಚರ, ಸಾವಧಾನ                                                  ೮                 ೮೧
ಜಾತರೂಪ-ಚಿನ್ನ, ಬಂಗಾರ                                                 ೨                 ೩೫
ಜಾತವೇದ-ಅಗ್ನಿ                                                               ೭                 ೨೭
ಜಾಲ-ಜಾಳಿಗೆ, ಬಲೆ                                                          ೮                 ೧೬
ಜಾವ-ಯಾಮ, ಪ್ರಹರ                                                       ೯                 ೧೯
ಜಾಳಲೆ-ಸಾರಗುಂದಿದ ಎಲೆ, ಪೊಳ್ಳಾದ ಎಲೆ                         ೮                 ೮
ಜೂಳೆಯ-ಪೆಂಡೆಸರ                                                          ೨                 ೫೦
ಜೊತ್ತು-ಜೊತೆ, ಜೋಡು,                                                    ೪                ೧೬
ಯುಗಲ                                                                          ೭                 ೧೨
ಜೋಕೆ-ತೂಕ, ವಾಸ್ತವಸ್ಥಿತಿ,                                                ೪                ೮೨
ಎಚ್ಚರ                                                                             ೯                 ೪
ಜೋಡು-ತೊಡಿಗೆ, ಉಡಿಗೆ                                                  ೬                 ೨೬
ಜ್ಯೋತಿ-ದೀಪ                                                                  ೯                 ೩೨

ಝೊ

ಝಗೆ-ಮೇಲಂಗಿ                                                                ೯                 ೪೨
ಝಂಕಿಸು-ತಿರಸ್ಕರಿಸು, ಧಿಕ್ಕರಿಸು                                         ೩                 ೩೦
ಝೆಂಪಿಸು-ಉತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳು                                                ೩                 ೧೨

ಠಾ

ಠಕ್ಕು-ಮೋಸ                                                                  ೪                ೮೧           ೮          ೮
ಠಾವು-ಇರುವಸ್ಥಳ, ಗೊತ್ತು                                                  ೨                 ೨೬
ಡೊ

ಡಂಬಕ-ಡಾಂಭಿಕ, ಸೊಗುಗಾರ                                            ೩                 ೪೩
ಡವುಡೆ-ಒಂದು ಬಗೆಯವಾದ್ಯ                                              ೮                 ೩೮
ಡಿಂಗರಿಗ-ಸೇವಕ, ಆಳು                                                     ೮                 ೪೬
ಡಿಳ್ಳಿಸು-ಪೊಳ್ಳಾಗು, ಹೆದರು                                                ೮                 ೧೪
ಡೆಂಕಣಿ-ಕೊಟೆಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧ                                                      ೬                 ೨೦
ಡೆಂಡೆಣಿಸು-ಹೆದರಿ ನಡುಗು,
ಸತ್ತ್ವಹೀನವಾಗು                                                               ೮                 ೨೯
ಡೊಕ್ಕರ-ಕುಸ್ತಿಯಾಟದ ಒಂದು ಪಟ್ಟು                                    ೮                 ೬೪
ಡೊಂಬಿಸು-ಅಣಕಿಸು, ಏಡಿಸು                                              ೫                ೧೫
ಡೊಂಬು-ವೇಷಗಾರಿಕೆ                                                        ೮                 ೪೫
ಢಗೆ-ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಕಾಹು, ನೀರಡಿಕೆ                                      ೪                ೩೦
ಢಾಳ-ಹೊಳಪು, ಬೆಳಕು  ೪   ೨೦                                       ೮                 ೨೩
ಢಾಳಿಸು-ಪ್ರಕಟಿಸು, ಬೆಳಕಿಗೆ ತರು                                        ೫                ೩೩
ತಕ್ಕೆ-ಅಪ್ಪುಗೆ, ಆಲಿಂಗನ                                                     ೫                ೧೩
ತಕ್ಕೈಸು-ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು                                                         ೪                ೭
ತಗಹು-ಅಡ್ಡಿ, ಪ್ರತಿಬಂಧ                                                     ೪                ೩೪
ತಟತಟಿಸು-ವಟವಟಿಸು, ಗುಣ ಗುಟ್ಟು                                    ೮                 ೧೪
ತದ್ದ್ವಾರ-ಆ ಬಾಗಿಲು                                                         ೨                 ೪೪
ತತ್ಪರ-ಆಸಕ್ತ                                                                   ೮                 ೩೨
ತನಿವೊಗರು-ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂತಿ                                                ೫                ೩೬
ತನು-ದೇಹ, ಶರೀರ                                                           ೪                ೧
ತನುಸುಖ-ದೇಹಭೋಗ                                                     ೩                 ೫೧
ತಪ್ಪಿನುಡಿ-ಸುಳ್ಳುಹೇಳು                                                      ೮                 ೧೨
ತಮಂಧ-ಕತ್ತಲು                                                               ೨                 ೧
ತಮವೈರಿ-ತಮನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ
ವೈರಿ, ಕತ್ತಲೆಯ ವಿರೋಧಿ                                                  ೨                 ೪೧
ತಮಾಲ-ಹೊಂಗೆಮರ                                                        ೫                ೧೧
ತಮೋವ್ರಜ-ಕತ್ತಲೆಯ ಗುಂಪು                                            ೮                 ೩೩
ತಂಬಟ-ರಣಹಲಗೆ, ಒಂದು ವಾದ್ಯ                                       ೪                ೧೦
ತಂಬುಲಿಗ-ಅಡಕೆಲೆಯ ವ್ಯವಹಾರಿ                                       ೮                 ೪೮
ತಂಬೆಲರು-ತಂಗಾಳಿ                                                         ೬                 ೮
ತರವಿಡಿ-ಸಾಲುಗೊಳ್ಳು,                                                      ೬                 ೨೮
ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಿಸು                                                             ೭                 ೨೩
ತರಳ-ಚಂಚಲ, ಒಲೆದಾಡುವ                                              ೪                ೨೩
ತರು-ಮರ                                                                       ೫                ೧೦
ತರುಕೋಟರ-ಮರದ ಪೊಟ್ಟರೆ                                             ೨                 ೪೩
ತರ್ಕ-ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ, ವಾದವಿವಾದ                                       ೩                 ೨೦
ತಲ್ವ-ಹಾಸಿಗೆ                                                                    ೬                 ೮
ತಲ್ಲಣ-ದುಃಖ, ಚಿಂತೆ ೩, ೬ ವ್ಯಥೆ                                         ೮                 ೨೬
ತವ-ನಿನ್ನ, ನಿಮ್ಮ                                                              ೩                 ೭
ತವಕ-ಆತುರ                                                                   ೨                 ೩೯
ವೇಗ, ತೀವ್ರತೆ                                                                 ೪                ೧೧
ಅಪೇಕ್ಷೆ                                                            ೭  ೧೭          ೯  ೩೫
ತವಗ-ಸಿಂಹಾಸನ, ರಾಜಪೀಠ                                             ೮                 ೭೩
ತವಿಲ್-ನಾಶ                                                                   ೭                 ೧೭
ತಸ್ಕರ-ಕಳ್ಳ                                                                     ೨                 ೧೯
ತಳತಂತ್ರ-ಸೈನ್ಯ, ಸೈನ್ಯಸಿದ್ಧತೆ                                           ೫                ೪೨
ತಳವೆಳಗಾಗು-ಕಳವಳಗೊಳ್ಳು                                             ೪                ೧೭
ತಳಹತ್ತ-ಒಂದು ಪೇಚು, ಕುಸ್ತಿಯ
ಒಂದು ಹಿಡಿತ                                                                   ೮                 ೬೪
ತಳಿತ-ಚಿಗುರುಬಿಟ್ಟ,                                                          ೪                ೨೧
ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೂಡಿದ                                                            ೫                ೩೨
ತಳಿರು-ಚಿಗುರು                                                                ೪                ೨೭            ೬          ೭
ತಾಟಂಕ-ಕರ್ಣಾಭರಣ, ಒಲೆ                                               ೯                 ೪೧
ತಾಮರಸ-ಕಮಲ                                                             ೫                ೫೩
ತಾಮರಸಭವ-ಬ್ರಹ್ಮದೇವ                                                  ೧                 ೪
ತಾರಕಾ-ಚಿಕ್ಕೆ, ನಕ್ಷತ್ರ                                                        ೬                 ೪೬
ತಾರು-ಒಣಗು, ತರಗಾಗು                                                   ೪                ೨೭
ತಾಳವೃಂತಕ-ಬೀಸಣಿಗೆ                                                     ೯                 ೩೨
ತಿಂತಿಣಿ-ಗುಂಪು, ಹಿಂಡು                                                     ೨                 ೪೪
ತಿಂತಿಣಿಸು-ಗುಂಪುಗೂಡು,
ದಟ್ಟಯಿಸು                                                                       ೬                 ೩೦
ತಿಮಿರ-ಕತ್ತಲೆ                                                                   ೬                 ೧೧
ಕಗ್ಗತ್ತಲು                                                                          ೮                 ೧೬
ತಿರುವು-ಬಿಲ್ಲಿನ ಹುರಿ, ಹದೆ                                                  ೭                 ೨೬
ತಿವಿ-ತಿವಿತ, ಇರಿತ                                                            ೮                 ೪೧
ತಿಳಿ-ಸ್ವಚ್ಛವಾಗು, ಹಸನಾಗು                                               ೬                 ೮
ತುಟ್ಟರು-ತುಷ್ಟರು, ತೃಪ್ತರು                                                 ೬                 ೫೨
ತುಡಿಗೆ-ತೊಟ್ಟಬಟ್ಟೆ                                                            ೪                ೬೨
ತುಂಬಿವರಿ-ಬಾಲಭ್ರಮರ                                                    ೪                ೫೭
ತುರುಬು-ಮುಡಿ, ಧರಿಸು                                                     ೪                ೨
ತುರುಬು-ತುಂಬು, ತುರುಕು                                                ೭                 ೮
ತುರುವಿಂಡು-ಹಸುಗಳ ಹಿಂಡು                                             ೪                ೮೫
ತುಷ್ಟಿ-ಸಂತೃಪ್ತಿ, ತಣಿವು                                                      ೯                 ೪೫
ತೂಪಿರಿ-ವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವದಲ್ಲಿ
ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವ
ಒಂದು ಬಗೆಯ ಧ್ವನಿ ೨   ೫೨                                              ೬                 ೧೬
ತೆಗೆ-ತಡೆ, ನಿಲ್ಲಿಸು                                                             ೬                 ೧೯
ತೆತ್ತಿಸಿದ-ಕೂಡಿಸಿದ, ಹೆಣೆದ                                                 ೪                ೩೫
ತೆತ್ತು-ಕೊಟ್ಟು                                                                    ೫                ೪
ತೆರಳಿದ ಅಸ್ಯ-ಸೊರಗಿದ ಮೋರೆ                                        ೨                 ೪೯
ತೆರಳಿಸು-ಸಾಗಿಸು, ಒಯ್ಯು                                                 ೨                 ೫೨
ತೆವರು-ದಿನ್ನೆ, ತಿಟ್ಟೆ                                                            ೨                 ೪೬
ತೊಡವು-ಅಲಂಕಾರ,                                                         ೨                 ೩೫
ಆಭರಣ                                                                          ೬                 ೩೯
ತೊಡೆ-ಅಳಿಸು, ಒರಸು                                                      ೩                 ೧೬
ತೊಂಡೆಯ ಮಾರಿ-ಉಂಡಾಡಿಗ,ತುಂಟ                                ೭                 ೭
ತೊತ್ತಳದುಳಿ-ಎಡೆಬಿಡದೆ ತುಳಿ                                            ೮                 ೪೧
ತೊರೆ-ಬಿಡು                                                                     ೩                 ೨೮
ತೊವಳು-ತೊದಲು                                                           ೪                ೩೮
ತೊಳಸಿ-ತುಲಸಿ                                                               ೩                 ೨೪           ೬          ೪೨
ತೋಟ-ಜಗಳ, ಕದನ                                                        ೪  ೪೬         ೯  ೨೫
ತೋರಹತ್ತ-ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳವ, ಬಲ್ಗೈಯ                           ೮               ೬೭
ತೋಪಣ-ಸಂತುಷ್ಟಿ, ತೃಪ್ತಿ                                                  ೨                 ೬೪
ತ್ರಿಕರಣ-ಮನಸ್ಸು, ವಾಕ್, ಕಾಯ ಇವು ಮೂರು                       ೫                ೩೦
ತ್ರಿಜಗತ್-ಸ್ವರ್ಗ, ಮರ್ತೃ, ಪಾತಾಳ
ಎಂಬೀ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು                                       ೭                 ೧೯
ತ್ರಿಸರ-ಮೂರೆಳೆಯ ಹಾರ                                         ೨                 ೫೦