ದಾದಿದೀ
ದಡಿ-ದೊಣ್ಣೆ                                                                      ೨                 ೧
ದಡಿಗ-ಬಲಿಷ್ಠ, ಲಟ್ಠ, ಹುಂಬ                                                 ೬                 ೨೦
ದಂಡ-ಬಡಿಗೆ                                                                    ೭                 ೨೫
ದಂಡಧರಯಮ                                                              ೮                 ೪೪
ದಂಡಿ-ಸ್ಥಿತಿ, ರೀತಿ                                                              ೩                 ೩
ಗುಂಪು ಸಮೂಹ                                                               ೭                 ೨೫
ದಂಡೆ-ತೋಳು, ರೀತಿ                                                        ೮                 ೨೭
ಭುಜ                                                                              ೮                 ೫೬
ದಧಿ-ಮೊಸರು                                                                 ೩                 ೨
ದಧ್ಯೋದನ-ಮೊಸರನ್ನ, ಬುತ್ತಿ                                            ೬                 ೧೩
ದನುಜ-ದೈತ್ಯ                                                                  ೩                 ೮
ದನುಜಾರಿ-ಅಸುರರ ವೈರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ                                     ೪                ೮೧
ದಂತಿ-ಆನೆ                                                                      ೩                 ೫೩
ದಂದುಗ-ತೊಂದೆ, ದುಃಖ                                                   ೩                 ೩೧
ದರ-ಶಂಖ                                                                       ೧                 ೧
ದರ್ಪ-ಪ್ರಭಾವ, ಶಕ್ತಿ                                                           ೮                 ೧೨
ದರ್ಪಣ-ಕನ್ನಡಿ                                                                 ೭                 ೧೪
ದಶಧಾನ್ಯ-ಹತ್ತು ಬಗೆಯ ಕಾಳು                                           ೭                 ೨೩
ದಶನ-ಹಲ್ಲು                                                                     ೨                 ೫೩
ದಳ-ಎಸಳು, ಪಕಳೆ                                                           ೪                ೧೩
ದಳವುಳಿಸು-ರೊಂದರೆಕೊಡು                                               ೧                 ೮
ದಳಿ-ಹಿಂಡುವಾಗ, ತುಂಟತನಮಾಡುವ ಹಸುವಿನ
ಹಿಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟುವುದು                                    ೨                 ೫೨
ಕಳಿತ-ಹಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟಾದ                                                         ೪                ೮೬
ದಾಡಿಮ-ದಾಳಿಂಬ                                                            ೬                 ೩
ದಾಡೆ-ಕೋರೆಹಲ್ಲು                                                             ೮                 ೨೨
ದಾಡೆಗಡಿದು-ಹಲ್ಲು ಕಡಿದು                                                  ೭                 ೨೯
ದಾನ-ಮದೋದಕ, ಕೊಡುಗೆ                                               ೮                 ೨೫
ದಾನಪತಿ-ಅಕ್ರೂರನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು                               ೨                 ೧೧
ದಾನವ-ದನೂ ಎಂಬಾಕೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವ, ಅಸುರ                ೧                 ೯
ದಾನವಧ್ವಂಸಿ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                       ೫                ೧೬
ದಾನವಲ್ಲಭ-ಅಕ್ರೂರ                                                          ೯                 ೧೮
ದಾನವಾಟವಿ-ರಾಕ್ಷಸರೆಂಬ ಕಾಡು                                        ೬                 ೧
ದಾನವಾರಿ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                           ೫                ೧೮
ದಾವ-ದಾವಾಗ್ನಿ, ಕಾಡಬೇಗೆ                                                ೧                 ೨
ದಾವಣಿ-ದನಗಳ ಹಕ್ಕೆ                                                        ೨                 ೪೬
ದಾವಾಗ್ನಿ-ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು                                                            ೫                ೧೪
ದಿಗಧಿಪ-ದಿಕಪಾಲಕರು                                                       ೫                ೪೦
ದಿಗಿಭ-ದಿಗ್ಗಜ, ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆನೆ                                     ೫                ೪೨
ದಿಗುವಳಯ-ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ದಿಕ್ಕುಗಳ ವರ್ತುಲ                  ೪                ೧೦
ದಿಂಡುಗೆಡೆ-ನೆಲಕ್ಕೆಬೀಳು                                                    ೮                 ೨೭
ಅಡ್ಡಬೀಳು                                                                       ೮                 ೭೦
ದಿನಮಣಿ-ಸೂರ್ಯ                                                            ೮                 ೩೩
ದಿವಿಜ-ದೇವತೆ                                                                 ೨                 ೧೨
ದಿವೌಕಸರು-ಸ್ವರ್ಗನಿವಾಸಿಗಳು,                                          ೧                 ೧೦
ದೇವತೆಗಳು                                                                    ೫                ೪೧
ದೀಪ್ತಿ-ಕಾಂತಿ                                                                    ೯                 ೩೨
ದೀರ್ಘ-ಉದ್ದವಾದ, ಉಚ್ಚಸ್ವರದ                                          ೬                 ೩೪

ದುದೂದೃ

ದುಗುಡ-ಚಿಂತೆ, ನೋವು                                                     ೨                 ೫
ವ್ಯಥೆ                                                                              ೪                ೧೪
ದುರಿತ-ಪಾಪ                                                                   ೧                 ೩  ೬          ೧೬
ದುರಿತಕೋಳಾಹಳ-ಪಾತಕಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸುವವನು                ೨                 ೩೨
ದುರುಕ್ತಿ-ಕೆಟ್ಟಮಾತು                                                          ೩                 ೨೬
ದುರ್ಗಪತಿ-ಕೋಟೆಯ ಒಡೆಯ,
ಕೋಟೆವಳ                                                                      ೨                 ೪
ದುರ್ಧರ-ಸಂಕಟ, ಆಪತ್ತು,
ಅಸಹನೀಯತೆ                                                                 ೮                 ೮೨
ದುರ್ವೃತ್ತ-ದುರಾಚಾರಿ, ಕೀಳು
ನಡತೆಯವ                                                                     ೩                 ೪೮
ದುಷ್ಕರ್ಮಹರ-ಪಾಪಗಳನ್ನು
ಕಳೆಯುವವ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                        ೭                 ೨೪
ದೂರ್ವಾ-ಕರುಕೆ                                                                ೪                ೯
ದೃಕ್ -ಕಣ್ಣು, ದೃಷ್ಟಿ                                                            ೬                 ೨೮
ದೃಗುಜಲ-ಕಂಬನಿ                                                             ೯                 ೧೧
ದೃಗುತ್ಪಲ-ನೀಲಕಮಲದಂತಹ ಕಣ್ಣು                                    ೫                ೫೩           ೮          ೪೭                                                                                                   

ದೆದೇದೈ
ದೇವಮುನಿ-ನಾರದ                                                           ೩                 ೧೨
ದೇವರಿಪು-ರಾಕ್ಷಸ, ಅಸುರ                                                  ೬                 ೧೦
ದೇವಾಂಗ-ನೂಲಿನ, ಬಟ್ಟೆ                                                   ೯                 ೪೦
ದೇಹಚ್ಛವಿ-ಮೈಯಕಾಂತಿ,                                                   ೫                ೩೧
ಮೈಯಮೆರುಗು                                                                ೮                 ೩೫
ದೈತ್ಯಾನೀಕ-ಅಸುರರ ಸಮೂಹ                                           ೨                 ೧೦

ದೊದೋ
ದೊರಾರಿಸು-ನಿಷ್ಕುರ ನುಡಿಯಾಡು, ಬೆದರಿಸು,                       ೭                 ೧೨
ತಿರಸ್ಕರಿಸು                                                                      ೭                 ೩೪
ದೋರೆವೆಣ್ -ತುಂಬು ಜವ್ವನೆ,ತರುಣ ಸ್ತ್ರೀ                             ೮                 ೪೭
ದೋರ್ದಂಡ-ದಂಡದಂತಿರುವ ತೋಳು                                 ೨ ೫೯           ೮  ೫೯
ದೋಷ-ಕಲಂಕ, ಅಪರಾಧ                                                  ೩                 ೫೪
ದ್ಯೂತಕೇಳಿ-ಜೂಜಾಟ                                                        ೩                 ೫೦
ದ್ವಯ-ಎರಡು, ಜೊತೆ                                                        ೫                ೩೦
ದ್ವಾರಪಾ;-ಬಾಗಿಲ ಕಾಪನವ                                              ೭                 ೨೧
ದ್ವಿಜ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ                                                                  ೯                 ೫೧
ದ್ವಿಜರಾಜ-ಚಂದ್ರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ                                       ೨                 ೪೧                                                                                                      

ಧಾ
ಧನಂಜಯ-ಅರ್ಜುನ                                                         ೫                ೫೦
ಧನಪ-ಕುಬೇರ                                                                 ೨                 ೧೨
ಧನಾಡ್ಯ-ಸಿರಿವಂತ                                                            ೮                 ೪೬
ಧನುಪರ್ವ-ಬಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬ                                                         ೨                 ೨೦
ಧನುರ್ಮಹೋತ್ಸವ-ಬಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬ                                             ೪                ೮೦
ಧರಣಿರುಹ-ಮರ, ಗಿಡ                                                       ೩                 ೧
ಧರಣೀಸುರರು-ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು                                                ೮                 ೬
ಧರಾಧರ-ಭೂಮಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು, ವರಾಹಾವತಾರಿ           ೫                ೫೧
ಧವಳಲೋಚನೆ-ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವಳು                         ೪                ೭೪
ಧವಳಾತಪತ್ರ-ಬೆಳ್ಗೊಡೆ, ಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರ                                     ೬                 ೨೮
ಧವಳಾರ-ಸೌಧ, ಅರಮನೆ                                                 ೬                 ೨೭
ಧಾತುಗುಂದು-ನಿರ್ಬಲವಾಗು                                              ೩                 ೨೬
ಸತ್ತ್ವಹೀನವಾಗು                                                               ೮                 ೫೦
ಧಾಳಿಡು-ಮುತ್ತಿಗೆಹಾಕು                                                      ೭                 ೯
ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕು-ಒಮ್ಮೆಲೆನುಗ್ಗುಹಾರು                                           ೮                 ೮೨
ಧೃತಿ-ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥಿರಭಾವ                                                   ೫                ೧
ಧೇನುಕ-ಹಸುವಿನ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಅಸುರ                 ೧                 ೧೯
ಧ್ವಾನ-ಸಪ್ಪುಳ, ಶಬ್ಧ                                                          ೮                 ೨೦

, ನಾ, ನಿ, ನೀ,
ನಕ್ರ-ಮೊಸಳೆ                                                                  ೫                ೨೬
ನಟರಂಗ-ನರ್ತನ ಶಾಲೆ                                                    ೬                 ೨
ನಂಟು-ಆಪ್ತತ್ವ, ಬಾಂಧವ್ಯ                                                  ೩                 ೬
ನಂದನ-ಮಗ                                                                   ೨                 ೨೪           ೯          ೧೨
ನಭ-ಆಕಾಶ                                                                     ೬                 ೨೯
ನರಲ್-ನರಳಿಕೆ, ದುಃಖ                                                      ೭                 ೧೦
ನಲವು-ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ                                                  ೬                 ೨
೯                 ೨೪
ನಲುಮೆ-ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ                                                      ೫                ೬
ನವನೀತ-ಬೆಣ್ಣೆ                                                                  ೨                 ೧೯
ನವಾಂಘ್ರಿ-ಎಳೆಯ ಪಾದ                                                    ೬                 ೩೪
ನವಾಯಿ-ಹೊಸಪರಿ                                                          ೨                 ೪೮
ಹೊಸ ಹುರುಪು                                                                ೯                 ೧೦
ನಳ-ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಚಿಕ್ಕಮಿನ                                          ೫                ೨೯
ನಳಿದ-ಕೊಂಕಿದ, ಬಾಗಿದ                                                   ೨                 ೪೫
ನಳಿನಭವ-ಬ್ರಹ್ಮದೇವ                                                        ೩                 ೭
ನಳಿನರಿಪು-ಚಂದ್ರ                                                             ೩                 ೫೫
ನಾಕ-ಸ್ವರ್ಗ                                                                     ೨                 ೩೨            ೫         ೪೧
ನಾಭಿ-ಹೊಕ್ಕಳು                                                                ೯                 ೩೬            ೨          ೩೧
ನಾ ಗಭವನ-ಸರ್ಪಗಳ ರಾಜಧಾನಿ                                       ೬                 ೧೭
ನಾನಾಛಂದ-ವಿವಿಧೋಪಾಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆ                     ೨                 ೧೩
ನಾರಂಗ-ಕಿತ್ತಿಳೆ, ಸಕ್ಕರೆಗಂಚಿ                                              ೬                 ೩
ನಾಸಾಪುಟ-ಮೂಗಿನ ಹೊರಳೆ                                             ೨                 ೫೩
ನಿಕರ-ಸಮೂಹ                                                                 ೫                ೪೧
ನಿಕಾಯ-ಸಮೂಹ                                                              ೧                 ಸೂ
ನಿಕುರುಂಬ-ಗುಂಪು, ಸಮೂಹ                                              ೨                 ೪೩
ನಿಗಡ-ಸರಪಣಿ                                                                 ೪                ೪೧
ನಿಗಮ-ವೇದ                                                                   ೧ ೧೯ ೨ ೨೬ ೬  ೫೪
ನಿಗಮಾತೀತ-ವೇದಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ನಿಂತವ                           ೫                ೩೩
ನಿಗಮಾರ್ಥ-ವೇದಾಂತ                                                      ೫                ೫೦
ನಿಗರ್ವಿ-ಹೆಮ್ಮೆಯಿಲ್ಲದವ                                                     ೩                 ೩೯
ನಿಗಳ-ಕಾಲಸರಪಣಿ                                                          ೯                 ೪೧
ನಿಚಯ-ಸಮೂಹ, ಗುಂಪು                                                   ೬                 ೩
ನಿಚ್ಚುಟ-ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಗಟ್ಟಿಗ                                             ೮                 ೫೬
ನಿಜ-ಸತ್ಯ, ರಹಸ್ಯ                                                             ೩                 ೧೯
ನಿಜಕೃತ್ಯ-ಸ್ವಕರ್ತವ್ಯ, ಸ್ವಕರ್ಮ                                           ೩                 ೪೨
ನಿಟ್ಟೆಲುವು-ಉದ್ದವಾದ ಎಲುವು                                            ೮                 ೪೦
ನಿತ್ಯ-ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುವಂತಹ                                           ೩                 ೪೨
ನಿಧಿ-ಭಾಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು                                                        ೫                ೫೨
ನಿಧಿಪ-ಕುಬೇರ                                                                 ೩                 ೧೦
ನಿಬ್ಬರ-ಸತ್ವರಹಿತ, ಸವಿಯಿಲ್ಲದ,                                          ೪                ೮೨
ನಿರ್ಭರ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ                                                          ೮                 ೫೫
ನಿಂಬಿಕೆ-ಜಟ್ಟಿಗಳು ಪೂಜಿಸುವ
ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರದೇವತೆ                                                          ೮                 ೫೯
ನಿಯತ-ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ                                            ೫                ೩೦
ನಿಯೋಗ-ರಾಯಭಾರ,
ರಾಜಸೇವೆ                                                                       ೨                 ೨೦
ನಿಯೋಗಿ-ರಾಯಭಾರಿ, ರಾಜ
ಪ್ರತಿನಿಧಿ                                                                          ೮                 ೪೬
ನಿರಂಜನ-ಕಾಡಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ದೀಪ                                           ೬                 ೪೨
ನಿರಾಮಯ-ರೋಗವಿಲ್ಲದವನು                                            ೫                ೫೧
ನಿರಾಳಪಥ-ಬಯಲು, ಆಕಾಶ                                              ೫                ೩೩
ನಿರಿ-ನಿರಿಗೆ                                                                       ೨                 ೪೫
ನಿರೂಪ-ಆಜ್ಞೆ, ಹೇಳಿಕೆ                                                        ೫                ೩೯
ನಿರೂಪಿಸು-ಹೇಳು, ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡು                                      ೨                 ೬೬           ೮          ೧೦
ನಿರ್ಗುಣಿ-ಪ್ರಾಕೃತಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದವನು                                ೫                ೩೬
ನಿರ್ಘೋಷ-ಗರ್ಜನೆ                                                           ೬                 ೨೧
ಸಪ್ಪಳ                                                                            ೮                 ೨೦
ನಿರ್ಜರೇಶ್ವರ-ದೇವತೆಗಳ ಒಡೆಯ, ಇಂದ್ರ                             ೮                 ೩೬
ನಿರ್ಣಯ-ತೀರ್ಮಾನ                                                         ೨                 ೧೬
ನಿರ್ಭಿನ್ನ-ಭೇದವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ                                                 ೩                 ೩೭
ನಿರ್ಮಳ-ದೋಷರಹಿತ                                                       ೪                ೫೦
ನಿರ್ಲೇಪ-ದೋಷರಹಿತ                                                      ೫                ೩೫
ನಿವಡಿಸಾರ-ಕುಸ್ತಿಯ ಕ್ರಮ                                                  ೮                 ೬೫
ನಿವೇದಿಸು-ಬಣ್ಣಿಸಿ ಹೇಳು                                                    ೯                 ೫೧
ನಿಶಾಚಾರ-ಇರುಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವವ, ರಾಕ್ಷಸ                        ೩                 ೭
ನಿಶಾಟ-ರಾಕ್ಷಸ                                                                ೮                 ೨೫
ನಿಶಾಧಿಪ-ಚಂದ್ರ                                                               ೯                 ೧೮
ನಿಶಿ-ರಾತ್ರಿ                                                                       ೮                 ೧
ನಿಶ್ಯಂಕ-ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದವ, ನಿರ್ಭಿತ                                      ೫                ೩೩
ನಿಷಂಗ-ಬತ್ತಳಿಕೆ                                                               ೪                ೧೫
ನಿಷ್ಪಲ-ವ್ಯರ್ಥ, ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ                                       ೩                 ೪೩
ನಿಸ್ಪೃಹ-ಆಶಾರಹಿತ                                                          ೩                 ೩೪
ನಿಸ್ಸಾರ-ಸತ್ತ್ವರಹಿತ, ಸವಿಯಲ್ಲದುದು                                   ೩                 ೩೫
ನಿಸ್ಸೀಮ-ಎಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲದ, ಮೇರೆ ಮೀರಿದ                                  ೫                ೩೮
ನಿಳಯ-ಮನೆ                                                                   ೨                 ೨೨            ೬          ೫೦
ನೀಕು-ನೀಗು, ಕಳೆ                                                             ೨                 ೧೦
ನೀಗು-ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು                                                         ೬                 ೧೨
ನೀರಜಾಸನ-ಬ್ರಹ್ಮದೇವ                                                    ೧                 ೧
ನೀಲಾಂಬರ-ಬಲರಾಮ                                                      ೯                 ೭
ನುಗ್ಗಾಗು-ಸಣ್ಣಾಗು, ಸೊರಗು                                               ೬                 ೩೩
ನೃಪಾಲ-ಅರಸ, ರಾಜ                                                       ೩                 ೨೯                                                                                    

ನೆ, ನೇ, ನೈ
ನೆಮ್ಮು-ಅತುಕೊಳ್ಳು                                                          ೮                 ೭೬
ನೆಮ್ಮುಗೆ-ಆಧಾರ, ನಂಬುಗೆ                                                ೯                 ೫
ನೆರವಿ-ಸಮೂಹ, ಗುಂಪು ೨ ೬೨                                           ೬                 ೯
ನೆಲೆ-ರಹಸ್ಯ, ಗುಟ್ಟು                                                          ೩                 ೧೫
ನೆಲೆಗಳಿದ-ತಳವನ್ನು ಕಾಣದ, ಆಳವಾದ                               ೯                 ೧೨
ನೆಲೆಗೊಳಿಸು-ಸ್ಥಿರವಾಗಿಸು                                                  ೫                ೩೦
ನೇಮ-ಆಜ್ಞೆ                                                                      ೮                 ೭೬
ನೇಮಿಸು-ಆಜ್ಞೆಮಾಡು                                                        ೨                 ೨೧
ನೇರ್ ಪಡದ-ಓರಣತಪ್ಪಿದ                                                 ೮                 ೨
ನೇವುರ-ನೂಪುರ, ಕಾಲಗೆಜ್ಜೆ                                                ೪                ೧೪
ನೇವುಳ-ಉಡೆದಾರ, ಸರ                                                   ೪                ೩೫
ನೇಹ-ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ                                                           ೩                 ೫೩
ನೇಹ-ಕಳೆ                                                                       ೯                 ೧೫
ನೈದಿಲು-ಚಂದ್ರಕಮಲ, ಕುಟಜ                                            ೪                ೩೪                                                                                               

ನೊ, ನೋ
ನೊಸಲು-ಹಣೆ                                                                  ೪                ೧೪
ನೋನ್ – ವ್ರತಮಾಡು, ಪೂಜೆ ಮಾಡು                                 ೪                ೫೨
ನೋಂಪಿ-ವ್ರತ                                                                  ೪                ೫೨                                                                                     

, ಪಾ, ಪಿ, ಪೀ
ಪಂಕಜನನ-ಕಮಲದ ತೋಟ                                              ೩                 ೨೪
ಪಂಕರುಹ-ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದುದು, ಕಮಲ                            ೨                 ೩೨
ಪಟಹ – ಒಂದು ರಣವಾದ್ಯ                                                 ೮                 ೩೮
ಪಟುಭಟ-ಚತುರನಾದ ಶೂರ                                              ೮                 ೪೯
ಪಟ್ಟಾವಳಿ-ರೇಶಿಮೆಯ ಬಟ್ಟೆ                                                ೬                 ೨೬
ಪಟ್ಟಿಸ-ಆಯುಧವಿಶೇಷ                                           ೮                 ೬೮
ಪಟ್ಟು-ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬಟ್ಟೆ, ಉಡೆಬಟ್ಟೆ                                 ೮                 ೫೬
ಪಟ್ಟೆ-ರೇಶಿಮೆಯ ಬಟ್ಟೆ                                                       ೯                 ೪೨
ಪಡಿ-ಪ್ರತಿ, ಸಮೂಹ                                                           ೮                 ೨೩
ಪಡಿಗ-ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆ                                                   ೯                 ೩೧
ಪಡಿತಳಿಸಿ-ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಪುನಃ                                             ೮                 ೬೧
ಪಡುವಣ-ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಕು ೩ ೫೨                                             ೮                 ೯೦
ಪಣೆ-ಹಣೆ                                                                         ೩                 ೧೬
ಪತಂಗ-ಸೂರ್ಯ                                                              ೨                 ೨೨
ಪತ್ರ-ಎಲೆ                                                                        ೬                 ೮
ಪಥಿಕ-ದಾರಿಕಾರ, ಪಯಣಿಗ                                                ೫                ೪೭
ಪಂಥ-ಜಿದ್ಧು, ಹೇವ                                                            ೯                 ೧೦
ಪದ-ಹಾಡು                                                                      ೮                 ೪೮
ಪದತಳ-ಅಂಗಾಲು                                                            ೪                ೨೦
ಪದನಖ-ಕಾಲಬೆರಳಿನ ಉಗುರು                                          ೫                ೨೨
ಪದವಿ-ಉನ್ನತಿ, ಅಭ್ಯುದಯ                                                ೩                 ೩೮
ಪನ್ನಗಾರಿ-ಸರ್ಪಗಳ ವೈರಿ ಗರುಡ                                        ೨                 ೬೧
ಪನ್ನಗಾರಿಧ್ವಜ-ಗರುಡಧ್ವಜ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                      ೧                 ೬೧
ಪನ್ನೀರು-ಗಂಧಯುಕ್ತ ಜಲ, ಪರಿಮಳ ಜಲ                             ೬                 ೫೧
ಪಯ-ಪದ, ಅಡಿ                                                               ೮                 ೬೮
ಪರ-ಮೇಲಿನ, ಶ್ರೇಷ್ಠ                                                          ೨                 ೨೦
ಪರ-ಮುಕ್ತಲೋಕ                                                              ೩                 ೨೫
ಪರುಠವಿಸು-ಅಣಿಗೊಳಿಸು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು                                ೪                ೮೫
ಪರದರು-ವರ್ತಕರು                                                           ೨                 ೪
ಪರರೂಪ-ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರೂಪವುಳ್ಳವನು                                 ೫                ೩೫
ಪರಸು-ಗಂಡುಗೊಡಲಿ,ಚಪ್ಪಗೊಡಲಿ                                      ೧ ೩             ೭  ೨೫
ಪರಾತ್ ಪರ – ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು                                      ೩                 ೪೧
ಪರಿಕರ-ಪರಿವಾರದ ಜನ                                                    ೬                 ೧೪
ಜೊತೆಯ ಜನ                                                                 ೬                 ೫೬
ಪರಿತಾಪ-ದುಃಖ, ಚಿಂತೆ                                                     ೬                 ೩೫
ಪರಿತಾಪಿಸು-ಕುದಿ, ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಡು                                   ೩                 ೪೬
ಪರಿದು-ಅಡ್ಡಾಡಿ, ಓಡಾಡಿ                                                    ೬                 ೧೨
ಪರಿಪೂರ್ಣಚೇತನ-ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇರುವವನು                                       ೫                ೩೪
ಪರಿಮಳ-ಸುಗಂಧ, ಸುವಾಸನೆಯ ದ್ರವ್ಯ                               ೬                 ೫೦
ಪರಿಮಳಿತ-ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ                                  ೬                 ೪೧
ಪರಿಮಳೋದಕ-ಕಂಪುಬೆರೆತನೀರು                                      ೪                ೨
ಪರಿಯಂಕ-ಮಂಚ, ಶಯ್ಯೆ                                                  ೧                 ೧
ಪರಿಯಂತ-ಅನ್ನಕ ವರೆಗೆ                                                    ೪                ೬೮
ಪರಿವಿಡಿ-ಅನುಕ್ರಮ                                                            ೨                 ೨೭
ಪರಂಪರೆ   ೩  ೪೧  ೬ ೧೪                                            ೪                ೮೩
ಪರಿವೃಢ-ಅರಸ, ದೊರೆ                                                      ೨                 ೧೮
ಪರಿಸರ-ಹಿನ್ನೆಲೆ                                                                ೫                ೩೫
ತೀರಪ್ರದೇಶ                                                                    ೮                 ೧೯
ಪರುಷ-ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿ                                                            ೬                 ೫೪
ಪರುಷ-ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿ                                                            ೨                 ೩೬
ಪರೆದಾಡಿ-ಓಡಾಡಿ                                                             ೨                 ೪೮
ಪಲಾಶ-ಮುತ್ತುಗ                                                              ೫                ೧೧
ಪಲ್ಲವಸತ್ತಿಗೆ-ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕೊಡೆ                                       ೬                 ೨೧
ಪವಡಿಸು-ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳು                                                     ೫                ೩೨
ಪವಣು-ಪ್ರಮಾಣ, ಅಳತೆ                                                    ೫                ೨೧
ಪವಳಿಗೆ-ಚಿಕ್ಕಧ್ವಜಗಳ ತೋರಣ                                           ೭                 ೨೨
ಪಳಿ-ರೇಶಿಮೆಯ ಬಟ್ಟೆ                                                        ೬                 ೨೬
ಪಾಮರ-ಹುಂಬ, ಮೊದ್ದ                                                    ೩                 ೪೪
ಪಾರಾವಾರ-ಸಮುದ್ರ                                                        ೨                 ೫೭
ಪಾರಿವ-ಪಾರಿವಾಳ                                                           ೬                 ೬
ಪಾವಕನೇತ್ರ-ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ, ಶಿವ                                             ೧                 ೨
ಪಾಳೆಯ-ಬೀಡಾರ, ವಸತಿ                                                  ೫                ೫೬
ಪಿಕ-ಕೋಗಿಲೆ                                                                   ೬                 ೭
ಪಿಡಿ-ಹಿಡಿಕೆ                                                                       ೪                ೨೨
ಪಿಂಡಿವಾಳ-ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆಯುಧ                                    ೭                 ೨೫
ಪಿನಾಕಿ-ಶಿವ                                                                     ೯                 ೪೩
ಪಿಂದುಗಳೆ-ಹಿಂದಕ್ಕಟ್ಟು, ಧಿಕ್ಕರಿಸು                                       ೭                 ೨೧
ಪಿಲ್ಲಣಿಗೆ-ಪರಿಘಾಯುಧ                                                       ೮                 ೫೫
ಪಿಸುಣತನ-ಚಾಡಿ ಹೇಳುವ ಸ್ವಭಾವ                                     ೩                 ೪೯
ಪೀತಾಂಬರ-ಹಳದಿಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ                                           ೪                ೨
ಪೀಲಿ-ನವಿಲ ಗರಿ                                                              ೨                 ೫೫                                                                                     

ಪು, ಪೂ, ಪೆ, ಪೇ, ಪೊ
ಪುದಿ-ವ್ಯಾಪಿಸು    ೧          ೧೩
ಪುನುಗು-ಒಂದು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ      ೪         ೩೬
ಪುರಂದರ-ಇಂದ್ರ ೯          ೪೩
ಪುರಹರ-ತ್ರಿಪುರದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನು, ಶಿವ    ೧          ೩
ಪುರಾಕೃತ-ಮುನ್ನಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ, ಪಾಪ      ೩          ೧೭
ಪುರುಷೋತ್ತಮ-ವಿಷ್ಣು       ೩          ೨೧
ಪುರುಳಿ-ಹೆಣ್ಣುಗಿಳಿ
ಪುಷ್ಪಕ-ವಿಮಾನ  ೮          ೨೪
ಪುಳಕಿಸು-ರೋಮಾಮಚಿತನಾಗು    ೨          ೨೫
೯          ೪೪
ಪುಳಿನ-ಮಳಲು, ಉಸುಕು ೪  ೪೯  ೬          ೭
ಪೂಣಿಸು-ಹೂಳು, ಅಡಗಿಸು            ೪         ೫೫
ಪೂತ-ಪವಿತ್ರನಾದವ        ೧  ೨     ೧          ೧೮
ಪೂತನಿ-ರಾಕ್ಷಸಿ, ಕಂಸನ ದಾಸಿ      ೧          ೧೯
ಪೂರ್ವದ-ಮೊದಲಿನ, ಹಳೆಯ       ೨          ೬೩
ಪೂವಲಿ-ರಂಗವಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದ ಸುಳಿವುಬಳ್ಳಿ       ೮          ೪೫
ಪೆಂಡೆಯ-ಬಿರುದಿನ ಸರಪಣಿ          ೮          ೫೬
ಪೆರೆನೊಸಲು-ಚಂದ್ರನಂತಿರುವ ಹಣೆ            ೨          ೫೩
ಪೆರ್ಮೆ-ಹೆಚ್ಚಳ, ದೊಡ್ಡಿತೆ,  ೧          ೨೨
ಮಹಾತ್ಮ, ಮಹತಿ            ೬          ೪೭
ಪೊಂಗೊಳಲು-ಚಿನ್ನದಕೊಳಲಾ       ೪         ೬೨
ಪೊಂಬಚ್ಚು-ಸುವರ್ಣಮುದ್ರೆತಾಯಿತ            ೨          ೪೯
ಪೊಂಬಟ್ಟೆ-ಹೊನ್ನ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ, ಪೀತಾಂಬರ ೬          ೨೬
ಪ್ರಕರ-ಸಮೂಹ    ೩          ೪೩
ಪ್ರಣತಜನ-ಶರಣು ಬಂದ ಜನರು, ಭಕ್ತರು     ೩          ೩೯
ಪ್ರತತಿ-ಸಮೂಹ   ೩          ೨೦
ಪ್ರಭಾವ-ಮಹಿಮೆ, ಘನತೆ  ೫         ೨೮
ಪ್ರವರ-ಸಮೂಹ, ಕುಲ  ೩          ೨೨