ಫಣಿ-ಸರ್ಪ                                                                       ೧                 ೩
ಫಣಿಪತಿ-ಸರ್ಪಗಳ ಒಡೆಯ, ಶೇಷದೇವ                                ೧                 ೧
ಫಣಿಪತಿಶಯನ-ಶೇಷಶಯನ, ವಿಷ್ಣು                                     ೫                ೪೫
ಫಣೀಶ್ವರ-ಸರ್ಪಗಳ ರಾಜ, ಆದಿಶೇಷ                                   ೫                ೪೨
ಫಲರಹಿತ-ಹಣ್ಣುಕಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದ                                            ೮                 ೪೯
ಫಲಿತ-ಕಾಯಿಬಿಟ್ಟ                                                             ೬                 ೩
ಫುಲ್ಲ-ಅರಳಿದ                                                                   ೪                ೭೦
ಪುಲ್ಲನಾಭ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                            ೪                ೧೨
                                                                                    

, ಬಾ, ಬಿ, ಬಿ
ಬಕ-ಬಕಪಕ್ಷಿ                                                                     ೩                 ೪೩
ಬಗೆ-ಭಾವಿಸು, ತಿಳಿ                                                           ೪                ೫

ಲೆಕ್ಕಿಸು                                                                           ೮                 ೧೨
ಬಟ್ಟೆ-ಮಾರ್ಗ, ದಾರಿ                                                          ೩                 ೧೩
ಬಣಗು-ಸತ್ತ್ವರಹಿತ, ಸಾಮಾನ್ಯ                                           ೭                 ೩೧
ಬಂದಿ-ಬಂಧನ, ಕಟ್ಟು,                                                        ೪                ೭೧
ತಡೆ                                                                               ೫                ೧
ಬಂಧಕೀ-ಜಾರಸ್ತ್ರೀ                                                            ೬                 ೪೫
ಬಂಧುರ-ಅಚ್ಚಕಟ್ಟಾದ                                                        ೩                 ೩೩
ಬಯಲವಿಡಂಬ-ಡಂಭಾಚಾರ,
ಸೋಗುಗಾರಿಕೆ                                                                 ೪                ೭೫
ಬಯಲಾಗು-ಇಲ್ಲದಂತಾಗು                                                 ೯                 ೩೪
ಬಯಿಚಿಡು-ಅಡಗಿಸು, ಬಚ್ಚಿಡು                                              ೧                 ೧೪
ಬರತ-ಒಣಗಿದ, ಸೊಪ್ಪಾದ                                                 ೪                ೧೮
ಬರಸೆಳೆ-ಜಗ್ಗು, ಎಳೆ                                                          ೮                 ೨೨
ಬರಿ-ಬದಿ, ಪಕ್ಕೆ                                                                 ೬                 ೯  ೭          ೧೮
ಬಲ-ಬಲರಾಮ                                                                 ೧                 ೧೨           ೩          ಸೂ
ಬಲಿ-ಸ್ಥಾಪಿಸು, ಕಟ್ಟು                                                          ೧                 ೮
ಬಲಿಗೂಳು-ಆಹುತಿಯ ಅನ್ನ                                                ೭                 ೨೩
ಬಲುಗಡಿ-ಸಮರ್ಥ, ಪರಾಕ್ರಮಿ ಶೂರ                             ೨  ೮            ೮  ೪೩
ಬಲುಪಿಂಗ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗು                                   ೨                 ೩
ಬಲುಹು-ಶಕ್ತಿ                                                                    ೨                 ೧೩
ಬಲ್ದಿರುವು-ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೆದೆ                                                ೮                 ೩೭
ಬಲ್ಲಹ-ಒಡೆಯ, ಪತಿ                                                          ೫                ೩೩
ಬವರಿ-ತಿರುಗಿಸುವಿಕೆ, ಭ್ರಮರಿ                                              ೮                 ೬೯
ಬವರಿವರ-ತಿರ‍್ರನೆ ತಿರುಗು                                                  ೮                 ೬೫
ಬಸವಳಿ-ಮೈಮರೆ, ಎಚ್ಚರದಪ್ಪು,ಮೂರ್ಚಿತನಾಗು                     ೮                 ೬೯
ಬಹುಳೋದ್ಯಾನ-ವಿಶಾಲವಾದ ತೋಟ                                 ೫                ೫೬
ಬಳಲು-ಬಾಡು, ಸಡಿಲಾಗು                                                 ೪                ೧೭
ಬಳಿವಿಡಿ-ಅನುಸರಿಸು, ಹಿಂದೆಬರು                                        ೪                ೧೮
ಬಳಿಸಂದು-ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು                                                ೮                 ೧೭
ಬಾತೆ-ಬಾಳ್ತೆ, ಜೀವನ                                                        ೯                 ೧೫
ಬಾಯ್ಬಡಕರು-ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವವರು                              ೬                 ೨೪
ಬಾಸಣಿಸು-ಮುಚ್ಚು, ಮರೆಮಾಡು                                         ೨                 ೪೩
ಬಾಹಾಸ್ಪಾಲನ-ಸಡ್ಡುಹೊಡೆಯುವಿಕೆ                                     ೮                 ೨೦
ಬಾಹಿರ-ಹೊರತಾದವ                                                        ೨                 ೩೩
ಬಹಿಷ್ಕೃತ                                                                        ೩                 ೪೫
ಬಾಳ-ಹಣೆ                                                                       ೪                ೩೬
ಬಿಂಕ-ಅಹಂಕಾರ, ಗರ್ವ                                          ೮                 ೫೭
ಬಿಡುವನಿ-ಸುರಿಯುವ ಕಂಬನಿ                                             ೪                ೨೫
ಬಿದಿರ್ – ಹರಡು, ಬಿತ್ತರಿಸು                                                ೪                ೪೮
ಬಿದ್ದಿನರು-ಅತಿಥಿಗಳು, ಬೀಯಗರು                                        ೯              ೪೭

ನಂಟರು                                                                          ೮                 ೭೫
ಬಿನುಗು-ಸಾಮಾನ್ಯ, ಬಲಹೀನ                                            ೨                 ೧೨
ಬಿಂದು-ಹನಿ                                                                     ೮                 ೫೩
ಬಿನ್ನಣ-ಪಟ್ಟು, ಪೇಚು                                                         ೮                 ೬೪
ಬಿಂಬ-ತೊಂಡೆಹಣ್ಣು                                                           ೨                 ೫೩
ಬಿಂಬಾಧರೆ-ತೊಂಡೆವಣ್ಣಿನಂತಹ
ತುಟಿಯುಳ್ಳವಳು, ಚೆಲುವೆ                                                  ೮                 ೭
ಬಿಲ್ವ-ಬೆಲ್ಲವತ್ತದ ಮರ                                                        ೫                ೧೨
ಬಿಸಜಸಖ-ಕಮಲಮಿತ್ರ
ಸೂರ್ಯ                                                           ೨ ೪೦          ೩  ೧೪
ಬಿಸಜನಾಭ-ಕಮಲನಾಭಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                         ೨                 ೫೦
ಬೀ-ನಾಶವಾಗು, ಇಲ್ಲದಂತಾಗು                                           ೯                 ೧೫
ಬೀಡು-ಮನೆ, ವಸತಿ                                                          ೪                ೨೧
ಬೀಯ-ವ್ಯಯ, ನಾಶ                                                         ೮                 ೫೧
ಬೀಯದು-ಕಡಿಮೆಯಾಗದು ಇಲ್ಲದಂತೆಯಾಗದು                     ೪                ೭೪
ಬೀಳುವೆಯ-ಮಂಕಾದ ಮರುಳುಗೊಂಡ                                ೮                 ೮
ಬೀಳ್ಕೊಂಡು-ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು, ಕಳುಹು                                     ೬                 ೪೩
ಬೀಳೊಳ್ಳು-ಅಪ್ಪಣೆತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು                                                                                  

ಬು, ಬೂ, ಬೆ, ಬೇ
ಬುದ್ಬುದ-ನೀರಗುರುಳೆ                                                       ೩                 ೩೫
ಬೂತು-ನಾಚಿಕೆಗೇಡು                                                         ೪                ೮೧
ಬೆಗಡುಗೊಳಿಸು-ಮಂಕುಗೊಳಿಸು ತೊಂದರೆಗೀಡುಮಾಡು         ೬                 ೧೯
ಬೆಂಗೊಡು-ಸೋಲು, ಬೆನ್ನುತೋರಿಸು                                   ೩                 ೩೬
ಬೆಸನು-ಅಪ್ಪಣೆ, ಆಜ್ಞೆ                                                         ೭                 ೩೦
ಬೆಸಸು-ಹೇಳು, ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು                                              ೨                 ೧೪
ಬೇಟ-ವಿರಹ                                                                     ೪                ೪೬ 

ಬೊ, ಬೋ
ಬೊಟ್ಟು-ತಿಲಕ                                                                  ೪                ೨೩
ಬೋನ-ಬುತ್ತಿ, ಅನ್ನ                                                           ೪                ೮೫
ಆಹಾರ, ಬಲಿಗೂಳು                                                          ೮                 ೭೫
ಬೊಬ್ಬಿಡು-ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಗು                                         ೮                 ೪೩
ಬೊಬ್ಬುಲಿ-ಮುಳ್ಳುಜಾಲಿ ೨  ೭                                             ೫                ೧೧
ಬೊಬ್ಬೆ-ಬಿರುಸಿನಕೂಗು, ಗಲಾಟೆ                                          ೪                ೧೦
ಬೊಮ್ಮ-ಬ್ರಹ್ಮದೇವ                                                           ೧                 ೨೨
ಬೋಸರಿಸು-ಮಂಕುಗೊಳಿಸು,
ಮರುಳುಮಾಡು                                                   ೩   ೬           ೪ ೮೧
ಬೊಳಯಿಸು-ಮೈದಡಹು                                                    ೪                ೯
ಭಕ್ಷ್ಯ-ತಿನ್ನುವಪದಾರ್ಥ                                                       ೯                 ೪೮                                                                                     

, ಭಾ, ಭಿ, ಭೀ
ಭಗಣ-ನಕ್ಷತ್ರ                                                                    ೫                ೪೧
ಭಂಗ-ದುಃಖ, ನೋವು                                                       ೫                ೮
ಕಲಂಕ, ಅಪಜಯ                                                             ೮                 ೪
ಭಂಜನಾಸಕ್ತಿ-ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ                           ೬                 ೩೬
ಭದ್ರ-ಪೀಠ, ಗದ್ದುಗೆ,                                                           ೮                 ೧೭
ಆಸನ                                                                             ೮                 ೪೭
ಭರಣ-ತುಂಬುವ ಪಾತ್ರೆ                                                     ೪                ೩೬
ಭರಿಕೈ-ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲು                                                 ೩                 ೫೩
ಭಲ್ಲೆಯ-ಬರ್ಚಿ, ಚುಚ್ಚುವ ಆಯುಧ                                        ೭                 ೨೫
ಭವ-ಜನ್ಮ, ಹುಟ್ಟು ೩ ೧೯ ಶಿವ ಮಹಾದೇವ                            ೬                 ೪೦
ಭವನ-ಮನೆ                                                                     ೧                 ೧೪
ಭವಭೀಮ-ಜನ್ಮಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವನು, ದೇವರು
ಭವಶತ-ನೂರಾರು ಜನ್ಮ                                                    ೩                 ೩೧
ಭಾಜನ-ಪಾತ್ರೆ, ತಟ್ಟೆ                                                         ೯                 ೪೮
ಭಾನು-ಸೂರ್ಯ                                                               ೨                 ೧೪           ೬          ೧
ಭಾರಣೆ-ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ದೊಡ್ಡಿತೆ                                           ೨                 ೫೭
ಭಾರತಿ-ಸರಸ್ವತಿ                                                              ೧                 ೪
ಭಿತ್ತಿ-ಗೋಡೆ                                                                     ೮                 ೪೫
ಭೀಕರ-ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ                                       ೭                 ೨೪
ಭುಜಕೀರ್ತಿ-ತೋಳತೊಡಿಗೆ                                                ೪                ೩೫
ಭುಜಹೊಯಿಲು-ತೋಳ ತಟ್ಟುವಿಕೆ, ಭುಜಾಸ್ಪಾಲನ                  ೮                 ೫೮
ಭುಲ್ಲವಣೆ-ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಉಬ್ಬಿಸುವಿಕೆ ೭ ೧೭ ೩ ೧೩      ೪                ೭೦
ಭುವನ-ಭೂಲೋಕ                                                            ೧                 ೨೩
ಭುವನಪವಿತ್ರೆ…ಮಗಳು-ಗಂಗಾನದಿ                                     ೨                 ೩೧
ಭೂದಿನಿಜ-ಭೂಸುರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ                                            ೨                 ೭
ಭೂಧರ-ವರಾಹಾವತಾರಿಯಾಧ ವಿಷ್ಣು                                  ೨                 ೩೪
ಭೂಧರ-ಪರ್ವತ                                                               ೩                 ೫೩
ವಿಷ್ಣು, ಕೃಷ್ಣ ೫ ೧೬ ಬೆಟ್ಟ                                                    ೫                ೪೨
ಭೂಭುಜರು-ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜರು                                              ೧                 ೧೦
ಭೂಮಿಪ-ಅರಸು, ದೊರೆ                                                    ೮                 ೪೬
ಭೂರಜ-ನೆಲದ ಧೂಳಿ                                                        ೪                ೮೬
ಭೂರಿ-ಬಹಳ, ಅತಿಶಯ                                                     ೫                ೩೭
ಭೂಸುರ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ                                                            ೩ ೩೭            ೬  ೩೦                                                                                     

, ಮಿ, ಮು
ಮಕರ – ಮೊಸಳೆ                                                            ೫                ೨೯
ಮಕುಟ-ಕಿರೀಟ  ೨  ೬೧  ತಲೆ                                            ೮                 ೨೧
ಮಗ್ಗಿಸಿ-ಕೆಡಹಿ, ಬೀಳಿಸಿ                                                       ೭                 ೨೧
ಮಗ್ಗು-ಕಡಿಮೆಯಾಗು, ಕುಂದು                                             ೮                 ೪೯
ಮಂಗಳಾತ್ಮಕ-ಶುಭಜೀವಿ                                                   ೩                 ೩೬
ಮಜ್ಜನ-ಸ್ನಾನ                                                                  ೨                 ೬೬
ಮಝಭಾಪು-ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯ ಉದ್ಗಾರ, ಭಲೇಭಲೇ                       ೮                 ೨೧
ಮಟ್ಟಿ-ಗೋಪೀಚಂದನ, ಬಿಳಿಯ ಮಣ್ಣು                           ೭             ೭

ಗೋಪಿಚಂದನದ ನಾಮ                                                     ೮                 ೪೮
ಮಡಗು-ಮುಚ್ಚಿಡು                                                             ೬                 ೫
ಮಡಿವರ್ಗ-ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿದ
ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಹಸನಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು                                           ೬                 ೨೨
ಮಡುಹು-ಸಂಹರಿಸು, ಕೊಲ್ಲು                                               ೯                 ೧೭
ಮಣಿಮೇಖಲೆ-ರತ್ನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಡುಪಟ್ಟಿ                           ೪                ೧೭
ಮಣಿರಥ-ರತ್ನಕೆಚ್ಚಿದ ರಥ                                                   ೪                ೯
ಮಂಟಿಕೆ-ಕಾಲ್ಬೆರಳಿನ ಆಭರಣ                                             ೩                 ೫
ಮಂಡಳಿಸು-ಬಾಗಿಸು, ದುಂಡುಗೊಳಿಸು                                 ೭                 ೨೭
ಮಂಡೆ-ತಲೆ                                                                     ೨                 ೫೯
ಮತ-ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ತತ್ವದರ್ಶನ                                           ೫                ೩೪
ಮತ್ತ-ಸೊಕ್ಕಿನವ                                                               ೩                 ೪೮
ಮತ್ತದಂತಿ-ಮದಿಸಿದ ಆನೆ                                                  ೮                 ೧೫
ಮತ್ಪದ-ನನ್ನಪಾದ                                                            ೩                 ೩೫
ಮತ್ಸರ-ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು                                                          ೩                 ೪೯
ಮದನಾರಿ-ಶಿವ                                                                 ೮                 ೬೭
ಮದಮುಖ-ಗರ್ವಿಷ್ಠ, ಅಹಂಕಾರಿ                                          ೧                 ೧೬
ಮದವಡು-ಗರ್ವಿಸು, ಸೊಕ್ಕು                                               ೧                 ೮
ಮದಾಳಿ-ಮದಿಸಿದಿ ತುಂಬಿ                                                  ೨                 ೩೭
ಮದೀಯ-ನನ್ನವ,  ೩ ೩೯  ನನ್ನ                                           ೯                 ೫
ಮಧುರಾಳಾಪ-ಸವಿನುಡಿ                                                    ೩                 ೫೨
ಮಧುರೋಕ್ತಿ-ಸವಿಮಾತು                                                    ೨                 ೬೦
ಮಧುಸೂದನ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                       ೫                ೪
ಮನಗುಂದು-ನೊಂದುಕೊಳ್ಳು                                              ೪                ೮೦
ಮನೋಜ-ಕಾಮ                                                              ೬                 ೩೫
ಮನೋರಥ-ಆಪೇಕ್ಷೆ, ಬಯಕೆ                                              ೯                 ಸೂ
ಮಂದಾನಿಳ-ಮೆಲುಗಾಳಿ                                                    ೪                ೪೯
ಮನ್ನೆಯ-ರಾಜಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವನು                       ೭  ೨೦          ೮  ೪೬
ಮಮ್ಮಲ-ಮರಮರನೆ                                                        ೮                 ೫೦
ಮರವಡು-ಎಚ್ಚರತಪ್ಪು                                                       ೪                ೨೫
ಮರಾಳ-ಹಂಸಪಕ್ಷಿ                                                            ೫                ೨೯
ಮರುಕ-ಕಳವಳ, ಕನಿಕರ                                                   ೪                ೫೦
ಮರ್ತ್ಯ-ಸಾಮಾನ್ಯಮನುಷ್ಯ                                                ೮                 ೭೦
ಮರ್ದನ-ಅರೆಯುವುದು, ನಾಶಮಾಡುವುದು                           ೬                 ೧೧
ಮರ್ದಿಸು-ಅರೆ, ಕೊಲ್ಲು                                                       ೩                 ೨೩
ಮಲಯಜ-ಶ್ರೀಗಂಧ                                                          ೬                 ೫೨
ಮಲ್ಲ-ಜಟ್ಟಿ                                                                       ೭                 ೨೦
ಮಲ್ಲಗಳ-ಕುಸ್ತಿಯಕಣ (ಕಳ)                                      ೮                 ೪೫
ಮಲ್ಲರಂಗ-ಕುಸ್ತಿಯಾಟದ ಕಣ (ಕಳ)                              ೮                 ೪೬           ೮          ೧೩
ಮಲ್ಲವಡೆ-ಜಟ್ಟಿಗಳ ಸೈನ್ಯ                                                   ೮                 ೭೦
ಮಸುಳು-ಕಾಂತಿಹೀನವಾಗು                                               ೮                 ೧
ಮುಸುಳಿಸು-ಕಾಂತಿಹೀನವಾಗು                                           ೪                ೧೮
ಮಸೆದೋರು-ಚುಚ್ಚು, ಗಾಯ ಗೊಳಿಸು                                  ೨                 ೨
ಮಹದಾನಂದ-ಮುಕ್ತರ ಮನಃ ಸ್ಥಿತಿ                                       ೩                 ೨೦
ಮಹಾವಂಶ-ದೊಡ್ಡಕುಲ                                                     ೭                 ೧೮
ಮಾಟ-ಮೋಹ, ಭ್ರಾಂತಿ                                                    ೪                ೪೬
ಮಾಟಕ-ಮಾಯಾಕಾರ                                                      ೯                 ೨೫
ಮಾಣಿಸು-ಬಿಡಿಸು                                                              ೩                 ೧೨
ಮಾಣು-ಬಿಡು                                                                   ೮                 ೧೧
ಮಾತುಳ-ಸೋದರಮಾವ, ತಾಯ ಸಹೋದರ                      ೮                 ೭೪
ಮಾತೃಪಿತ-ತಾಯಿಯ ತಂದೆ, (ದೇವಕಿಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ)
ಮಾಧವಿ-ಒಂದುಬಗೆಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಅದಿರ್ಗಂತಿ                          ೪                ೧೨
ಮಾನವಿಕ್ಕು-ಮರ‍್ಯಾದೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು                                   ೩                 ೪೪
ಮಾಂದಳಿರಸಾಲಿ-ಮಾವಿನಚಿಗುರಿನ
ಬಣ್ಣದ (ನಸುಗೆಂಪು) ವಸ್ತ್ರ                                                   ೬                 ೨೬
ಮಾಯಾದೇವಿ-ದುರ್ಗಾದೇವಿ
ಮಾರಶರ-ಕಾಮನಬಾಣ                                                    ೬                 ೫೫
ಮಾರುತ-ಗಾಳಿ,ವಾಯು                                                     ೬                 ೩೬
ಮಾರ್ಮಲೆ-ಎದುರಿಸು                                                        ೭                 ೨೪
ಮಾವಂತ-ಮಾವಟಿಗ, ಆನೆಗಳನ್ನುಪಳಗಿಸುವವ                     ೭                 ೨೦
ಮಿಗಲು-ಹೆಚ್ಚಾಗಲು                                                           ೧                 ೧೩
ಮಿಗು-ಹೆಚ್ಚಾಗು                                                                ೬                 ೪೯
ಮಿಡುಂಕು-ಉಸಿರಾಡು                                                       ೪                ೧೮
ಮಿತ್ರದ್ವೇಷ-ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ವೈರ, ಗೆಳೆಯನ ಹಗೆತನ         ೩                 ೫೪
ಮಿಥುನ-ಜೋಡು, ಜೊತೆ,                                                  ೪                ೧೫
ದಂಪತಿಗಳು                                                                    ೬                 ೧೧
ಮಿಸುನಿ-ಚಿನ್ನ, ಬಂಗಾರ ೨  ೪೫                                          ೪                ೧೮
ಮಿಸುಪ-ಹೊಳೆಯುವ                                                        ೨                 ೪೩
ಮಿಹಿರ-ಸೂರ್ಯ                                                               ೬                 ೩೪
ಮುಕುಂದ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                           ೩  ೨            ೮  ೩
ಮುಕ್ಕುರಿಕಿ-ಮುತ್ತಿ, ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಬಂದು                                ೬                 ೧೫
ಮುಕ್ತಾ-ಮುತ್ತು                                                                 ೪                ೨
ಮುಡಿ-ತಲೆಗೂದಲ ಕಟ್ಟು,                                                   ೪                ೧೭
ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ                                                                        ೨                 ೫೫
ಮುಂಡಾಡು-ಮೈದಡಹು                                                     ೪                ೬
ಮುದ್ಗರ-ಉಕ್ಕಿನ ದೊಣ್ಣೆ                                                      ೭                 ೨೫
ಮುದ್ರಾಂಗುಲಿ-ಮುದ್ರೆಯ ಉಂಗುರ                                     ೯                 ೪೧
ಮುದ್ರಿಕೆ-ಬೆರಳುಂಗುರ                                                       ೭                 ೧೪
ಮುನಿ-ಸಿಟ್ಟಾಗು                                                                ೨                 ೧೨           ೬          ೧೧
ಮುನಿಸು-ಕೋಪ, ಸಿಟ್ಟು                                                     ೪                ೪೬
ಮುಂದುಗೆಡು-ಏನುತಿಳಿಯದಂತಾಗು                                    ೩                 ೩೧
ಮುಪ್ಪುರಿ-ಮೂರುಹುರಿ                                                        ೮                 ೫೯
ಮುರುಕ-ಬಯಲಬಿನ್ನಾಣ                                                    ೮                 ೮
ಮುರಧ್ವಂಸಿ-ಮುರನೆಂಬ
ಅಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                 ೬                 ೧೩
ಮುರಾಂತಕ-ಮುರನೆಂಬ ಅಸುರನಿಗೆ ಯಮಸ್ವರೂಪಿ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                                           ೪                ಸೂ
ಮುರಿವ-ಹುರಿಹಾಕುವ                                                        ೨                 ೪೬
ಮುರುಡು-ಕೊಂಕು, ವಕ್ರತೆ                                                  ೬                 ೫೩
ಮುರುಹುಗಡಗ-ಮುರಿಗೆಯ ಕಡಗ                                        ೨                 ೪೯
ಮುಷ್ಟಿಕ-ಕಂಸನ ಒಬ್ಬ ಮಲ್ಲನ ಹೆಸರು                                  ೮                 ೫೭
ಮುಸಲಿ-ಬಲರಾಮ ೬                                                        ೩೨               ೮  ೨೭
ಮುಸುಂಡಿ-ಆಯುಧವಿಶೇಷ                                                ೭                 ೨೫
ಮುಳಿ-ಸಿಟ್ಟಾಗು                                                                ೪                ೮೨
ಮೂಗುನೇಣು-ಮೂಗುದಾರ                                                  ೨                 ೪೬
ಮೂದಲಿಸು-ಹಂಗಿಸು, ಅಣಕಿಸು                                           ೮                 ೮೦
ಮೃಗಮದ-ಕಸ್ತೂರಿ                                                            ೨                 ೫೦
ಮೃಗೇಂದ್ರ-ಸಿಂಹ                                                              ೧                 ೧೮
ಮೃದೂಕ್ತಿ-ಮೆಲುನುಡಿ                                                         ೯                 ೨                                                                                     

ಮೆ, ಮೇ, ಮೊ, ಮೋ
ಮೆಟ್ಟು-ತುಳಿ                                                                     ೮                 ೨೮
ಮೆಯ್ಯಿಕ್ಕು-ನಮಸ್ಕರಿಸು ಪೊಡಮಡು                              ೫   ೧೮      ೫ ೫೪
ಮೆಲುವಾಸು-ಮೃದುವಾದ ಹೊದ್ದಿಕೆ, ಬಟ್ಟೆ                              ೯                 ೩೧
ಮೇಘಶ್ಯಾಮ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                       ೨                 ೫೪
ಮೇಘಾಳಿ-ಮೋಡಗಳ ಗುಂಪು                                            ೧                 ೨೧
ಮೇಲುದು-ಸೆರಗು, ಅಂಚಲ                                                ೪                ೧೪
ಮೇಳವಿಸು-ಹೊಂದಿಸು ಅನುಗೊಳಿಸು                                   ೪                ೧
ಮೇಳೆಯ-ಜಾತ್ರೆ, ಹಬ್ಬ                                                      ೮                 ೧೫
ಮೇಳಿಸು-ಕೂಡು                                                               ೨                 ೪೮
ಮೊಗೆ-ತುಂಬು, ತುಡುಕು                                                   ೮                 ೮೦
ಮೊತ್ತ-ಸಮೂಹ,                                                               ೨                 ೩೭
ಗುಂಪು, ಒಟ್ಟು                                                                  ೬                 ೨೧
ಮೊನೆಯಲಗು-ಹರಿತವಾದ ಶಸ್ತ್ರ                                         ೨                 ೨
ಮೊರಡಿ-ದಿಣ್ಣೆ, ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟ                                                    ೮                 ೭೧
ಮೊರೆ-ಕೂರು, ಶಬ್ದಮಾಡು                                                 ೭                 ೨೩
ಮೊರೆಯಿಡು-ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳು, ಬಿನ್ನವಿಸು                                   ೪                ೨೨
ಮೊಲ್ಲೆ-ಕುಂದಪುಷ್ಪ                                                           ೪                ೧೨
ಮೋಹರಲಗಡಿ-ಮಲ್ಲಗಾಳೆಗದ
ಒಂದು ಬಿನ್ನಣ                                                                  ೮                 ೬೪
ಮೌಕ್ತಿಕ-ಮುತ್ತು                                                                ೯                 ೪೧

ಯೌ
ಯತಿ-ಸಂನ್ಯಾಸಿ ೩ ೪೭, ವಿರಕ್ತ                                            ೮                 ೪೯
ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ-ಇದ್ದ ಮಾತು, ವಾಸ್ತವ
ಸಂಗತಿ                                                                           ೩                 ೧೫
ಯದುಕುಲ-ಯಾದವರ ವಂಶ                                              ೨                 ೨೦
ಯದುಮಂತ್ರಿ-ಅಕ್ರೂರ                                                       ೨                 ೪೪
ಯದೂತ್ತಮರು-ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿಯ
ಶ್ರೇಷ್ಠರು                                                                          ೮                 ೫೨
ಯಮರಾಡನುಜೆ-ಯಮರಾಜನ
ತಂಗಿ, ಯಮುನಾನದಿ                                                       ೫                ೨೯
ಯಾಚಕ-ಬೇಡುವವ, ಭಿಕ್ಷುಕ                                                ೮                 ೪೮
ಯಾಮಿನೀ-ರಾತ್ರಿ                                                              ೩ ೫೫,       ೬  ೧೮
ಯಾಮಿನೀಚರ-ರಾತ್ರಿಂಚರ,
ರಾಕ್ಷಸ                                                                            ೬                 ೧೮
ಯುಕ್ತಿ ವಿಚಾರಕ-ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು
ಅರಿತವ                                                                          ೬                 ೩೭
ಯುಗಳ-ಜೋಡು, ಎರಡು                                                  ೫                ೪೯
ಯುಗಾಂತ್ಯ-ಯುಗದ ಕೊನೆ,
ಪ್ರಳಯಕಾಲ                                                                    ೮                 ೭೬
ಯುಗಾರ್ಜುನ-ಎರಡು ಮತ್ತಿಯ
ಗಿಡ                                                                                ೧                 ೨೦
ಯೌವನ-ತಾರುಣ್ಯ,
ಹರಯ                                                                           ೩ ೨೩,           ೩  ೫೧

ರಾರಿರೊ
ರಕ್ಷೋದ್ಪಂಡ-ಸಂರಕ್ಷಕ ದೇವತೆ                                           ೫                ೪೦
ರಂಗಿಸು-ಬಣ್ಣವೇರಿಸು, ರಂಜಿಸು                                          ೪                ೬೨
ರಜಕ-ಮಡಿವಳ, ಅಗಸ                                                      ೬                 ಸೂ
ರಜನಿ-ರಾತ್ರಿ                                                                    ೨                 ೪೦
ರತ್ನಾಕರ-ಸಮುದ್ರ                                                            ೬                 ೪೮
ರಥಾಂಗ-ಚಕ್ರವಾಕ ಪಕ್ಷಿ,  ೨  ೨೮                                        ೪                ೧೫
೬                 ೬
ರದಗಳೆ-ಹಲ್ಲಕೀಳು                                                            ೨                 ೩
ರಮಾಪತಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಕೃಷ್ಣ                                                ೫                ೩೭
ರಮಾಪ್ರಿಯ-ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಲ್ಲ                                                  ೫                ೫೧
ರಂಭೋರರು-ಬಾಳೆದಿಂಡಿನಂತಹ
ತೊಡೆ                                                                             ೬                 ೭
ರವ-ಸಪ್ಪುಳ, ಸದ್ದು                                                            ೮                 ೨೦
ರವಿಜೆ-ಸೂರ್ಯನ ಮಗಳು, ಯಮುನೆ ರಶ್ಮಿ-ಕಿರಣ, ಕಾಂತಿ       ೫                ೩೧
ರಸಜ್ಞ-ಸಹೃದಯ, ನವರಸಗಳನ್ನರಿತವ                                 ೩                 ೩೯
ರಾಗ-ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ,                                                         ೩                 ೨೫
ಆಸಕ್ತಿ                                                                             ೬  ೫೫,        ೮  ೭
ರಾತ್ರಿಂಚರ-ರಾಕ್ಷಸ, ದೈತ್ಯ                                                 ೫                ೪೩
ರಾಮ-ಬಲರಾಮ                                                              ೮                 ೪೫
ರಾಮಣೀಯಕ-ರಮ್ಯವಾದ,ಸುಂದರವಾದ                              ೬                 ೧೮
ರುಚಿ-ಕಾಂತಿ, ಪ್ರಭೆ                                                            ೮                 ೨೩
ರುಧಿರಜಲ-ಕೆನ್ನೀರು, ರಕ್ತ                                                    ೭                 ೨೩
ರೋಮ-ಕೂದಲು                                                              ೯                 ೩೬
ರೋಹಿಣಿ-ವಸುದೇವನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ, ಬಲರಾಮನ ತಾಯಿ                   ೧  ೧೨
ರೌದ್ರ-ಉಗ್ರತೆ,                                                                 ೫                ೨
ಭೀಕರತೆ                                                                         ೮                 ೪೧