, ಲೋ, ಲೌ
ಲಂಘಿಸು-ಜಿಗಿ, ಹಾರು                                                        ೬  ೯,           ೮  ೨೭
ಲಡ್ಡುಗ-ಮೋದಕ, ಉಂಡಿ                                                  ೧                 ೩
ಲತಾಂಗ-ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಬಳುಕುವ
ದೇಹ                                                                              ೮                 ೫೦
ಲಂಪಟ-ಆಸಕ್ತ  ೨-೨೯, ವ್ಯಸನಿ                                            ೩                 ೩
ಲಂಬಿಸು-ನಿಡಿದಾಗು, ಉದ್ದವಾಗು                                        ೫                ೧೫
ಲಯ-ನಾಶ, ಅಳಿವು                                                          ೩                 ೨೧
ಲಲನೆ-ಸ್ತ್ರೀ, ಸತಿ                                                               ೬                 ೬
ಲಲಿತ-ಮೃದುವಾದ                                                           ೫                ೩೨
ಲಲಿತಾಂಗಿ-ಕೋಮಲವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳವಳು, (ಯಶೋದೆ)      ೪                ೪
ಲಲ್ಲೆ-ಕಾಮುಕ ಚೇಷ್ಟೆ, ಪ್ರಣಯದ ಮಾತು                               ೭                 ೧೭
ಲಲ್ಲೆನುಡಿ-ಪ್ರಣಯದ ಮಾತು                                               ೪                ೧೨
ಲಸಿತ-ಒಪ್ಪುವ, ಶೋಭಿಸುವ                                               ೫                ೫೫
ಲಳಿತ-ಲಲಿತ, ಕೋಮಲವಾದ                                             ೬                 ೭
ಲಾವಕ-ಜಗಳ ಹಚ್ಚುವವ,ಕೊಂಡೆಯ                                     ೮                 ೭೮
ಲಿಖಿತ-ಬರೆಹ                                                                   ೩                 ೧೬
ಲುಬ್ಧಕ-ಬೇಟೆಗಾರ, ಬೇಡ                                                   ೫                ೧೩
ಲುಳಿ-ವೇಗ, ಅಸ್ಥಿರತೆ,                                                        ೬                 ೧೬
ತೀವ್ರತೆ                                                                           ೮                 ೬೮
ಲುಳಿತ-ಕಂಪಿಸುವ                                                            ೨                 ೫೩
ಲೋಗರು-ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು                                              ೩                 ೩೦
ಲೋಚನ-ಕಣ್ಣು                                                                 ೪  ೬೭,        ೮  ೮೯
ಲೋಪಿಸು-ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುಕಳೆ                                        ೨                 ೨೨
ಲೋಲ-ಆಸಕ್ತ, ಆತುರಿಗ                                                    ೨                 ೫೪
ಲೌಡಿ-ಭಾರವಾದ ಗುದಿಗೆಲೋಡು                                        ೮                 ೫೫

, ವಾ, ವಿ, ವೆ
ವಕ್ಷಸ್ಥಳ-ಎದೆ                                                                    ೨                 ೫೩
ವಂಗಡಿಸು-ಗುಂಪುಗೂಡು                                                   ೫                ೪
ವಚೋವಿನ್ಯಾಸಿ-ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವವ                                 ೩                 ೩೩
ವಡಬ-ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಅಗ್ನಿ                                     ೬                 ೨೮
ವತ್ಸ-ಕರು                                                                        ೧                 ೨೨
ವದನ-ಮುಖ                                                                   ೪                ೨೨
ವನಜಸಂಭವ-ಬ್ರಹ್ಮದೇವ                                                   ೧                 ೯
ವನಧಿ-ಸಮುದ್ರ                                                                ೯                 ೧೫
ವನಧಿಸುತ-ಚಂದ್ರ                                                             ೭                 ೪೪
ವನಮಾಲಿ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                                                           ೪  ೧,        ೮  ೩
ವರುಣದಿಕ್-ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಕು                                                    ೩                 ೫೩
ವರ್ಜಿಸು-ಬಿಡು, ತ್ಯಜಿಸು                                                     ೩                 ೪೯
ವರ್ಣ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯಶೂದ್ರ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕುವರ್ಣಗಳು೩                 ೨೩
ವರ್ತನೆ-ಇರುವಿಕೆ, ನಡೆವಳಿ                                                ೩                 ೪೮
ವರ್ತಿಸು-ಇರು, ಆಚರಿಸು                                                    ೩                 ೩೦
ವಲ್ಲಭೆ-ಹೆಂಡಿತಿ                                                                 ೩  ೨೪, ಸತಿ,
ಹೆಂಗಸು                                                                         ೫                ೨
ವಶವರ್ತಿ-ಅಧೀನ                                                             ೩                 ೪೨
ವಶವಳಿಸು-ಮೈಮರೆಸು                                                     ೨                 ೬
ವಶ್ಯ ವಿಕಾರತಂತ್ರ-ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಮಾಡುವ ಚೇಟುಕ ತಂತ್ರ                                                   ೩                 ೫೦
ವಸನ-ವಸ್ತ್ರ                                                                      ೯                 ೪೦
ವಸುಧಾ-ಭೂಮಿ                                                               ೬                 ೧೮
ವಸುಮತಿ-ಭೂದೇವಿ,                                                         ೨                 ೪೦
ಭೂಮಿ                                                                            ೪                ೮
ವಹಿಲ-ವೇಗ, ತೀವ್ರ                                                           ೫                ೫೬
ವಹ್ನಿಜ್ವಾಲೆ-ದಳ್ಳುರಿ                                                            ೮                 ೩೩
ವಳಯ-ವರ್ತುಳಪ್ರದೇಶ                                                    ೮                 ೧೫
ವಳಿತ್ರಯ-ಹೊಟ್ಟೆಯಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಮೂರು ಮಡಿಕೆಗಳು         ೪                ೨೦
ವಾಂಛಿತ-ಬೇಡಿಕೆ, ಕೋರಿಕೆ                                                 ೬                 ೩೮
ವಾಣಿಯಗಂಡ-ಬ್ರಹ್ಮ                                                         ೫                ೪೦
ವಾಣೀಪ್ರಿಯ-ಬ್ರಹ್ಮದೇವ                                                     ೫                ೩೦
ವಾದ-ಜಗಳ                                                                    ೩                 ೫೦
ವಾರಣ-ಆನೆ                                                                    ೮                 ೧೩
ವಾರವಧು-ವೇಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀ                                                       ೭                 ೧೩
ವಾರವನಿತೆ-ವೇಶ್ಯೆ                                                            ೬                 ೧೧
ವಾರಿ-ನೀರು                                                                     ೮                 ೮೯
ವಾರಿಜ-ಕಮಲ                                                                 ೨                 ೫೭
ವಾರಿರುಹ-ಕಮಲ                                                             ೧  ೧            ೭  ೧೮
ವಾರುಣಿ=ಪಶಚಿಮದಿಕ್ಕು, ವರುಣನಪತ್ನಿ                                 ೨ ೩೯            ೫ ೨೧
ವಾರ್ಧಕ-ಮುಪ್ಪು                                                               ೩                 ೨೩
ವಾಸ-ವಸತಿ, ಮನೆ                                                           ೬                 ೩೭
ವಾಸವ-ದೇವೇಂದ್ರ                                                           ೨  ೧೨          ೭  ೨೬
ವಿಕಚ-ಅರಳಿದ                                                                 ೫                ೩೧
ವಿಕಳ-ಚಿಂತೆ, ದೈನ್ಯ,                                                         ೨                 ೫೭
ಕಳವಳ                                                                           ೪                ೭೯
ವಿಕಳಿಸು-ಕಾಂತಿಹೀನವಾಗು, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳು                         ೭                 ೧೯
ವಿಕಾಳತೆ-ಭೀಕರೆ, ಅತಿಶಯತೆ                                             ೮                 ೨೪
ವಿಕ್ರಮ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶೌರ್ಯ                                              ೩                 ೭
ವಿಗಡ-ಆಪತ್ತು, ಸಂಕಟ                                                      ೨                 ೧೭
ವಿಕಾರಿ ೩  ೪೯, ವಿಕೃತಸ್ವಭಾವದವ೭ ೧೬, ವಿಷಮ, ಕಠಿನ        ೮                 ೭೯
ವಿಗಡಜೀವನೆ-ಪ್ರಾಣಹೋದವಳು                                         ೪                ೫೪
ವಿಘೋಷಿಣಿ-ಸಾರುವವಳು ಗರ್ಜಿಸುವವಳು                             ೫                ೨೧
ವಿಟೌಘ-ಜಾರಪುರುಷರ ಗುಂಪು                                           ೭                 ೯
ವಿಡಾಯ-ಬಡಿವಾರ, ಜಂಬ                                                 ೮                 ೫೧
ವಿಡಂಬಿಸು-ಅಣಕವಾಡು                                                     ೫                ೧೫
ವಿತತಿ-ಸಮೂಹ                                                                 ೬                 ೬
ವಿತಳಿಸು-ಸೋಲಿಸು                                                          ೯                 ೮
ವಿತ್ತ-ಹಣ                                                                         ೩                 ೪೮
ವಿತ್ತವಂಚನೆ-ಧನದ ವಿಷಯಕವಾದ ಮೋಸ                          ೩                 ೪೯
ವಿದಾರಿ-ಸೀಳುವವಳು, ನಾಶ ಮಾಡುವವಳು                          ೫                ೧೯
ವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಟ-ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ                                         ೩                 ೪೩
ವಿಧಾತೃ-ಬ್ರಹ್ಮ                                                                 ೩                 ೩೧
ವಿಧಿ-ಬ್ರಹ್ಮ                                                                       ೫                ೪೯
ವಿಧಿತ-ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ                                                                ೧                 ೧೬
ವಿಧು-ಚಂದ್ರ                                                                     ೩                 ೫೪
ವಿನಿಯೋಗಿ-ಸೇವಕ, ಅರಮನೆಯ ಸೇವಕ                            ೯                 ೭
ವಿಪಿನ-ಅರಣ್ಯ, ಕಾಡು                                                        ೫                ೧೬
ವಿಭವ-ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು                                                 ೨                 ೩೫
ವಿಭ್ರಮ-ಭ್ರಾಂತಿ, ಮರುಳು                                                  ೨                 ೫೮
ವಿರಹವಿಕಳ-ಅಗಲಿಕೆಯ ವ್ಯಥೆ                                             ೫                ೩
ವಿರಾಗ-ನಿಲಿಪ್ತಭಾವ, ವೈರಾಗ್ಯ                                            ೩                 ೧೫
ವಿಲಸಿತ-ಒಪ್ಪುವ, ಶೋಭಿಸುವ                                             ೭                 ೨೧
ವಿಲೇಪನ-ಮೈಗೆ ಲೇಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ                ೩                 ೩೩            ೭          ೧೪
ವಿಶಾಲಮತಿ-ಮಹಾಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ                                            ೩                 ೧೮
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ-ವಿಶ್ವ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವ
ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವವ                                                   ೩                 ೨೧
ವಿಶ್ವಂಭರೆ-ಭೂದೇವಿ                                                          ೯                 ೨೭
ವಿಷಜ-ಬಿಸಜ, ಕಮಲ                                                        ೫                ೨೯
ವಿಷಧಿ-(ವಿಷ-ನೀರು) ವಾರಿದಿ, ಸಮುದ್ರ                                  ೩                 ೫೪
ವಿಷಮಗ್ರಹ-ರಾಹುಕೇತು,ದುಷ್ಟಗ್ರಹ                                       ೮                 ೬೬
ವಿಷಮಶರ-ಪಂಚಬಾಣ ಕಾಮದೇವ                                      ೧                 ೪
ವಿಷಮಸ್ತಳ-ಪರಲೋಕ, ನರಕ                                             ೮                 ೮೫
ವಿಷ್ಟರ-ಪೀಠ, ಗದ್ದುಗೆ                                                         ೭                 ೨೪
ವಿಸರ-ಸಮೂಹ                                                                 ೨                 ೪೩
ವಿಹಗೇಶ್ವರ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಡೆಯ, ಗರುಡ                                    ೫                ೩೭
ವಿಹಾರ-ತಿರುಗಾಡುವ ಎಡೆ                                                 ೬                 ೨
ವಿಳಯ-ಪ್ರಳಯ                                                               ೮                 ೧೬
ಕಡೆಗಾಲ,                                                                        ೮                 ೫೭
ವಿಳಾಸ-ಆಟ, ಕಾರ್ಯ                                                       ೪             ೬೯
ಲೀಲೆ                                                                              ೬                 ೫೬
ವಿಳಾಸಿನಿ-ಚೆಲುವೆ, ಲೀಲೆಗಾತಿ                                            ೬                 ೨
ವೀಥಿ-ಬೀದಿ                                                                      ೭                 ೨೦
ವೀಳೆಯ-ಎಲೆಯಡಕ                                                         ೬                 ೧೬
ವೃಕ-ತೋಳ                                                                    ೫                ೧೪
ವೃಂದ-ಸಮೂಹ, ಗುಂಪು                                                    ೬                 ೧೩
ವೆಗ್ಗಳ-ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅಧಿಕ                                                          ೩                 ೩೧
ವೆಗ್ಗಳಿಸು-ಹೆಚ್ಚಾಗು, ಶೋಭಿಸು                                            ೬                 ೪೪
ವೇಢೆ-ಮುತ್ತಿಗೆ, ದಾಳಿ                                                        ೩  ೨೫          ೯  ೫೬
ವೇಣು-ಕೊಳಲು, ಬಿದಿರು                                                    ೩                 ೧೦
ವೇದನೆ-ನೋವು, ದುಃಖ                                                     ೩                 ೧೭
ವೇದಿಕೆ-ಲಟ್ಟೆ, ಜಗುಲಿ                                                         ೭                 ೩೨
ವೈಮನಸ್ಸು-ದ್ವೇಷ, ವೈರ                                                   ೬                 ೨೪
ವೈಶ್ಯ-ವ್ಯಾಪರಿ, ವರ್ತಕ                                                     ೮                 ೪೮
ವೈಷ್ಣವ-ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉಪಾಸಕ,                                             ೨                 ೨೮
ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತ                                                                         ೯                 ೪೪
ವೈಸಿಕ-ಕಪಟ, ವಂಚನೆ                                                      ೩                 ೪೯
ವೊಡೆಗಲಸು-ಒಡೆದು ಒಂದು ಗೂಡಿಸು                                  ೭                 ೨೭
ವ್ರಜ-ಸಮೂಹ, ಗುಂಪು                                                       ೫                ೧೬
ವ್ರಜಸಮಾಜ-ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಜನರು                   ೬                 ೨೮
ವ್ರಾತ-ಸಮೂಹ ೧  ೨೩, ಗುಂಪು                                           ೨                 ೧೯

, ಶಾ, ಶಿ, ಶೇ, ಶು, ಶೂ
ಶಕಟ-ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ                                                           ೧                 ೧೯
ಶಕ್ರ-ದೇವೇಂದ್ರ ೧  ೮,  ಇಂದ್ರ                                            ೮                 ೮೫
ಶಂಕರರಿಪು-ಮನ್ಮಥ, ಕಾಮ                                               ೬                 ೨
ಶಂಕಿಸು-ಅಂಜು, ಹೆದರು                                                    ೧                 ೧೧
ಶತಾಹ್ವಯರೂಪ-ನೂರಾರು ನಾಮ,
ನೂರಾರು ರೂಪಗಳುಳ್ಳವನು                                              ೫                ೫೧
ಶಫರ-ಮಿನ                                                                     ೬                 ೨೮
ಶಬರಿ-ಬೇಡತಿ                                                                  ೫                ೧೭
ಶರಧಿಶಯನ-ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದವ, ವಿಷ್ಣು                  ೨                 ೩೩
ಶರಭ-ಎಂಟಡಿಯ ಕ್ರೂರಮೃಗ                                             ೫                ೧೩
ಶರೀರ-ಮೈ, ದೇಹ                                                            ೪                ೫೩
ಸೃಔಘ-ಬಾಣಗಳ ಪ್ರವಾಹ                                                  ೪                ೧೫
ಶಲ್ಯ-ಚುಚ್ಚುವ ಆಯುಧ                                                      ೬                 ೪೭
ಶಶಿ-ಚಂದ್ರ                                                                       ೧                 ೨೦
ಶಶಿಧರ-ಚಂದ್ರಧರ, ಶಿವ                                                    ೨                 ೬
ಶಶಿರವಿ-ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ತಲೆಯ ಆಭರಣ         ೪                ೨೩
ಶಕ-ಪಲ್ಲೆಯ                                                                     ೯                 ೪೮
ಶಾಖೆ-ಟೊಂಗೆ, ರೆಂಬೆ                                                        ೬                 ೩
ಶಾತ್ವತ-ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವವ, ದೇವರು ೨  ೩೦,  ನಿತ್ಯ       ೯                 ೧೪
ಶಾಸ್ತಿ-ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡನೆ                                                           ೭                 ೧೮
ಶಿಕಿ-ನವಿಲು                                                                      ೬                 ೭
ಶಿರಲಗಡಿ-ಕುಸ್ತಿಯಾಟದ ಒಂದು ಹಿಡಿತ                                 ೮                 ೬೪
ಶಿಶುತನ-ಎಳೆಯತನ                                                        ೩                 ೨೩
ಶೀಘ್ರರು-ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಉಗ್ರರು                               ೬                 ೨೩
ಶೀತಳ-ತಣ್ಣನೆಯ                                                             ೯                 ೪೦
ಶುಚಿ-ಪರಿಶುದ್ಧನು                                                              ೨                 ೮
ಶುಭಾಕರ-ಮಂಗಲದ ಮನೆಯಾಗಿ ಇರುವವ                          ೫                ೧೧
ಶೂದ್ರ-ಊಳಿಗದವ                                                            ೭                 ೨೦
ಶೂಲ-ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆಯುಧ                                            ೭                 ೨೫
ಶೂಲಿ-ಶಿವ                                                                       ೮                 ೧೬
ಶೈತ್ಯಕರ-ಚಂದ್ರ                                                               ೧                 ೨೩
ಶೈತ್ಯಮಂಟಪ-ತಂಪಾದ ಬಳ್ಳಿಯ ಹಂದರ                            ೬                 ೪
ಶೋಣಿತ-ನೆತ್ತರು, ರಕ್ತ                                                       ೪                ೨೪
ಶೌಚ-ಶುದ್ಧಿಕಾರ್ಯ                                                           ೫                ೩೦
ಶೌರಿ-ಶೂರಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ                               ೮                 ೬
ಶ್ರವಣ-ಕೇಳುವಿಕೆ                                                               ೩                 ೪೪
ಶ್ರೀವರ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ವಿಷ್ಣು                                                    ೧                 ೯
ಶ್ರುತಿ-ವೇದ                                                                      ೩                 ೧೮
ಷಟ್ ಚರಣ-ಭ್ರಮರ, ತುಂಬಿ                                               ೧                 ೧೮
ಷಡುವರ್ಗ-ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಮದ
ಮತ್ಸರ, ಲೋಭ, ಮೋಹ
ಮೊದಲಾದ ಆರು ವೈರಿಗಳು                                              ೩                 ೩೬

, ಸಾ, ಸಿ, ಸೇ
ಸಂಯುತ-ಕೂಡಿದ, ಗೊಂದಿದ                                             ೬                 ೧೮
ಸಂರಂಭ-ಉತ್ಸಾಹ                                                           ೫                ೧೮
ಸಂವರಣೆ-ಓರಣ, ಸಿದ್ಧತೆ                                                    ೬                 ೩೦
ಸಂಸರ್ಗ-ಸೋಂಕು, ಸಂಬಂಧ                                            ೩                 ೫೦
ಸಹವಾಸ                                                          ೬                 ೩೧            ೬          ೫೪
ಸಂಸ್ತುತ್ಯ-ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವ                               ೨                 ೩೦
ಸಕಳಂತೆ-ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವ,ಕೊಳೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವ         ೬                 ೫೩
ಸಗರ್ವ-ಸೊಕ್ಕಿನವ, ಹೆಮ್ಮೆಗಾರ                                          ೬                 ೨೨
ಸಗಾಢಿಕೆ-ಅತಿಶಯತೆ, ಹೆಚ್ಚಳ                                             ೮                 ೪೪
ಸಗುಣ-ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವ                                 ೫                ೩೫
ಸಂಕ್ಲೇಶಿ-ಚಿಂತಾತುರ                                                        ೩                 ೫೪
ಸಂಗಡಿಸು-ಗೆಳೆತನ ಮಾಡು ಜೊತೆಗೂಡು                       ೩   ೩೬         ೬  ೧೪
ಸಂಗತ-ಯೋಗ್ಯವಾದುದು                                                 ೬                 ೨೪
ಸಂಗತಿ-ಹಾಡಿನ ಒಂದು ವಿಧ                                              ೬                 ೫
ಸಂಗರ-ಕಾಳೆಗ  ೪  ೧೫,  ಯುದ್ಧ ಕದನ                              ೫                ೪೨
ಸಂಚಲತೆ-ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಚಾಂಚಲ್ಯ                                            ೩                 ೨೭
ಸಂಚಲಿಸು-ಹೊರಟುಹೋಗು, ಇಲ್ಲದಂತಾಗು                         ೭                 ೪೦
ಚಂಚಲವಾಗು                                                                  ೪                ೧೪
ಸತಿ-ದುರ್ಗಾ                                                                    ೧                 ೧೪
ಸದನ-ಮನೆ                                                                     ೬                 ೫೫
ಸದೆ-ಹೊಡೆ, ಹಣಿ                                                              ೨                 ೧
ಸಂದಣಿಪ-ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ                                                     ೨                 ೩೯
ಸಂಧಿರಾಗ-ಸಂಜೆಯ ಬಣ್ಣ                                                  ೯                 ೪೨
ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ                                                    ೬                 ೪೪
ಸಂಧ್ಯಾವಿಹಿರ-ಸಂಧಿಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ                             ೮                 ೬
ಸನ್ನಿಭ-ಸಮಾನವಾದ                                                        ೫                ೧೯
ಸಮಚಾಳಿಯಲಿ-ಸಮಾನವಾಗಿಯೆ                                       ೮                 ೮೧
ಸಮೇಳ-ಕೂಟ, ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ                                              ೫                ೪೩
ಸಂಪನ್ನ-ಸಂಪತ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ,ಸದ್ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ                   ೯                 ೫೫
ಸಂಪನ್ನತೆ-ಐಶ್ವರ್ಯ, ಘನತೆ                                              ೨                 ೬೧
ಸಂಭವಿಸು-ಹುಟ್ಟು, ಮೂಡು                                                 ೫                ೩೪
ಸಂಭಾವಿಸು-ಸ್ವಾಗತಿಸು, ಮನ್ನಿಸು                                       ೫                ೧೦
ಸಂಭ್ರಮಿಸು-ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಿರುಗಾಡು                               ೩                 ೨೧
ಸಮ್ಮುಖ-ಎದುರು, ಮುಂಗಡೆ                                              ೪                ೧೪
ಸಮ್ಯಗಜ್ಞಾನಿ-ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಅರಿವುಳ್ಳವನು                ೨                 ೫೮
ಸರಕುಮಾಡದೆ-ಮಹತ್ತ್ವದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ, ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ               ೩                 ೪೫
ಸರವಿ-ಹುರಿ, ಹಗ್ಗ                                                              ೭                 ೧೦
ಸರಸಚೇತನ-ರಸದುಂಬಿದ ಜೀವ                                         ೩                 ೩೩
ಸರಸಿ-ಕೊಳ, ಕಾಸಾರ                                                       ೬                 ೧೨
ಸರಸಿಜಾಕರ-ಕಮಲಾಕರ, ಸರೋವರ                                  ೪                ೭೬
ಸರಸಿರುಹ-ಕಮಲ                                                            ೨                 ೨೮
ಸರಸಿರುಹನಿಳಯನು-ಲಕ್ಷ್ಮಿ                                                 ೨                 ೬೦
ಸರಸಿರುಹಸಖನ ಕುಮಾರಿ-ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರಿ, ಯಮುನಾನದಿ      ೫                ೧೬
ಸರಳಿಸು-ಈಲುಗೊಳಿಸು ಸಾದುಮಾಡು                                ೨                 ೫೨
ಸರಳು-ಬಾಣ                                                                   ೫                ೧  ೬          ೩೫
ಸರಾಗಿ-ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವ, ಭಕ್ತ                                                ೩                 ೨೯
ಸರಿತ್ಪತಿ-ನದಿಗಳ ಒಡೆಯ, ಕಡಲು                                       ೨                 ೩೮
ಸರಿಸ-ಸಮೀಪ, ಹತ್ತಿರ                                                       ೭                 ೨೪
ಸರೋಜ-ಕಮಲ                                                               ೬                 ೩೨
ಸಸಿ-ಶಶಿ, ಚಂದ್ರ                                                               ೪  ೩೦         ೮  ೪೯
ಸಹಕಾರ-ಮಾಮರ                                                           ೬                 ೩
ಸಾದು-ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವಿಡುವ ಕಪ್ಪುಕಲ್ಕ                                   ೬                 ೫೧
ಸಾಮಜಾನನ-ಆನೆಯ ಮೊಗದವ ಗಣಪತಿ                           ೧                 ೪
ಸಾರಸ-ನೀರಹಕ್ಕಿ, ಕೊಕ್ಕರೆ                                                ೫                ೨೯
ಸಾರಿಕೆ-ಗೊರವಂಕ, ಮೈನಾಹಕ್ಕಿ                                         ೫                ೫
ಸಾಲ-ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆ                                                    ೬                 ೧೮
ಸಾಹಸಿಗ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ                            ೪                ೮
ಸಿಗ್ಗಾಗು-ನಾಚಿಕೊಳ್ಳು,                                                       ೧                 ೧೯
ಬಳಲು, ನಿರ್ವಿಣ್ಣವಾಗು                                                       ೫                ೪
ಸಿಗ್ಗು-ನಾಚಿಕೆ, ಬೇಸರು                                                      ೮                 ೪
ಸಿಡಿಮಿಡಿ-ಕಳವಳ                                                             ೩                 ೧೨
ಸಿತ-ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ,                                                          ೨                 ೩೬
ಸಕ್ಕರೆ                                                                             ೬                 ೭
ಸಿತಕಿರಣ-ಚಂದ್ರ,                                                              ೩                 ೫೩
ತಣ್ಗದಿರ                                                                          ೫                ೨
ಸಿತಗಿರಿ-ಧವಲಪರ್ವತ, ಬಿಳಿಯಬೆಟ್ಟ                                    ೫                ೨೬
ಸಿತೋತ್ಪಲ-ಬಿಳಿಯಕಮಲ,ಪುಂಡರೀಕ                                 ೬                 ೪೧
ಸಿಂಧುರ-ಆನೆ                                                                   ೭                 ೩೦
ಸಿರಿ-ಸಂಪತ್ತು ೩  ೨೮,  ಲಕ್ಷ್ಮಿ                                              ೯                 ೨೨
ಸಿರಿವಲ್ಲಭ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಶ್ರೀಹರಿ, ಕೃಷ್ಣ
ಸೀ-ಸುಡು, ಕಮರು                                                           ೬                 ೨೦
ಶೀಗುರಿ-ಚಾಮರದ ಒಂದು ವಿಧ                                           ೯                 ೩೨
ಸೀಮಾಸ್ತಂಭ-ಮೇರೆಗಲ್ಲು                                                   ೨                 ೫೮
ಸೀಮೆ-ಪ್ರದೇಶ, ಎಡೆ                                                         ೧                 ೧೫
ಸೀವರಿಸು-ದನಿವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸು, ಬೇಸರಪಡು                         ೮                 ೭
ಸುಕೃತ-ಪುಣ್ಯ                                                                   ೨                 ೬೪
ಸುಕೃತಿ-ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ                                                           ೬   ೧೦        ೯  ೨೯
ಸುತ್ರಾಮರಿಪು-ಇಂದ್ರನ ವೈರಿ, ಕಂಸಾಸುರ                           ೧                 ೧೫
ಸುದರ್ಶನ-ಶ್ರೀಹರಿಯ ಚಕ್ರ                                                 ೧                 ೧
ಸುದಾಮ-ಮಾಲೆಗಾರನ ಹೆಸರು                                          ೬                 ೩೭
ಸುಧಾಂಶು-ಚಂದ್ರ                                                             ೬                 ೧೧
ಸುಧಾಕರ-ಚಂದ್ರ                                                              ೬                 ೩೪
ಸುಧಾಬ್ದಿ-ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರ                                                       ೧                 ೭
ಸುಧೀ-ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ                                                         ೨                 ೧
ಸುಮನ-ಹೂ                                                                    ೫ ೧, ೬ ೩೬, ೯  ೩೩
ಸುಮನಸರು-ದೇವತೆಗಳು                                                  ೧                 ೮
ಸುಮನೋಲಾವಕ-ಹೂ ಕೊಯ್ಯುವವ,                                   ೬                 ೩೯
ಸುಮುಖ-ಸಮಾಧಾನ ಭಾವದ ಮುಖವುಳ್ಳವ                         ೩                 ೩೩
ಸುಮ್ಮಾನ-ಸಂತೋಷ ೫ ೧೮,                                            ೬                 ೩೯
ಸುರಗಿರಿ-ಮೇರುಪರ್ವತ                                                     ೮                 ೨೨
ಸುರಗುರು-ದೇವತೆಗಳ ಗುರು,ಬೃಹಸ್ಪತಿ                                ೧                 ೪
ಸುರತರು-ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ೨  ೨೬,                                              ೩                 ೧
ಸುರದ್ವಿಷ-ದೇವತೆಗಳ ವೈರಿ,ದೈತ್ಯ                                      ೪                ೬೬
ಸುರಧೇನು-ಸ್ವರ್ಗದ ಆಕಳು,ಕಾಮಧೇನು                              ೫                ೪೧
ಸುರನದಿ-ಗಂಗಾನದಿ                                                         ೩  ೧,           ೯  ೨೭
ಸುರಭಿ-ಆಕಳು,                                                                 ೧                 ೨೩
ಕಾಮಧೇನು                                                                     ೨                 ೪೪
ಸುರಮೌಳಿಮಣಿ-ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ                                   ೬                 ೪೨
ಸುರಸಿಂಧು-ಗಂಗಾನದಿ ೨  ೨೪,                                          ೫                ೪೬
ಸುರಾರಿ ದೇವತೆಗಳ ವೈರಿ, ಕಂಸ                                        ೬                 ೧
ಸುರಾಶ್ರಯ-ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಧಾರನಾದವನು                      ೫                ೫೧
ಸುರೆ-ಹೆಂಡ, ಸಾರಾಯ                                                      ೭                 ೨೩
ಸುರೇಶ್ವರ-ಇಂದ್ರ                                                              ೨                 ೩೮
ಸುವರ್ಣಾವಳಿ-ಜರಿಯ ಬಟ್ಟೆ                                                ೯                 ೪೦
ಸುವಾಸಿನಿ-ಮಂಗಲವತಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ                                ೪                ೭೬
ಸುವಿಲಾಸಿನಿ-ಸುಂದರತರುಣಿ, ವಾರಸ್ತ್ರಿ                                 ೪                ೧೧
ಸುವೃಷ್ಟಿ-ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ                                                      ೬                 ೧
ಸುವ್ಯಕುತ-ಸ್ಪಷ್ಟ, ನಿಚ್ಚಳ                                                    ೫                ೨೯
ಸುಶ್ಲಾಘ್ಯ-ಪ್ರಶಂಸನೀಯ                                                    ೩                 ೩೩
ಸುಳಿ-ತಿರುಗಣಿಮಡು ೫  ೨೦,                                             ೬                 ೨೮
ಸುಳಿಗುರುಳು-ಉಂಗುರಗೂದಲು                                         ೨                 ೫೩
ಸೂಕರ-ಕಾಡಗಂದಿ                                                            ೫                ೧೪
ಸೂನು-ಮಗ                                                                    ೮                 ೩೨
ಸೂರಿ-ಪಂಡಿತ                                                                  ೨                 ೪
ಸೂಸು-ತುಂಬಿ ಹೊರಚೆಲ್ಲು,                                                ೪                ೧೧
ಹರಡು                                                                            ೪                ೪೯
ಸೂಳಯಿಸು-ಸಪ್ಪುಳ ಮಾಡು                                              ೮                 ೪೦
ಸೂಳುಪಾಳಿ-ಸರತಿ, ಬಾರಿ                                                  ೪                ೧೬