ಸೆ, ಸೇ, ಸೊ, ಸೋ
ಸೆಣಸು-ಕಾದಾಡು, ಜಗಳವಾಡು                                          ೨                 ೧೦
ಸೆರೆ – ಮೈಯ ನರ,                                                          ೨                 ೪೯
ಸೆಳೆ – ಸಣ್ಣಗಿನ                                                                ೪                ೧೪
ಸೇರುವೆ – ಒಟ್ಟು, ಗುಂಪು                                                   ೮                 ೧೩
ಸಮೈಹ                                                                          ೮                 ೪೮
ಸೇಸೆ – ಮಂಗಲಾಕ್ಷತೆ                                                       ೯                 ೨೮
ಸೈರಣೆ – ಸಹನಗುಣ, ತಾಳ್ಮೆ                                             ೩                 ೪೦
ಸೈಳೇಂದ್ರಿ-ಸೈರೇಂಧ್ರಿ, ಅಂಥಃಪುರದ
ದಾಸಿ                                                                              ೬                 ೫೦
ಸೋಮ-ಉಮಾಸಹಿತನಾದವ,
ಶ್ರೀಶಿವ ೧ ೨, ಚಂದ್ರ                                                          ೫                ೫೩
ಸೋಮಕಲಾ – ಚಂದ್ರನಕಲೆಗಳು                                        ೧                 ೨
ಸೋಮಾಶನರು – ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ
ಸೋಮರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವವರು
ಋಷಿಗಳು                                                                        ೧                 ೨
ಸೋರ್ಮುಡಿ – ಸಡಿಲಾದ
ಹೇಳಲು                                                                          ೭                 ೯
ಸೌರಭ – ಪರಿಮಳ                                                           ೬                 ೩೭
ಸ್ತೋಮ – ಗುಂಪು, ಪುಂಜ                                                  ೬                 ೧೮
ಸ್ಥಿತಿ – ಇರುವಿಕೆ, ಬಾಳ್ಕೆ                                                     ೩                 ೨೧
ಸ್ಮರ – ಮನ್ಮಥ, ಕಾಮ                                                     ೮                 ೫೨
ಸ್ಯಂದನ – ರಥ                                                                ೫                ೪೯
, ಹಾ, ಹಿ. ಹೀ,

ಹಗಡು – ದನಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ
ನಾರಿನ ಅಲಂಕಾರ                                                            ೨                 ೪೬
ಹಗೆ – ದ್ವೇಷ, ವೈರ                                                          ೭                 ೨೯
ಹಂಗಿಗ – ಋಣಿ                                                                ೯                 ೫೪
ಹಚ್ಚಡಿಸು – ಹೊದ್ದಿಸು, ಮುಚ್ಚು                                            ೬                 ೮
ಹಟ್ಟಿ – ದನಕಟ್ಟುವ ಹಿತ್ತಿಲು                                                 ೨                 ೪೬
ಹಡಪ – ತಾಂಬೂಲ ಸಲಕರಣಿಯ
ಚೀಲ, ಸಂಚಿ                                                                    ೮                 ೪೬
ಹತ್ತಾಹತ್ತಿ – ಕೈ ಕೈ ಕಾಳೆಗ                                                ೮                 ೬೦
ಹಂತ – ಗಾಯವಡೆದವ, ದುಃಖಿ                                           ೨                 ೫೩
ಹಂತಿ – ಪಂಕ್ತಿ, ಸಾಲು                                                       ೨                 ೪೪
ಹದನು – ಹಂಚಿಕೆ, ಉಪಾಯ                                              ೮                 ೨೫
ಹದಿರು – ಪದರು, ಪರದೆ                                                    ೪                ೫೦
ಹದುಳ – ಕ್ಷೇಮ                                                                ೨                 ೬೪
ಹದುಳಿಸಿ – ಕ್ಷೇಮದಿಂದ,
ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ                                                                 ೨                 ೫೧
ಹದುಳಿಸು-ಕ್ಷೇಮದಿಂದಿರು,
ಸುಖವಾಗಿರು                                                                   ೪                ೭೯
ಸಮಾಧಾನಹೊಂದು,
ಸಂತಯಿಸಿಕೊಳ್ಳು                                                             ೫                ೧೦
ಹಮ್ಮದ-ಮೂರ್ಛೆ                                                               ೮                 ೭೬
ಹಯಾರೋಹಕ-ರಾವುತ
ಕುದುರೆಯಾಳು                                                                 ೭                 ೨೦
ಹರಣ-ಪ್ರಾಣ, ಜೀವ                                                           ೬                 ೩೧
ಹರದ-ವ್ಯಾಪಾರಿ                                                               ೭                 ೨೦
ಹರನರಸಿ-ಗಂಗಾ, ಕಂಬನಿ                                                 ೪                ೨೯
ಹರಿ-ಸೂರ್ಯ, ವಿಷ್ಣು,                                                         ೨                 ೪೧
ಸಿಂಹ ೪  ೨೬, ವಾಯು,  ಗಾಳಿ                                           ೪                ೩೨
ಹರಿಣ-ಚಿಗರೆ                                                                    ೪                ೨೬
ಹರಿಣಿ-ಹೆಣ್ಣು ಚಿಗರೆ                                                            ೫                ೧೪
ಹರಿತರು-ಓಡಿಬರು                                                            ೪                ೨೬
ಹರಿದಲೆ-ಕೂದಲು ಬಿಚ್ಚಿದ ತಲೆ,
ಜುಂಜುದಲೆ                                                                     ೮                 ೩೫
ಹರಿದಶ್ವ-ಸೂರ್ಯ                                                             ೫                ೫೩
ಹರಿದಿನವ್ರತ-ಏಕಾದಶಿಯ ವ್ರತ                                           ೫                ೪೬
ಹರಿದು-ಓಡಿ                                                                     ೨                 ೪೮
ಹರಿನೀಲ-ಇಂದ್ರನೀಲ                                                        ೫                ೧೯
ಹರಿಬ-ವ್ಯವಹಾರ, ಹಂಚಿಕೆ                                                  ೨                 ೧೨
ಹರಿಸ-ಹರ್ಷ, ಸಂತೋಷ                                                   ೪                ೪೬
ಹಲುಮೊರೆ-ಹಲ್ಲನ್ನು ಕಟಕಟಿಸು                                           ೮                 ೭೪
ಹಲ್ಲಣಿಸು-ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು,
(ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ
ಗೊಳಿಸುವಂತೆ)                                                   ೭                 ೮
ಹಸಾದ-ಪ್ರಸಾದ,
ಆಜ್ಞೆ                                                                               ೨  ೨೦, ೯     ೬೦
ಹಸುಳೆ-ಕೂಸು                                                                 ೨                 ೧೫
ಹಳಚು-ತಾಗು, ಕಾದಾಡು                                                   ೮                 ೬೩
ಹಳಚುಮುದ್ರೆ-ಹೊಳೆಯವ
ಉಂಗುರ                                                                        ೨                 ೪೫
ಹಾದರಿ-ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ                                              ೩                 ೫೦
ಹಾಯ್ಕು-ಚೆಲ್ಲು, ಬಿಸುಡು                                                    ೭                 ೨೮
ಹಾರಯಿಸು-ಅಪೇಕ್ಷಿಸು                                                       ೩                 ೨೫
ಹಾರು-ಬಯಸು, ಅಪೇಕ್ಷಿಸು                                                ೨                 ೪೮
ಹಿತವ-ಹಿತಮಾಡುವವನು                                                   ೨                 ೮
ಹಿಮಕರ-ಚಂದ್ರ                                                                ೪                ೫೬
ಹಿಮರುಚಿ-ಚಂದ್ರ                                                              ೫                ೪೦
ಹಿಮಸಮಯ-ಚಳಿಗಾಲ                                                     ೫                ೨
ಹಿರಿದು-ಹೆಚ್ಚಾಗಿ                                                                ೩                 ೨೮
ಹಿಳಿದೆಪ್ಪ-ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಒಂದು
ಬಗೆಯ ಆಟ                                                                     ೨                 ೪೭
ಹು, ಹೂ, ಹೆ, ಹೇ
ಹುಟ್ಟಿಗೆ-ಉಡುಗೆ, ಸೀರೆ                                                      ೩                 ೫
ಹುತಾಶನ-ಅಗ್ನಿ                                                                ೩                 ೨೨
ಹುರುಡು-ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಈರ್ಷ                                                     ೭                 ೧೦
ಹುರುಳು-ಸಾರ, ಸತ್ತ್ವ                                                        ೭                 ೧೧
ಹುಲುಮನುಜ ಚೆಲೆಯಿಲ್ಲದ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ                                                          ೫                ೪೫
ಹುಲುಮಾನಿಸ-ಕಿರುಕುಳಮನುಷ್ಯ                                        ೮                 ೨೫
ಹುಲ್ಲೆ-ಹೆಣ್ಣು ಚಿಗರೆ                                                             ೮                 ೭೦
ಹುಸಿ-ಸುಳ್ಳಾಡು                                                                ೩                 ೩೭
ಹೂದೊಡವು-ಹೂವಿನ ಆಭರಣ                                            ೬                 ೪೧
ಹೂದೊಂಡೆ-ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ
ಹೂವಿನ ಕುಚ್ಚು                                                                 ೭                 ೨೨
ಹೂರಿಗೆ-ಹೋಳಿಗೆ                                                 ೭                 ೮
ಹೃದ್ವೀಪ-ಹೃದಯವನ್ನು ಬೆಳಗುವ
ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ                                                                  ೫                ೩೫
ಹೆಕ್ಕಳಿಸು-ಹೆಚ್ಚಾಗು, ಬಲವಾಗು                                           ೮                 ೩೦
ಹೆಂಗೊಲೆ-ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೊಲೆ                                                     ೪                ೫೫
ಹೆಡೆವಣಿ-ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವ
ರತ್ನ                                                                               ೫                ೨೨
ಹೆರಸಾರ್ -ಹಿಂದೆಗೆ,
ಹಿಂದೆ ಸರಿ                                                                       ೬  ೨೪,  ೪   ೨೭
ಹೆರೆ-ಚಂದ್ರ                                                                      ೪                ೨೩
ಹೇಡಿ-ಅಂಜುಗುಳಿ, ದುರ್ಬಲ                                               ೪                ೩೯
ಹೇಡಿಗೊಳು-ಸತ್ತ್ವಹೀನವಾಗು                                             ೮                 ೩೯
ಹೇಮ-ಬಂಗಾರ, ಚಿನ್ನ                                                       ೬                 ೧೮
ಹೇರೊಡಲು-ದೊಡ್ಡ ದೇಹ                                                   ೮                 ೮೨
ಹೇವರಿಸು-ಹೇಸಿಕೊಳ್ಳು,
ಬೇಸರಪಡು                                                                     ೧                 ೯
ಹೇಳಿಗೆ-ಪಿಟ್ಟಿಗೆ, ಕರಡಿಗೆ                                                     ೮                 ೮

ಹೊ, ಹೋ,
ಹೊಡಕರಿಸು-ಹುರುಪುಗೊಳ್ಳು,
ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದು                                                            ೮                 ೩೦
ಹೊದ್ದು-ಸಂಬಂಧಿಸು                                                          ೩                 ೪೨
ಹೊಂದಾವರೆ-ಹಳದಿ ಕಮಲ                                                ೪                ೫೧
ಹೊನ್ನು-ಸುವರ್ಣನಾಣ್ಯ                                                      ೪                ೫೨
ಹೊಂಬರಿವಾಣ-ಚಿನ್ನದ ತಳಿಗೆ                                             ೯                 ೪೮
ಹೊಯ್ಲು-ಹೊಡೆತ                                                             ೨                 ೪೮
ಹೊರೆ-ಬಳಿ, ಸಮೀಪ,                                                        ೩                 ೬
ರಕ್ಷಿಸು ೩  ೪೫,  ಹತ್ತಿರ                                                      ೫                ೫೮
ಭಾರ                                                                              ೬                 ೩೧
ಹೊಲಬು-ರೀತಿ                                                                 ೨                 ೫೯
ಮಾರ್ಗ,                                                                          ೫                ೩೨
ಹೊಲ್ಲೆಹ-ಕೆಟ್ಟುದು, ಕೀಳು, ನಿಷಿದ್ಧ                                         ೩                 ೩೭
ಹೊಳವು-ಸ್ವರೂಪ                                                             ೫                ೪೫
ಹೋಮಾಗ್ನಿ-ಯಜ್ಞದ ಬೆಂಕೆ                                                 ೭                 ೨೩
ಹೋರಟೆ-ಕಾಳೆಗ, ಕದನ                                                    ೮                 ೩೧
ಹೋಹ-ಹೋಗುವ ಬಗೆ                                                      ೪                ೪೫
ಹೋಹಂಗ-ಹೋಗುವ ಬಗೆ                                                 ೪                ೬೨
ಹೋಹರೆ-ಹೋಗುವುದಾದರೆ                                               ೪                ೬೮