ಕ್ರ. ಸಂ

ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು ವಿದ್ಯೆ ಕಸುಬು ಗ್ರಾಮ ಜಾತಿ
೦೧. ಶ್ರೀ ದಂಬಡಿ ಕ್ಯಾತೇಗೌಡ ೬೦ ಇಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಮಂಜಿಗುಂಡಿಪೋಡು ಸೋಲಿಗ
೦೨. ಶ್ರೀ ಸಪ್ಪೇ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ೫೫ ಇಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲಿಗ
೦೩. ಶ್ರೀ ತಂಬೂರಿ ದಾಸೇಗೌಡ ೬೫  ಇಲ್ಲ  ಕಲಾವಿದ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲಿಗ
೦೪. ಶ್ರೀ ಮಾದೇಗೌಡ ೭೦ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣರೈತ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಸೋಲಿಗ
೦೫. ಶ್ರೀ ಜಡೇಗೌಡ  ೩೨ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಅಗ್ರಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಸೋಲಿಗ
೦೬. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ೩೦ ೭ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಾವಿದ ಯರಕನಗದ್ದೆ ಪೋಡು ಸೋಲಿಗ
೦೭. ಶ್ರೀ ಮಾದೇಗೌಡ ೩೦ ಎಂ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಸೋಲಿಗ
೦೮. ಶ್ರೀ ರಾಜು ೨೮ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಸೋಲಿಗ
೦೯. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಲನಾಗಮ್ಮ ೪೨  ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬೂದಿಪಡುಗ ಇತರೆ
೧೦. ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ ೪೫ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ   ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಇತರೆ
೧೧. ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ೪೫ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ನೌಕರ(ಖಾಸಗಿ) ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಇತರೆ
೧೨. ಶ್ರೀ ರಾಮಾಚಾರಿ ೪೫ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ನೌಕರ(ಖಾಸಗಿ) ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಇತರೆ