ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರ ಅಲ್ಲೆ ನಿಂತಾಳೊ ಆದಿಶಕ್ತಿ

ನಿರ‍್ಹಂಕಾರದೊಳಗ ಹುಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಶಕ್ತಿ ಪಲ್ಲ

ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮರನ ಹಡದಾಕಿ ಶಕ್ತಿ
ಮಾದೇವಗ ಮಲಿ ಕುಡಿಸಿದಾಕಿ ಶಕ್ತಿ          ೧

ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡರ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಶಕ್ತಿ
ದುರ್ಗಿ ಅವತಾರ ಕೊಟ್ಟಾಕಿ ಶಕ್ತಿ     ೨

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕರಿಸಿದಾಕಿ ಶಕ್ತಿ
ಬೇವಿನಹುಟ್ಟಿಗೆ ಉಡಿಸಿದಾಕಿ ಶಕ್ತಿ   ೩

ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಕರಿಸಿದಾಕಿ ಶಕ್ತಿ
ತಲಿಮ್ಯಾಲ ಕೊಡಾ ಹೊರಿಸಿದಾಕಿ ಶಕ್ತಿ       ೪

ಏಳ ಕೊಳ್ಳದಾಗ ಇದ್ದಾಕಿ ಶಕ್ತಿ
ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲುವಾಕಿ ಶಕ್ತಿ ೫