೧. ಪ್ಲೀಟರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಲಾವಣಿಗಳು, ಸಂಪಾದನೆ – ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ.

೨. ಹಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮ ಜಾನಪದ, ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಟ್ಟಣ್ಣವರ.

೩. Indian Antiquary, XVI volume Page – 356 (The Beads of Halagali).

  1. ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಲಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಪುರವಣಿ ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ ೧೯೯೪ – ಲೇಖಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೀಲವಂತ

೫. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೋಟ, ಲೇಖಕ : ಕೆ.ಎಸ್. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ.

೬. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹಲಗಲಿ ಬಂಡಾಯ, ಸಂ : ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ