ಗೂಳಿಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರ, ಮೊಸಳಯ್ಯನ ಗುಡ್ಡ

ಗೂಳಿಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರ, ಮೊಸಳಯ್ಯನ ಗುಡ್ಡ

ಹುಲಿಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರ, ಮೊಸಳಯ್ಯನ ಗುಡ್ಡ

ಹುಲಿಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರ, ಮೊಸಳಯ್ಯನ ಗುಡ್ಡ

ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ ಕಾಲದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂಬದಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ ಕಾಲದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂಬದಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ ಕಾಲದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂಬದಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ ಕಾಲದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂಬದಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ

ಉತ್ಖನನ ನಂತರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಾಲುವೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ

ಉತ್ಖನನ ನಂತರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಾಲುವೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ

ವರ್ಣಚಿತ್ರ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ

ವರ್ಣಚಿತ್ರ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ

ಮನ್ಮಥ ವಿಜಯ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ

ಮನ್ಮಥ ವಿಜಯ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ

ಗಾರೆ ರುಬ್ಬಿದ ಅವಶೇಷ, ತುರ್ತಾಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿ

ಗಾರೆ ರುಬ್ಬಿದ ಅವಶೇಷ, ತುರ್ತಾಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿ

ಗಾರೆ ರುಬ್ಬುವ ವಿಧಾನ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ

ಗಾರೆ ರುಬ್ಬುವ ವಿಧಾನ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ

ಅಂಜಲಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾರೆಶಿಲ್ಪ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯ

ಅಂಜಲಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾರೆಶಿಲ್ಪ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯ

ಗಾರೆಶಿಲ್ಪಗಳು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ

ಗಾರೆಶಿಲ್ಪಗಳು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ

ನಂದಿ ವಾಹನ ಸಮೇತರಾಗಿ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ

ನಂದಿ ವಾಹನ ಸಮೇತರಾಗಿ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ

ಯತಿಯ ಗಾರೆಶಿಲ್ಪ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ

ಯತಿಯ ಗಾರೆಶಿಲ್ಪ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ

ಗರ್ಭಗೃಹದ ಮೇಲಿರುವ ಗಾರೆಶಿಖರ

ಗರ್ಭಗೃಹದ ಮೇಲಿರುವ ಗಾರೆಶಿಖರ

ಗಾರೆ ಅಲಂಕರಣೆ, ರಾಣಿಯರ ಸ್ನಾನಗೃಹ

ಗಾರೆ ಅಲಂಕರಣೆ, ರಾಣಿಯರ ಸ್ನಾನಗೃಹ

ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಾರರು, ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ

ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಾರರು, ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ

ಮುಷ್ಟಿಯುದ್ಧ, ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ

ಮುಷ್ಟಿಯುದ್ಧ, ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ

ಕುಸ್ತಿ, ಜಡೆಶಂಕರ ದೇವರದಿಡ್ಡಿ

ಕುಸ್ತಿ, ಜಡೆಶಂಕರ ದೇವರದಿಡ್ಡಿ

ಹಂದಿ ಬೆಟೆ, ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ

ಹಂದಿ ಬೆಟೆ, ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ

ಜಿಂಕೆ ಬೇಟೆ, ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ

ಜಿಂಕೆ ಬೇಟೆ, ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ

ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೇಟೆಗಾರರು, ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ

ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೇಟೆಗಾರರು, ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ

ಹುಲಿ ಬೇಟೆ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ

ಹುಲಿ ಬೇಟೆ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ

ಚೆನ್ನೆಮಣೆ, ಹೇಮಕೂಟ

ಚೆನ್ನೆಮಣೆ, ಹೇಮಕೂಟ

ಪಗಡೆ ಆಟ, ಹೇಮಕೂಟ

ಪಗಡೆ ಆಟ, ಹೇಮಕೂಟ

ಬಂಡೆ ಸೀಳುವ ವಿಧಾನ

ಬಂಡೆ ಸೀಳುವ ವಿಧಾನ

ಬಂಡೆ ಸೀಳುವ ವಿಧಾನ

ಬಂಡೆ ಸೀಳುವ ವಿಧಾನ

ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಲಾದ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ, ಹೇಮಕೂಟ

ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಲಾದ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ, ಹೇಮಕೂಟ

ಗುಮ್ಮಟಾಕಾರದ ಬಾಗಿಲು, ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ

ಗುಮ್ಮಟಾಕಾರದ ಬಾಗಿಲು, ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ

ಭೀಮನ ಬಾಗಿಲು, ಗಾಣಗಿತ್ತಿ, ಜಿನಾಲಯದ ಬಳಿ

ಭೀಮನ ಬಾಗಿಲು, ಗಾಣಗಿತ್ತಿ, ಜಿನಾಲಯದ ಬಳಿ

ಅರೆಶಂಕರ ಬಾಗಿಲು, ತಳವಾರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ

ಅರೆಶಂಕರ ಬಾಗಿಲು, ತಳವಾರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬಜಾರು

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬಜಾರು

ಪ್ರಮುಖರ ವಸತಿಗೃಹ ಅವಶೇಷಗಳು

ಪ್ರಮುಖರ ವಸತಿಗೃಹ ಅವಶೇಷಗಳು

ಶೌಚಾಲಯ, ದಣ್ಣಾಯಕನ ಕೋಟೆ ಆವರಣ

ಶೌಚಾಲಯ, ದಣ್ಣಾಯಕನ ಕೋಟೆ ಆವರಣ

ಶೌಚಾಲಯ, ದಣ್ಣಾಯಕನ ಕೋಟೆ ಆವರಣ

ಶೌಚಾಲಯ, ದಣ್ಣಾಯಕನ ಕೋಟೆ ಆವರಣ

ಭೋಜನ ಶಾಲೆ

ಭೋಜನ ಶಾಲೆ

ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ತಟ್ಟೆ

ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ತಟ್ಟೆ

ಅಷ್ಟಕೋನಾಕಾರದ ಸ್ನಾನಗೃಹ

ಅಷ್ಟಕೋನಾಕಾರದ ಸ್ನಾನಗೃಹ

ರಾಣಿಯರ ಸ್ನಾನಗೃಹ

ರಾಣಿಯರ ಸ್ನಾನಗೃಹ

ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಬಾವಿ

ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಬಾವಿ

ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ

ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ

ತುರ್ತಾಕಾಲುವೆಯ ಸೇತುವೆ

ತುರ್ತಾಕಾಲುವೆಯ ಸೇತುವೆ

ಜಲಕ್ರೀಡಾ ಸೌಧ

ಜಲಕ್ರೀಡಾ ಸೌಧ

ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದ ಬಳಿಯ ಕಾಲುವೆ

ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದ ಬಳಿಯ ಕಾಲುವೆ

ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ಬಳಿಯ ಸೇದುವ ಬಾವಿ

ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ಬಳಿಯ ಸೇದುವ ಬಾವಿ

ಪುಷ್ಕರಣಿ

ಪುಷ್ಕರಣಿ

ಕಲ್ಲಿನ ಕಾಲುವೆ

ಕಲ್ಲಿನ ಕಾಲುವೆ

ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಕೊಳ, ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ದೇವಾಲಯ ಮುಂಭಾಗ.

ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಕೊಳ, ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ದೇವಾಲಯ ಮುಂಭಾಗ.