ಭಾಗ

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ (೧ ರಿಂದ ೧೦) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯ ಮೂರು ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಅದರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ದಲಿತೇತರ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿಯ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಸಾಧನೆ

ಕೋಷ್ಟಕ – ೩ ರಲ್ಲಿ ೨೦೦೫ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ೧ ರಿಂದ ೭ನೆಯ, ೮ ರಿಂದ ೧೦ನೆಯ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ೧ ರಿಂದ ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗವಾರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿ ವರೆಗಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೯.೩೬ ಲಕ್ಷ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ೧ – ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. ೧೮.೮೦ ರಷ್ಟಿದೆ.

ಈ ಕೋಷ್ಟಕವು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ (ದ.ಕ.) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ (ಉ.ಕ.)ಗಳ ನಡುವೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಂಚಿಕೆಗಿಂತ ದಾಖಲಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹಂಚಿಕೆಯು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕೋಷ್ಟಕದ ಎರಡನೆಯ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಶೇ. ೫೭.೩೦ ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇ. ೪೨.೭೦. ಆದರೆ ೧ ರಿಂದ ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ತಿರುವು ಮುರುವು ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫೭.೩೦ ಪಾಲು ಪಡೆದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶವು ೧ ರಿಂದ ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇ. ೫೩.೪೮. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೪೨.೭೦ ಪಾಲು ಪಡೆದಿರುವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೪೬.೫೨ ಪಾಲು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುವುದು?

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ (೧೦) ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ : ಕರ್ನಾಟಕ೨೦೦೫

ಕೋಷ್ಟಕ

ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೦೧ (ತರಗತಿ) ದಾಖಲಾತಿ (೨೦೦೫)
(ತರಗತಿ) ೧೦ (ತರಗತಿ) ೧೦
ಬೆಂಗಳೂರು ೧೮,೪೯೦,೮೧೧ ೨,೫೨೯,೯೪೫, ೭೫೪,೪೪೬ ೩,೨೮೪,೩೯೧
(೩೪.೯೯) (೩೨.೦೨) (೩೭.೦೫) (೩೩.೦೫)
ಮೈಸೂರು ೧೧,೭೯೧,೩೦೨ ೧,೫೨೭,೩೫೭ ೫೦೧,೯೪೪ ೨,೦೨೯,೩೦೧
(೨೨.೩೧) (೧೯.೩೨) (೨೪.೬೫) (೨೦.೪೨)
ದ.ಕ. ೩೦,೨೮೨,೧೧೩ ೪,೦೫೭,೩೦೨ ೧,೨೫೬,೩೯೦ ೫,೩೧೩,೬೯೨
(೫೭.೩೦) (೫೧.೩೫) (೬೧.೭೧) (೫೩.೪೮)
ಬೆಳಗಾವಿ ೧೩,೦೪೨,೧೬೩ ೨,೧೪೧,೭೨೪ ೫೦೪,೮೫೪ ೨,೬೪೬,೫೭೮
(೨೪.೬೮) (೨೭.೧೧) (೨೪.೮೦) (೨೬.೬೩)
ಗುಲಬರ್ಗಾ ೫,೫೨೬,೨೮೬ ೧,೭೦೧,೭೦೭ ೨೭೪,೬೩೪ ೧,೯೭೬,೩೪೧
(೧೮.೦೨) (೨೧.೫೪) (೧೩.೪೯) (೧೯.೮೯)
ಉ.ಕ. ೨೨,೫೬೮,೪೪೯ ೩,೮೪೩,೪೩೧ ೭೭೯,೪೮೮ ೪,೬೨೨,೯೧೯
(೪೨.೭೦) (೪೮.೬೫) (೩೮.೨೯) (೪೬.೫೨)
ರಾಜ್ಯ ೫೨,೮೫೦,೫೬೨ ೭,೯೦೦,೭೩೩ ೨,೦೩೫,೮೭೮ ೯,೯೩೬,೬೧೧
(೧೦೦.೦೦) (೧೦೦.೦೦) (೧೦೦.೦೦) (೧೦೦.೦೦)

ಮೂಲ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ೨೦೦೫, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ, ೨೦೦೫

ಈ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ೦ – ೬ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಷ್ಟಕ – ೪ ರಲ್ಲಿ ೧೯೯೧ ಮತ್ತು ೨೦೦೧ ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ೦ – ೬ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ೦ – ೬ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ವಿಭಾಗವಾರು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶೇಕಡವಾರು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

[1]

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ : ೧೯೯೧ ಮತ್ತು ೨೦೦೧

ಕೋಷ್ಟಕ

ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ವಯೋಮಾನದ ವಯೋಮಾನದ ೧೯೯೧೨೦೦೧ರ
ಮಕ್ಕಳು : ೧೯೯೧ ಮಕ್ಕಳು : ೨೦೦೧ ದಶಕವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇ)
ಸಂಖ್ಯೆ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇ) ಸಂಖ್ಯೆ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇ)
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ೨೩.೧೮ ೩೧.೦೧ ೨೨.೯೦ ೩೧.೮೮  – ೦.೨೮  – ೧.೨೧
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ೧೫.೬೩ ೨೦.೯೧ ೧೩.೯೫ ೧೯.೪೨  – ೧.೬೮  – ೧೦.೭೫
ದ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ ೩೮.೮೧ ೫೧.೯೨ ೩೬.೮೫ ೫೧.೩೦  – ೧.೯೬  – ೫.೦೫
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ೧೯.೭೦ ೨೬.೩೫ ೧೯.೧೦ ೨೬.೫೯  – ೦.೬೦  – ೩.೦೫
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ ೧೬.೨೫ ೨೧.೭೩ ೧೫.೮೮ ೨೨.೧೧  – ೦.೩೭  – ೨.೨೮
ಉ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ ೩೫.೯೫ ೪೮.೦೮ ೩೪.೯೮ ೪೮.೭೦  – ೦.೯೭  – ೨.೭೦
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ೭೪.೭೬ ೧೦೦.೦೦ ೭೧.೮೩ ೧೦೦.೦೦  – ೨.೯೩  – ೩.೯೨

ಮೂಲ : ಜನಗಣತಿ ವರದಿಗಳು, ೧೯೯೯ ಮತ್ತು ೨೦೦೧

ಕೋಷ್ಟಕ – ೪ ರಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೋಷ್ಟಕ – ೩ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ೧೯೯೧ ರಿಂದ ೨೦೦೧ ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ೦ – ೬ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ೦ – ೬ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಇಳಿಕೆಯು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಿದ್ದರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ೦ – ೬ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಭಾಗವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಶೇ. ೫೭.೩೦. ಆದರೆ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇ. ೫೩.೪೮. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ೦ – ೬ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪಾಲು (ಶೇ. ೫೧.೩) ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ. ೪೨.೭೦ ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶವು ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೪೬.೫೨ ಪಾಲು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ೦ – ೬ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೪೮.೭೦ ಪಾಲು ಪಡೆದಿರುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ – ೩ ರಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ೧ ರಿಂದ ೭ ಹಾಗೂ ೮ ರಿಂದ ೧೦ ನೆಯ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಒಕ ಅಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ೧ ರಿಂದ ೭ನೆಯ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಶೇ. ೫೧.೩೫ ಮತ್ತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲು ಶೇ. ೨೧.೫೪ ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ೮ ರಿಂದ ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿಯ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಶೇ. ೬೧.೭೧ ರಷ್ಟಾದರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇ. ೧೩.೪೯. ಅಂದರೆ ೧ ರಿಂದ ೭ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಹಂತದಿಂದ ೮ ರಿಂದ ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿ ಹಂತದವರೆಗಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ೧ ರಿಂದ ೭ನೆಯ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಶೇ. ೮೬.೧೦ ರಷ್ಟಾದರೆ ೮ ರಿಂದ ೧೦ ನೆಯ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೧೩.೯೦ ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಹಂತಗಳ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವು ೭೬.೩೪ : ೨೩.೬೬ ರಷ್ಟಿದೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ಕೋಷ್ಟಕ – ೫ ನೋಡಿ.

ಕೋಷ್ಟಕ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಭಾಗಗಳು ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ
ನೆಯ ತರಗತಿ ೧೦ ನೆಯ ತರಗತಿ
೧. ಬೆಂಗಳೂರು ೭೭.೦೩ ೨೨.೯೭
೨. ಮೈಸೂರು ೭೫.೨೭ ೨೪.೭೩
೩. ದ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ ೭೬.೩೪ ೨೩.೬೬
೪. ಬೆಳಗಾವಿ ೮೦.೯೨ ೧೯.೦೮
೫. ಗುಲಬರ್ಗಾ ೮೬.೧೦ ೧೩.೯೦
೬. ಉ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ ೬೩.೧೪ ೧೬.೮೬
೭. ಕರ್ನಾಟಕ ೭೯.೫೧ ೨೦.೪೯

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಕೋಷ್ಟಕ ೨ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕೋಷ್ಟಕವು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದುದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ೧ ರಿಂದ ೭ನೆಯ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯು ೮ ರಿಂದ ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಪರಿಮಾಣ ೭೬.೩೪:೨೩.೬೬ ರಷ್ಟಿದೆ. ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಮಾಣ ೮೬.೧೦:೧೩.೯೦ ರಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ – ೩ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ತಥ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

೧. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದು ೧ ರಿಂದ ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಸುಮಾರು ೧೦೦ ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶವು ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಾಲು ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶವು ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪಾಲನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಹಂಚಿಕೆ ೧ – ೭ನೆಯ ತರಗತಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ೮ – ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿಯ ದಾಖಲಾತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

೨. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹಂಚಿಕೆಯು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಂಚಿಕೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ೦ – ೬ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

೩. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ೦ – ೬ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒತ್ತರ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯ ದಲಿತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕೋಷ್ಟಕ – ೪ರಲ್ಲಿ ೧ ರಿಂದ ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ (ಪ.ಜಾ.+ಪ.ಪಂ.) ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗವಾರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಪಾಲು ೧ ರಿಂದ ೧೦ ನೆಯ ತರಗತಿ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೨೨.೯೬. ಅದೇ ರೀತಿ ೧ ರಿಂದ ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. ೨೬.೨೯ ರಷ್ಟಿದೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಾಧನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೧ ರಿಂದ ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೬.೧೨ ಲಕ್ಷ ದಲಿತರ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (೧೨೧.೩೮ ಲಕ್ಷ) ೧ ರಿಂದ ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೨೧.೫೨. ಆದರೆ ದಲಿತೇತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ೧ ರಿಂದ ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ದಲಿತೇತರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೭.೯೮ ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ (೧ – ೭) ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ (೮ – ೧೦) ವೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಷ್ಟಕ – ೪ ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ೧ – ೭ನೆಯ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೨೭.೩೯ ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ೮ – ೧೦ನೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇ. ೨೨.೧೦. ಉನ್ನತ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ದಲಿತರ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯ ದಲಿತೀಕರಣ : ಕರ್ನಾಟಕ (೨೦೦೫)

ಕೋಷ್ಟಕ

ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರದೇಶಗಳು ರಾಜ್ಯ

ಜನಸಂಖ್ಯೆ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ೨೦೦೧ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ  (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ೨೦೦೧ ದಾಖಲಾತಿ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ರಿಂದ ೭ನೆಯ ತರಗತಿ ರಿಂದ ೧೦ ನೆಯ ತರಗತಿ ಒಟ್ಟು ತರಗತಿ ೧೦
ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ದಾಖಲಾತಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ದಾಖಲಾತಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ದಾಖಲಾತಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ೧೮೪.೯೧ ೪೩.೯೩ ೨೫.೨೯ ೭.೫೩ ೭.೫೪ ೧.೯೧ ೩೨.೮೪ ೯.೪೪
(೨೩.೭೫) (೨೯.೭೭) (೨೫.೩೩) (೨೮.೭೪)
ಮೈಸೂರು ೧೧೭.೯೧ ೨೩.೭೬ ೧೫.೨೭ ೩.೬೨ ೫.೦೨ ೧.೦೩ ೨೦.೨೯ ೪.೬೩
(೨೦.೧೫) (೨೩.೭೧) (೨೦.೫೨) (೨೨.೮೨)
ದ.ಕ.ಪ್ರ. ೩೦೨.೮೨ ೬೭.೬೯ ೪೦.೫೬ ೧೧.೧೫ ೧೨.೫೬ ೨.೯೪ ೫೩.೧೩ ೧೪.೦೭
(೨೨.೩೫) (೨೭.೪೯) (೨೩.೪೦) (೨೬.೪೮)
ಬೆಳಗಾವಿ ೧೩೦.೪೨ ೨೩.೩೪ ೨೧.೪೧ ೪.೩೯ ೫.೦೫ ೦.೮೪ ೨೬.೪೬ ೫.೨೩
(೧೭.೮೯) (೨೦.೫೦) (೧೬.೬೩) (೧೯.೭೬)
ಗುಲಬರ್ಗಾ ೯೫.೨೬ ೩೦.೩೫ ೧೭.೦೨ ೬.೧೦ ೨.೭೫ ೦.೭೨ ೧೯.೭೬ ೬.೮೨
(೩೧.೮೬) (೩೫.೮೪) (೨೬.೧೮) (೩೪.೫೧)
ಉ.ಕ.ಪ್ರದೇಶ ೨೨೫.೬೮ ೫೩.೬೯ ೩೮.೪೩ ೧೦.೪೯ ೭.೮೦ ೧.೫೬ ೪೬.೨೨ ೧೨.೦೫
(೨೩.೭೯) (೨೭.೨೯) (೨೦.೦೦) (೨೬.೦೭)
ರಾಜ್ಯ ೫೨೮.೩೮ ೭೮.೯೯ ೨೧.೬೪ ೨೦.೩೬ ೪.೫ ೯೯.೩೫ ೨೬.೧೨
(೨೨.೯೬) (೨೭.೩೯) (೨೨.೧೦) (೨೬.೨೯)

ಮೂಲ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ೨೦೦೫ : ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಿ – ಅಂಶ : ೨೦೦೫

ಇಷ್ಟಾದರೂ, ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿ ನಿಧೀಕರಣವನ್ನು ೧ – ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗದೆ. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯ ದಲಿತೀಕರಣವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಚಿತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಾತಿ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಲಿತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ದಲಿತೀಕರಣದ ಅವರೋಹಣ ಗತಿ

ಕೋಷ್ಟಕ – ೫ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತೆ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣವು ಅವರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಾಗ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂದರ್ಭಧಲ್ಲಿ ದಲಿತೀಕರಣದ ಅವರೋಹಣ ಗತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ವಿವಿಧ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತೀಕರಣದ ಪ್ರಮಾಣ

ಕೋಷ್ಟಕ

ವಿವರ

ಒಂದನೆಯ
ತರಗತಿ
ಏಳನೆಯ
ತರಗತಿ
ಹತ್ತನೆಯ
ತರಗತಿ
ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ
೧೦
ಒಟ್ಟುದಾಖಲಾತಿ ೧,೧೫೭,೮೭೮ ೧,೦೧೫,೦೬೦ ೫೫೭,೭೫೫ ೯,೯೩೬,೬೧೧
(೧೧.೬೫) (೧೦.೨೨) (೫.೬೧)
[೧೦೦.೦೦] [೧೦೦.೦೦] [೧೦೦.೦೦] [೧೦೦.೦೦]
ದಲಿತೇತರ ೮೩೨,೩೪೪ ೭೬೧,೪೬೯ ೪೪೦,೨೧೯ ೭,೩೨೯,೩೬೬
ದಾಖಲಾತಿ (೧೧.೩೬) (೧೦.೩೯) (೬.೦೧)
[೭೧.೮೯] [೭೫.೦೨] [೭೮.೯೨] [೭೩.೭೬]
ದಲಿತರ ೩೨೫,೫೩೪ ೨೫೩,೫೯೧, ೧೧೭,೫೩೬ ೨,೬೦೭,೨೪೫
ದಾಖಲಾತಿ (೧೨.೪೮) (೯.೭೨) (೪.೫೧)
[೨೮.೧೧] [೨೪.೯೮] [೨೧.೦೮] [೨೬.೨೪]

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ದುಂಡಗಿರುವ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳು ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ದಲಿತೇತರರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಚೌಕಾಕಾರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತರಗತಿಯ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ದಲಿತೇತರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೂಲ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ೨೦೦೫, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ, ೨೦೦೫

ಕೋಷ್ಟಕ – ೭ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೊಂದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ೧ – ೧೦ ರವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೧೧.೬೫ ರಷ್ಟಾದರೆ ಏಳನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೧೦.೨೨. ಆದರೆ ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇ. ೫.೬೧. ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ದಲಿತರು ಮತ್ತು ದಲಿತೇತರರ ದಾಖಲಾತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೨೦೦೫ ರಲ್ಲಿ ದಲಿತೇತರರ ದಾಖಲಾತಿ ೭೩.೨೯ ಲಕ್ಷ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೧೧.೩೬ ಹಾಗೂ ಏಳನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೧೦.೩೯. ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾದ ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೬.೦೧.

ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ದಲಿತೇತರ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ರ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದಲಿತರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ೨೬.೦೭ ಲಕ್ಷ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೧೨.೪೮. ಮುಂದೆ ಏಳೆನಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೯.೭೨. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇ. ೪.೫೧. ಆದರೆ ದಲಿತೇತರ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಚಿತ್ರವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ೧ ರಿಂದ ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಲಿತೇತರ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೭೩.೨೯ ಲಕ್ಷ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೧೧.೩೬, ಏಳನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೧೦.೩೯ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೬.೦೧.

ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದನೆಯ ತರಗತಿಯ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೨೮.೧೧ ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಏಳನೆಯ ತರಗತಿಯ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ೨೪.೯೮. ಆದರೆ ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇ. ೨೧.೦೮. ಹೀಗೆ ಉನ್ನತ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ದಲಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ‘ದಲಿತೀಕರಣದ ಅವರೋಹಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಹರಿದು ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಡ್ರೀಜ್ – ಸೆನ್‌ಅವರು ‘ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಅಸಮಾನತೆ’ ಯೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ (೨೦೦೨:೩೪೩) ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ವಿಮಲಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು (೨೦೦೪) ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ’ ವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಇಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಗೆ ದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ದಲಿತೀಕರಣವು ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಹಂತವನ್ನು ಅದಿನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನವು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ದಾಖಲಾತಿಯ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ

ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸರಳವಾದ ‘ಲಿಂಗ ಸಮಾನತಾ ಸೂಚಿ’ ಎಂಬ ಮಾಪನದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಚಿಯು ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಚಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತಾ ಸೂಚಿ : ೨೦೦೪೦೫

ಕೋಷ್ಟಕ

ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತಾ ಸೂಚಿ
೧೦ ೧೦
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ೯೪.೯೧ ೮೯.೯೬ ೯೩.೭೫
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ೯೪.೫೮ ೯೪.೬೭ ೯೪.೬೦
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶ ೯೪.೭೯ ೯೧.೮೧ ೯೪.೦೮
ಬೆಳಗಾವಿ ೭೨.೭೨ ೭೮.೭೦ ೮೯.೮೮
ಗುಲಬರ್ಗಾ ೮೯.೮೬ ೭೫.೨೩ ೮೭.೬೯
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶ ೯೧.೪೪ ೭೭.೪೬ ೮೮.೯೩
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ೯೩.೧೪೭ ೮೬.೦೫ ೯೧.೬೫

ಮೂಲ : ಅನುಬಂಧ ಕೋಷ್ಟಕ, ಮತ್ತು ರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ – ೮ ರಲ್ಲಿ ೧ – ೭ ಹಾಗೂ ೮ – ೧೦ ನೆಯ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪುರುಷರ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತಾ ಸೂಚಿಯ ಮಟ್ಟವು ೧ – ೭ನೆಯ ತರಗತಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಿದ್ದು ೮ – ೧೦ನೆಯ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರದೇಶ – ವಿಭಾಗವೊಂದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚಿಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಯು ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ೧ – ೭, ೮ – ೧೦ ಹಾಗೂ ೧ – ೧೦ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದು ಏಕರೂಪಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಟ ಸೂಚಿಯಿರುವ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ೧ – ೭ನೆಯ ಹಾಗೂ ೮ – ೧೦ ನೆಯ ತರಗತಿಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. (ಶೇ. ೧೪.೬೩ ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.) ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗತಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದಂತೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಆಧಾರಗಳೇನಿಲ್ಲ.

[1] ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ೦ – ೬ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಭಾಗಗಳು

ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ೬ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ೧೯೯೧  ೨೦೦೧ (ಶೇಕಡ)
೧೯೯೧ ೨೦೦೧
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ೧೫.೪೦ ೧೭.೭೫ + ೧೫.೨೫
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ೧೪.೪೯ ೧೧.೨೦  – ೨೨.೭೦
ದ.ಕ.ಪ್ರದೇಶ ೧೫.೧೫ ೧೧.೫೩  – ೨೩.೮೯
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ೧೭.೫೪ ೧೪.೦೫  – ೧೯.೮೯
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ ೨೦.೨೨ ೧೫.೯೨  – ೨೧.೨೬
ಉ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ ೧೮.೬೪ ೧೪.೮೪  – ೨೦.೩೮
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ೧೬.೬೩ ೧೨.೯೪  – ೨೨.೧೮

ಎರಡೂ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ೦ – ೬ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಳೆತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ಸಂಗತಿಯು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. (ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ನೋಡಿ : ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಟಿ.ಆರ್., ೨೦೦೩, ೨೭ – ೩೪).