ಹೊ ಎಲ್ಲಾರು ನಮೋ ತಮ ಪಾದಕ!           ||ಪ||
ಬೆನಕಾ| ಕೊಡೋ ಸುಖ||   ||ಅ.ಪ.||

ಘೋಡಗೇರಿ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಗಜನಿಂಗಾ
ಸಾವಳಗಿ ಶಿವಲಿಂಗಾ | ಎಲ್ಲಾರೂ
ಭೂಸನೂರಮಠದ ಸಂಗಮಸ್ವಾಮಿ
ಶರಣೆಂಬೆ | ಹಡೆದಂಥ ತಂದಿ ತಾಯಿಗಿ         ||೧||

ಕೈಯ ಮುಗದ ನೆನದೇವ ನಿಮ ಪಾದಾ
ಪದಗಳು ಬರಲೆಂದಾ | ಎಲ್ಲಾರೂ
ಎಲ್ಲಾರಿಗು ಮಾಡೇವ ನಮಸ್ಕಾರಾ
ಬಂದಂಥ | ವಿಘ್ನವಾಗಲಿ ದೂರದೂರಾ ||೨||