ಸೂತ್ರಧಾರ
ಹಿಮ್ಮೇಳದವ
ಕಮಲಿ
ಇರಿಪ್ಯಾ
ಗುರ್ಯಾ
ಯಮನ್ಯಾ
ಗದಿಗ್ಯಾ
ದೊಡ್ಡಬಸ್ಯಾ
ಒಬ್ಬ
ಮುದಿಗೌಡ
ಬಾಳಗೊಂಡ
ಹಳಬ
ಯಕ್ಷಿಣಿ
೧ನೆಯವಳು
೨ನೆಯವಳು
೩ನೆಯವಳು
ಗೌಡ್ತಿ
ಪಾರಿ
ಎಲ್ಲ್ಯಾ
ಚೆನಬಸ್ಯಾ
ಗೌಡ