ಗೌಡ
ರಾಮಗೊಂಡ
ಕರಿಯಜ್ಞ
ಪ್ರಭು
ಬಾಳ್ಯಾ
ಇರಿಪ್ಯಾ
ಬಸ್ಯಾ
ಗೌಡ್ತಿ
ಪಾರಿ
ಶಾರಿ
ಯಕ್ಷಿಣಿ
ಭೂತ
ಹುಡುಗಿ
ಮುದುಕಿ ೧,೨.
ಮುದುಕ
ಮರಕಟುಕ ೧,೨,೩,೪.
ಮೇಳ ೧,೨,೩,೪.
ಸೂತ್ರಧಾರ
ಡಂಗುರದವರು
ಇತ್ಯಾದಿ