ಪುಟು ಪುಟು ಪುಟು ಪುಟು
ಬಂದಳು ಪುಟ್ಟಿ
ಪುಟ್ಟದು ಬೊಂಬೆಯ
ತಂದಳು ಪುಟ್ಟಿ

ಕೈಯಲಿ ಹಿಡಿದೇ
ನಿಂದಳು ಪುಟ್ಟಿ
“ಮುದ್ದಿನ ಪಾಪಾ”
ಎಂದಳು ಪುಟ್ಟಿ

ಬೊಂಬೆಯ ಚೆಲುವನು
ಕಂಡಳು ಪುಟ್ಟಿ
ಭಾರೀ ಸಂತಸ
ಉಂಡಳು ಪುಟ್ಟಿ

ಬೊಂಬೆಯ ತಬ್ಬಿಯೆ
ಹಿಡಿದಳು ಪುಟ್ಟಿ
ಲೊಚ ಲೊಚ ಮುದ್ದಿಸಿ
ನುಡಿದಳು ಪುಟ್ಟಿ-

“ನಗು ನಗು ಕಂದಾ
ಅಳದಿರು ಗಟ್ಟಿ
ತಿನ್ನಲು ಕೊಡುವೆನು
ಬಿಸ್ಕತು ರೊಟ್ಟಿ”

* * *