ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮೊದಲ ಬೆಳಕು
ನೋಡಿದಾಗ ನಾ- ನು
ಕೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಇದುವೆ
ಬಲ್ಲೆಯೇನು ನೀ- ನು

ತಾಯ ತೊಡೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ
ಮಲಗಿದಾಗ ನಾ- ನು
ತೊದಲಿದಂಥ ಮಾತು ಇದುವೆ
ಬಲ್ಲೆಯೇನು ನೀ- ನು?

ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿ ಮನೆಯ ಮಂದಿ
ಆಡಿದಾಗ ನಾ- ನು
ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಮಾತು ಇದುವೆ
ಬಲ್ಲೆಯೇನು ನೀ- ನು?

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನಸಿನಲ್ಲಿ
ಕಷ್ಟ-ಸುಖದಿ ನಾ-ನು
ನೆನೆವ, ನುಡಿವ ಮಾತು ಇದುವೆ
ಬಲ್ಲೆಯೇನು ನೀ-ನು?

* * *