೧. ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ (೧೯೦೬-‘೨೯)

೨. ಎಚ್. ಕೇಶವ ಪೈ (೧೯೨೩-‘೩೪)

೩. ಡಾ.ಯು. ಸುಂದರರಾಮ್ ಪೈ (೧೯೩೪-‘೫೯)

೪. ಡಾ. ಯು. ಪದ್ಮನಾಭ ಮಲ್ಯ (೧೯೫೯-೬೦)

೫. ಬಿ.ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗ (೧೯೬೦-೬೧)

೬. ಯು. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ (೧೯೬೧-‘೭೧)

೭. ಎಂ.ಆರ್. ಕಾಮತ್ (೧೯೭೧-‘೭೫)

೮. ಎನ್. ಎನ್. ಪೈ (೧೯೭೫-‘೮೧)

೯. ಜೆ. ಬಿ. ಕಾಮತ್ (೧೯೮೧- ‘೮೭)

೧೦. ವೈ. ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ (೧೯೮೩-‘೯೦)

೧೧. ಕೆ. ಆರ್. ರಾಮಮೂರ್ತಿ (೧೯೯೨-‘೯೭)

೧೨. ಆರ್.ಎಸ್. ಹೂಗಾರ್ (೧೯೯೭-೨೦೦೦)

೧೩. ಕೆ. ಚೆರಿಯನ್ ವರ್ಗೀಸ್ (೨೦೦೦-‘೦೪)

೧೪. ವಿ ಕೆ. ಚೋಪ್ರಾ (೨೦೦೪-)

* * *