ಕುಂತಿ ಮಕ್ಕಳೊಳಗೆ ಹೆಡ್ಯಾರು ಜಾಣ್ಯಾರು
ಮುರು ಲೊಲದೋಳೊಬ್ಬ ಅರ್ಜುನ ಫಲಗುಣ
ಅಮರಾವತಿಗೆ ಓಲೆ ಬರೆದಾನು ಏನೆಂದೆ ಬರೆದಾನು
ಬಿಳಿಯಾನೆ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಬರಬೇಕು
ಬಿಳಿಯಾನೆ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೆ
ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕೊಡುತೇನೆ ಅನುತ್ಹೇಳಿ
ಅಂಬಿನಲಿ ಓಲೆ ಕಳುಹಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ದೇವೇಂದ್ರನ ಮಮಚ ನೆಗೆದ್ಹಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಕರೆದ
ನಮಗಾಗ್ದಿದ್ದ ವೈರಿಇವನ್ಯಾರು
ಕುಂತಿ ಕುಮಾರ ಅರ್ಜುನ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ
ಕಾರ್ಯಕೆ ಬಾಣ ಬಿಡುವಾನು
ಕಾಯಕೆ ಬಾಣ ಬಿಡುವಾನು ಅನುತ್ಹೇಳಿ
ಬಿಳಿಯಾನೆ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಕಳುಸೀರು
ಬಿಳಿಯಾನೆ ಬರುವಾಗ ಮುಗಿಲ ಶಂಖವು ನಡುಗಿ
ಅರ್ಜುನ ಅಗ್ನಿ ಯ ಇಳಿತೆಂಬ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬರುವನು ಪಾಂಡವರು
ಗಜಗೌರಿ ವ್ರತವೇ ನಡಸೀರು.