. ಶಿವೇ ಸೋಬಾನೇ

ಪದ್ಯ ೧ ಸಾರದಾ ಶಾರದಾ
ಪದ್ಯ ೧ ಬಲಗೊಂಡು ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ
ಪದ್ಯ ೧ ಗಣನಾತ ಗಣನಾಥ
ಪದ್ಯ ೧ ರಂಬ್ಯವ್ರೂ, ರಂಭೆಯವರು, ಸುಂದರಿಯರು
ಪದ್ಯ ೧ ಗಂಧ ಸಾಲಕ್ಕಿ, ಸುಗಂಧವುಳ್ಳ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ.
ಪದ್ಯ ೨ ಲಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ
ಪದ್ಯ ೨ ಸೆಳಸೂತ ಅಳೆಯುತ್ತ
ಪದ್ಯ ೨ ಚಿತ್ರಾಂಬರ ಕದುರು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ತೆನೆಯ ಚಿತ್ರ
ಪದ್ಯ ೨ ತೊಳಸು ಕುಟ್ಟು.
ಪದ್ಯ ೪ ಚಂದಣ ಚಂದನ; ವನಕಿ, ಒನಿಕೆ- ಗೇರು, ಹಸನಮಾಡು
ಪದ್ಯ ೪ ಪಂತಿಟ್ಟಿ ಪಂತಿ (ಪಂಕ್ತಿ)ಯನ್ನಿಟ್ಟು
ಪದ್ಯ ೪ ಕೊಮರ ಕುವರ.
ಪದ್ಯ ೫ ಗಂದದ ಬಹತಲಿ ಗಂಧದ ಬೈತಲೆ
ಪದ್ಯ ೫ ಗಮನೀರಾ ಗಮನೆಯರೇ, ಮಂದಗಮನೆಯರೇ, ಸುಂದರಿಯರೇ.

 . ಭತ್ತ ಮೆರಿದು ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡುವದು

 

ಪದ್ಯ ೭ ಯೆಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಎಂದಿರಬೇಕು
ಪದ್ಯ ೭ ಹಂಡೆತ್ತು ಮೈಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಯಿದ್ದ ಎತ್ತು.
ಪದ್ಯ ೮ ಕೊಂಬೋರು ಕೊಳ್ಳುವುದು
ಪದ್ಯ ೯ ಕೊರಸುಗಿ ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ, ಭತ್ತವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಿಸಿ (ಕುದಿಸಿ) ಒಣಗಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಕಿ
ಪದ್ಯ ೯ ತಟ್ಟೀಕಂಡಿ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಪದ್ಯ ೯ ತೋಕಾಡಿ ಚೆಲ್ಲಾಡಿ
ಪದ್ಯ ೧೦ ತಡವೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ
ಪದ್ಯ ೧೦ ಜಂತನುದಾ ಯಂತ್ರದಂಥ.
ಪದ್ಯ ೧೧ ಬಳ್ಯರು ಬಳಿಯವರು
ಪದ್ಯ ೧೨ ಯೆಸ್ರಾ ಎಸರನ್ನು (ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಲು ನೀರನ್ನು)
ಪದ್ಯ ೧೨ ಕಡ್ಲಿಗೆ ಕಡಲೆಯೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಮಾಡಲು
ಪದ್ಯ ೧೨ ನೆಡಗಿನ ನಡುವಿನ.
ಪದ್ಯ ೧೩ ದ್ವರೆಲ್ಲ ರಂಧ್ರವಿಲ್ಲ.
ಪದ್ಯ ೧೫ ಹುಳ್‌ಸೊಪ್ಪು ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು
ಪದ್ಯ ೧೫ ನೆರ್ ತಿನ್ನೂ ನರಿ ತಿನ್ನು (ತಿನ್ನಲಿ).

 . ರಾಗಿ ಬೀಸುವ ಹಾಡು

 

ಪದ್ಯ ೨೩ ತುದಿಗೊಟ್ಟ  ತುದಿಗೂಟ
ಪದ್ಯ ೨೩ ಕಡಕಿ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವ ಬೆದಿರಿನ ಚಾಪೆ.
ಪದ್ಯ ೨೫ ಕುಂಬ್ರಿ  ಕುಮರಿ, ರಾಗಿ ಬಿತ್ತುವ ಗುಡ್ಡದ ಓರೆ
ಪದ್ಯ ೨೫ ಸುಂಡ್ಲಾ ಸೊಂಡಿಲಿನ
ಪದ್ಯ ೨೫ ರೊಂಡ, ರುಮಡ
ಪದ್ಯ ೨೫ ಇಳಗೂರು ಪದ್ಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಇಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪದ್ಯ ೨೬ ಮೆಂದಿ ಮೆಲಿದು
ಪದ್ಯ ೨೭ ಯದಿಗಲ್ಲೇ ಎದೆಗೆ ಬಡಿವ ಕಲ್ಲೇ.

 . ಅಪ್ಪನ ಮನೆ

ಪದ್ಯ ೨೯ ಅಪ್ಪನರುಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಪದ್ಯ ೩೦ ಸುಕ್ರಾರ್‌ಕೂ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ
ಪದ್ಯ ೩೨ ತೆಂಗುಳಂದ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು;
ಪದ್ಯ ೩೨ ತೆಳಿ ತಿಳಿ.
ಪದ್ಯ ೩೩ ಕೊಡುಪಾನ ತಾಮ್ರದ ಕೊಡ (ಬಿಂದಿಗೆ)
ಪದ್ಯ ೩೩ ಇಶೂರಿಗೆ ಎಸರನ್ನಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹೊಯ್ಯಲು.
ಪದ್ಯ ೩೫ ಮಜ್ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
ಪದ್ಯ ೩೭ ಹಾವೇ ಹಾಯುವೆ, ನೀರನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವೆ
ಪದ್ಯ ೩೭ ಕೋಡೇ ಕೂಡ
ಪದ್ಯ ೩೮ ಮನುವಾಲೆ ವನವಾಗಲೆ
ಪದ್ಯ ೩೯ ಪಾವೀಸಂಬದ ಕೇಳಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡುವರೆಂದು ಕೇಳಿ
ಪದ್ಯ ೪೦ ವಡತಿಂಬೊ ಒಡದು ತಿನ್ನುವಾ
ಪದ್ಯ ೪೧ ಹುಸಿ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ
ಪದ್ಯ ೪೪ ಅಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು
ಪದ್ಯ ೪೪ ಹಂಡಿ ಹಂಡೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಡಕಿಲು
ಪದ್ಯ ೪೪ ಕಂಡೀಗಾ ಖಂಡುಗ
ಪದ್ಯ ೪೬ ಯೆಲಿಶಂತೇ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸಂತೆ.

 . ತಾಯಿಮಕ್ಕಳು

 

ಪದ್ಯ ೪೭ ಹಡುಗ್ಯೆದ್ದಿ ಹಡಗು ಹೊರಟು
ಪದ್ಯ ೪೭ ನಂಗಾಲಿಕ್ಕದೆ ನಂಗರ್ (ಲಂಗರು) ಹಡಗು ಹೋಗದೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದೆ
ಪದ್ಯ ೪೭ ಅಳವೆ ನದಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ಭಾಗ
ಪದ್ಯ ೪೮ ದಿಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿ
ಪದ್ಯ ೪೮ ಉಟ್ಟೊಲ್ಲಿ ಉಟ್ಟ ಒಲ್ಲಿ (ದೋತರ)
ಪದ್ಯ ೪೮ ಶರುಗಾ ಸೆರಗನ್ನು
ಪದ್ಯ ೪೯ ರತಿಬಳ್ಳೀ ಸುಂದರ ಬಳ್ಳಿ
ಪದ್ಯ ೪೯ ಬೆಳಿಚಿಬ್ಬು ಬಿಳಿಸಿಬ್ಬು.
ಪದ್ಯ ೫೧ ದೀವೂಗಿ ದೀವಿಗೆ
ಪದ್ಯ ೫೧ ಯೆಣ್ಣಿ ಎಣ್ಣೆ
ಪದ್ಯ ೫೧ ದೋರೀನಾ ದೂರಿನ
ಪದ್ಯ ೫೨ ಆಕೆಸ ಆಕಾಶ
ಪದ್ಯ ೫೨ ಬಿಡಗೀಗೆ ಬೆಡಗಿಗೆ
ಪದ್ಯ ೫೩ ಉಂಗೀಲಾ ಉಂಗುರ
ಪದ್ಯ ೫೩ ಅಗ್ರರದಾ ತೇರು ಅಗ್ರಹಾರ ಊರಿನ ತೇರು (ಅಗ್ರಹಾರ ಹಳದೀಪುರ ಊರಿನ ಭಾಗ)
ಪದ್ಯ ೫೪ ಪೌರಾತ್ಕಿ ಪುರೋಹಿತನ ಕೆಲಸ, ಪೌರೋಹಿತ್ಯ
ಪದ್ಯ ೫೫ ಮಾರ್ವಲ್ ಬಂದಾ ಮಾರಲು ಬಂದ
ಪದ್ಯ ೫೬ ವಳ್ಳಿಗೆ ಒರಳಿಗೆ
ಪದ್ಯ ೫೬ ಅಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ
ಪದ್ಯ ೫೬ ಮುತ್ತೈತಿರ್ ಮುತ್ತೈದೆಯರು
ಪದ್ಯ ೫೬ ಕಳುಸಕ್ಕೆ ಕಲಶ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ.
ಪದ್ಯ ೫೭ ಲತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಕಾರ ಸೇರಿಸಿದ ಹಾಡಿನ ರೂಪ
ಪದ್ಯ ೫೭ ಹೋಬೇಡ ಹೋಗಬೇಡ.
ಪದ್ಯ ೫೯ ಲಳಿ ಕೇಳಿ ಅಳಿಯನು ಕೇಳಿ
ಪದ್ಯ ೫೯ ಸತ್ತುಗೆ ಸತ್ತಿಗೆ.
ಪದ್ಯ ೬೦ ಮನ್ನಿದ್ದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಂದ.
ಪದ್ಯ ೬೪ ಗೌರಲು ಗೌರಿ
ಪದ್ಯ ೬೪ ಕೆರು ಕೆರೆ
ಪದ್ಯ ೬೪ ಬಳು ಬಂದಿ ಹರಿದು ಬಂದು
ಪದ್ಯ ೬೫ ತಾಣಾದೀವುಗಿ ತಾಣದೀವಿಗೆ
ಪದ್ಯ ೬೬ ದೋರೀನಾ ದೂರಿನ, ದೂರದ
ಪದ್ಯ ೬೭ ಬಾದಿ ಭಾರ
ಪದ್ಯ ೬೮ ಹಲಿ ಚಿತ್ರ
ಪದ್ಯ ೬೮ ಲಾಯಿಸ ಯಿಸ, ಆಯುಷ್ಯ
ಪದ್ಯ ೬೯ ಯೆಲ್ಲಾದ ಇಲ್ಲದ
ಪದ್ಯ ೬೯ ವಸ್ತಿ ವಸತಿ
ಪದ್ಯ ೬೯ ಉಳಿಬೌದು ಉಳಿಯಬಹುದು.

 . ಅಣ್ಣತಮ್ಮ

 

ಪದ್ಯ ೭೧ ತಡದೆ ಹಿಡಿದೆ, ತಡೆದೆ
ಪದ್ಯ ೭೧ ತಣ್ಣಿ ತಂಗಳನ್ನ
ಪದ್ಯ ೭೧ ಸಂಗ್ರಮ್ದಾ ಸಂಗ್ರಾಮದ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ
ಪದ್ಯ ೭೨ ವಪ್ಕಾರ ಉಪಕಾರ
ಪದ್ಯ ೭೨ ಸತ್ತುಗೆ ಛತ್ರಿಕೆ
ಪದ್ಯ ೭೨ ದುರ್ಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ
ಪದ್ಯ ೭೩ ಜೊಳಕ ಜಳಕ (ಸ್ನಾನ)
ಪದ್ಯ ೭೩ ಹರವ ಹರಿವ
ಪದ್ಯ ೭೪ ಕಾಸಿ ಕಾಸೆ
ಪದ್ಯ ೭೪ ನಡಕಟ್ಟು ಕಟಿಗೆ ಸುತ್ತಿದ ಬಟ್ಟೆ
ಪದ್ಯ ೭೫ ಕಯಡಿ ಕದಡಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿ
ಪದ್ಯ ೭೫ ಮಾಯ್ನಮೆಡಿ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿ
ಪದ್ಯ ೭೫ ತೊಪ್ಪ ತುಪ್ಪ.
ಪದ್ಯ ೭೭ ವಗುಕೊಳ್ಳೊ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳೊ
ಪದ್ಯ ೭೭ ಚೇಜಿ ತೇಜಿ, ಕುದುರೆ
ಪದ್ಯ ೭೭ ಹೇರಿ ಏರಿ.
ಪದ್ಯ ೭೮ ಕೋಡ್ ಕೋಡ, ಕೂಡ, ಸಂಗಡ
ಪದ್ಯ ೭೮ ಪದ್ಯ ೮೧ ಕಾಂಕಿ ಕಾಗೆ
ಪದ್ಯ ೭೮ ಕರುಕರು ಕರಕರೆ, ಕೆಟ್ಟಸ್ವರ ತಳು, ತಳುಮಳ
ಪದ್ಯ ೭೮ ಬಾಸಿ ಭಾಷೆ, ಕರಕರೆದನಿಯ ಅರ್ಥ
ಪದ್ಯ ೭೮ ಸುಳು ಸುಳ್ಳು
ಪದ್ಯ ೮೨ ಕಾಟಕ ಕಾಟ ಕೊಡುವವ(ರು)
ಪದ್ಯ ೮೨ ಜೀಕೀನ ಸಾಕಿದ (ಕೊರಳುಪಟ್ಟಿಯಿರುವ)
ಪದ್ಯ ೮೪ ತಿಕ್ವದಕೂ ತಿಕ್ಕುವದಕ್ಕೆ
ಪದ್ಯ ೮೪ ಅಂಬೂಬಲ ಅಂಬು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು
ಪದ್ಯ ೮೫ ಚಂದ್ರಾಣಿ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಚಂದವಾದ
ಪದ್ಯ ೮೬ ಮಾನಿಸು ಧ್ಯಾನಿಸು, ವಿಚಾರಮಾಡು, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿತರು
ಪದ್ಯ ೮೭ ರಣು ಹಣ
ಪದ್ಯ ೮೮ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಹೂಮಗು ಬಿಳಿಯ(ಬೆಟ್ಟದ)ಹೂ
ಪದ್ಯ ೮೯ ವೈಶಕ ವೈಶಾಖ
ಪದ್ಯ ೯೦ ಮುಗಲರು ಮೊಗಲರು
ಪದ್ಯ ೯೧ ರಂಜಕ ಪಾದರಸ, ಕೋವಿಮದ್ದು
ಪದ್ಯ ೯೧ ಬೊಯ್‌ಡಿ ಬುರುಡೆ.
ಪದ್ಯ ೯೨ ಈಡು ಕೋವಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದು.
ಪದ್ಯ ೯೩ ಹರುಬಳ್ಳಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿ
ಪದ್ಯ ೯೩ ಚಂಚಿ ಸಂಚಿ, ವೀಳ್ಯ ಹಾಕುವ ಚೀಲ
ಪದ್ಯ ೯೪ ದಾಯ್ದಕಾರ ದಾಯಾದಿ
ಪದ್ಯ ೯೪ ವಡ್ಲು ಒಡಲು
ಪದ್ಯ ೯೫ ಕೊಂಬು ಆನೆಯ ಕೋಡು (ಹಲ್ಲು)
ಪದ್ಯ ೯೫ ಸಂಗ್ರಮ ಸಂಭ್ರಮ
ಪದ್ಯ ೯೫ ಕೊಂಬೇರಿ ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಏರಿ!
ಪದ್ಯ ೯೭ ಜೇಮ ಜೀವ
ಪದ್ಯ ೯೭ ಸುರುಕರಕ್ ಸರಕಾರದ ಕಚೇರಿಗೆ
ಪದ್ಯ ೯೭ ವಾಲಿ ಪತ್ರ.
ಪದ್ಯ ೯೮ ಸುಳ್ಯ ಸುಳಿಯ (ಹೆಂಡವನ್ನು ಇಳಿಸಲು)
ಪದ್ಯ ೯೯ ಕುಲು ಕುಲ
ಪದ್ಯ ೧೦೦ ಹಲುಕಟ್ಟಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟನ್ನು
ಪದ್ಯ ೧೦೦ ಸೆಳುದಂತೆ ಸೆಳೆ(ಎಳೆ)ದಂತೆ
ಪದ್ಯ ೧೦೦ ಬಲ್ಲಾದರು ಬಲ್ಲವರು
ಪದ್ಯ ೧೦೧ ಸಿರಸಿ ಸೇವಮ್ಮ ಸಿರಸಿ ಮಾರಿ, ಅಮ್ಮ (ಶಿವಮ್ಮ)
ಪದ್ಯ ೧೦೧ ಬಂಡಾರ ಭಂಡಾರ, ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಸಾದ
ಪದ್ಯ ೧೦೧ ಕರತ ಕರ್ತ, ಪಾತ್ರ, ಯಜಮಾನ
ಪದ್ಯ ೧೦೨ ನಿಚ್ಚುರ ?
ಪದ್ಯ ೧೦೩ ಸುಳ್ಯವ್ರು  ಸೂಳೆಯರು
ಪದ್ಯ ೧೦೬ ಚೇಜಿ ತೇಜಿ, ಕುದುರೆ
ಪದ್ಯ ೧೦೭ ಬಣ್ಣಾಣೀ ಬಣ್ಣನೆ
ಪದ್ಯ ೧೦೮ ಚೆನ್ನ ಚಿನ್ನ
ಪದ್ಯ ೧೦೯ ವೋಟ ಊಟ
ಪದ್ಯ ೧೦೯ ಕರಿ ಕರೆ
ಪದ್ಯ ೧೦೯ ಕೂಟ ಸಭೆ ಜಾತಿಯವರ ಸಭೆ
ಪದ್ಯ ೧೧೦ ವಂಬತ್ಯೇಳಿ ಒಂಬತ್ತು ವೀಳಯ, ಕರೆವ ವೀಳಯ
ಪದ್ಯ ೧೧೦ ಕರಿ ಕರೆ
ಪದ್ಯ ೧೧೧ ಯೆಸುರೆತ್ತು ಅನ್ನಮಾಡಲು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನಿಡು
ಪದ್ಯ ೧೧೧ ಮನಿತಂಟೆ ಮನೆಯ ತನಕ
ಪದ್ಯ ೧೧೨ ಗುಡಗುಟ್ಟು ತೋರಣ ಹಾಕುವದು
ಪದ್ಯ ೧೧೩ ಸೋರಿ ಸ್ವಾರಿ
ಪದ್ಯ ೧೧೩ ಪಾರ ಪಹರೆ
ಪದ್ಯ ೧೧೪ ಕೋಟಿ ಕೋಟೆ
ಪದ್ಯ ೧೧೪ ತಾಕತಾಕಿಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗ
ಪದ್ಯ ೧೧೫  ನೆಳ ನೊಣ
ಪದ್ಯ ೧೧೯ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳ ಕಲ್ಲಿನ ಒರಳನ್ನು
ಪದ್ಯ ೧೨೨ ಶಳಗೆಂಟು ಸೆಳೆಗಂಟು
ಪದ್ಯ ೧೨೪ ಮರಗಲ್‌ಬೇಡ ಮರುಗಲು ಬೇಡ
ಪದ್ಯ ೧೨೪ ಸಾಪ ಶಾಪ
ಪದ್ಯ ೧೨೫ ಕಾಕಿ ಕಾಗೆ
ಪದ್ಯ ೧೨೫ ಕೆಲವದು ಕೂಗುತ್ತದೆ
ಪದ್ಯ ೧೨೬ ದಂಟು ದೊಣ್ಣೆ, ಶಣ್ಣಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ
ಪದ್ಯ ೧೨೭ ಅಟದೋರ ಅಷ್ಟುದೂರ
ಪದ್ಯ ೧೨೭ ದೆನುಕಿನ ದಿನದ
ಪದ್ಯ ೧೨೮ ಬಾಂಬೂಲಿ ಬಾವುಲಿ, ಆಭರಣ
ಪದ್ಯ ೧೨೮ ಚಿಟಮುಟಗಿ ಕ್ಯೆಂದುಗಿ, ಕೇದಿಗೆ
ಪದ್ಯ ೧೨೮ ಕರಡುಗೆ ಕರಡಿಗೆ
ಪದ್ಯ ೧೨೯ ಕಾರಿ ಕಾರೆಗಿಡದ
ಪದ್ಯ ೧೨೯ ಹೆಟ್ಟೆ ನಟ್ಟು
ಪದ್ಯ ೧೩೦ ಹಿಂಡ್ತಿನ್ನೆಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು
ಪದ್ಯ ೧೩೦ ಹಟಬಿ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ
ಪದ್ಯ ೧೩೧ ರತುರಂಬೆ ರತಿರಂಭೆ, ಸುಂದರಿ
ಪದ್ಯ ೧೩೧ ದೊರಗೊಳು ದೊರೆ
ಪದ್ಯ ೧೩೩ ಯೆಲಿ ಎಲೆ
ಪದ್ಯ ೧೩೩ ರಿತಿ ರುಚಿ
ಪದ್ಯ ೧೩೩ ಕೋಡಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು
ಪದ್ಯ ೧೩೩ ಬಾಳಿಸುಳ್ಯಂಗೆ ಬಾಳೆಸುಳಿಯಂತೆ.
ಪದ್ಯ ೧೩೪ ಯೆತ್ತಾ ಎತ್ತನ್ನು
ಪದ್ಯ ೧೩೫ ಚಂದವರ ಚಂದಾವರ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಊರು ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಪದ್ಯ ೧೩೬ ನೆಡಗೆ ನಡುವೆ
ಪದ್ಯ ೧೩೬ ಬೆಗರೂವ ಬೆವರುತ್ತಾನೆ
ಪದ್ಯ ೧೩೭ ಶೇಗಿ ಸೀಗೆ
ಪದ್ಯ ೧೩೭ ಯೆಲು ಎಲೆ ಶಬ್ದದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿನ ರೂಪ
ಪದ್ಯ ೧೩೯ ಮಾಸಿದ್ರೂ ಮಾಸಿದರೂ
ಪದ್ಯ ೧೩೯ ಅಳವೆಲ್ಲ ಅಳಿವಿಲ್ಲ
ಪದ್ಯ ೧೪೦ ಮಡ್ಕಿ ಮಡಿಕೆ
ಪದ್ಯ ೧೪೦ ದಡಕಂಬಾದು ದಡಕ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಾಗುವುದು
ಪದ್ಯ ೧೪೦ ಅಡಕತ್ತಿಲಿ ಅಡಕೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಪದ್ಯ ೧೪೦ ವಡದಂತೆ ಒಡೆದಂತೆ
ಪದ್ಯ ೧೪೦ ಮಿಡಕಾಡು ಅಗಳಾಡುವ ಹಾರುವ.

 . ಅತ್ತಿಗೆ

 

ಪದ್ಯ ೧೪೩ ಮುಕ್ವದ್ರ ಮುಕ್ಕುವವಳ
ಪದ್ಯ ೧೪೩ ತೊಳೊಕೆ ತೊಳೆಯಲು
ಪದ್ಯ ೧೪೩ ಬೆಕ್ಕಂದಿ ಬೆಕ್ಕೆಂದು
ಪದ್ಯ ೧೪೩ ಲ್ಹೊಡುದ ಹೊಡೆದನು
ಪದ್ಯ ೧೪೩ ಬೇಸರಿ ಬೇಸರಿಕೆ
ಪದ್ಯ ೧೪೩ ಅಕು ಅಕ್ಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಹಾಡಿನ ರೂಪ
ಪದ್ಯ ೧೪೩ ಉಡುಕಾ ?
ಪದ್ಯ ೧೪೩ ಒಡಕು ?
ಪದ್ಯ ೧೪೭ ಬಣ್ಣಿ ಅಡಿಗೆ ?
ಪದ್ಯ ೧೪೭ ಮಡುಗಾನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ
ಪದ್ಯ ೧೪೭ ಪಾಪಗೆಟ್ ಪಾಪಕೆಟ್ಟ, ಬಹಳಕೆಟ್ಟ
ಪದ್ಯ ೧೪೮ ರಾಕಸ್ತಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಮಿಲದ್ಹೋಗು, ಮೆಲಿದು ಹೋಗು
ಪದ್ಯ ೧೪೯ ಅಕು ಅಕ್ಕಿ, ಎಂಬುದರ ಹಾಡಿನ ರೂಪ
ಪದ್ಯ ೧೪೯ ವಳ್ಳಕೆ ಒರಳಿಗೆ
ಪದ್ಯ ೧೫೦ ಬಂಡಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ
ಪದ್ಯ ೧೫೦ ಹಳುದಳೆ ಹಳಿದಳು
ಪದ್ಯ ೧೫೧ ಗಿವಚಿ ಕಿವುಚಿ
ಪದ್ಯ ೧೫೧ ಕೊಳಕೂಲಟ್ಟೀದೆ ಹೊಲಸು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ
ಪದ್ಯ ೧೫೨ ತೊಂಡಿಗೆ ತೊಂಡೆಬಳ್ಳಿಗೆ
ಪದ್ಯ ೧೫೨ ಬವ್ವನೆ ಬಯ್ಯುವನ
ಪದ್ಯ ೧೫೨ ಮಾಯ್ನ ಮಾವಿನ
ಪದ್ಯ ೧೫೨ ಸುಸಲು ಉಸಿರು
ಪದ್ಯ ೧೫೨ ಅರ್ತ ಅರ್ಥ
ಪದ್ಯ ೧೫೪ ಬಂಡಾಗಬೇಡ ಅವಹೇಳನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಡ
ಪದ್ಯ ೧೫೫ ಕಾಡ್ಕೇರಿ ಬಂದಳಿಕೆ? ಕೆಟ್ಟ ಬಳ್ಳಿ?
ಪದ್ಯ ೧೫೫ ಗೋಡಾ, ಗೋಡೆ? ಕುದುರೆ?
ಪದ್ಯ ೧೫೬ ಕರಡದ್ ಪಿಂಡಿ ಕರಡದ ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊರೆ
ಪದ್ಯ ೧೫೬ ಚೆಚ್ಚರೆ ಹೊತ್ತರು
ಪದ್ಯ ೧೫೭ ಸಪುರ ಸೀರಾದವಳು
ಪದ್ಯ ೧೫೭ ಇಸ್ತರ ವಿಸ್ತರ, ವೇಷಗಾರಿಕೆ
ಪದ್ಯ ೧೫೯ ನೇಲುಗಿ ನಾಲಿಗೆ
ಪದ್ಯ ೧೫೯ ಯೆಣ್ಣೆದ್ರೆ ಎಣೆಸಿದರೆ
ಪದ್ಯ ೧೬೦ ಹಾವಿಸ ಹಾವಸೆ
ಪದ್ಯ ೧೬೦ ಚೌವುಡಿ ಸಭೆ
ಪದ್ಯ ೧೬೨ ಮದ್ಯೆ ಮದಿವೆಯನ್ನು
ಪದ್ಯ ೧೬೨ ಮದಿ ಮದುವೆ
ಪದ್ಯ ೧೬೨ ದಿಪು ದೀಪ
ಪದ್ಯ ೧೬೨ ವರು ವರಸಾಮ್ಯ
ಪದ್ಯ ೧೬೩ ಕಾವುಲುಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೆಂಚಿನ
ಪದ್ಯ ೧೬೩ ರಿತಿ ರುಚಿ
ಪದ್ಯ ೧೬೫ ಕತ್ತೂರು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ
ಪದ್ಯ ೧೬೮ ಯೆರುದೀವೆ ದೋಸೆ ಎರೆದಿದ್ದೇನೆ
ಪದ್ಯ ೧೬೯ ತುಂಬಿಸೊಪ್ಪಟ್ಟೀವೆ ತುಂಬೆಎಲೆ ಪಲ್ಯಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
ಪದ್ಯ ೧೭೦ ಬೋಳಮ್ಟಿಕಾಯಿ ಅಮಟೆಕಾಯಿ
ಪದ್ಯ ೧೭೦ ಬೆಳಿಶಟ್ಲೆ ಬಿಳಿಸಿಗಡಿ
ಪದ್ಯ ೧೭೦ ಕೋಡಮಟೆ ಕಾಡು ಅಮಟೆ, ಬಳಬಿಟ್ಟೇ, ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದೆ
ಪದ್ಯ ೧೭೧ ದಿಮಕಾ ದಿಮಾಕು ?
ಪದ್ಯ ೧೭೪ ಅತ್ತಲೂದಾ ಹಿತ್ತಿಲಿನ
ಪದ್ಯ ೧೭೫ ಕೇಸು ಕೇಶ, ಕೂದಲು
ಪದ್ಯ ೧೭೫ ಬಾಮ ಸೌಂದರ್ಯ
ಪದ್ಯ ೧೭೫ ನಳನುಳಿ ಬಹಳ ನವಿರು
ಪದ್ಯ ೧೭೬ ಕೊನಿಯೂಂಗು ಅಡಿಕೆ ಕೊನೆಯ (ಗೊನೆ)ಹೂ
ಪದ್ಯ ೧೭೬ ಬೂರಿಲ್ಲ ಅಂಡವಿಲ್ಲ, ತೂತ್ ಗೈಟೆ, ತೂತಾದ ಪರಟೆ
ಪದ್ಯ ೧೭೭ ತೊಟ್ಟಿಕಾಯ್ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ; ಅದು ಬೆಳವಲಕಾಯಿಯೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು
ಪದ್ಯ ೧೭೭ ತೊಟ್ ತೊಟ್ಟು, ಮೊಲೆಯ ಚೂಚಕ
ಪದ್ಯ ೧೭೭ ಗೋಟ್ಟೆಕೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ, ಕಾಯಿಗಿಡ, ಅದರ ಎಲೆಯ ಬುಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಯಿಯ ಬುಡದಲ್ಲೂ ಹಾಲಿನಂಥ ಜಿಗುಟು ರಸ ಬರುತ್ತದೆ, ತಿನ್ನಲಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಪದ್ಯ ೧೭೮ ಗೊಡ್ಡಿ ಗುಡ್ಡ
ಪದ್ಯ ೧೭೮ ಸನ್ನೇಸಿಕೊಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ದೆವ್ವವಾಗುವೆನೆಂದು ನಂಬಿಕೆ
ಪದ್ಯ ೧೭೮ ಕೊಲೆ ಕೊಲೆಯಾದವರ ದೆವ್ವ
ಪದ್ಯ ೧೭೯ ಕಟು ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ?
ಪದ್ಯ ೧೭೯ ಗೋಡಿ, ಗೋಡೆ
ಪದ್ಯ ೧೮೦ ಉರಗಣ್ಣು ಉರಿಗಣ್ಣು
ಪದ್ಯ ೧೮೦ ರೂಪತಿ ರೂಪವತಿ?
ಪದ್ಯ ೧೮೦ ವೊಂದರುಗಳುಗೆ ಒಂದು ಅರೆಗಳಿಗೆ
ಪದ್ಯ ೧೮೧ ವರುಗೀದರಾಚೆ ಒರಗಿದರೆ, ಮಲಗಿದರೆ ಆಚೆ
ಪದ್ಯ ೧೮೧ ಕದನ ಯುದ್ಧ?
ಪದ್ಯ ೧೮೧ ತೊಪ್ಪಿಲ ತೊಪ್ಪಲು
ಪದ್ಯ ೧೮೧ ಮನ್ಯಾಚಿ ಮನೆಯ ಆಚೆ.

 ೧೦. ನಲ್ಲ ನಲ್ಲೆ

 

ಪದ್ಯ ೧೮೬ ಅಸುಮಾನ ಅಸಮಾನ?
ಪದ್ಯ ೧೮೬ ಮಸ್ದು ಮಸೆದು
ಪದ್ಯ ೧೮೭ ವರಗಾರೆ ಒರಗಿದ್ದಾರೆ
ಪದ್ಯ ೧೮೭ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣನೆ
ಪದ್ಯ ೧೮೭ ಯಬಸ್ಯಾಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಲಿ
ಪದ್ಯ ೧೮೭ ಕೊಡೆಯಳ ಕೊಡಿಯಾಳ, ಒಂದು ಊರು.
ಪದ್ಯ ೧೮೮ ಉಳೂಲ್ ಉರುಳೂ?
ಪದ್ಯ ೧೮೯ ಶಂತೊಶು ಸಂತೋಷ
ಪದ್ಯ ೧೯೨ ಈಸಾಳುಕ್ಕಿ ಎಸಳು ಉಕ್ಕಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ಪದ್ಯ ೧೯೨ ಪವಾಡ ತಲೆದೊಡುಗೆ? ಬಟ್ಟೆ
ಪದ್ಯ ೧೯೩ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ
ಪದ್ಯ ೧೯೩ ಕುಟ್ಟಿ ಬಾ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ.
ಪದ್ಯ ೧೯೫ ಬೂಸಣ ಭೂಷಣ
ಪದ್ಯ ೧೯೭ ಬದ್ರೆ ಭದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯವಳೇ, ಸುಭದ್ರೆ?
ಪದ್ಯ ೧೯೮ ಮೋವ, ಮೋಹ
ಪದ್ಯ ೧೯೯ ಅಸ್ವಂತ ಅಶ್ವತ್ಥ, (ನಾರಾಯಣ) ಹೆಸರು
ಪದ್ಯ ೧೯೯ ಲಾಡೀ ಆಡಿ ಎನ್ನಲು “ಲ” ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ
ಪದ್ಯ ೨೦೦ ಕಪ್ಡಾ ಕಪ್ಪಡ, ಸೀರೆ
ಪದ್ಯ ೨೦೧ ಸೋದಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿ
ಪದ್ಯ ೨೦೩ ವಂದ್ ಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸಲ
ಪದ್ಯ ೨೦೪ ನೆರಕು ನರಳು, ಮೈ ಮುರಿ
ಪದ್ಯ ೨೦೪ ಕುಸುರು ಕೊಸರು, ತಕರಾರು ಮಾಡು
ಪದ್ಯ ೨೦೪ ಪತ್ಯ ಪಥ್ಯ
ಪದ್ಯ ೨೦೫ ಗಡ್ಯಹಬ್ಬ ಗಡಿಹಬ್ಬ, ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಬ್ಬ
ಪದ್ಯ ೨೦೫ ಹೊಡ್ಯ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುವೆನೆಂಬ ಹರಕೆ?
ಪದ್ಯ ೨೦೬ ಕಡುಗಣ್ಣು ಕಡೆಗಣ್ಣು
ಪದ್ಯ ೨೦೮ ಉಪ್ಪಿದೆ ಒಪ್ಪಿದೆ
ಪದ್ಯ ೨೦೬ ಯೆಂಜ್ಲ ಎಂಜಲು
ಪದ್ಯ ೨೦೬ ಗಜಮೂಕ, ಗಜಮುಖ, ಗಣಪತಿ
ಪದ್ಯ ೨೧೦ ಸೋವು ಸೋಹು, ತಂತ್ರ
ಪದ್ಯ ೨೧೧ ಜೇರೂಗಿ ಜೀರಿಗೆ
ಪದ್ಯ ೨೧೨ ಕಂಬಿಡಿದಿ ಕಂಬಿ, ಗದ್ದೆಯಕಂಬಿ, ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು
ಪದ್ಯ ೨೧೩ ಗಂಡನರ ಗಂಡನ
ಪದ್ಯ ೨೧೩ ಮನ್ನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಪದ್ಯ ೨೧೩ ಕೋಡಿರುವ ಕೂಡ ಇರುವ.
ಪದ್ಯ ೨೧೪ ನೆಂಪು ನೆನಪು ನುಣುಪು?
ಪದ್ಯ ೨೧೪ ನೆಲನೆಂಪು ನೆಲದ
ಪದ್ಯ ೨೧೪ ಹಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳವಿಲ್ಲ
ಪದ್ಯ ೨೧೫ ಗಾಡಾಗಲೆ ಬೇಗನೆ ಆಗಲಿ
ಪದ್ಯ ೨೧೬ ಅಂಗೆಲ್ಲವೇನೋ ಅಂಗಿ ಇಲ್ಲವೇನೊ
ಪದ್ಯ ೨೧೪ ಮಯಿನಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ
ಪದ್ಯ ೨೧೯ ಕೆಮಿವಂಟಿ ಕಿವಿಯ ಒಂಟಿ, ಆಭರಣ
ಪದ್ಯ ೨೨೧ ಶರಮಾಡಿ ಖರ್ಚುಮಾಡಿ
ಪದ್ಯ ೨೨೩ ಸೂಳಗಾರ್ನ ಸೂಳೆಗಾರನ, ವೇಶ್ಯೆಯ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವವನ್ನು
ಪದ್ಯ ೨೧೪ ಮಂಡಿ ಕೂದಲು ಸುಳುದಾರೆ, ಸುಳಿದರೆ
ಪದ್ಯ ೨೧೪ ಮಾ ಮಾದುಗಾರ ಮಹಾ ಮಾಟಗಾರ
ಪದ್ಯ ೨೧೪ ಸೂಲಗಾರ ಸಂಪೂಗಿ ಸೂಳೆಸಂಪಿಗೆಯೆಂಬ ಹೂ
ಪದ್ಯ ೨೨೪ ಪದಾರ್ತ ಮೇಲೋಗರ
ಪದ್ಯ ೨೨೪ ವಳಗದೆ ಒಳಗಿದ್ದಾಳೆ
ಪದ್ಯ ೨೨೪ ವಾರನ ನಾರ್ಯವ್ರಾ ಓರಿಗೆಯ ನಾರಿಯರ
ಪದ್ಯ ೨೨೫ ಇಸಲಾತಿ ಸ್ವಾತಿ? ಸಕಲಾತಿ, ಒಂದು ಕೆರೆ
ಪದ್ಯ ೨೨೬ ಹೂಡು ಉಳು ವಾರ್ಲಾ, ನೆಗಿಲಿನ ಎತ್ತುಗಳ ಜತೆ
ಪದ್ಯ ೨೨೭ ಲೀಸೂನೇಗಿಲ ನೇಗಿಲು
ಪದ್ಯ ೨೨೭ ಲಾರಣ ಅರಣ್ಯ
ಪದ್ಯ ೨೨೮ ತಟ್ಟಿ ತೆಂಗಿನ ಮಡಲುಗರಿಗಳ (ಗುಡಿಸಿಲಿನ) ಗೋಡೆ
ಪದ್ಯ ೨೨೯ ಹುರ್ಯಾ ಹುರಿಹಗ್ಗದ
ಪದ್ಯ ೨೩೦ ಪಾಗರ ಪಾಗಾರ
ಪದ್ಯ ೨೩೪ ವೈರತ ವೈರತ್ವ, ಹಗೆತನ