.ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಪುಟ ಸಾಲು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು
ii ೨೫ ದೊಡ್ಡದಾದ ದೊಡ್ಡವಾದ
v ೧೫ ಬಂದಿ ಬಾದಿ
vi ಇಲ್ಲದೆ ಮಡದಿ ಇಲ್ಲದೆ
viii ೧೧ ಗೋಟಕ ಗೋಟಕಲ
ix ೧೩ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ (ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿಲ್ಲ)
x ತನ ತನ್ನ
xv  ೬ ಜಿಗ್ರ್‌ಲಿಕೆಲ್ಲ ಜಿಗ್ರ್‌ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ
xv ಚಿಗಿದರೆ, ಚಿಗುರಿದರೆ,
xvi ೧೦ ಅದರಿಂದಾಗ ಅದರಿಂದಾಗಿ
xvi ೨೨ ದೃಷ್ಟಾಲಂಕಾರ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಲಂಕಾರ

 . ಒನಕೆವಾಡುಗಳು

 

(ಪ್ರಾರಂಭದ ನಾಲ್ಕು ಪದ್ಯದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪುಟ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.)

ಪುಟ ಸಾಲು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು
೨೫ ತೊಳಸೂ ತೊಳಸೂssವsss
ಪಾಂಡವರೊs ಪಾಂಡವರೂs
ನಿನ್ವೊಡುತೀ ನಿನ್ವೋಡುತೀ|| ಸಂಕರ ತಂದೇ
೧೮ ನಿನಗಿssಗ್ನೇ ನಿನಗೀಗೇss
ಕುಟ್ಟನೆ ಕುಟ್ವನೆ
೧೫ ಕಲ್ಯೇsss, ಕಲ್ಲೇsss
ಹೊದರೇ ಹೋದರೇsss
ನೆಟ್ಟೇss ನೆಟ್ಟಾss
೧೭ ನನ್ನಮ್ನಾsss ನನ್ನಮ್ಮಾsss
೨೩ ಬೆಲಿಯೆಳೂss ಬೆಲಿಯೇಳೂss ||
೧೦ ಕಾಯಿ ಕಡುಬಾs ಕಾಲು ಕಡುಬಾs ||
೧೦ ೧೦ ಕಾಲು ಬಾದೀಂಗಿಲ ಕಾಲು ಬಾದುಂಗಿಲ
೧೧ ೨೧ ಸಿನ್ ನಿನ್
೧೨ ೧೬ ನಿಲ್ಹೋ ನಿಲ್ಲೋ
೧೫ ೧೯ ಬಡಮನೇ ? ಬಡವನೇ ?
೨೪ ೧೪ ಕೊನಿಯಾಂಗಾ ಕೊನಿಯಾಂಗಾ
೨೫ ೧೨ ಮೇಸಿಟಕಂಡೀ ಮೇನಿಟಕಂಡೀ
೨೬ ೧೮ ಸಾವಾಡಾಲೆಲ್ಲಾ ಪಾವಾಡಾಲೆಲ್ಲಾ
೨೯ ೨೪ ಬೇಡಳ್ಳೇ ಬೇಡಳ್ಯೇ
೩೦ ೨೧ ಮಡುದಿಗೀs ಮಡುದೀsss
೩೩ ೧೬ ಕೊಟುಕಟ ಕೊಟುಕಟಿ
೩೭ ಗರಬೂಣೇ ಗರಬೂಣೀ
೪೦ ೨೨ ಇರನಕ್ ಇರವಕ್
೪೯ ೨೨ ಕೂ ಕುಮ್ಮಾsss ಕನ್ನೂಡೀsss
೫೨ ೧೮ ಕನ್ನೂಡಿsಡೀsss ಕನ್ನೂಡೀsss
೫೫ ಯಜ್ಜೂಗೀ ಮಜ್ಜೂಗೀ
೫೭ ೧೦ ಮನಿದೀಮಾತೀ ಮನಿದೀವೂತೀ.