ಅಂಗನಾಮಣಿ ಗರ್ಭವಂ ೩-೩೮
ಅಂಗಜಹರನ ಸ್ಮರಿಸಿ ೮-೧೪
ಅಂಚತಲ್ಪಕ ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸಿ ೮-೪೧
ಅಂಚತಲ್ಪಕಯುಕ್ತಮಾಗಿ ೬-೩೭
ಅಂಬೆಗಾಲಗಳಿಡುವ ಮಾತೆ ೪-೨೩
ಅಂದ ನುಡಿಗಳು ಗ್ರಹಿಸಿ ೪-೩೭
ಅಂದ ನುಡಿಗಳ್ಕೇಳಲಂಧ ೯-೧೦೦
ಅಂದಿಗಾ ಚುಂಚಲೆಗೆ ೩-೪೨
ಅಂದಿಗಾ ಶಿವಪದ್ಮ ೪-೨೬
ಅಕಳಂಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂ ೭-೩೪
ಅಕ್ಕನೊಳು ನಾನು ೮-೩೫
ಅಕ್ಕರದೊಳಿತ್ತತ್ತ ೮-೫೫
ಅಕ್ಕಮ್ಮನತಿ ಶೀಘ್ರ ೮-೮
ಅಕ್ಕಮ್ಮನತ್ಯಧಿಕ ೮-೨
ಅಗರು ಚಂದನ ೬-೩೮
ಅಗ್ರಜರೆ ಪಿತನ ೫-೪೩
ಅಜಹರಿಗಳಿಗೆ ೫-೨೪
ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ ೯-೧೬
ಅತ್ತ ಜಾಬಾಲಮುನಿ ೫-೧೭
ಅತ್ತ ಚರವೃದ್ಧ ೯-೯೮
ಅತ್ತ ಶಂಕರನು ೭-೪೬
ಅತ್ತ ಶಂಕರನು ೭-೬೯
ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂ ೩-೨೫
ಅದರಂತೆ ಗಂಧರ‍್ವನಾರಿ ೮-೭
ಅದರಿಂದಲೀ ಮತಕ್ಕೆ ೯-೮೭
ಅನಘ ಶಿವಸಿದ್ಧ ೯-೧೩೯
ಅನಿತರಲಿ ಚುಂಚಲೆಯು ೪-೨
ಅನಿತರೊಳಾ ಸಿದ್ಧಬೀರ ೯-೧೨೬
ಅನಿತರೋಳ್ರೋಗದಿಂದ ೮-೨೭
ಅನುಜಕರಾಗ್ರ ಪೀಡಿದ ೮-೨೫
ಅನುಜ ಕೇಳ್ನೀನು ಪುಟ್ಟ ೮-೩೪
ಅಲ್ಲನಡಿಯೆಂದರಿಷ್ಟೇಕೆ ೯-೧೪೭
ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲದಿನವಿರ್ದು ೨-೩೫
ಅಲ್ಲಿರ್ಪ ಕುಟಿನ ನಾಟಕ ೨-೩೨
ಅವತರಿಸಿ ಬಂದ ೩-೧೫
ಅವರಿರುವದಕ್ಕೆ ೮-೨೮
ಅವರೈವರಕ್ಕತಂಗಿಯ ೭-೮೬
ಅವರೊಳೊಬ್ಬನಂ ತಡೆದು ೯-೯೫
ಅವರಂದ ನುಡಿಗಾತ ೪-೨೮
ಅವಸರದಿ ದ್ವಾರಕೈತ ೭-೬೨
ಅವಸರದೊಳಾ ಶಿಷ್ಯನಂ ೪-೪೪
ಅಸುರನಾಡಿದ ನುಡಿಗೆ ೨-೨೮
ಅಷ್ಟರಲಿ ಜಾಯ್ಗೊಂಡ ೫-೪೮
ಅಳನು ಆಕಳಿಸನುಸರಿಡನು ೪-೧೦
ಆ ಕನ್ನಿಕಾಮಾಲಿ ೮-೩೯
ಆ ಕಪಟ ಬೀರನಂ ೯-೧೨೮
ಆಗ ಮಂತ್ರಿಯ ಕರೆದು ೫-೧೮
ಆಗಲಾ ಗುರುಸಿದ್ಧ ೭-೨೪
ಆಗಲಾ ದುಷ್ಟರೊಂದಾಗಿ ೫-೫೦
ಆಗಲಾತನ ಮಾತಿಗೊಪ್ಪಿ ೬-೨೮
ಆಗಲಾ ಸಚಿವನೆದ್ದು ೬-೧೨
ಆಗಲಾ ದಾನವಂ ೨-೨೪
ಆಗಲಾ ಮುನಿಸುಪರ್ವಾಣ ೯-೪೪
ಆಗಲಾ ವೃಷಭಂಗೆ ೯-೩೫
ಆಗಲಾ ಶಂಕರಂ ೬-೫
ಆಗಲಾ ಸಿದ್ಧಬೀರಂ ೯-೮೮
ಆಗಲಾ ಸುರನಾರಿ ಬೆದರಿ ೮-೬
ಆದಿಗೊಂಡನೆ ಕೇಳು ೪-೨೭
ಆದಿಗೊಂಡನು ನಿದ್ರೆ ೪-೪
ಆದಿಶೇಷನ ಕಾವಲಿಯಂ ೯-೧೨೯
ಆಧಾರವನು ಮಂತ್ರ ೫-೩೨
ಆನಂದದಿಂದಿತ್ತ ಸಿದ್ಧಬೀರಂ ೮-೬೦
ಆಲಿಸಿರೀ ಗಂಧರ್ವರುಗಳೆ ೩-೭
ಆಗ್ರಜರ ನುಡಿಗೆ ೭-೧೨
ಆ ಚರಂ ವೈಕುಂಠಪುರಿಗೆ ೭-೬೦
ಆ ತರುಣಿಯಂ ಪದ್ಮ ೬-೩೨
ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಾ ೯-೫೧
ಆ ನಗರದರಸು ೯-೧೨೩
ಆ ಪುರಕ್ಕಸಾದ ೨-೯
ಆ ಪುರದೊಳಿರುವ ೨-೪೨
ಆ ಮಹಾ ಪಥನದಿಸಲೆ ೯-೧೬೧
ಆ ಮಹಾಪುತ್ರನುದಿಸಲೆ ೯-೧೦೭
ಆ ಮಹಾ ಬಿರಿದುಗಳ ೭-೫
ಆ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡಿದು ೯-೫೨
ಆ ರಕ್ಕಸನಂ ಕೊಂದು ೨-೪೫
ಆ ವಚನ ಕೇಳಲಾ ೭-೩೮
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ೯-೪೧
ಆ ಸುಕನ್ಯಾರತ್ನಮಂ ೨-೩೬
ಆ ಸುರಾವತಿಯ ೭-೬೧
ಆ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ವರವಿತ್ತು ೭-೮೧
ಇತ್ತಗೃಹದೊಳಗವನ ೫-೪೬
ಇತ್ತ ಕಲಿಯುಗದ ೯-೭೩
ಇತ್ತ ಕೆಲಬಾಲರೊಂದಾಗಿ ೮-೧೬
ಇತ್ತ ಬರ್ಮನ ೭-೬೩
ಇತ್ತಬಿಜ್ಜಳ ಮಾಸನೂರಿನ ೨-೩೪
ಇತ್ತ ರಕ್ಕಸಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ೬-೨೯
ಇತ್ತ ಲಂಕಾಪುರದೊಳು ೨-೨೩
ಇತ್ತ ಶ್ರೀಗುರು ೪-೩೨
ಇತ್ತುಭಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ೦-೨೪
ಇದರಂತೆ ಪನ್ನೆರಡು ೬-೨೦
ಇದು ಕೇಳುತಾದಿಗೊಂಡನು ೪-೮
ಇದೆ ಕುಶಲಗೋತ್ರವೆದಂತಿ ೯-೬೯
ಇರುತಿರುತ್ತಸುರ ೨-೨೬
ಇರುತಿರುತ್ತಾ ೬-೫೯
ಇರುತಿರುತ್ತಾ ಉಭಯ ೯-೨೫
ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೋಗುವ ೪-೩೯
ಇಲ್ಲಿರಲು ಮುಂದೆ ೮-೨೧
ಇಳೆಯೊಳಿದು ಕಾಂಪಿಲ್ಯ ೯-೫೦
ಇಳೆಯೊಳೆಸದಿರ್ಪ ೯-೭೨
ಇಂತು ಯೋಗೀಶ ತಾ ೩-೧೧
ಇಂತು ಪುರ ವರ್ಣಿಸುತ ೩೫
ಇಂದಿಗೆಣಿಸಲ್ಕಾಯ್ತು ೬-೨೯
ಇಂದು ಗಿರುಪುರದ ೮-೪೪
ಇಂದುಧರ ಪದ್ಮನಿಗೆ ೭-೫೪
ಇಂದುಧರ ಮೆಚ್ಚಿ ೭-೫೪
ಇಂದುಧರ ನಿನಗೀ ೭-೮
ಈಗಲೀ ಸುತನುತ್ತ ೫-೧೦
ಈಗುಸುರ‍್ವೆನೊಂದು ೭-೨೫
ಈಗೆಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ೯-೮೧
ಈರೇಳು ಲೋಕದೋಳ್ ೪-೩೩
ಈ ತೆರದಿ ಕುರಿಗಳಂ ೫-೨೦
ಈ ಪರಿಯೊಳವನು ೮-೯
ಈ ರೀತಿ ಬಳಲಿಸುವದಿದು ೫-೪೧
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ೫-೫೧
ಈ ವಿಧದಿ ೭-೪೯
ಈ ಸುಚಾರಿತ್ರಮಂ ೬-೬೨
ಈ ಸುಚಾರಿತ್ರಮಂ ೯-೧೬೩
ಈ ಸುಚಾರಿತ್ರಮಂ೪-೫೧
ಈ ಸುಚಾರಿತ್ರಮಂ ೭-೯೦
ಈ ಸುಚಾರಿತ್ರಮಂ ೩-೪೯
ಈ ಸುಚಾರಿತ್ರಮಂ ೫-೫೭
ಈ ಸುಚಾರಿತ್ರಮಂ ೨-೪೭
ಈ ಸುಚಾರಿತ್ರಮಂ ೮-೬೫
ಉನ್ನತೋತನ್ನಮಾದ ೪-೩೪
ಉಂಡಾಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ೮-೧೧
ಎಂದು ಗದ್ಗದ ೭-೪೧
ಎಂದು ನಯಭಯ ೬-೪೭
ಎಂದು ಪತಿ ಪೇಳಲ್ಕೆ ೪-೬
ಎಂದು ಪೇಳಲ್ಕೆ ೫-೪೦
ಎಂದು ಪೇಳಭವಸುತ ೫-೩೬
ಎಂದು ಮಾಳಿಂಗನವರಿಗೆ ೯-೧೫೫
ಎಂದು ರೇವಣಸಿದ್ಧಗುರು ೩-೨೭
ಎಂದು ವನಜಾಕ್ಷಿ ೬-೫೬
ಎಂದು ವಲ್ಲಭನ ೩-೨೨
ಎಚ್ಚತ್ತು ಎದ್ದು ೪-೩
ಎನಲು ಗೊಲ್ಲಾಳನುರೆ ೯-೯೬
ಎನಲು ನೈಮಿಷ ೯-೭೬
ಎನಲು ಮುನಿನಾಥ ೩-೩೬
ಎನ್ನ ಕರದಿಂ ೯-೧೩೪
ಎನ್ನ ಸೇವಕ್ಕೋರ್ವ ೯-೧೦
ಎಲವೋ ನೀನಾರ್ನಿನ್ನ ೯-೧೪೪
ಎಲವೋ ನೀನೆಂತಹ ೯-೧೨೭
ಎಲೆ ಭಕ್ತಕೇಳ ೭-೮೦
ಎಲವೋ ಭಕ್ತಾಗ್ರಣ್ಯನೆ ೯-೫೮
ಎಲೆಮಗನೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ೮-೫೨
ಎಲೆ ರಮಣಿ ಕೇಳೀ ೬-೪೪
ಎಲೆ ಸುತರೆ ಎಮ್ಮ ೫-೩೯
ಎಲೆ ಸುರಾವತಿ ೭-೬೬
ಎಷ್ಟು ವಿಧದಿಂ ೭-೧೮
ಎಳೆ ತೃಣವ ೫-೨೯
ಏಕಚಿತ್ತದಿ ಸದ್ಗುರುವಿನ ೯-೧೪೦
ಒಂದು ದಿನ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಂ ೬-೬
ಒಂದು ದಿನ ಹರನು ೩-೨
ಕಂದುಗೊರಳನೆ ಯನ್ನ ೯-೫
ಕಂಜಾಕ್ಷಿ ತರತರದ ೭-೫೮
ಕಟ್ಟುಗ್ರದಿಂದ ಫಣತೊಟ್ಟು ೧-೬
ಕಡುಕೋಪಮಂ ೯-೯೩
ಕಪಟರೂಪವ ಕಂಡು ೯-೧೩೭
ಕರದೃತ ಕಪಾಲ ಫಣಿಮಾಲ ೬-೧
ಕರಳು ಕಿರಿಗೆಜ್ಜೆ ೬-೬೧
ಕರಸಿದಂ ಮಂತ್ರಿ ೬-೧೧
ಕರಿವದನ ತಾತ ೭-೧
ಕರಿಸಿಂಗಳಿರಾ ೯-೧೩೩
ಕರುಣದಿಂ ಗುರುಸಿದ್ಧ ೯-೩೩
ಕರುಣದಿಂ ತುರು ೬-೩೧
ಕರುಣದಿಂದಾ ಸಿದ್ಧಬೀರ ೯-೧೨೦
ಕಸ್ತೂರಿಯ ಸಾರಣೆಯು ೪-೨೯
ಕಳಿಸಲ್ಕೈತಂದವರ್ಗೆ ೬-೧೬
ಕುಡಿನಯನ ಕಾಡಿಗಿನಯನ ೪-೧೫
ಕುರಿಗಳಂ ಕಾಯ್ದು ನಾಂ ೬-೪
ಕುರಿಗಳಂ ನೋಡಿದಳು ೫-೨೮
ಕುರಿಗಾಯ್ದು ಮನೆಗೆ ೯-೧೦೧
ಕುರುಬರರಜಕುರಿಗಳಂ ೯-೨೭
ಕುಂಜರ ಗಮನೆ ೮-೪೫
ಕೃತ್ತಿವಾಸನು ಪೇಳುವಾಗ ೩-೧೪
ಕೃತಿವಾಸನು ಪೇಳ್ದನೆಲೋ ೭-೨೪
ಕೃತಿವೆಸರು ಹಾಲ್ಮತೋತ್ಪತ್ಯ ೧-೧
ಕ್ರೂರರಕ್ಕಸರವನ ೮-೫೮
ಕ್ರೂರರೂಪದಿ ೬-೫೪
ಕೂಸಿನ ಶಿರವ ಕಂಡು ೫-೧೪
ಕೆದರಿದ ಜಡಯ ಹರಿದ ೨-೧೭
ಕೆಲಕಾಲ ಕಳೆದಾದಿನೊಂಡನಿಗೆ ೩-೧೮
ಕೆಲಕಾಲ ಕಳೆದು ತನ ೮-೩೦
ಕೆಲವು ದಿನಲ್ಲಿರ್ದು ೨-೮
ಕೆಲವು ದಿನಮಲ್ಲಿರ್ದು ೨-೧೨
ಕೆಸರಿನೊಳು ಕಮಲ ೬-೩೩
ಕೇಳಿ ಶಿವಪದ್ಮ ೫-೫೨
ಕೇಳಿಪುತ್ರನ ಮಹಿಮೆ ೭-೪
ಕೈಲಾಸಪುಟಭೇನಾಲಯ ೩-೧
ಕೊನೆಗೆ ಜನಪಗೆ ೬-೧೪
ಕೊಲ್ಲಿಪಾಕಿಯ ಪುರದಿ ೨-೫
ಕೊಲ್ಲಿದ ದುರಾತ್ಮನೈ ತಂದ ೮-೧೮
ಕೊಲ್ಲಿಪಾಕಿಯಂ ಬಿಟ್ಟು ೯-೧೦೮
ಕೋಲು ಕರದಲಿ ಪಿಡಿದು ೮-೪೦
ಕೌರಭಮಹಾರುಷಿಃ ತವಃ ೯-೪೫
ಕೌರಬಿ ರುಷಿಯ ೯-೬೫
ಕೊಂದು ದನುಜೆಯಳ ೭-೨೩
ಕಾಕನಾ ಪದ್ಮನಂ ೬-೫೭
ಕಾಂತನಾಡಿನ ನುಡಿಗಳಾಲಿ ೭-೪೦
ಖಂಡ ಶಶಿಧರನ ೧-೭
ಖೂಳಸಿದ್ಧರು ಮಾಡ್ದ ೯-೧೮
ಖೇಚರನು ಶಾಪದಿಂದಾ ೫-೪
ಗಣತೃಪ್ತಿಗೈಸುವೆನು ೬-೩೦
ಗದಗದನೆ ನಡುಗಿ ೬-೭
ಗಿರಿಜಾತೆ ಕೂಸಿನಂ ೩-೪೫
ಗುರುಪೇಳ್ದಕೊಪ್ಪಿ ೯-೧೫೭
ಗುರು ರೇವಣನ ೯-೩೨
ಗುರುವರನ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ೭-೨೨
ಗುರುವಿನಂದಪ್ಪಣೆಯ ೯-೧೪೧
ಗುರುವೆ ಕಳೆನ್ನ ಪತ್ನಿಯು ೫-೩೫
ಗುರುಶಿಷ್ಯರೊಂದಾಗಿ ೯-೧೫೨
ಗುರುಸಿದ್ಧನಲ್ಲಿಂದಗ್ತ್ಯಾಶ್ರಮಕೆ ೨-೭
ಗುರ್ವಾಜ್ಞೆಕನುಸರಿಸಿ ೭-೪೭
ಗೊಲ್ಲಾಳ ರೋದಿಸುತ ೨-೩೩
ಮನಮುದ್ದುಗೊಂಡನ ೩-೧೭
ಚತುರಂಗಬಲ ನಿಂತ್ತು ೯-೨೯
ಚದುರೆ ಗಂಗಾದೇವಿ ೪-೪೧
ಚನ್ನಯ್ಯ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಗೈದೆದ್ದು ೭-೭೭
ಚರನಾಗ ಚಂದ್ರಾಯುಧವ ೫-೧೬
ಚರಮೂರ್ತಿ ನುಡಿಗೊಪ್ಪಿ ೭-೧೯
ಚರರು ಬಂದಾ ಮೇಷನಂ ೯-೧೪೯
ಚರಿಸುತ್ತ ರೋಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ೯-೮೯
ಚಿತ್ತೈಸು ದೇವ ೭-೪೨
ಚಿತೈಸು ಸುತನೆ ೯-೧೦೬
ಚಿದ್ರೂಪ ಚಿನ್ಮಯ ನಿರಂಗ ೮೮-೧
ಚಂಡೇಶನೆಂಬೋರ್ವ ೮-೬೩
ಚುಂಚಲೆಯು ಬೆದರಿ ೩-೨೮
ಚುಂಚಲೆಯು ತಗ್ಗ್ರಹವ ೪-೧೨
ಚುಂಚಲೆಯು ಬಂದು ೪-೪೭
ಜಗದೀಶ್ವರಂ ನೃಪನ ೭-೭೬
ಜಡನೆಂದು ಬಂಧಿರನೆಂದಳನೆಂದು ೩-೩೧
ಜಡೆಸಿದ್ಧರಂ ಪೊರೆದು ೯-೧೫೮
ಜನನಿ ಕೇಳ್ನೀನಿಲ್ಲದಿರು ೬-೪೮
ಜನನಿಯಂಬುವ ೭-೧೫
ಜನನಿಯಾಡಿದ ನುಡಿಗಳಂ ೬-೫೧
ಜನಿಸಲಾರ್ಭಕವು ೫-೨
ಜಾಣೆ ಕೇಳ್ನಿನ್ನಣ್ಣನಾದ ೭-೩೯
ಜಾತಂಗೆ ನರರ ೭-೪೫
ಜೋ ಜೊ ಹರನ ೩-೪೬
ಜಂಭದಲಖಿಳರ ೧-೪
ತ್ವರಿತದಿಂದಾ ಶಿರವ ೫-೯
ತ್ವರದಿಂದಲನುಜ ೯-೧೧೬
ತ್ವರ ಮನೋವೆಂಗದಿಂದೈ ೬-೫೮
ತ್ರಿದೇವೇಶ ವರನಾಡ್ದ ೯-೫೬
ತಂದೆ ಕೇಳಿನ್ನು ನಿನ್ನನು ೪-೫೦
ತಡಮಾಡದೆನಗೆ ೬-೨೭
ತನುಮನಸು ಭಕ್ತಿಯಿಂ ೯-೧೩೫
ತನಯ ಕೇಳ್ಭೂಲೋಕ ೯-೧೫೯
ತಮ್ಮ ನೀನಿಷ್ಟುದಿನಮಲ್ಲಿ ೭-೧೧
ತಮ್ಮನ ಸುಬಾಲಲೀಲೆಗಳು ೮-೪
ತಮ್ಮಂಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ೮-೩೭
ತರಿಸಿದರು ದುಂಡಗಂಬಳಿಯನಂ ೫-೧೯
ತರುಣಿಗೊದಗಿರ್ಪ ಗರ್ಭದ ೫-೩೪
ತರುಣಿ ತವಕದಿ ಬಂದು ೯-೫೯
ತರುಣಿಯರು ನವಮಾಸದಲ್ಲಿ ೩-೩೫
ತರುಳ ಕೇಳಸುರೆಯಂ ೯-೩೮
ತಾಪಸೋತ್ತಮರಂ ನಿಂದಿಸಿ ೩-೫
ತಾಪಸೇಂದ್ರನು ತತ್ಫಲವನು ೯-೭೪
ತಾತ ಚಿತ್ತೈಸು ೯-೭೭
ತಿನ್ನದೆ ಬಿಡಳು ೬-೪೧
ತಿಪ್ಪೇಶನನುಜನಾದಂಗ ೯-೬೩
ತಿರುಗಿದನಾ ಹುಲ್ಲು ೫-೨೨
ತಿರುಗಿದಂ ನಿಂದೆ ೯-೧೧೩
ತುರುಗಳ ಪಾಲಿಸುತ್ತುಲ್ಲಾಸದಿಂದ ೨-೧೩
ತೆರದಿತು ಹರನರಾಣಿ ೫-೫೪
ತೆರಳಿದರು ತಮ್ಮ ೫-೨೧
ತುಂಗತುಕ್ಕಪ್ಪತನ್ನಾತ್ಮ ೯-೨೮
ದನುಗರಗೆ ವೀರಗೊಲ್ಲಾಳುಣ್ಣಿ ೯-೩೭
ದಾನವಿಯು ದಯಾಹೃದ ೬-೫೦
ದಾರುಕನ ಸಂತೈಸಿ ೨-೩
ದಾಸೇಯನತಿ ಭ ೯-೯೧
ದಿನದಿನಕೆ ಘನವಾಗಿ ೪-೨೦
ದಿಟ್ಟಗೊಲ್ಲಾಳ ದೃಢ ೯-೯೭
ದೇವಗಣ ಕೊಂಡಾಡುತರಳೆ ೩-೬
ದೇವಚಿತ್ತೈಸು ಸಮ್ಮಾಜ್ಞೆ ೮-೫೯
ದೇವದೇವನು ಹರಿಯ ೭-೩೭
ದೇವ ದೇವಂತುಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿ ೯-೫೪
ದೇವಾಂಗ ನಾಮದಿಂ ೧-೨
ಧನುಜನತಿಭರದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ೨-೨೫
ಧರಣಿಯಲ್ಲವ ಸುತ್ತಿ ೬-೬
ಧರಣಿಪನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ೯-೧೯
ಧರಣಿಯೊಳಗೆಣಿ ೯-೩೯
ಧರ್ಮಾಜ್ಞ ನರಕ ೯-೭೧
ಧರೆಯೊಳೆಣೆಯಿಲ್ಲ ೯-೧೩೮
ಧಾರುಣಿಯೋಳುರೆ ಮೆರೆವ ೧-೧೪
ಧೂಪದೀಪವ ಬೆಳಗಿ ೪-೩೮
ಧ್ವನಿಯೊಳುದಿಸಿದವಸಿತಸಿತ ೯-೩೬
ಧ್ವನಿಗೇಳಿ ಶಿವಪದ್ಮ ೫-೪೭
ದ್ವಾದಶ ದಿನದಿ ೫-೩೮
ನಂದಿರೂಢನು ಘನಾನಂದದಿ ೭-೭೩
ನಂಬಿಗೆಯ ಭಾವದಿಂ ೯-೧೦೯
ನಂಬಿಗೆಯ ಭಾವದಿಂದತ್ತಿತ್ತ ೯-೧೩೧
ನಂಬಿಗೆಯನಿಟ್ಟು ಚನ್ನಯ್ಯ ೭-೭೮
ನಿಂತು ತಾಂಡವನಾಡಿ ೩-೨೩