ನಿಂದಿಸಿದ ನುಡಿಗಳ ೮-೩೩
ನಿಂದು ನೋಡಿದನವಳ ೬-೨೪
ನಗೆಮುಖದ ನಸುದೆರೆದ ೮-೨೪
ನಡೆನಡೆದು ಬೇಸತ್ತು ೫-೨೫
ನದಿಯ ತಟದಲಿ ಹಟ್ಟಿ ೭-೮೩
ನೃಪನಪ್ಪಣೆಯನೊಪ್ಪಿ ೫-೧೨
ನೃಪವರನು ಬೆರಗಾಗಿ ೨-೩೧
ನಾಗಭೂಷಣನೊಂದು ೫-೩
ನಾನರಿನೆಂದವಳ ೬-೨೬
ನಾನೊಂದು ಕಾರ‍್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ೯-೫೭
ನಾರದ ಮುನೀಶ್ವರಂ ೨-೩
ನಾರಿನಾಗಲೆ ಬಂದು ೩-೩೪
ನಾರಿಮಣಿ ಮರೆಗೆ ೬-೨೩
ನಾರಿಯೋ ಮದನ ೬-೨೫
ನಿರ್ಜರರ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ೯-೬೦
ನಿತ್ಯ ಶಿಪದ್ಮನುದಯದೊಳೆದ್ದು ೪-೨೫
ನಿನ್ನಯ ಸಹೋದರಿ ೨-೩೦
ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆಕನುಸಾರಳಾಗಿ ೬-೫೫
ನೀಲಕುಂತಳಿಯೆ ೭-೪೩
ನಿಲಯದೊಳಗಾರಿರುವಿರೆನ್ನ ೬-೨೧
ನೀಳಾದ ಕಾಂಚಾಲ ೬-೧೭
ನುಡಿದರಾಚಾರರಸುವಳಿದ ೯-೧೪೮
ನುಡಿದಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ೭-೩೧
ನುಡಿಗೊಪ್ಪಿ ನೈಮಿಷಂ ೯-೭೯
ನುಡಿಯಲಾಪತಿಗೆ ೩-೪೧
ನುತಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ೩-೧೦
ನಮಿಸಿದರು ಮುನಿವರನ ೩-೬
ನೆರದ ಜನರೆಲ್ಲ ೮-೧೯
ನೆರೆತೆರೆಗಳಡಗಿ ತರುಣತ್ವದ ೩-೩೭
ನೆರೆದ ಜನರೊಳಗೋರ್ವ ೮-೨೬
ನೆರೆದ ಸುರಗನ್ನೆಯರು ೩-೪೮
ನೇಗಲೆಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ೫-೪೪
ನೊಂದರುಭಯರು ನಿಟ್ಟು ೩-೬
ನೋಡ್ದಳಲ್ಲೊಂದು ಘನ ೫-೩೧
ನೋಡಿದಂ ಯೋಗಿಯ ೫-೧೫
ನೋಡಿದರು ಗಂಧರ್ವರಾಗ ೩-೪
ನೋಡಿದಂ ಬೀರೇಶ ೮-೧೫
ಪಟ್ಟಣದ ವನಿತೆಯರು ೪-೧೭
ಪತಿಯೇ ಪರಿಹಾಸಕದ ೩-೩೯
ಪದುಳದಿಂದಿಟ್ಟು ೭-೨೦
ಪದ್ಮಾಸನದಿ ಕೂತು ೪-೨೪
ಪನ್ನೆರಡು ದಿನ ೪-೧೧
ಪರಕಿಸಲ ಸೀತೋಷ್ಣಮಿಲ್ಲ ೪-೧೮
ಪರಮ ಕಾಂಚಾಲ ೬-೪೦
ಪರಮ ಪರಿಪೂರಿತ ಬಾ ೯-೧೩೨
ಪರಮೇಶ್ವರನಂ ೯-೧೦೪
ಪರರಿತ್ತ ಧನಮೆಲ್ಲ ೪-೪೦
ಪರಶಿವಂ ಸಿದ್ಧಬೀರನ ೯-೩೦
ಪರಿಣಯವನೆಸಗಿ ೪-೩೧
ಪರಿಮಳದರಳನಳಿಯು ೨-೪
ಪಕ್ಷಿವಾಹನನೊಪ್ಪಿ ಬಂದನೀ ೫-೨೩
ಪಾದಕೆರಗಿದಾ ಖೇಚರನ ೫-೫
ಪಾದಕೆರಗಿದಾ ಸಿದ್ಧ ಬೀರನಂ ೮-೫೧
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಬ್ಬಿಗೆರ್ಪ್ಪೆಳ್ದದ ೧-೧೨
ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯನೆ ಪ್ರೇಮ ದೊರೆದು ೬-೩೬
ಪುಟ್ಟಶಾಲೆಯೊಳು ೭-೬೫
ಪಿತಮಾತೆಯರು ಕೇಳಿ ೮-೩
ಪ್ರಿಯನ ದುಃಖವ ೬-೧೫
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಲಿಸು ವಿಭಾಗಗೆ ೯-೮೩
ಪುಲ್ಲ ನೇತ್ರಿಯೆ ನಿನ್ನಗಿದು ೮-೪೩
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ೮-೫೬
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಪರಮೇಶಂ ೯-೬೭
ಪುತ್ರನೇ ಭಾ ೭-೧೪
ಪುತ್ರೆಯ ಚಮತ್ಕಾರ ೬-೫೨
ಪುರಜನರು ಮರುಗಿ ೬-೧೩
ಪುಲ್ಲಾಕ್ಷ ಮರಳಿ ೭-೩೬
ಪುಳಕದಿಂ ಮುನಿವರನು ೩-೨೯
ಪುಂಡ ಆಯುಗೊಂಡ ೩-೧೯
ಪೆಬ್ಬುಲಿಗಳಿರ್ಪ ಕಾಂತರ ೯-೬
ಪೇಳವನ ಬಳಿಗೆ ೪-೪೬
ಪಂಚಶರನಂ ಪೊಳೆವ ೩-೪೩
ಪಂಚಾಮೃತವ ಸವಿದು ೫-೫೩
ಬಗೆ ಬಗೆಯೊಳೊರೆದರವ ೮-೩೧
ಬಟ್ಟ ಮುಖನಿಡುಯಸಳ್ಗ ೮-೪೨
ಬಪ್ಪುದಂ ಕಂಡು ೯-೧೫೪
ಬರ್ಮದೇವನೆ ನಿನ್ನ ೭-೩೩
ಬಯಸಿದ ಫಲಗಳಂ ೯-೧೬೦
ಬರದಿ ಬೈಲಿಗೆ ೮-೩೨
ಬರುಬರುತ್ತಾತ್ಮದೊಳು ೮-೩೮
ಬಲುಭರದಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ ೭-೬೮
ಬಳಿಕ ಶಿವಪದ್ಮಂ ೭-೫೭
ಬಳಿಕ ಹರಿ ೭-೨೬
ಬಳಿಕ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಂ ೭-೫೦
ಬಳಿಕಲಾ ಜನನಿತನಯನೇ ೭-೧೭
ಬಾಲಕನ ವಿಕ್ರಮಕೆ ೭-೧೬
ಬಾಲಲೀಲೆಯೊಳಾದಿಗೊಂಡನಿಗೆ ೩-೧೬
ಬಿಟ್ಟನೂಟವನಾದಿಗೊಂಡನಿಗೆ ೩-೧೬
ಬಿಟ್ಟುಮುಂದಕೆ ಪೋಗಿ ೪-೨೨
ಬಿಜ್ಜಳನೃಪಾಲನ ಹಜಾರಮಂ ೨-೩೦
ಬೀರಕೇಳ್ವೀರ ಗೊಲ್ಲಾಳನ ೯-೯೪
ಬೀರನೆಂಬುವ ಹುಡುಗ ೮-೧೭
ಬೀರೇಂದ್ರ ಕೇಳಿ ೯-೧೧೪
ಬೀರೇಶಂ ಕಂಡವನ ೯-೧೧೮
ಬೀರೇಶ್ವರಂ ತನ್ನ ೯-೮೬
ಬೆದರಿದವು ಎತ್ತುಗಳು ೫-೫೫
ಬೇಗದಿಂ ಪೋಗಿ ಗುಡಿಬಾಗಿ ೯-೯
ಬೇಡ ಕಂತುಕದಾಟ ೮-೧೨
ಬೇಡಿದ ಜರದ ಕುಪ್ಪಸ ೮-೪೮
ಬೇಸರಾದರೆ ನಿನಗೆ ೫-೪೨
ಬಂಕಾಪುರದೊಳಿರ್ಪ ೭-೭
ಬಂದ ಚರನಂ ನಿಲಿಸಿ ೯-೧೫೩
ಬಂದೆಮ್ಮ ಹೊಲದಡಿ ೭-೧೩
ಭರದಿಂದ ಎನ್ನೊಡನೆ ೬-೬೦
ಭರದಿಂದ ತಿಳಿಸೆಂದು ೩-೨೪
ಭರದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಂ ೯-೧೧೨
ಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ೯-೩೧
ಭಸಿತಮಂ ತಳಿಯಲುರಿ ೫-೫೬
ಭಾರ್ಗಾ ನಾನು ೭-೨೮
ಭಾವಶುದ್ಧದಿ ನಿಮ್ಮ ೯-೨೦
ಭಾವಶುದ್ಧದಿ ನಿಂದು ೬-೩
ಭಾಸುರ ವಧುವರಂಗಳಂ ೪-೩೦
ಭಿಕ್ಷುಕಂ ಪೇಳ್ದನೀ ೯-೭೫
ಭೀಕರಕೆ ಬೆದರಿ ೯-೮
ಭೂಪ ತುಕ್ಕುಪ್ಪನ ೯-೨೨
ಭೂರಿವಿಸ್ಮಯದಿಂದಿದೇಂ ೭-೭೧
ಭೂಸುರರು ರಾಜ್ಯಪಾಲನೆಯ ೯-೬೮
ಭೂಸುಕೌಷದಿ ಕೆಲರು ೯-೬೬
ಭಂಡಧನುಜೆಯಳ ೬-೪೨
ಭಂಡ ನೀನಾವವನೆಲೊ ೭-೧೦
ಭಂಡರಕ್ಕಸರೇ ಮುಂಕೊಂಡು ೯-೭
ಮೃಗಶೃಂಗನೆಂಬ ಮುನಿ ೯-೪೯
ಮೃಡ ಮೆಚ್ಚಿ ೭-೫೬
ಮೃಡನವೈರಿಯ ಪೆರ್ಬಲವೂ ೨-೨೦
ಮೃಡನಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ೭-೭೦
ಮೃಡನು ಬರ್ಮನ ೭-೩೫
ಮೃಡನೆಂದು ತಿಳಿಯದೀ ೯-೧೦೩
ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವನು ಸವಿದು ೯-೧೨೨
ಮಂದಭಾಗ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ೯-೧೪೬
ಮಂಗಲಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧನಲ್ಲಿಂದ ೨-೧೮
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೋಗಿ ಶಿವ ೮-೭೭
ಮಗನೆ ಬಿಡುಬಿಡುಯಂದು ೫-೪೫
ಮಗುವಿನ ಸುಲಕ್ಷಣ ೭-೮೮
ಮಡದಿ ಕೇಳ್ನಿನ್ನಸ್ತನಮೊನೆಗೇಕೆ ೩-೪೦
ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ ೯-೧೪೨
ಮತ್ತದಕೆ ವೀರಭದ್ರನ ೫-೩೩
ಮತ್ತಮಾ ಗುರುಸಿದ್ಧತಿಲಕ ೪-೪೫
ಮತ್ತಾವಿಪಿನದೊಳಗೆ ೯-೧೩
ಮತಿಯೊಳರಿಯಲ್ಕಿದು ೯-೭೦
ಮತ್ತೋರ್ವ ಕುಡುವಕ್ಕಲಿಗರ ೮-೬೨
ಮತ್ತೊರೆವೆನಾಲಿಸ್ಕೆ ದ್ವಾಪಾರ ೯-೪೦
ಮನಗೊಟ್ಟು ಸತ್ತ ೯-೧೫೧
ಮನಮುನಿಗಾಣರ್ಚಿತ ೫-೨೭
ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ೪-೪೩
ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ೬-೫೩
ಮರಳಿ ಕಾಂಪಿಲ್ಯಂಗೆ ೯-೪೮
ಮರಳಿ ತಶ್ಫ್ರವಗಳಂ ೬-೧೯
ಮರಳಿ ಮತ್ತೋರ್ವಗೆ ೬-೮
ಮರಳಿ ಮೃಡಕೌರಬ ೯-೪೩
ಮರುಗಿದಳು ಮನದೊಳಗೆ ೫-೪೯
ಮರುಳ ಕೌರಬಿಯೇ ೯-೯೦
ಮಲವಿಲ್ಲ ಮಾಸಿಲ್ಲ ೩-೩೦
ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮೇಣಾ ಬುಳ್ಳರಾಯ ೮-೪೬
ಮಹಿಮೋತ್ತಮನೆ ನಿನ್ಕ ೩-೩೩
ಮಾತಾಪಿತರು ೭-೮೫
ಮಾತೇ ನೀ ಮಧ್ಯಮಾಂಸ ೬-೪೬
ಮಾಪತಿ ಚುತರ್ಮುಖ ೧-೮
ಮಾಯದಿಂ ಮನೆಮನೆಯ ೫-೮
ಮಾಯಾವಿದೇವಿಯ ೨-೨೨
ಮಾರನೆ ದಿನ ಕುರಿಗಳಂ ೫-೩೦
ಮಾರನೆಯ ದಿನದ ಚಿಪ್ಪಿಗ ೮-೪೬
ಮಾರನೆ ದಿನದ ರಕ್ಕಸಿಯು ೬-೧೮
ಮಾರನೆಯ ದಿನದೊಳಕಮ್ಮ ೮-೨೦
ಮಾಸು ರಕ್ತಗಳೆಂಬ ೩-೪೭
ಮುಕ್ತನಾಗುವಿ ತಚ್ಚಿಸುವಿನಿಂದ ೫-೬
ಮುತ್ತೈದೆರೆಲ್ಲರೊಂದಾಗಿ ೪-೧೯
ಮುದವಿಟ್ಟು ಲಾಲಿಸಿರಿ ೯-೧೬೨
ಮುನಿನಾಥನಾಡಿದ ಭಯದ ೩-೮
ಮೂಢ ಮೆಚ್ಚುತವನ ೯-೧೦೫
ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ೯-೧೧೯
ಮೇದಿನಿವಲಯದಿಂದ ೭-೫೩
ಮೋಹದಿಂ ಸತಿಗೆ ೮-೫೩
ಯತಿವರನ ಶಾಪವಿಂದಿಗೆ ೬-೫೯
ಯತಿವೇಷ ಧರಿಸುತ ೨-೨೭
ಯನಲವರು ನಾಲ್ಕರೊಲ್ಲಂದು ೯-೧೫
ಯನಲು ರೇವಣಸಿದ್ಧ ೯-೯೨
ಯಳೆರನ್ನಪಲ್ಲ ಕೆಂಬಲ್ಲ ೪-೧೪
ಯಕ್ಷಮಿಥನವು ಯತಿಯ ೨-೧೦
ಯುವತಿಮಣಿ ಕೇಳು ೩-೩೨
ರಜತಾದ್ರಿಯೊಳ್ಮೆರೆವ ೭-೩೨
ರಕ್ಕಸರೆ ನಿಮ್ಮಯ ೮-೫೭
ರಕ್ಕಸಿಯೆ ಕೇಳೆನ್ನ ೬-೧೦
ರಮಣ ಧರೆಗುರುಳ ೩-೨೧
ರಾಗದಿಂದವಳ ಶಿರ ೪-೪೨
ರಾಜಗಂಗಾಧರಂ ಬೇರೆಗದಿಂ ೫-೧೧
ರಾಜಬೀದಿಯೊಳು ಸತಿ ೭-೭೫
ರಾಜಭೋಜೇಂದ್ರ ಶಿವಸಿದ್ಧ ೯-೧೨೪
ರೇವಣನ ತನ್ನರೂಪಂ ೨-೪೧
ರೇವಣಾಚಾರ್ಯ ಗಂಗಮ್ಮನ ೪-೩೬
ಲಲಿತದುರ್ಗಾಬಲೆಯ ಮುಖದ ೨-೧೯
ಲೋಕದೋಳ್ ೧-೧೩
ಲೋಕಮೆಲ್ಲವನುದ್ಧರಿಸಿ ೯-೮೨
ಲೋಕೋಪಕಾರಾರ್ಥ ೨-೪೦
ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯನಿತ್ತು ೨-೧೬
ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಲ್ಲದನ್ಯ ೨-೨೧
ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದ ಭವಿಯು ೯-೧೪೩
ವಟವೃಕ್ಷದಗ್ರದೋಳ್ನೇತಾಡ್ವ ೭-೭೨
ವನಿತೆ ಕೇಳಿಚ್ಚೆಯಿಂ ೪-೫
ವನಿತೆ ಕೇಳ್ಕುಲಹೀನಳಾದ ೬-೩೩
ವರಕಾಳಿದಾಸ ಭವಭೂತಿ ೧-೧೦
ವರಗಿರ್ದ ನಾಗತಿಯು ೪-೭
ವರಚಂದ್ರಗಿರಿ ೭-೨೯
ವರದೇವದೇವ ಶಂಕರ ೪-೧
ವರದೇವಿ ನುಡಿಗೇಳಿ ಸಿದ್ಧ ೯-೧೧
ವರಲಿಂಬಿ ಬಣ್ಣವರೆ ೪-೧೬
ವರಸಿದ್ಧ ಬೀರಮಾಳಿಂಗ ೯-೧೧೭
ವರಮಹಾಬಲನಿತ್ತ ೯-೬೧
ವರಮಹಾಬಲನೆಂಬ ೯-೫೫
ವರಮಾಳ್ದ ಪೇಳ್ದ ೯-೧೫೦
ವರಮುನಿಗಳರುಹಿದ ೬-೯
ವರಸುರ್ವಾಣಧೇನುವಿಗೆ ೭-೭೪
ವರಹಿಮಗಿರಿಯ ೯-೪೭
ವಸುಮತೀ ಜನರಂತೆ ೩-೧೩
ವಾಣಿಫಣಿವೇಣಿ ೧-೫
ವಿರಚಿಸುತ್ತಾ ಸುರಗಿಯಂ ೨-೧೧
ವಿವರಿಸುವೆನಾಲಿಸ್ಕೆ ಗಣಕಂಗೆ ೯-೬೨
ವೀರಮಾಳಿಂಗ ೯-೧೨೫
ವೀರಮಾಳಿಂಗನಚ್ಚರಿಗೊಂಡು ೯-೧೧೧
ವೀರಮಾಳಿಂಗನೈತರುವದಂ ೯-೧೩೦
ವೇಶ್ಯಿಯಳಿಗುಭಯ ೨-೨೯
ಶಿವನ ದಯದಿಂದಲಾ ೭-೬೪
ಶಿವಪದ್ಮ ತನ್ನ ೬-೨
ಶಿವಪದ್ಮನಾಗ್ರಜರಂ ೭-೪೮
ಶಿವಸಿದ್ಧಬೀರನೆಂಬ ೭-೫೫
ಶುಭ್ರಾಂಗ ಸಚ್ಚಿದಾನಂತ ೫-೧
ಶ್ರೀ ಕನಕಗಿರಿಯೊಳನೇಕ ೫-೧೩
ಶ್ರೀಕಂಠಶಂಕರಪಿನಾಕೆ ೨-೧
ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶನ ಫಾಲನಯದಿಂ ೧-೯
ಶ್ರೀ ವಾಗ್ವೀನುತೆಯ ೧-೧
ಸ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಕುಂದನವನಿಟ್ಟಂಎ ೪-೪೯
ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ೪-೪೮
ಸ್ಮರಿಸಿದಳು ಸದ್ಗುರುವಿನಂಘ್ರಿ ೪-೪೪
ಸ್ವರ್ಗದಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ಪ ೯-೨
ಸ್ವರ್ಗಪಿತಸುತಪಾದ ೯-೧
ಸ್ವಮತದಾಚಾರ ಬಿಟ್ಟನ್ಯ ೯-೬೪
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಿದ್ದೇಂದ್ರ ೨-೪೬
ಸಕಲ ಕುರಿಗಳ ೭-೯
ಸಡಗರದಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮನಂದ ೮-೧೩
ಸತಿ ಪೇಳಿದಳು ತನ್ನ ೪-೯
ಸತಿ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಯುಕ್ತ ೬-೪೩
ಸತಿಯೇ ಕೇಳ ಜಾಬಾಲಮನಿ ೫-೨೬
ಸತಿ ಶಾಂಭವಿಯು ೭-೮೪
ಸತಿನುಡಿಗೆ ಶಂಕರಂ ೯-೪೬
ಸತ್ತ ಕುರಿಯಂ ತಮ್ಮ ೮-೧೦
ಸರಸದಿಂ ತನ್ನನುಜ ೯-೧೨
ಸರಸಿಜಾಕ್ಷನು ತರತರನೆ ೭-೨೭
ಸಸಿರೇಖೆದುಟಿ ತೊಂಡೆವಣ್ಣದುಟಿ ೪-೧೩
ಸಾಮಜಾನನ ವಿಘ್ನರಾಜ ೧-೩
ಸ್ವಾಮಿ ಗೋರಖನಾತ ೯-೨೧
ಸಿತಕಂಠನೇ ತಮ್ಮ ೩-೧೨
ಸಿದ್ಧಗುರುವರನವನ ೨-೧೪
ಸಿದ್ಧಬೀರನ ಶಿರದೊಳಭವ ೭-೮೯
ಸಿರಿಬಾಲೆನೆನ್ನ ಜವ್ವನವ ೬-೪೯
ಸಿದ್ಧವರಗುರು ಪೇಳ್ದ ೩-೨೬
ಸಿದ್ಧಬೀರನು ಪೇಳ್ದ ೮-೫೦
ಸಿದ್ಧರೇವಣನ ಪಾದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ೫-೨
ಸುತನ ಸಲ್ಲೀಲೆಗಳ ೪-೨೧
ಸುತನೆ ಕೇಳಮಗೆ ೯-೭೮
ಸುತನೆ ಕೇಳ್ ೯-೩೪
ಸುಮಶರಹರಂ ಪೇಳ್ದ ೯-೫೩
ಸುರಪಾವಕ ಮುಖ್ಯ ೨-೨
ಸುರಮುನಿಗಳೆದ್ದು ೭-೫೧
ಸುರಮುನಿಗಳೊಂದಾಗಿ ೯-೪೨
ಸುರರ ಪುಷ್ಪದ ಮಳೆಯ ೩-೪೪
ಸುರರಿದಂ ಕಂಡೊಡೆಮ್ಮನು ೭-೮೨
ಸೋಮರಾಯನ ಮಂಚಿಗೆಯು ೯-೧೪
ಸೋಮನೊ ಲಂಕಾಪುರೀಶನಂ ೬-೨೨
ಸಂಗನಿಗೆ ಜಗಜಂಪು ೯-೧೭
ಹರಿಕಪಟಂ ೭-೬೭
ಹರಿಕರಡಿ ತನುಜೆಯಂ ೬-೩೪
ಹರನಯಡಬಲದಿರ್ದ ೩-೩
ಹರನಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪ್ರಮಥರು ೯-೩
ಹರನಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಬೀರೇಶ್ವರಂ ೯-೮೫
ಹರನು ಚನ್ನಯ್ಯ ೭-೭೯
ಹರನು ಶ್ರೀಶೈಲದಿಂ ೯-೧೦೨
ಹರನೇ ಭೂತಲಮಧ್ಯ ೯-೪
ಹರಪದ್ಮನತಿ ೭-೫೨
ಹರಪದ್ಮ ಬಾವನ್ನ ೭-೨
ಹರಪದ್ಮನತಿ ಭರದಿ ೯-೮೦
ಹರನಿಗಂಬರವಿತ್ತ ೯-೧೩೬
ಹರಭಕ್ತನಾದರೀ ಸತ್ತ ೯-೧೪೫
ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಹರುಷದಿಂ ೬-೪೫
ಹರಿಯಿವನ ರೂಪರೇಖಂಗಳ ೮-೫೪
ಹಸ್ತಿಚರ್ಮಾಂಬರಮಂ ೭-೪೪
ಹರುಷದಿಂ ಗೃಹಕೃತ್ಯಕಾರ‍್ಯ ೫-೩೭
ಹಾಲಭಾವಿಯ ಬಿಟ್ಟು ೯-೧೧೫
ಹಿರಿಕುರುಬ ಹೇಮಣ್ಣ ೮-೬೧
ಹುತ್ತಿನೊಳಗಿರ್ಪ ಬೀರೇಶ ೮-೨೩
ಹೇ ಕಾಂತ ಮಹಾಬಂಧ ೮-೪೯
ಹೇಮಣ್ಣನಿತ್ತ ಗೋವಣ್ಣನಂ ೮-೨೯
ಹೆಂಡ ದೇವಮ್ಮನಿಗೆ ೯-೧೧೦