ಪ್ರಮಾಣ – ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ
ಶ್ಲೋಕ ||

ಹಿಮವತ್ಪರ್ವತೇ ದೇವಾಃ – ಸೀತಾಭಾಧಾ ಭಿ ಪೀಡಿತಾಃ
ನಿಸ್ಸಂಶಯಂತದಾಜಗ್ಮಃ – ಶರಣಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ
ಹಿಮಾನ್ಯೂನಾಃಮಹಾದೇವ – ಭೃಶಂವೈಪೀಡಿತಾಃಪ್ರಭೋ
ರಕ್ಷಸ್ವಕೃಪಾಸಮುದ್ರ – ದೇವಾನ್ ಸರ್ಷಿಗರ್ಣಾಸದಾ ||೧||

ಸುರಮುನಿಗಳೊಂದಾಗಿ ಶಂಕರನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಪೇ
ಳ್ದರು ತುಹಿನ ತಾಪಕ್ಕೆತಡವರಿಸುತಿಹೆವು ನೀಂ
ಪೊರೆಯೆಂದು ಪರಿಪರಿಯೊಳರ್ಚಿಸಿ ಕರಗಳಂ ಮುಗಿದು ಮರೆಹೊಕ್ಕರತಿ ಭರದಲಿ
ಪರಮೇಶ್ವರಂ ತನ್ನ ಪಾಲಾಕ್ಷದಿಂದಗ್ನಿ
ಭರದಿಂದಲುಂಟುಗೈದ ವ್ಯಾಜಭಾವದಿಂ
ದುರೆ ಸೀತಬಾಧೆಯಂ ನಿರ್ಹರಣ ಮಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನಾ ಸುರರನು ||೪೨||

ಪ್ರಮಾಣ – ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಈಶಾನ್ಯಸಂಹಿತಾ
ಶ್ಲೋಕ ||

ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ – ಸರ‍್ವಕಾರ‍್ಯವಿಶಾರದಾ
ವಸ್ತ್ರಕುರುಮಹಾಭಾಗ – ಸೀತಬಾಧಾ ನಿವೃತ್ತಯೇ
ತೇನದೇವಾ ಸದಾವೃಷ್ಟಾಃ – ಭವಿಷ್ಯಂತಿಮಹಾಮುನಿಃ ||೨||

ಮರಳಿ ಮೃಡಕೌರಬ ಮಹಾಮುನಿಪನಂ ನೋಡ್ದು
ಸರಸದಿಂದೊರೆದ ನಿನ್ನಿಂದ ಮುನಿಗಣ
ಸುರನಿಕರವ ಪೊರೆವುದಕಾಗಿ ಸೀತಬಾಧಾನಿವರ್ತಕಮಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳು
ವಿರಚಿಸುತ್ತ ಭವಿಷ್ಯಕಲದೊಳಗೀವುದೆನೆ
ಕುರರೀಮೃಗದ ರೋಮಗಳ ತಂದು ವಿಲಸಿತಾಂ
ಬರಗೈದು ಸುಮನಸರ್ಗೊಲಿದಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಗದ ಸುಮಹಿಮೆಯಿಂದೆ ||೪೩||

ಪ್ರಮಾಣ – ಆಗ್ನೇಯ ಪುರಾಣ
ಶ್ಲೋಕ ||

ಕುರರೀಮೃಗವಸ್ತ್ರಾಣಿ – ಕೃತ್ವಾವೈಕೌರಭೋರುಷಿಃ
ತನ್ನಾಮಸಾರ್ಥಕಂಚಕ್ರೇ – ದೇವನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ ||೩||

ಆಗಲಾ ಮುನಿಸುಪರ್ವಾಣ ದಿಕ್ಪತಿಗಳೊಂ
ದಾಗಿ ಕೌರಬಮಹಮುನಿವರೇಣ್ಯಂಗೆ ಶಿರ
ಬಾಗಿ ವಂದಿಸುತ ವಿಧವಿಧದಿಂದೆ ಸ್ತುತಿಸಿ ಜಯಜಯ ಘೋಣಸಂಗೈಯಲು
ನಾಗಭೂಣನಂ ಕುರಿತಗಜಾತೆ ನುಡಿದಳಜ
ಸಾಗರಸುತೆಯ ಪತಿ ಸುರಪ ಮುಖ್ಯದೇವತೆ
ರ್ಗೀಗಲೀ ಹಿಮವು ಸಂತಾಪದೋರಿತು ಭುವನ ಯೋಗಿಗಳಿಗೇಗೈವುದ ||೪೪||

ಪ್ರಮಾಣ – ಇತಿಹಾಸ ಮಂಜರಿ ೨೪ನೇ ಆದ್ಯಾಯ – ೩ನೆಯ ಗ್ರಂಥ
ಶ್ಲೋಕ ||

ಪಾರ‍್ವತೀ ಮುದಿತಾತತ್ರ – ಶಂಕರಂ ಲೋಕ ಶಂಕರರ
ಪ್ರವಚ್ಛ ಗೌರೀಸಂತುಷ್ಟ – ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ
ಶಂಭೋಸರ್ವಜ್ಞದೇವೇಶ – ಕೌರಭಃ ಪ್ರಾಪ್ಯಸತ್ವರಂ
ಸಂತತಿಂಕಾರಯಾಮಾಸ – ಕೌರರ್ಬಾಲೋಕಸಮ್ಮ ರ್ತಾ
ತೇವೈಧರ್ಮಾದಿಯುಕ್ತಾಶ್ಚ _ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಕಲೌಯುಗೇ ||೪||

ಕೌರಭಮಾರುಷಿಃ ತಪಃಪ್ರಭಾವದಿ ಮೆರೆವ
ಗೌರವದೊಳಾತನಿಂ ಸಕಲಭೂಮಂಡಲದಿ
ತಾರತಮ್ಯದಿ ಕುರುಬರಂ ಸೃಜಿಸುತವರಿಂದೆ ರೋಮವಸ್ತ್ರಗಳೈಸಿ
ಧಾರುಣಿಯೊಳಿಹ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗವುಗಳ ಕೊಡಿಸಿ
ಭೂರಿಯ್ಯೆ ಕಿಲಮಂ ಕಳೆದು ನಿರಂತರದಿ ಸುಖ
ಸಾರದಿಂ ಪರಿಪಾಲಿಸೆಂದು ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿ ಸುತೆ ಪತಿಗೆ ಪೇಳ್ದಳು ||೪೫||

ಪ್ರಮಾಣ-ಇತಿಹಾಸ ಮಂಜರಿ ೨೪ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ-೩ನೆಯ ಗ್ರಂಥ
ಶ್ಲೋಕ ||

ಸಾದುವ್ರಷ್ಟಂ ಮಹಾದೇವಿ – ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾಂಕ್ಷಸಯಾಃ
ತಥಾಕರೋಮಿ ಸರ್ವಜ್ಞೆ – ಕೌರಬಾತೇರುಷಿ ಸಪ್ತಮಾತೆ ||೫||

ಸತಿ ನುಡಿಗೆ ಶಂಕರಂ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೌರಬನೆಂಬ
ಯತಿವರೇಣ್ಯನ ಕರೆದು ಪೇಳಿದಂ ಸಪ್ತವಿಂ
ಶತಿ ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿ ನೀನು
ಕ್ಷಿತಿಗಿಳಿದು ಮಹಿಮೆಯಿಂದೆ ಮತಿಮಾನರಾದ ಕೌರಬರಂ ಸೃಜಿಸುತತ್ಕು
ಲತತಿ ಪ್ರಶಸ್ತ ಪ್ರಕಾಶವಹುದೆನಲಾ ವಿ
ರತಯೋಗಿಯೊಪ್ಪಿ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೈತಂದನೇನೆಂಬೆನಚ್ಚರಿಯನು ||೪೬||

ವರಹಿಮಗಿರಿಯ ಪ್ರಾಂತದೋಳ್ಕುಳಿತು ಯೋಗಮಂ
ನೆರೆಗೈದು ತನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನದಿ ಸೃಜಿಸಿದಂ
ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪಾದಯುಗ್ಮಗಳ ನೆನೆನೆನೆದು ಕಾಂಪಿಲ್ಯಪೃಥಕ ಶೃಣಿಯು
ವರಮಹಾಬಲಗಣ ಕವಿಣಭ್ರಾಜಿತಂ ಕುಶಲ
ಮೆರೆವ ಪ್ರಭಾವಂತಕರುಣ ಪ್ರಬಲಿ ಮತ್ತ
ನಿರುಪಮ ವಿಭಾಗರೆಂದೆಂಬ ಪನ್ನೊಂದು ನಾಮದ ಕೌರಬೀಯರನ್ನು ||೪೭||

ಪ್ರಮಾಣ – ರೈವತಖಂಡ ಅನ್ವಯ ಖಂಡೆ ಸ್ಕಾಂದದಲ್ಲಿ ೧೮ನೆಯ
ಶ್ಲೋಕ ||

ಕಾಂಪಿಲ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ – ಚಿತ್ರಾಶ್ವಶ್ಚ ಪರಂತಪಃ
ತಸ್ಯಪೂರ್ಣಿಸ್ಸುತೋಜ್ಞಾತಃ – ತತ್ಸೂನುಶ್ಚಂದ್ರಶೇಖರಃ
ತತ್ಸೂನುಶ್ಚ ಮಹಾಜ್ಞೇಯಃ – ಸವೈಹರಕಲಸ್ಮೃತಃ
ತಸ್ಯಪುತ್ರೋವಿಶಾಲಾಕ್ಷಃ – ವಿದ್ವೇಷೋಮುನಿಸಮ್ಮತಃ
ತತ್ಪುತ್ರಸ್ಸುಭಗೋಜಾತಃ – ವಿಜ್ಞಾತಾವೈಶಾರದಸ್ಮೃತಃ
ಧರ್ಪೂತ್ಮಸತ್ಯಸಂಧಶ್ಚ – ವಿಜ್ಞಾತಾಶೃತಿವಾದರ್ವಾ
ರೋಮವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಣೀತಾಚ – ತಪಸ್ವೀವಾಗ್ವಿದಾಂವರಃ ||೬||

ಮರಳಿ ಕಾಂಪಿಲ್ಯಂಗೆ ಚಿತ್ರಾಶ್ಚ ಮತ್ತವಗೆ
ವರಪೂರ್ಣಿಯಾತಂಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರನವಗೆ
ಹರಕಲಿಯು ಮೇಣವಗೆ ವಿಧ್ವೇಕ್ಷನಾತಗೆ ವಿಶಾರದನೆನಿಪ ಮಹಿಮನು
ಧರೆಯೊಳುದ್ಭವಿಸಿ ಧರ್ಮಗರಿಷ್ಟನಾಗಿ ಸುಂ
ದರಿ ಕಲಾವತಿಯಂಬ ಸತಿಗೂಡಿ ಸತತ ಸ
ಚ್ಚರಿತದಿಂ ಜಪತವ್ರತಾದಿ ಸತ್ಕ್ರೀಯ್ಯದೋಳ್ಸತ್ಯನಾಗಿರುತಿರ್ದನು ||೪೮||

ಮೃಗಶೃಂಗನೆಂಬ ಮುನಿ ಹಿಮತಾಪಕೊಳಗಾಗಿ
ದುಗುಡದಿಂದಾ ವಿಶಾರದನೆಡೆಗೆ ಬಂದು ಹಲ
ಬಗೆಯಿಂದ ವಲ್ಕಲಾಂಬರ ಬೇಡೆ ತತ್ತಾಪಸಂಗೆವಲಿದೀಯಲಾತಂ
ಮಿಗೆ ಹರುಷದಿಂದೆ ಬೇಡಿದ ವರವನಿತ್ತು ನಸು
ನಗುತೆ ತೆರಳಲ್ವಿಶಾರದ ಮತವನುದ್ಧರಿಸಿ
ಜಗದೋಳ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಂ ಪಡೆದಂತ್ಯ ಕಾಲದೋಳ್ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಸೇರ್ದನು ||೪೯||

ಇಳೆಯೊಳಿದು ಕಾಂಪಿಲ್ಯಗೋತ್ರಮಾಯಿತು ಮತ್ತೆ
ತಿಳಿ ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತರಿಪೆ ಪೃಥಕಗೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ
ಬಳಿಕವಗೆ ಸುಮತಿಯಾತಗೆ ಪುಂಡರೀಕನವನಿಗೆ ವ್ಯಾಳನವಗೆ ಕಪಿಲ
ವಿಳಸಿತಾನನದಿಂದಲುದಿಸಿರಲ್ಕಾತಂಗೆ
ಕಳೆವೆತ್ತ ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬ ಮಹಿಮಂ ಪುಟ್ಟಿ
ಬೆಳೆದು ಕೆಲಕಾಲ ಪ್ರಾಪಂಚ ವಿಷಯದಿ ಸಿಲ್ಕಿ ಪರಿಶೋಭಿಸುತಿರ್ದನು ||೫೦||

ಪ್ರಮಾಣ – ಲೈಂಗ ಪುರಾಣ (ಸ್ಕಾಂದ) ಗಾರ್ಗೈ ಸಂಹಿತ ೧೩ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೫೩ನೆಯ
ಶ್ಲೋಕ ||

ಪೃಥುಕಸ್ಯ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ – ತಸ್ಯವೈ ಸುಮತಿಸ್ಸುತಃ
ತದಾತ್ಮಜಃ ಪುಂಡರೀಕಃ ತತ್ಸುತೋವ್ಯಾಶಕಸ್ಮತಃ
ತಸ್ಮಾಚ್ಚಕಪಿಲೋಜ್ಞೇ – ಸರ್ವಜ್ಞಶ್ಚತತಾವರಂ
ಗೋತ್ರಕರ್ತ ಮಹಾಭಾಗಃ – ಕೀರ್ತಿರ್ಮಾಭಕ್ತತತ್ಸರಃ
ಗಿರಿಜಾಪರಮೇಶೌಚ – ತೋಷಯಿತ್ವಾತಪೋಬಲಾತಿ
ವೃಷ್ಟಿಂಸಂಪ್ರಾಪ್ತರ್ವಾ ಚಿತ್ರಾಂ – ದೈವರಪಿದುರಾಸದಾಂ ||೭||

ಆ ದೇಶದೊಳಗ ನಾ ವೃಷ್ಟಿಯುಂಟಾಗಲಾ
ಮೋದವಿಲ್ಲದೇ ಜನರು ಮರುಗುತಿರಲದು ಕಂಡು
ಭೇದಭಾವವಳಿದು ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬ ಮಹಿಮಂ ಮಹಾತಪವಗೈದು
ವೇದನುತಗಿರೀಶ ಗಿರಿಜಾತೆಯರ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ
ಮೇದಿನಿಯೊಳಿಚ್ಚಿಸಿದ ಸ್ಥಲದಿ ವರ್ಷಿಸುವವೋ
ಲಾದರದಿ ವರ ಪಡೆದು ಕ್ಷಾಮಬಾಧೆಯನಳಿದು ಪ್ರಜೆಯರಂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು ||೫೧||

ಆ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡಿದು ಮಹಾ ಪೃಥಕಗೋತ್ರವೆಂ
ದೀ ಮಹಿತಲದಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಗೊಂಡಿತು ಮರಳಿ
ಕೋಮಲ ಶರೀರ ಶೃಣಿಯೆಂಬ ಮಹಿಮಾಂಕ ನಿಸ್ಸಂತಾನನಾಗಿ ಕಡೆಗೆ
ಹೇಮಾದ್ರಿ ತಟದಿ ಕಟುಗ್ರ ತಪಮಂಗೈದು
ವಾಮದೇವನಂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲ್ಕೆ ತದ್ದೇವಘನ
ಪ್ರೇಮಮಂ ತಾಳ್ದು ನಿನಗೋರ್ವ ಪುತ್ರಂ ಜನಿಪ ಸುಖದುಃಖ ಸಮವೆಂದನು ||೫೨||

ಪ್ರಮಾಣ – ತ್ರಿಪುರ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ) ಯಮಳ ಪ್ರಕರಣ ೮೨ನೆಯ
ಶ್ಲೋಕ ||

ಬಹುಕಾಲಮಂ ಮಹಾತ್ಮಸೌ – ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸಮನ್ವಿತಃ
ಆನಿಪತ್ಯೋ ಭವದ್ರಾಜ – ನಿಷ್ಪಲಾಡ್ಯಯಿವದೃಮಃ
ತ ಛ್ವೊಕಾತ್ಪಹುತಪ್ತಃ – ತಪಸ್ತೇಪೆ ಪರಂತಪಃ
ಗಿರಿಶಸ್ತಪ್ತವಾಂತತ್ರ – ಪುತ್ರಂ ಪ್ರದಾತ್ಗುಣಾನ್ವಿತಂ
ತೇನದುಃಖಂ ಚ ಮೋದಂ ಚ – ಪ್ರಾಪ್ತರ್ವಾ ಜನಕಸ್ತುತಃ ||೮||

ಸುಮಶರಹರಂ ಪೇಳ್ದ ತೆರದಿ ಸೃಣುವಿನ ಪತ್ನಿ
ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿ ನವಮಾಸ
ಸುಮುಹೂರ್ತದೋಳ್ಪುತ್ರನಂ ಪಡೆದು ಸತಿಪತಿಗಳುತ್ಸವದಿ ವರ್ತಿಸುತಿರೆ
ವಿಮಲತತ್ತನೆಯ ಸರ್ಪಂದಷ್ಟನಾಗಿ ವಿ
ಕ್ರಮಗುಂದಿ ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಲಾ ಸೃಣಿಯು ಮ
ತ್ತಮಿತ ತಪಗೈದು ತನ್ನಯ ಕಂಠ ಕೊರೆದು ಶಿರಮುಪಹಾರಗೈದ ಶಿವಗೆ ||೫೩||

ದೇವದೇವಂ ತುಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿ ಮೃತದೇಹವ ಸ
ಜೀವನಂಗೈದು ಭಯರಂ ಪಾಲಿಸುತ ಕಡೆಗೆ
ಕೈವಲ್ಯನಿತ್ತನದು ಮೊದಲಿಂದ ಸೃಣಿಗೋತ್ರವೆಂದು ಪೆಸರಾದುದಿದಕೆ
ಭಾವಶುದ್ಧದಿ ಕೇಳು ಇನ್ನೊರೆವೆ ಪದುಳದಿಂ
ದೀ ವಿಮಲ ಸೃಣಿಪೃಥುಕ ಗೋತ್ರಂಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ
ಭೂವಲಯದಲಿ ಜರುಗುತಿಹವು ಕಾಂಪಿಲ್ಯಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ||೫೪||

ತಿಪ್ಪೇಶನನುಜನಾದಂಗ ದೇವೇಶನಿಂ
ದೊಪ್ಪುಗೊಂಡಿತು ವಂಶಮಿದಕೆ ಕುವಲಯದೊಳೆನು
ತಿರ್ಪರು ಗಣಕಗೋತ್ರ ತಿಳಿ ನಿನ್ನ ಮನಕೊನೆಯೊಳಿಂನೊರೆವೆನಾಲಿಸೆಂದ
ಮುಪ್ಪುರಾಂತಕನೊರವ ಪಡೆದು ವಿಭ್ರಾಜಿತಂ
ತಪ್ಪದೆ ನಿರಂತರದಿ ಕ್ಷತ್ರಿಮತಕನುಸಾರ
ಮಪ್ಪ ನಡತೆಯೊಳಿರಲ್ ನಿಯತಾದಿ ಚತುರ ಸುತರುದ್ಭವಿಸಿದರು ಬೇಗದಿ ||೬೩||

ಪ್ರಮಾಣ – ಬ್ರಹ್ಮಕೈವರ್ತ ಪುರಾಣ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯರುಷಿ ಬ್ರಹ್ಮಸಂವಾದದಲ್ಲಿ
ಶ್ಲೋಕ ||

ವಿಭ್ರಾಜಿತೋ ಕೌರಬೀಯಃ – ಚತ್ವಾರಸ್ಸುಕ್ಷುವೇಸುರ್ತಾ
ತೇಕ್ಷಾರ್ತ್ರ ವೈಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ – ನಿಹತಾ ಯುದ್ಧಭೂತಲೇ
ತಸ್ಮಾತ್ದರ್ಮನ್ಯಸಂಸ್ಥಾನಂ – ಮನುಷ್ಯಾಣಾಮಯುಕ್ತದಂ
ತದ್ಗೋತ್ರಂ ಚ ವಿನಾಂ ವೈ – ಪ್ರಾಪ್ತ ಸತ್ವರಮೇವತತ್
ಮೃತಗೋತ್ರಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ – ನಷ್ಟಿಗೋತ್ರಯಿಮೆಸ್ಮೃತಾಃ ||೧೧||

ಸ್ವಮತದಾಚಾರ ಬಿಟ್ಟನ್ಯ ಧರ್ಮಕೆ ಸಿಲ್ಕ
ಲಮಿತದೋಷಮಿದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಸುಶಾ
ಸ್ತ್ರಮಂ ಕ್ರಮದಿಂದೆ ನೋಡದಲೆ ನಿಯತಾದಿ ಕೌರಬಿಯರಿರದೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ತೆರದಿ
ಸಮರಮಂಗೈದು ಮೃತರಾಗಲದರಿಂದಿದಕೆ
ಕಮಲಜಾಂಡದೊಳು ವೃತಿಗೋತ್ರಮಾಯ್ತ
ರಿ ಮತ್ತೆ ವಿಮಲ ಮಾನಸನಾಗಿ ಲಾಲಿಸ್ಕೆ ಮುನ್ನುಳಿದ ಗೋತ್ರಂಗಳಂ ಪೇಳ್ವೆನು ||೬೪||

ಕೌರಬಿ ರುಷಿಯ ಸಪ್ತಮಾತ್ಮಜ ಕುಶಲನೆಂಬ
ಸಾರಮಹಿಮಗೆ ಮಹಾವೀರನಾತಂಗೆ ಗಂ
ಭೀರ ಸಂಜಯನವಗೆ ಕಲ್ಯಾಣನುದ್ಭವಿಸಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮಾಚಾರಕೆ
ಸೇರಿ ಸೌಖ್ಯದಿ ರಾಜಪಾಲನೆಯ ಮಾಡುತ್ತ
ಮಾರಹರನಂ ಸ್ಮರಿಸಿ ದ್ವಿಜರಿಂದೆ ಹಯಮೇಧ
ಭೂರಿಯಾಗವಗೈಸಿ ಬೇಡಿದ ಪದಾರ್ಥಮಂ ಕೊಡುತಿರ್ದ ಭೂಸುರರ್ಗೆ ||೬೫||

ಭೂಸುರೌಷದಿ ಕೆಲರು ಕಪಟಮನವಾಂತು ಪ್ರ
ಯಾಸಮಿಲ್ಲದೆ ಸಕಲ ರಾಜ್ಯಮಂ ಕೊಡುವದೆಂ
ದಾ ಸುಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಭೂಪತಿಗೆ ಬೇಡಲವ ಜನಪದತ್ವವನು ಕೊಟ್ಟು
ಮೋಸವಿಲ್ಲದೆ ನಟ್ಟಡವಿಗೈದು ಕೆಲವು ದಿನ
ಮೀಸಲ ಮನದೊಳುಗ್ರ ತಪಗೈಯ್ಯಲಾಕ್ಷಣದಿ
ವಾಸವಾರ್ಚಿತ ಶಿವಂ ಸನ್ನುತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಂ ಮುದದೊಳು ||೬೬||

ಪ್ರಮಾಣ – ಶೇಷಭಾರತೇಭವಿಷದ್ರಾಜೇತಿಹಾಸವರ‍್ಣನೆ ತೃತಿಯಾಧ್ಯಾಯ ೯೭ನೆಯ
ಶ್ಲೋಕ ||

ಸಂಜಯಸ್ಯತು ಕಲ್ಯಾಣಃ ಸೋಭುಲ್ಷಕ್ಷಣವೇದಿಕಾಃ
ಅಧ್ವರಾನ್ ಕಾರಯಾಮಾಸ ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿಕಾನ್ ನೃಪಃ
ರಾಜ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಸ್ತೇ ಚ ದತ್ತವಾನ್ ದಾನತತ್ಪರಃ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರಾಜಯುಕ್ತಾವೈ ತಂರಾಜಾತ್‌ಕೃತಾಭವಾನ್
ಪ್ರಜಾಪ್ರಾರ್ಥನಯಾರಾಜ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂತಧೈವಚ
ಗೃಷ್ಯರಾಜ್ಯಂಶಸಾಸಾದೌ ಸರ್ವದೇವಾದಿ ಪೂಜಿತಃ ||೧೨||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಪರಮೇಶಂ ಪೇಳ್ದಂ ನಿನ್ನ
ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ವರವಿತ್ತಿರುವೆ ನೀ ಕಲಿಯುಗದಿ
ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ವೃಕ್ಷೇಂದ್ರನಂತೆ ರ್ಭೂತನಾಗುತದ್ವೃಷಭ ಮುಂದೆ
ಅತ್ಯಧಿಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಭೂತಲದೊಳುದಿಸುವನು
ಸತ್ಯವೆಂದರಿಯನಲ್ಕಾಗಲಾ ಕಲ್ಯಾಣ
ನಿತ್ಯದಲಿ ಶಂಕರನ ಧ್ಯಾನಮಂಗೈದು ಕೆಲಕಾಲ ಕಾನನದಿರುತಿರೆ ||೬೭||

ಭೂಸುರರು ರಾಜ್ಯಪಾಲನೆಯಗೈವದಕೆ ಕಡು
ಬೇಸತ್ತು ಮರಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಭೂಪಾಲನ ನಿ
ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ನಿನ್ನಯ ಸಕಲ ರಾಜ್ಯಮಂ ನೀನೆ ಪರಿಪಾಲಿಸೆಂದು
ಮೋಸವಿಲ್ಲದೆ ಪೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಕಾ ಜನಪ
ಮೀಸಲ ಮನದಿ ಬಂದು ಭೂಪಾಲಸುತ ಕಡೆಗೆ
ಭಾಸುರ ವೃಕ್ಷೇಂದ್ರನಂತೆ ರ್ಭೂತನಾಗಿ ಮಹಿಮಗಳನ್ನು ತೋರ್ದನಿಹದಿ ||೬೮||

ಇದೆ ಕುಶಾಲಗೋತ್ರವೆಂದತಿ ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಿಹುದು
ಮುದದಿ ತಿಳಿ ಬಳಿಕ ಪ್ರಭಾವನೆಂಬಸಮಬ
ಲ್ಲಿದ ಕೌರಬನು ಪ್ರಣವಪಂಚಾಕ್ಷರಂಗಳಂಗುರ್ವಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು
ಸದಮಲ ಜ್ಞಾನದಿಂ ಧ್ಯಾನಮಂಗೈದು ಸುಖ
ಸದನ ಭೂತೇಶನಂನೊಲಿಸುತ ಸುರತ್ನ ಪಡೆ
ದದರ ಮಹಿಮೆಯೊಳಾದ ಕನ್ನಿಕೆಯ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣಗೈದು ಕೀರ್ತಿವೆತ್ತ ||೬೯||

ಪ್ರಮಾಣ – ಕೌಮದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಸೂರ‍್ಯಕೃತ) ೩ನೆಯ ಸ್ತಬಕ ೪೮ನೆಯ
ಶ್ಲೋಕ ||

ಪ್ರಭಾವೋ ಕೌರಬೀಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಂವೇತ್ತುಮಕ್ಷಮಾಃ
ಕುಶಲಃ ಸರ್ವಕಾರ‍್ಯೇಷು ಪ್ರಾಪ ಮಹೇಶ್ವರಾತ್ ಧೃವಂ

ತಾತ ಚಿತ್ತೈಸು ತಿಳಿಸುವೆನೊಂದುದಹರಣ
ಭೂತಲದಿಂ ಧನಮಿಲ್ಲದರ್ಗೆ ಜನಿಸದು ಧರ್ಮ
ನೀ ತಿಳಿಸರಾಗದಿಂ ತದ್ಧರ್ಮಮಿಲ್ಲದಿರೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲಾದ್ದರಿಂದೆ
ನಾ ತವಕದಿಂದರಣ್ಯಕೆ ಪೋಗಿ ತಪದಿಂದೆ
ಭೂತೇಶನಂನೊಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮಗೊದಗಿದ ಕಷ್ಟ
ವ್ರತಮಂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಧನವಂತರನ್ನಾಗಿಸುವೆಂದು ಬಿನ್ನೈಸಿದಂ ||೭೭||

ಸುತನೆ ಕೇಳಮಗೆ ದಾರಿದ್ರವೆಂಬುದಿರಲಿ
ಸತತ ಗೃಹದೆಡೆಗತಿಥಿಗಳ್ಪಿಡದೆ ಬರಲಿ ಸ
ನ್ನುತ ಸದಾಶಿವ ನಿನ್ನನಾವಗಂ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಸರಸಿರುಹಜಾಂಡದೊಳಗೆ
ವಿತತಾಶಯಿಂದರಣ್ಯಕೆ ಪೋಪೆನೆಂದು ನೀ
ನತಿಶೈಶಿ ನುಡಿವದಿದು ಯೋಗ್ಯಮಲ್ಲೆಂದು ನಿಜ
ಪಿತ ಪೇಳಲನಿತರೋಳ್ ಭಯಮಿಲ್ಲ ಕಳಿಸೆನುತ್ತಾಕಾಶವಾಣಿ ನುಡಿಯೆ ||೭೮||

ಪ್ರಮಾಣ – ಮೌನಾಧಿಕರಣ ಇತಿಹಾಸ ದೀಪಿಕಾ (ವರಹ ಪುರಾಣ)
ಶ್ಲೋಕ ||

ಅಯಂಚ ಭಗವಾನ್ನಂದೀ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತೋಭವತ್ಕತಾ
ತಸ್ಮಾಧ್ವೋಭಯ ಮೇನಾಸ್ತಿ ಶ್ರಣಿ ಧ್ವಂಸು ಸಮಾಹಿತಾಃ ||೧೬||

ಲೋಕೋಯಂ ರಕ್ಷಿತೌಯೋಮೇ ಸತ್ಕಾರೈಃ ಧನದಾಪನೈಃ
ಸುವಣ್ವರ್ಷದಾನೇನ ಲೋಕಾವ್ ರಕ್ಷಸ್ವಮೇ ಪ್ರಭೋ ||೧೭||

ನುಡಿಗೊಪ್ಪಿ ನೈಮಿಷಂ ಪದ್ಮನಂ ಕಳಿಸಲವ
ತಡಿಯದೆಡವಿಗೆ ಪೋಗಿ ಯೋದಭ್ಯಾಸಮಂ
ನಡಿಸುತ ನಿರಾಲಂಬನಾಗಿ ಮತ್ತೂರ್ಧ್ವಬಾಹುಕನಾಗಿ ನಿರುತದಲ್ಲಿ
ಜಡಭಾವವಂನಳಿದು ವಾಯುಭಕ್ಷಕನಾಗಿ
ಬಿಡದೆ ದೃಢದಿಂ ತಪಗೈಯಲ್ಕೆ ಶಂಕರಂ
ಕಡುಪ್ರೇಮದಿಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತವನಪೇಕ್ಷೆಯಂ ತೀರಿಸಿದನು ||೭೯||

ಹರಪದ್ಮನತಿ ಭರದಿ ಸ್ವಗೃಹಕ್ಕೈತಂದು
ಕರುಣ ಮಾನಸನಾಗಿ ಪಿತಮಾತೆಯರಿಗೊರೆದ
ಧರಣಿಯೋಳ್ನಿಮ್ಮಗೊದಗಿದ ದರಿದ್ರತ್ವಮಂ ಪರಿಹರಿಪುದಕ್ಕೆ ನಾನು
ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದೆ ವರಪಡೆದು ಬಂದೆನು ವೃಥಾ
ಮರುಗಬೇಡರಿಯಿಂದಿನಿಂದೆ ಸುಕ್ಷೇಮದಿಂ
ದಿರುವದೆನಲಾ ಜನನಿ ಜನಕರವನಿಗೆ ಮರಳಿ ಪೇಳಿದರಂತೆಂದೊಡೆ ||೮೦||