ಸ್ಥಳನಾಮ

ಕಾಂಚಿಪುರ ೨-೮
ಕೋಣನೂರು ೮-೩೧
ಕೈಲಾಸಪುರ ೯-೧೬೧
ಗೋಲಗೇರಿ ೮-೩೯
ಕೊಲ್ಲಿಪಾಕಿ ೨-೫
ಚಂದನಗೇರಿ ೯-೧೫೦
ಚೋಳದೇಶ ೨-೫೫
ಜಲಮಾಯಿಕೆರೆ ೮-೨೬
ಜಾಗ್ರತಾಪುರ ೨-೨೫
ಪಾಂಡ್ರಕೋಟಿಪುರ ೯-೧೨೬
ಬಿಲ್ವಾಡ ೮-೨೩
ಮಾಸನೂರಿನ ೨-೩೪
ಮಂಗಲವಾಡ ೨-೧೮
ಮುಂಡಗನೂರು ೮-೩೧
ರಸ್ತಾಪುರ ೧-೧೧
ರೇವಾಪಟ್ಟಣ ೯-೨೭
ಲಕನಾಪುರ ೧-೧೧
ವಾರಣಾಡಿ ೭-೩೧
ಶ್ರೀಶೈಲ ೮-೯೮
ಸರವೂರು ೮-೩೮
ಸೊನ್ನಲಾಪುರ ೨-೪೩
ಹಾಲ್ಬಾವಿ ೮-೧೦೮
ಹಾವಿನಹಾಳು ೨-೪೧
ಹಾಲಹೇವಲಿಹಳ್ಳ ೭-೮೫
ಹೊವ್ವಿನೂರು ೮-೧೧೨
ವ್ಯಕ್ತಿನಾಮಗಳು

ಅಕ್ಕಮ್ಮ ೭-೮೭
ಅಮ್ಮವ್ವೆ ೯-೧೩೯
ಆದಿಗೊಂಡ ೩-೧೬
ಕಲಿಕೇತ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಯ ೯-೧೪೨
ಕಲ್ಲಯ್ಯ ೨-೪೨
ಕಾಳಿದಾಸ ೧-೧೦
ಕಿನ್ನರಿಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ೯-೧೪೨
ಕುಂಬಾರಗುಂಡಯ್ಯ ೯-೧೩೬
ಕೆರೆಯ ಪದ್ಮರಸ ೧-೧೦
ಗೋರಕನಾಥ ೮-೧೯
ಗೋವಣ್ಣ ೮-೨೯
ಚಂಡೇಶ ೮-೬೩
ಚಾಮರಸ ೧-೧೦
ಚುಮಲಾದೇವಿ ೬-೧೪
ಚುಂಚಲೆ ೩-೧೭
ಜಕ್ಕಪ್ಪ ೮-೨೫
ಜಗಮುತ್ತಯ್ಯ ೨-೧೨
ಜಡೆಸಿದ್ಧ ೯-೧೨೯
ಜಾಯ್ಗೊಂಡ ೩-೧೯
ಜಿಂಕಾದೇವಿ ೩-೩೩
ತುಕ್ಕಪ್ಪ ೯-೧೧
ದೇವಮ್ಮ ೯-೧೦೯
ನವನಾಥ ೮-೩೮
ನಾಗರಾಣೆ ೨-೨೩
ನಿಜಗುಣಾರಾಧ್ಯ ೧-೧೦
ಪದ್ಮಣ್ಣ ೮-೧೩
ಪಾಯ್ಗೊಂಡ ೩-೧೯
ಬಸವ ೧-೨
ಬಿಜ್ಜಳ ೨-೩೦
ಬಿಲ್ಲಾಳಸೋಮ ೭-೫೬
ಭೀಮಾ ೧-೧೧
ಬುಳ್ಳಯ್ಯ ೮-೬೨
ಭೂತಾಳಸಿದ್ಧ ೯-೧೧೯
ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ ೯-೧೪೨
ಮರಗೊಂಡ ೩-೧೯
ಮಲ್ಲಣ್ಣ ೧-೧೦
ಮಾದಿಗರ ಚನ್ನಯ್ಯ ೭-೭೬
ಮಾಯಕ್ಕ ೨-೨೧
ಮುದ್ದಣ್ಣ ೮-೬೨
ಮುದ್ದುಗೊಂಡ ೧-೧೭
ಮುನಿನಾಥ ೨-೨೫
ಮೊಗ್ಗೆಯ ಮಾಯಿದೇವ ೧-೧೦
ಮೋಳಿಗಿ ಮಾರಯ್ಯ ೯-೧೪೨
ರಮಾಬಾಯಿ ೮-೨೨
ರಾಘವಾಂಕ ೧-೧೦
ರಾಮನಾಥ ೨-೭
ರೇವಣಸಿದ್ಧ ೨-೬
ರುದ್ರಮುನಿ ೯-೧೦೬
ಲಿಂಗಬಸಪ್ಪ ೮-೧೪
ವಡೆಹುಲ್ಲು ಬಂಕಯ್ಯ ೯-೧೪೨
ವೀರಮಾಳಿಂಗ ೭-೫೬
ವೀರಗೊಲ್ಲಾಳ ೯-೩೭
ಶಂಕರಾಚಾರ‍್ಯ ೧-೧೦
ಶಾಂತಮುತ್ತಯ್ಯ ೨-೧೩
ಶಿವಪದ್ಮ ೩-೩೨
ಸಂಗನಬಸವ ೮೧೪
ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ೧-೯
ಸಿದ್ಧೇಂದ್ರ ೨-೪೨
ಸುಗ್ಗವ್ವೆ ೧-೯
ಸುರಾವತಿ ೭-೩೦
ಸುವ್ವಿಮುತ್ತಯ್ಯ ೨-೧೨
ಸೋಮರಾಯ ೮-೧೭
ಷಣ್ಮುಖ ೧-೯
ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ೧-೧೧
ಹೇಮಣ್ಣ ೮-೨೭