ಪಾತ್ರಗಳು

ಜಯ ದೇವೇಂದ್ರ
ವಿಜಯ ಧೂತರು
ಸನಕನನಂದನಾದಿಗಳು ಯಮ
ವಿಷ್ಣು ಅಗ್ನಿ
ಕಶ್ಯಪ ಕುಬೇರ
ದಿತಿ ಈಶ್ವರ
ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಭೂದೇವಿ
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ವರುಣ
ಬ್ರಹ್ಮ ವರಾಹ