ಅಂಗದೊಳುಗಂಟುಗಳು೫-೮

ಅಂಗುರದಗಡ್ಡೆಸೈಂಧವ೭-೨೪

ಅಜಮೋದಕೋಲಮುಕ್ಕನ೭-೨೬

ಅಡಿಗಳನುಮೇಲ್ಕೆತ್ತಿ೫-೧೦

ಅತಿಜ್ವರಕ್ಕೆಕೇತಕಿಯ೭-೧೧

ಅರ್ಕಧಾನ್ಯವನುತಂದು೬-೧೩

ಅಳ್ಳಿರಿತುಊಷ್ಣಪ್ರಕೋಪದಿ೪-೧೫

ಅಶ್ವಲಾಯನಮುನಿಪನು೧-೫

ಅಷ್ಟಜ್ವರಕಕೆಂಪು೭-೧೪

ಆಮನಸ್ತಂಬರಸಕೆಳ್ಳೆಣ್ಣೆ೭-೨೧

ಆವಕುದುರೆಗಳಬಾಲ೧-೧೭

ಇಂಗಳದಮೇಣನುಗ್ಗಿಯ೬-೭

ಇನಿತುಮೂವತ್ತೊಂದು೬-೬

ಇನ್ನೊಡವೆನಾಯುಷ್ಯ೨-೧೨

ಇರಲುಮುಂದಣಜಾನುಗಳ೧-೨೩

ಇವನುಇಪ್ಪತ್ತೊಂದುಜಿನ೬-೧೨

ಈಪರಿಯಲಿಹಗುಪ್ತ೩-೧೨

ಉತ್ಕರಣವಾಯುಲಿಗೆ೭-೨೩

ಉದಕಶಂಖೆಯಮಾಡ೨-೮

ಉದರದಲಿಬಳಿಕಾಂಜನವು೧-೯

ಉದಿಸಲುಪುರೀಷಶೂಲಿ೭-೭

ಉರಕರ್ನಿಕೆಯವಾಯುವಿಗೆ೭-೨೭

ಎಂಟುಪರಿಸುಳಿರೇಖೆ೧-೧೩

ಎಡಬಲಾಂಗದಿಸುಳಿ೧-೨೬

ಎರಡುಗೇಣುನ್ನತವು೧-೧೪

ಎರಡಜೀರಿಗಿಚಿತ್ರಮೂಲ೬-೫

ಎರಡುಮೂಗಿನಮಧ್ಯದಲಿ೧-೨೧

ಎರಡುಮೂಗಿನೊಳೊಸರೆ೪-೪

ಎರಡುಹಿಂಗಾಲೊಡೆದು೫-೬

ಎರಡೆರಡುಸೇರುಘೃತತಿಲ೬-೯

ಏರದನಾಲ್ಕಂಜನಗಳೊಳ೧-೧೦

ಒಂದುಗದ್ಯಾಣಮುತ್ತುಕದ೭-೧

ಒಂದುನಿರ್ಮಲನಯನಲಿರ್ದ೧-೧೨

ಒಂದುಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಸುಳಿ೧-೨೮

ಒಂದುವೃಷಣವುಮೇಲ೫-೭

ಒಡನೆವೃಷಣದಬೀಜ೫-೯

ಒರೆದೆನೂಹದಿನೆಂಟುಶೂಲಿ೪-೧೨

ಒರೆವೆನುಸುಖಾವರ್ತಶೂಲಿ೭-೬

ಒಸಡುತೆರದಿರೆವ್ಯಾಪ್ತ೨-೧೭

ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚುತಮೇವು೪-೧೬

ಕತ್ತುರಿಯಲಿರೆಕಾಳಿ೨-೧೬

ಕರಕುಳಿಗಳಗ್ರಹಕೆರಸ೭-೩೨

ಕಾಲುನಾಲ್ಕುವೃಕ್ಷವದನವು೨-೫

ಕಾಲುಬಾಯಿಗೆವೈದ್ಯಕೊಟ್ಟು೭-೩೬

ಕೆದರುವದುಮುಂಗಾಲಿನಲಿ೪-೯

ಕೋಲುಮುಕ್ಕನತಾಟೆ೭-೨೫

ಕೋಷ್ಟತ್ರಿಕಟುಕಕಲ್ನಾರು೬-೪

ಕೋಲಿಹಕ್ಕಿಯಕಾಲಿನು೨-೧೩

ಖುರದವಳಪಾಡಿನಲಿ೫-೩

ಗ್ರಹಕಿಯಕ್ರಿಯಸುವಡೆ೩-೪

ಗ್ರಹಕಿಯಕಾಣುತ್ತ೩-೫

ಗತ್ತಸಿಕ್ಕಿದಹಯಕೆಶುಂಠಿ೭-೩೪

ಗಿಣಿಯಮೂಗಿನಗಡ್ಡೆ೬-೮

ಗೋಣುಕೈಕಾಲುಗಳ೫-೫

ಚರಣಗಳುನಾಲ್ಕರಲಿ೫-೨

ಚವೆಇಂಬುಪತ್ರಿತ್ರಿಕಟುಕ೬-೨

ಚವೆಚಿತ್ರಮೂಲಮರ೬-೧೧

ಜ್ವರಗಳೆಂಟಶ್ವಕ್ಕೆಶೂಲಿ೪-೧

ತನುಮಹೋಷ್ಟ್ರತೆ೪-೧೪

ತಲೆಲಲಾಟಗಳುದರುಸ್ಥಳ೨-೧

ತಲ್ಲಣಸೆಹಯಕ್ಷುಧಾವರ್ತ೭-೮

ತಳಶಸ್ತ್ರರಸಕೆಲೋಹದ೭-೧೯

ತಾಪಿಸುತಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ೪-೬

ತಿಣುಕುತವನಿಗೆಬೀಳು೪-೧೦

ತರುಳಮರೆಯಿಡೆಕೇಳ್ದು೫-೧

ತುರಗದುಪರಂಧ್ರದಲಿ೨-೨

ತುರಗಮುಂಗಾಲಿನಲಿ೧-೨೭

ತೆಗೆದುಮೇಯದೆಬಳಲಿ೪-೧೭

ತೇಕುತಿಳೆಯೊಳುಬಿದ್ದು೪-೧೧

ದಂತಹೀನಾಧಿಕನುರಿಹಿ೧-೧೧

ದ್ವಿಜನುಪಾತಪ್ರಕೃತಿ೨-೭

ಧ್ವನಿಯುಭೇರಿಯತೆರ೨-೧೪

ಧರೆಗಧಿಕವುತ್ಸಂಗಿಗಿರಿಯಲಿ೧-೨೯

ಧರೆಗಧಿಕವುತ್ಸಂಗಿಗಿರಿಯೊಳು೪-೧೮

ಧರೆಗಧಿಕವುತ್ಸಂಗಿದುರ್ಗದಿ೨-೧೯

ಧರೆಗಧಿಕವುತ್ಸಂಗಿದುರ್ಗದಿ೩-೧೩

ಧರೆಗಧಿಕವುತ್ಸಂಗಿದುರ್ಗದಿ೫-೧೨

ಧರೆಗಧಿಕವುತ್ಸಂಗಿದುರ್ಗದಿ೬-೧೪

ನಡುಗುತಲಿಬಾಯಿಂದ೪-೩

ನಾಲ್ಕುಸೇರುಸರಾಯದೊಳ೭-೩೩

ನಿಂತಠಾಣದಿಹಯವು೩-೭

ನೆರೆದಯಾಚಕಅಕ್ಷಿ೧-೪

ನೆಲಕೆಬೀಳುತ್ತಳೇ೪-೨

ನೆಲಬೇವುಇಂದ್ರವಾರುಣಿ೬-೧

ನೋಡುತಿಹುದುವಿಶಾಲ೨-೯

ನೋಡುಯೆಡೆಯೊಳುಬೆನ್ನು೩-೮

ಪಾಣಿರಸಗಂಟುಗಳಸೀಳಿ೭-೧೬

ಪಾದಪುಷ್ಟೋದರಹೃದಯ೧-೧೫

ಪಾರುವನಹಿಂಗಾಲದೊಡೆ೨-೩

ಪಿತ್ತಗಾದರೆಯಂತೆ೩-೧೦

ಬಾಯೊಳತಿದುರ್ಗಂಧ೪-೧೩

ಬಾಲವನುಮುರಿಮಾಡುತ೫-೧೧

ಬಿಸಿಗಂಜಿಅಜಿವಾನ೭-೨೮

ಬೀಳುತಿಳೆಯಲಿನಾಲ್ಕು೪-೫

ಬೆನ್ನಹುರಿಯಲ್ಲೆಸವದೆರಡು೨-೬

ಬೆವರುತಲಿಬಾಯೊಳು೪-೭

ಬೇಗನಡೆವದುಕರದ೨-೧೦

ಬೇವುತಗ್ಗಿಕರಂಜಿಕಿರಿಬೇವು೬-೩

ಬೇರುಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿಯಂತುಪ್ಪ೭-೧೮

ಭಾದ್ರಪದಮಾಸದಲಿ೩-೩

ಭಾವಿಸಲುಶ್ಲೇಷ್ಮಜ್ವರಕೆ೭-೧೨

ಮತ್ತೆಯುತ್ರಿಕರಸಕ್ಕೆಣ್ಣೆ೭-೨೨

ಮತ್ತೆಯುಸದಾವರ್ತಶೂಲೆ೭-೨

ಮಧುಪಂಕರಸದಗಂಟು೭-೧೭

ಮನ್ಮಥಜ್ವರಕೆಹಾಲಿನೊಳು೭-೧೫

ಮರುತಪಂಕರಸಕ್ಕೆಬಜಿಯು೭-೨೦

ಮುಂದಲೆಯಲೆಡಬಲದ೧-೧೯

ಮುಡದಾರಶಿಂಗಿಮಣಿ೬-೧೦

ಮೂಗಿನನೊಳಹೊಳ್ಳಿಯೆಲಿ೧-೨೪

ಮೂರುಭಾಗದಿಮುಖದ೧-೧೮

ಮೆಲ್ಲನಂಜನವಿಕ್ಕಿಹರಳೆಣ್ಣೆ೭-೩೫

ಮೋರೆಬಾವುದುರಕ್ತ೩-೧೧

ರಂಜನಿಯಶೂಲಿಗೆಕಚೋರ೭-೯

ರದನಗಳುಸಂಘಟಿಸಿ೨-೧೫

ರಸಕುಂದಿಲಿಗೆತ್ರಿಫಲ೭-೩೧

ಲಘುಣಜ್ವರಕೆನಷ್ಟ೭-೧೩

ವರ್ತಿಸಲುಸುಳಿರೇಖೆ೧-೨೨

ವರ್ನಿವೆಸದಾವರ್ತಶೂಲಿ೭-೪

ವಾಯುಯುಗ್ಮಕೆಅರಿಷಿಣ೭-೨೯

ಶೃಂಗಿವಾಳಾಂಜನಿಕ೧-೮

ಶ್ರಾವಣದಿಹಯಪ್ರಸವವಾಗಲು೩-೨

ಶಲಿವಾಹನಶಕವುಸಂದೊಂದು೭-೩೭

ಶಾಲಿಹೋತ್ರಮುನೀಂದ್ರ೧-೬

ಶಿವನುತನಗೊರದನಿತು೧-೭

ಶೂನ್ಯಮಸ್ತಕೆಬಂಧುಗಳು೧-೨೦

ಶೂಲಿರಕ್ತಪ್ರಮೆಗೆವೈದ್ಯ೭-೩

ಶ್ರೀಮದಜಹರಿರುದ್ರವರ೧-೧

ಸಿಂಧುದೇಶದಿರಾಜ೧-೩

ಸುರಮಕುಟಮಂಡಿತ೧-೨

ಸುಳಿಯುಕರ್ನಾವರ್ತ೧-೨೫

ಸೈಂಧವಳಲಿಯಕಾಯಿಂದಾದ೭-೧೦

ಸೊಲಿಸುವೆತ್ರಿಭ್ರಮಕೆ೭-೫

ಹನ್ನೆರಡುವಿಧಗುಪ್ತ೩-೯

ಹಯಕೆಕಂಠಾಭರಣ೨-೪

ಹಯದಚೂರಂಗವಾಯುವಿಗೆ೭-೩೦

ಹಯವನೋಡುವಸಮಯವಾಗಲಿ೩-೬

ಹಲ್ಲಣದಕೆಳಗಿರಲುಸುಳಿ೧-೧೬

ಹಿಂದೆತತ್ತರಗೊಂಡು೫-೪

ಹುಟ್ಟಿದಾಗಳೆಮರಿಗೆ೩-೧

ಹೊಟ್ಟೆಯುಭಾರವಾಗಿ೪-೮