ದುಂದುಮೆ ಕೇಳ್ರಿ ದುಂದುಮೆ        || ಪಲ್ಲ ||

ಸಬ್ಬ ದೇಶದಿ ಕಾಣೆ ಇಂಥ ಮರ್ಕಟ
ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತ ಹಾರ್ಯಾಡುವವು | ತಮ್ಮ
ಹುಬ್ಬು ಹಾರಿಸಿ ಹಲ್ಲು ಕಿಸಿಯುವವು | ಮತ್ತೆ
ತಬ್ಬುಬ್ಬಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಕೂಡುವವು | ಮೈಯ
ಉಬ್ಬುತ ಕೊಬ್ಬುತ ಹಬ್ಬುತೊರೊಳಗೆಲ್ಲ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯೊಳು ಮಂಗ ಹುಡದಿಯಾಡಿದವು  ೧

ಅಂಗನೆಯರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಳದೊಳು ಮನಿ
ಮುಂಗಡಿಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದವು | ಮತ್ತೆ
ಹಿಂಗದೆ ಒಳಪೊಕ್ಕು ನೋಡಿದವು | ದೊಡ್ಡ
ಸಂಗಟಿ ಸ್ವಾರಿ ಈಡಾಡಿದವು | ಇಟ್ಟ
ಗಂಗಳ ತಂಬಿಗಿ ಆಂಬ್ರ ಚೆಲ್ಲಿದವವ್ವ
ಮಂಗಳವರ ಪ್ಯಾಟಿ ಮಾನಗೇಡಿ ಮಂಗ     ೨

ದೊಡ್ಡ ಮುಂಡಾಸ ಗಿಡ್ಡಂಗಿ ಜನಿವಾರ
ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಗಡಿಯನ್ನು ಹಸಿಹರು | ಸಣ್ಣ
ಗಡ್ಡ ಹತ್ತೀ ಮೀಸಿ ಚಿನಿವಾಲರು | ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡ ಹಾಯ್ದರೆ ನೋಡಿ ಕರೆಯುವರು | ಹೊನ್ನು
ದುಡ್ಡು ರೂಪಾಯಿ ಚೀಲ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಎಳೆದಾಡಿ
ಎಡ್ಡು ಹಚ್ಚಿತಲ್ಲೊ ಅಡಮುಟ್ಟ ಮಂಗ ೩

ಹಪ್ಪಳ ಸೆಂಡಿಗಿ ಶಾಂವಿಗಿ ಗುಳಗಿಯ
ಚಪ್ಪರ ಮುಂದೊಣ ಹಾಕಿಹಳು | ಒಂದು
ತುಪ್ಪದ ಚಟಿಗಿಯ ಮುಂದಿಟ್ಟಿಹಳು | ಕೈಯ
ಚಪ್ಪಳಿಕ್ಕುತ ಮಾತನಾಡುವಳು | ನೋಡಿ
ತಪ್ಪದೆ ಹೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಿಂದು ತೆಕ್ಕಿಯ ಬಿದ್ದು
ಕುಪ್ಪಸ ಹರಿದಿತು ಕುಲಗೇಡಿ ಮಂಗ ೪

ಪಂಚಮಿ ಬಂತೆಂದು ಹಂಚಿಟ್ಟು ಅರಳನು
ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ್ದಹುರಿದಿಟ್ಟಿದ್ದೆನೆ | ಆಗ
ಮುಂಚೆಳ್ಳಚಿಗಳಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆನೆ | ಹೊಸ
ಕುಂಚಿಗಿ ಕುಲಾಯ ಹೊಲಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆನೆ | ಮನೆಯ
ಹಂಚು ಒಡೆದೊಳಗ್ಹೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಂದಿತು
ಕಂಚಗಾರೋಣಿ ಕಸವಂಟ ಮಂಗ   ೫

ಅಚ್ಚ ಬಾಳಿಯ ಹಣ್ಣು ಬಟ್ಟಿಟ್ಟು ಗಲ್ಲಕೆ
ಹಚ್ಚಿತು ಕೈಯನು ಮುಂಬಿನಲಿ | ಅದು
ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೋಡಿತು ಕುಂಬಿಯಲಿ | ಕೂತು
ಬಿಚ್ಚಿತು ತ್ವಾಟಿಯ ಕೈಯಿಂದಲಿ | ಬಾಯ್ಗೆ
ಹಚ್ಚಿತೆನ್ನಯ ಜೀವ ಕಿಚ್ಚೆದ್ದು ಹೊಯ್ಕೆಂಡೆ
ಹಚ್ಚೆಂದು ಕಾಣವ್ವ ಹಿರಿಪ್ಯಾಟಿ ಮಂಗ         ೬

ನಲ್ಲೇರ ಕೈಯಾನ ರಾಟಿಯ ಒಳಗಿನ
ಚಿಲ್ಲನು ಕಿತ್ತು ಚಿಮ್ಮ್ಯಾಡಿತಲ್ಲ | ಬುಟ್ಟಿ
ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಕ್ಕಡಿ ಹಿರದೀತಲ್ಲ ಹಾಸಿ | ಗ್ಹಾರಿ
ಹಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದೋಡಿತಲ್ಲ | ಪ್ಯಾಟಿ
ಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ನೀರಲ ಪೇರಲ
ಪಲ್ಲೇವ ತಿಂದಿತು ಪಡಸೆಂಟ ಮಂಗ          ೭

ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ತಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವದು
ಝಲ್ಲೆಂದಿತಲ್ಲ ಎನ್ನೆದಿಯೊಳಗೆ | ಪಲ್ಲೆ
ಚಲ್ಯಾಡಿತಲ್ಲಿ ಬಾಜಾರದೊಳಗೆ | ನಾನು
ತಲ್ಲಣಗೊಂಡೆನು ಮನದೊಳಗೆ | ತಾನು
ಹಲ್ಲು ಕಿಸಿದು ಕಲ್ಲಬಿಲ್ಲಿಯ ಮಾಡಿತು
ಗುಲ್ಲ ಮಾಡೋಡಿತು ಗುಣಗೇಡಿ ಮಂಗ      ೮

ಬುಟ್ಟೇದ ಕುಪ್ಪಸ ಬುಗುಡಿಯಂಚಿನ ಸೀರಿ
ಉಟ್ಟು ತೊಟಗೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದೆನೆ | ಅಕ್ಕಿ
ಕುಟ್ಟಿಕೊಂತ ನಾ ಕುಂತಿದ್ದೆನೆ | ಒಂದು
ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆನೆ | ಬಂದು
ಬಟ್ಟ ಕುಚವ ಮುಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಾನೆ ಕಡದೀತು
ಕಟ್ಟಾಣಿ ಹರದೀತು ಕವಡಿಯ ಮಂಗ         ೯

ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟನ ಚಈಲ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿತು
ಚಿಕ್ಕ ತಕ್ಕಂಗಡಿ ಹೊಕ್ಕಿತಲ್ಲ | ಕಲ್ಲು
ಸಕ್ಕರೆ ಚಈಲವ ನೆಕ್ಕಿತಲ್ಲ | ಮತ್ತೆ
ತಕ್ಕಡಿ ದಂಡಿಗಿ ಮುರದೀತಲ್ಲ | ಅವ
ಲಕ್ಕಿ ರೇವಡಿ ಬೆಂಡು ಬೆತ್ತಸ ಪುಟಾಣಿ
ಮಕ್ಕಳ ಕರಗೊಂಡು ಮುಕ್ಕಿತು ಮಂಗ       ೧೦

ಪೆಟ್ಟಿಗಿಯೊಳಗಿನ ಪಟ್ಟೆದಂಚಿನ ಸೀರಿ
ಇಟ್ಟು ಬಚ್ಚಲದಾಗ ಕುಂತಿದ್ದೆನೆ | ಎನ್ನ
ಕಟ್ಟಿದ ಕೂದಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೆನೆ | ಮತ್ತೆ
ಬಟ್ಟಬತ್ತಲೆ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೆನೆ | ಆಗ
ತಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಬಂದು ಇಟ್ಟ ಸೀರೆಯ ಕೊಂಡು
ಕಟ್ಟು ಕುಲಾಯವ ಕಸಗೊಂತು ಮಂಗ       ೧೧

ದಿಗ್ಗನೆ ಹೊಕ್ಕಿತು ಮಗ್ಗದವರ ಮನಿ
ಹುಗ್ಗಿಯ ಗಡಿಗೆಗೆ ಹಾರಿತಲ್ಲ | ಅದು
ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬಾರಲ ಹಾಕಿತಲ್ಲ | ಬಲು
ಸುಗ್ಗಿಯಾಯಿತೆಂದು ಹಿಗ್ಗಿತಲ್ಲ | ಕುಂತು
ಬಗ್ಗಿದವರ ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗ ಹರಿದಿಳಿದು
ನುಗ್ಗ ಮಾಡಿತವ್ವ ಅಗ್ಗದ ಮಂಗ     ೧೨

ಹಾರಿತು ಜವಳಿಯ ಅಂಗಡಿ ಸಾಲಿಗೆ
ಬಾರಲ ಹಾಕಿತು ದೌತಿಯನು | ಕಿತ್ತು
ಈಡಾಡಿತಲ್ಲ ಜವಳಿಯನು | ಮಣಿ
ಗಾರಂಗಡಿಗಿಟ್ಟು ದಾಳಿಯನು | ಪಟ್ಟೆ
ಮಾರು ನಾರೇರ ಮಾರಿಯ ಮೇಲ್ಹೊಡೆದು
ನೀರಿಯ ಕಳೆದಿತು ಸಿರಿಗೇಡಿ ಮಂಗ          ೧೩

ಮತ್ತೆನ್ನ ಬಸುರೆಂದು ಬುದ್ಧಿ ಬೋನವ ಮಾಡಿ
ಒತ್ತೊ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿಯ ಬೆರೆಸಿದ್ದೆನೆ | ಆಗ
ಚಿತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದೆನೆ | ನನ್ನ
ಸುತ್ತಲೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದೆನೆ | ಓಡಿ
ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿತೊಂದು
ತುತ್ತಾರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ತುಡಗಿನ ಮಂಗ ೧೪

ಹುಡಗೇರುಡಲೊಳು ಕಡಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಬ್ಬು
ಹಿಡಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತುಡಕಿತವ್ವ | ಗಲ್ಲ
ಒಡದೆನ್ನ ಮಾರಿ ನೋಡಿತವ್ವ | ಉಟ್ರ
ಸಡಿಲಿಸಿ ನಿರಿಗೆಗಳ ಕಳಚಿತವ್ವ | ದೊಡ್ಡ
ಕಡವೆಯಂಥೆ ಮೂಳ ಕಾಲಾಗ ಬಂದಿತು
ಉಡಿಚೀಲ ತಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಿತು ಮಂಗ       ೧೫

ಲೋಕದೊಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾ ಕಾಣೆನಿಂಥಾದು
ಸಾಕು ಸಾಕಾಯಿತು ಈ ಜನ್ಮಕ | ಇದರ
ಕಟಕಟಿ ಬಹಳವ್ವ ಅದರುಷ್ಟಕ | ಬೆಂಕಿ
ಹಚ್ಚಲೆವ್ವ ಮಾಡುವ ಬಾಳ್ವೇಕ | ಮುದದಿ
ಶ್ರೀ ಕುಂದಗೋಳ ಭೂಕಾಂತ ಗುರುವಿಗೆ ನಾನು
ಕಾಯ ಒಡಸೂವೆ ಸಾಯಲಿ ಮಂಗ ೧೬