ಕ್ರ. ಸಂ. ಹೆಸರು ವಯಸ್ಸು ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಳ
೦೧. ಸಂಗಪ್ಪ ದಪ್ಪಿನವರ್ ೬೫ ಅ.ನ. ಹೆಳವಿಕೆ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ
೦೨. ಬಾಲಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದೊಡ್ಮನಿ ೪೮ ಅ.ನ. ಹೆಳವಿಕೆ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ
೦೩. ಭೀಮಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೆಳವರ್ ೫೨ ಅ.ನ. ಹೆಳವಿಕೆ ಮೂಡಲಗಿ
೦೪ ಮಾರುತಿ ಶಂಕರ್ ಹಳವರ್ ೪೫ ಅ.ನ. ಹೆಳವಿಕೆ ಮೂಡಲಗಿ  
೦೫ ಸದಾಶಿವ ಈ. ಅಲಗೂರ ೪೨ ಅ.ನ. ಹೆಳವಿಕೆ ಬೆಂಚಿನ ಮರಡಿ
೦೬ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಳವರ್ ೪೮ ಅ.ನ. ಹೆಳವಿಕೆ ಮುಲಸಗುಪ್ಪಿ
೦೭ ಬಸವರಾಜ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೆಳವರ್ ೩೮ ಅ.ನ. ಹೆಳವಿಕೆ ತಲಕಟನಾಳ
೦೮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ರಾ. ಅಂದಕೂಲ್ ೬೦ ಬಿ.ಎ. ನಿ ನೌ ಬೀದರ್  
೦೯ ಬಾಬುರಾವ್.ಶ.ಜಂಗ್ಲಾತ್ ೪೮ ೧೦ನೇ ಕೂಲಿ ಬೀದರ್ (ಶಾಗಂಜ್)
೧೦ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಳವರ್ ೩೮ ೩ನೇ ಕೂಲಿ ಮಲ್ಕಾಪೂರ
೧೧ ಸಿದ್ರಾಮ ಹೆಳವರ್ ೩೮ ೫ನೇ ಕೂಲಿ ಮಲ್ಕಾಪೂರ
೧೨ ತುಕಾರಾಂ ನರಸಪ್ಪ ೪೨ ಅ.ನ. *ಚಾಹೆ ಅಷ್ಟೂರು
೧೩ ಈಶ್ವರ ಸಿ.ಹಾದಿಮನಿ ೪೫ ಅ.ನ. ಚಾ ಹೆ ಹಳ್ಳಖೇಡ್
೧೪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಳವರ್ ೪೦ ೩ನೇ ಪೂಜಾರಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ  
೧೫ ಶಿವರಾಜ್ ೩೫ ಆ.ಣ. ಕೂಲಿ ಮಾಗಾಂವ್
೧೬ ಬಸವರಾಜ್ ಎರಸನ್ ೩೦ ಅ.ನ. ಚಾ ಹೆ ಮಾಗಾಂವ್
೧೭ ಶೋಭ ಎರಸನ್ ೨೮ ಅ.ನ. ಚಾ ಹೆ ಮಾಗಾಂವ್
೧೮ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಆಕರಪು ೩೮ ಅ.ನ. ಚಾ ಹೆ ರಟಗಲ್
೧೯ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಎರಸನ್ ೪೦ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ರಟಗಲ್
೨೦ ಬಸವರಾಜ್ ಹೆಳವರ್ ೪೩ ೫ನೇ ರೈತ ಯಾಳಗಿ
೨೧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೆಳವರ್ ೪೬ P.U.C. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗುಲ್ಬರ್ಗಾ  
೨೨ ಶಿವಣ್ಣ ಹೆಳವರ್ ೪೦ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ಹೆಳವರ ಕೊಪ್ಪಲು  
೨೩ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಹೆಳವರ್ ೬೦ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ಹೆಳವರ ಕೊಪ್ಪಲು  
೨೪ ಮಾದು ಹೆಳವರ್ ೪೫ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ಬೊಮ್ಮೂರ್ ಅಗ್ರಹಾರ
೨೫ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆಳವರ್ ೪೫ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ಹೆಳವರ ಹಟ್ಟಿ
೨೬ ಕೆಂಗಯ್ಯ ಹೆಳವರ್ ೪೫ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ಹೆಳವರ ಕೊಪ್ಪಲು  
೨೭ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ೭೦ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ಕೂಡಲ ಕುಪ್ಪೆ  
೨೮ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ೩೦ ೩ನೇ ಕೂಲಿ ಕೂಡಲ ಕುಪ್ಪೆ
೨೯ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ೫೨ ೧೦ನೇ ಕೃಷಿ ಜಡೇಕುಂಟೆ
೩೦ ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ೫೦ P.U.C ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜಡೇಕುಂಟೆ
೩೧ ಈರಣ್ಣ ಹೆಳವರ್ ೬೩ ಅ.ನ. ಹೆಳವಿಕೆ ಜಡೇಕುಂಟೆ
೩೨ ಮೂಡ್ಲಪ್ಪ ಹೆಳವರ್ ೭೦ ಅ.ನ. ಹೆಳವಿಕೆ ದಿಂಡಾವರ
೩೩ ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಲ್ಕಾರ ೩೫ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ದಿಂಡಾವರ
೩೪ ಮಾರಕ್ಕ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ೩೫ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ
೩೫ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ೪೦ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ಗೋಪನಹಲ್ಳಿ
೩೬ ಶಾಂತಪ್ಪ ೬೦ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ
೩೬ ಶಾಂತಪ್ಪ ೬೦ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ಹೆಳವರ ಹಟ್ಟಿ
೩೭ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ೫೦ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ಹೆಳವರ ಹಟ್ಟಿ
೩೮ ರುದ್ರಮ್ಮ ೫೦ ಅ.ನ ಕೂಲಿ ಹೆಳವರ ಹಟ್ಟಿ
೩೯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ೪೬ ೩ನೇ ರೈತ ಹೆಳವರ ಹಟ್ಟಿ
೪೦ ಗ್ಯಾರೆ ನೀಲಪ್ಪ ೫೫ ಅ.ನ ಕೂಲಿ ಹೆಳವರ ಹಟ್ಟಿ
೪೧ ಎಂ.ಎಸ್.ಹೆಳವರ್ ೬೨ L.L.B ವಕೀಲ ಕಡೂರು
೪೨ ರಂಗಪ್ಪ ೪೦ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ಕಡೂರು
೪೩ ಬಸಪ್ಪ ಛತ್ರದ ೬೨ ೨ನೇ ಕೂಲಿ ಸೋಮಸಾಗರ
೪೪ ಚಂದ್ರಪ್ಪ. ಬ.ಛತ್ರದ್ ೩೩ T.C.H ಶಿಕ್ಷಕ ಸೋಮಸಾಗರ
೪೫ ಶೇಖರಪ್ಪ ರೊಡ್ನವರ್ ೬೦ ೭ನೇ ಕೂಲಿ ಸೋಮಸಾಗರ
೪೬ ಶಿವಪ್ಪ. ಬ. ಅಕ್ಕೂರ್. ೪೫ ಅ.ನ. ರೈತ ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ
೪೭ ನಾಗಮ್ಮ ೭೦ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ
೪೮ ಮಾಂತೇಶಪ್ಪ ಗಿಡ್ಡಳ್ಳಿ ೪೫ ೫ನೇ ಕೂಲಿ ಮುಗಳಿಕಟ್ಟಿ
೪೯ ಶಿವಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ೩೦ ಅ.ನ. ಕೂಲಿ ಮುಗಳಿಕಟ್ಟಿ
೫೦ ರಮೇಶ್ ಕೊಂಡೂರು ೩೮ ೧೦ನೇ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಸೋಮಸಾಗರ

*ಚಾ ಹೆ ಚಾಪೆ ಹೆಳವರು