ಕೋಷ್ಟಕ ೬: ಹೆಳವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕುವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರ  ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
೦೧ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೂರು ೮೦ ೪೫೩ ೨೪೧ ೨೧೨
೦೨ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು ೯೦ ೪೨೩ ೨೨೦ ೨೦೩
೦೩ ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ೩೪ ೧೨೬ ೬೨ ೬೪
ಪಾಂಡವಪುರ ೪೦ ೧೭೮ ೯೦ ೮೮
೦೪ ಬೀದರ್ ಬೀದರ್ ೧೩೭ ೭೧೫ ೩೩೭ ೩೩೮
ಔರಾದ್ ೧೫ ೮೩ ೪೩ ೪೦
೦೫ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ೫೩ ೨೭೪ ೧೪೪ ೧೩೦
ಚಂಚೋಳಿ ೧೦ ೪೮ ೨೨ ೨೬
ಅಳಂದ ೦೩ ೧೨ ೦೭ ೦೫
ಸುರಪುರ ೪೪ ೨೦೩ ೧೦೬ ೯೭
೦೬ ಬೆಳಗಾಂ ಗೋಕಾಕ್ ೨೭೦ ೧೨೩೩ ೭೦೬ ೫೨೭
೦೭ ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್ ೮೬ ೩೫೬ ೧೮೫ ೧೭೧
ಒಟ್ಟು ೧೦೦೦ ೪೬೩೮ ೨೪೮೪ ೨೧೫೪

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೭: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಕ್ರ  ಸಂ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು
ಗಂ ಹೆ ಗಂ ಹೆ
೦೧ ಕಡೂರು ಹೆಳವರಹಟ್ಟಿ ೩೯೭ ೨೦೯ ೧೮೮ ೧೨೭ ೮೮ ೮೨ ೧೦೦
೦೨ ಹರಳಘಟ್ಟ ೪೬ ೩೨ ೨೪ ೧೫ ೧೦ ೧೭ ೧೪
ಒಟ್ಟು ೪೫೩ ೨೪೧ ೨೧೨ ೧೪೨ ೯೮ ೯೯ ೧೧೪

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೮: ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷನೀಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಕ್ರ  ಸಂ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು
ಗಂ ಹೆ ಗಂ ಹೆ
೦೧ ಗೋಕಾಕ್ ಶಿಲ್ತಬಾವಿ ೭೪ ೪೭ ೨೭ ೪೦ ೦೫ ೦೭ ೨೨
೦೨ ಮುನ್ನಾಳ ೨೭ ೧೭ ೧೦ ೦೦ ೦೦ ೧೭ ೧೦
೦೩ ಶಿವಪುರ ೧೯೯ ೧೧೪ ೮೫ ೫೫ ೦೪ ೪೯ ೮೧
೦೪ ಗೋಜನಹಟ್ಟಿ ೬೮ ೩೮ ೩೦ ೩೨ ೦೦ ೦೬ ೩೨
೦೫ ಜೋಕನಹಟ್ಟಿ ೩೧೭ ೧೯೭ ೧೨೦ ೧೬೩ ೧೭ ೩೪ ೧೦೩
೦೬ ಬೆಂಚಿನಮರಡಿ ೧೪೮ ೭೯ ೬೯ ೦೩ ೦೨ ೭೬ ೬೭
೦೭ ತಾಳಕಟ್ನಾಳು ೧೧ ೦೫ ೦೬ ೦೨ ೦೦ ೦೩ ೦೬
೦೮ ನಾಗನೂರು ೧೯ ೧೨ ೦೭ ೧೦ ೦೦ ೦೨ ೦೭
೦೯ ಮುಸುಗುಪ್ಪಿ ೧೩ ೦೮ ೦೫ ೦೪ ೦೩ ೦೪ ೦೪
೧೦ ಗೋಕಾಕ್ ೧೬೧ ೮೮ ೭೩ ೫೮ ೦೮ ೩೦ ೬೫
೧೧ ಧರ್ಮಟ್ಟಿ ೧೪ ೧೫ ೦೯ ೦೪ ೦೦ ೦೧ ೦೯
೧೨ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ೩೬ ೧೮ ೧೮ ೦೯ ೦೦ ೦೯ ೧೮
೧೩ ಹಿರೇನಂದಿ ೯೯ ೫೬ ೪೩ ೨೯ ೦೪ ೨೭ ೩೯
  ಒಟ್ಟು ೧೨೩೩ ೭೦೭ ೫೨೬ ೪೧೮ ೪೪ ೨೮೯ ೪೮೭

 

ಕೋಷ್ಟಕ೯: ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಕ್ರ ಸಂ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು
ಗಂ ಹೆ ಗಂ ಹೆ
೦೧ ಔರಾದ್ ಔರಾದ್ ೮೩ ೪೩ ೪೦ ೧೩ ೦೬ ೩೩ ೩೬
೦೨ ಬೀದರ್ ಬೀದರ್ ೨೪೭ ೧೨೦ ೧೨೭ ೮೦ ೬೪ ೪೦ ೬೩
೦೩ ಅಷ್ಟೂರು ೧೪೭ ೮೦ ೬೭ ೪೨ ೧೮ ೩೮ ೪೯
೦೪ ಮಲ್ಕಾಪುರ ೧೪೪ ೭೯ ೬೫ ೩೫ ೨೦ ೪೪ ೩೫
೦೫ ಭಂಗೂರು ೩೪ ೧೮ ೧೬ ೦೨ ೦೧ ೧೬ ೦೫
೦೬ ಸೋಮ ರಾಜಪುರ ೫೮ ೩೨ ೨೬ ೨೬ ೧೦ ೦೬ ೧೬
೦೭ ಚಿದ್ರಿ ೮೫ ೪೮ ೩೭ ೨೪ ೧೦ ೨೪ ೨೭
ಒಟ್ಟು ೭೯೮ ೪೨೦ ೩೭೮ ೨೨೨ ೧೨೯ ೧೯೮ ೨೪೯

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೧೦: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಕ್ರ  ಸಂ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು
ಗಂ ಹೆ ಗಂ ಹೆ
೦೧ ಪಾಂಡವಪುರ ಹೆಳವರಕೊಪ್ಪಲು ೮೦ ೪೪ ೩೬ ೨೦ ೦೬ ೨೪ ೩೦
೦೨ ಹೆಳವರಹಟ್ಟಿ ೯೮ ೪೬ ೫೨ ೨೦ ೧೯ ೨೬ ೩೩
೦೩ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ ಕೂಡಲುಕುಪ್ಪೆ ೪೪ ೨೧ ೨೩ ೧೪ ೦೬ ೦೭ ೧೭
೦೪   ಬೊಮ್ಮರ ಅಗ್ರಹಾರ ೮೨ ೪೧ ೪೧ ೧೬ ೦೯ ೨೫ ೩೨
ಒಟ್ಟು
೩೦೪ ೧೫೨   ೭೦ ೪೦ ೮೮ ೧೧೨

 

ಕೋಷ್ಟಕ೧೧: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಕ್ರ  ಸಂ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು
ಗಂ ಹೆ ಗಂ ಹೆ
೦೧ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಟಗಲ್ ೪೮ ೨೨ ೨೬ ೧೬ ೦೪ ೦೬ ೨೨
೦೨ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ೧೭೬ ೮೯ ೮೭ ೪೫ ೨೫ ೪೪ ೬೨
೦೩ ಮಾಗಾಂವ್ ೯೮ ೫೫ ೪೩ ೧೩ ೧೦ ೪೨ ೩೩
೦೪ ಅಳಂದ ಮಟಕಿ ೧೨ ೦೭ ೦೫ ೦೫ ೦೧ ೦೨ ೦೪
೦೫ ಸುರಪುರ ಯಾಳಗಿ ೨೦೩ ೧೦೬ ೯೭ ೫೪ ೨೩ ೫೨ ೭೪
ಒಟ್ಟು
೫೩೭ ೨೭೯ ೨೫೮ ೧೩೩ ೬೩ ೧೪೬ ೧೯೫

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೧೨: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಕ್ರ  ಸಂ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು
ಗಂ ಹೆ ಗಂ ಹೆ
೦೧ ಹಾನಗಲ್ಲು ಸೋಮ ಸಾಗರ ೩೫೬ ೧೮೫ ೧೭೧ ೧೧೧ ೭೦ ೭೪ ೧೦೧

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೧೩: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಕ್ರ ಸಂ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು
ಗಂ ಹೆ ಗಂ ಹೆ
೦೧ ಹಿರಿ ಯೂರು ದಿಂಡಾವರ ೧೫೪ ೭೦ ೮೪ ೪೪ ೨೨ ೨೬ ೬೨
೦೨   ಬುರುಡು ಕುಂಟೆ ೨೬೯ ೧೫೦ ೧೧೯ ೭೨ ೪೭ ೭೮ ೭೨
೦೩ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಗೋಪನ ಹಳ್ಳಿ ೧೩೧ ೬೩ ೬೮ ೨೮ ೧೮ ೩೫ ೫೦
೦೪   ರಂಗನಾಥ ಪುರ ೨೦೫ ೧೧೩ ೯೨ ೫೦ ೨೮ ೬೩ ೬೪
೦೫   ಜಡೇಕುಂಟೆ ೧೯೮ ೧೦೫ ೯೩ ೧೦೧ ೫೯ ೦೪ ೩೪
    ಒಟ್ಟು ೯೫೭ ೫೦೧ ೪೫೬ ೨೯೫ ೧೭೪ ೨೦೬ ೨೮೨

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೧೪: ಹೆಳವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕುವಾರು ವಸತಿ ಮಾದರಿಗಳು

ಕ್ರ  ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಡಾರ ಗುಡಿಸಲು ಟಿನ್ ಮಾಳಿಗೆ ಹೆಂ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ವ, ಹೀನ
೦೧ ಚಿಳೂರು ಕಡೂರು ೮೦ ೦೦ ೧೯ ೦೦ ೦೦ ೬೦ ೦೧ ೦೦ ೦೦
೦೨ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು ೯೦ ೦೦ ೨೦ ೦೨ ೧೯ ೪೩ ೦೦ ೦೦ ೦೬
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ೧೩೮ ೦೦ ೪೧ ೦೨ ೧೨ ೪೨ ೦೧ ೦೨ ೩೮
೦೩ ಬೀದರ್ ಬೀದರ್ ೧೩೭ ೦೦ ೦೭ ೧೧೭ ೦೩ ೦೦ ೦೩ ೦೧ ೦೬
ಔರಾದ್ ೧೫ ೦೦ ೦೮ ೦೬ ೦೦ ೦೦ ೦೧ ೦೦ ೦೦
೦೪ ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್ ೮೬ ೦೦ ೦೨ ೦೦ ೦೧ ೫೫ ೦೨ ೦೦ ೨೬
೦೫ ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀರಂ ಪಟ್ಣ ೩೪ ೦೦ ೨೩ ೦೦ ೦೦ ೧೦ ೦೧ ೦೦ ೦೦
ಪಾಂ.ಪುರ ೪೦ ೦೦ ೦೧ ೦೦ ೦೦ ೩೫ ೦೦ ೦೧ ೦೩
೦೬ ಬೆಳಗಾಂ ಗೋಕಾಕ್ ೨೭೦ ೧೧ ೦೫ ೦೦ ೦೦ ೨೭ ೦೨ ೦೨ ೨೨೩
೦೭ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ೫೩ ೧೦ ೩೩ ೦೦ ೦೦ ೦೫ ೦೫ ೦೦ ೦೦
ಸುರಪುರ ೪೪ ೦೦ ೩೮ ೦೦ ೦೦ ೦೪ ೦೨ ೦೦ ೦೦
ಅಳಂದ ೦೩ ೦೦ ೦೩ ೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦
ಚಿಂಚೋಳಿ ೧೦ ೦೦ ೦೮ ೦೦ ೦೦ ೦೨ ೦೦ ೦೦ ೦೦
ಒಟ್ಟು
೧೦೦೦ ೨೧ ೨೦೮ ೧೨೭ ೩೫ ೨೮೫ ೧೮ ೦೮ ೨೯೮