ಎತ್ತಿನ ಹೆಳವರ ಚಿಪ್ಪೋಡು ಜೋಕಾನಹಟ್ಟಿ

ಎತ್ತಿನ ಹೆಳವರ ಚಿಪ್ಪೋಡು ಜೋಕಾನಹಟ್ಟಿ

ಎತ್ತಿನ ಹೆಳವರ ಚಿಪ್ಪೋಡು

ಎತ್ತಿನ ಹೆಳವರ ಚಿಪ್ಪೋಡು

ತೆರೆದ ಚಿಪ್ಪೋಡಿನಲ್ಲಿಯ ವಂಶಾವಳಿ ವಿವರ, ಎತ್ತಿನ ಹೆಳವ

ತೆರೆದ ಚಿಪ್ಪೋಡಿನಲ್ಲಿಯ ವಂಶಾವಳಿ ವಿವರ, ಎತ್ತಿನ ಹೆಳವ

ಎತ್ತಿನ ಹೆಳವರ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವ ತಾಮ್ರ ಪಟಗಳು

ಎತ್ತಿನ ಹೆಳವರ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವ ತಾಮ್ರ ಪಟಗಳು

ಹೆಳವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬೃಂಗೇಶ್ವರ ಶರಣರು

ಹೆಳವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬೃಂಗೇಶ್ವರ ಶರಣರು

ಅಲೆಮಾರಿ ಎತ್ತಿನ ಹೆಳವರ ನಿರ್ಜನ ಓಣಿ, ಬೆಂಚಿನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ

ಅಲೆಮಾರಿ ಎತ್ತಿನ ಹೆಳವರ ನಿರ್ಜನ ಓಣಿ, ಬೆಂಚಿನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ

ಗಂಟೆ ಹೆಳವ ಸಮುದಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜಡೆಕುಂಟೆ

ಗಂಟೆ ಹೆಳವ ಸಮುದಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜಡೆಕುಂಟೆ

ಗಂಟೆ ಹೆಳವರ ತಾಮ್ರ ಪಟಗಳು, ವಂಶಾವಳಿ ದಾಖಲೆಗಳೂ

ಗಂಟೆ ಹೆಳವರ ತಾಮ್ರ ಪಟಗಳು, ವಂಶಾವಳಿ ದಾಖಲೆಗಳೂ

 

ಗಂಟೆ ಹೆಳವ ಸಮುದಾಯದ ಗಾಯಕ, ಬುರುಡಿಕುಂಟೆ

ಗಂಟೆ ಹೆಳವ ಸಮುದಾಯದ ಗಾಯಕ, ಬುರುಡಿಕುಂಟೆ

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಎತ್ತಿನ ಹೆಳವರ ಕಲಾಕೃತಿ

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಎತ್ತಿನ ಹೆಳವರ ಕಲಾಕೃತಿ

ಗಂಟೆ ಹೆಳವರು ಬಳಸುವ ಗಂಟೆ, ಜಡೆಕುಂಟೆ

ಗಂಟೆ ಹೆಳವರು ಬಳಸುವ ಗಂಟೆ, ಜಡೆಕುಂಟೆ

ಗಂಟೆ ಹೆಳವರ ಮನೆಗಳೂ, ಕಡೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಗಂಟೆ ಹೆಳವರ ಮನೆಗಳೂ, ಕಡೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಚಾಪೆ ಹೆಳವರು, ಕಟಗಲ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ

ಚಾಪೆ ಹೆಳವರು, ಕಟಗಲ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ

ಚಾಪೆ ಹೆಳವರು, ಕಟಗಲ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ

ಚಾಪೆ ಹೆಳವರು, ಕಟಗಲ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ

ಗಂಟೆ ಹೆಳವರ ಗುಡಿಸಲು, ಗೋಪನಾಳ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಗಂಟೆ ಹೆಳವರ ಗುಡಿಸಲು, ಗೋಪನಾಳ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಚಾಪೆ ಹೆಳವರು, ಘಾಟ್‌ಬೋರಾಳ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ

ಚಾಪೆ ಹೆಳವರು, ಘಾಟ್‌ಬೋರಾಳ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ