೨೨. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ೨೫ ೧೧೦
೦೨ ಆನದಿನ್ನಿ
೦೩ ಮುಗಲಿಹಳ್ಳಿ ೫೦ ೨೦೦
೦೪ ಕಿರೆಸೂರು
೦೫ ಬಿಲಕೇರಿ ೬೦ ೨೮೦
೦೬ ಶಿಲ್ಲಿಕೇರಿ ೪೫
೦೭ ಹುನಗುಂದ ಗಂಜಳ ೪೦
೦೮ ಇಳಕಲ್ಲ ೩೦
೦೯ ಕೆರೂರು ೭೫ ೩೦೦
೧೦ ಬೀಳಗಿ ಬೀಳಗಿ ೧೦ ೬೦
೧೧ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ
೧೨ ಆಸಂಗಿ ೧೫ ೮೦
೧೩ ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ
೧೪ ಜಾಲಿಹಾಳ ೧೧ ೫೫
೧೫ ಹಾಲಿಗೇರಿ ೪೫
೧೬ ಮುಧೋಳ ಮುಧೋಳ ೧೫
೧೭ ಜಮಖಂಡಿ ನಿಂಗನೂರು ೩೦
    ಒಟ್ಟು ೨೮೭ ೧೩೦೮

 

೨೩. ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ವಿಜಾಪುರ ವಿಜಾಪುರ ನಗರ ೨೮ ೧೨೫
೦೨ ಮದಭಾವಿ ೪೫
೦೩ ಸಿರಮಡಿ ೪೦
೦೪ ಹುತ್ತನಾಳ
೦೫ ಸಿಂಧಿಗಿ ಗಬಸಾವಳಗಿ ೫೦ ೨೩೦
೦೬ ಹಂಚಿನಾಳ ೧೦ ೩೦
೦೭ ಬಂಟನೂರು ೧೫ ೪೦
೦೮ ಖಾನಾಪುರ ೪೦ ೨೧೫
೦೯ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ ೨೦ ೮೦
೧೦ ಕನ್ನೋಳ್ಳಿ ೧೫
೧೧ ಕೆಲ್ಲೋಳ್ಳಿ ೪೦ ೧೪೦
೧೨ ಹಂದಿಗನೂರು ೨೩ ೭೦
೧೩ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ      
  ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ ೧೫
೧೪ ಇಟಗಿ ೨೦ ೧೨೫
೧೫ ಗೊಳಸಂಗಿ ೩೫ ೧೮೦
೧೬ ವಂದ್ಯಾಲ ೧೨
೧೭ ನಂದ್ಯಾಲ ೧೫
೧೮ ಬೀರಲದಿನ್ನಿ ೨೦ ೧೧೦
೧೯ ಬೇನಾಳ ೧೫ ೭೫
೨೦ ಚೇವನಾಳ ೧೦ ೬೦
೨೧ ಉಕ್ಕಲಿ ೩೫
೨೨ ಕುದರಿ ಸಾಲವಾಡಿಗಿ ೩೫
೨೩ ರಾಮನಹಟ್ಟಿ ೧೨ ೮೦
೨೪ ಸಿಂಧಿಗೇರಿ ೧೨ ೮೦
೨೫ ಕೊಲ್ಲಾರ ೩೦
೨೬ ಪಡಕನೂರು ೧೦
೨೭ ಆಲಮಟ್ಟಿ ೨೦
೨೮ ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ ಹಂದ್ರಳ ೧೯ ೮೪
೨೯ ಕಿಲ್ಲಾಹಟ್ಟಿ ೨೦ ೧೦೦
೩೦ ಚಿಲಿಮಿ ೨೦
೩೧ ಮಡಿಕೇಶ್ವರ ೧೦ ೩೫
೩೨ ಮರಗಲದಿನ್ನಿ ೨೫
೩೩ ಕೂಚಬಾಳ ೩೦
೩೪ ಜೈನಪುರ ೧೦ ೩೫
೩೫ ಮವಿನಭಾವಿ ೨೦ ೮೫
೩೬ ಹಡಗಿ ೨೫
೩೭ ನಾಲತವಾಡ ೧೫ ೬೦
೩೮ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ೧೫ ೬೦
೩೯ ತಾಳಿಕೋಟೆ
೪೦ ಬಂ, ಸಾಲವಾಡಗಿ ೨೦
೪೧ ಕೊಣ್ಣೂರು ೧೦ ೫೫
೪೨ ಅ, ಸೋಮನಾಳ ೧೦ ೫೫
೪೩ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ನಗರ ೪೦
೪೪ ಇಂರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ೨೨
೪೫ ಚಿಕ್ಕಬೇನೂರು ೨೦
೪೬ ಹಿರೇಬೇನೂರು ೨೧
೪೭ ಜಾನ್‌ಬಾಗಿ ೪೫
೪೮ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ೧೦ ೪೫
   
ಒಟ್ಟು
೬೦೬ ೨೮೦೩

 

೨೪. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ೨೦ ೮೫
೦೨ ಗಂಗಾವತಿ ೧೦ ೫೫
೦೩ ಯಲಬರ್ಗಾ ತಳಕಲ್ಲು ೩೦ ೯೦
೦೪ ಬಾನಾಪುರ
೦೫ ಖಾನಾಪುರ ೨೫
೦೬ ಇಟಗಿ ೪೨
    ಒಟ್ಟು ೭೪ ೩೦೨

 

೨೫. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ೨೦
೦೨   ಮನಸಲಾಪುರ ೨೨ ೧೧೦
೦೩   ಪೋತಗಲ್ ೩೦ ೧೫೦
೦೪   ಏಗನೂರು ೨೦ ೧೦೦
೦೫   ಕಟ್ಲುಟಕೂರು ೧೫ ೫೦
೦೬   ರಾಳದೊಡ್ಡಿ ೨೨
೦೭   ಇಡಪನೂರು ೧೫
೦೮ ಮಾನ್ವಿ ಮಾನ್ವಿನಗರ ೩೨ ೧೮೦
೦೯   ಹರನಳ್ಳಿ ೧೫ ೬೫
೧೦   ರಜಲಖಂಡಿ ೫೦ ೧೬೦
೧೧   ಸಿರಿವಾರ ೧೦ ೬೦
೧೨   ಕುರಕುಂದಿ ೧೫ ೭೦
೧೩   ವಡಪಾಟೆ ೩೫
೧೪ ದೇವದುರ್ಗ ಮಸರಕಲ್ ೨೫ ೧೩೦
೧೫ ಲಿಂಗಸೂರು ಹಟ್ಟಿ ೨೫
೧೬   ನೀರಲಕೇರಿ ೧೦
೧೭   ಚಿತ್ರನಾಳ ೧೫ ೭೦
೧೮   ನಾಗನೂರು ೨೦ ೯೦
೧೯ ಸಿಂಧನೂರು ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ೧೦
೨೦   ಮಸ್ಕಿ
    ಒಟ್ಟು ೩೦೧ ೧೩೭೪

 

೨೬. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ೫೦ ೨೫೦
೦೨ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಸಿರಗುಪ್ಪ ನಗರ ೧೫೦ ೮೦೦
೦೩ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರ ೩೧ ೧೫೦
೦೪ ಸಂಡೂರು ಜಾಲಾರು ೦೮ ೫೦
೦೫ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ೧೫
೦೭ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ  
    ಒಟ್ಟು ೨೪೨ ೧೨೭೦

 

೨೭. ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರ ೧೨ ೬೦
೦೨ ಮಹಗಾಂವ ೧೦ ೫೦
೦೩ ಜವಳಗಿ ೧೦ ೫೫
೦೪ ಮಂಗಲಗಿ ೧೫ ೭೫
೦೫ ಅಂಗರಗ ೧೫ ೮೦
೦೬ ಬನ್ನೂರು ೪೦
೦೭ ಮಾಲಗತ್ತಿ ೨೫
೦೮ ಇಪ್ಪರಗ ೧೫ ೭೦
೦೯ ಸುರಪುರ ಸುರಪುರನಗರ ೩೦
೧೦ ಯಂಕನಡಿ ೨೦
೧೧ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ(ಕೆ) ೧೦ ೬೦
೧೨ ನಗನೂರು ೧೫ ೮೫
೧೩ ದಂಡಸೋಲಾಪುರ ೧೫ ೮೦
೧೪ ಕರಡಕಲ್ ೨೦ ೧೧೦
೧೫ ಮುದನೂರು ೧೫
೧೬ ಕೆಂಭಾವಿ ೧೭ ೮೦
೧೭ ಯಾಳಗಿ ೩೦ ೧೮೦
೧೮ ಹೊಸೂರು ೧೨ ೬೦
೧೯ ಗೋಡ್ಯಾಳ ೧೦ ೫೦
೨೦ ದೇವಿಕೇರಿ ೧೦ ೫೦
೨೧ ಜೈನಾಪುರ ೩೦ ೮೫
೨೨ ಗದ್ದಲಮಾರಿ ೧೬ ೮೦
೨೩ ಶಕ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ೨೦ ೭೫
೨೪ ಖಜ್ಜಲ ೨೦
೨೫ ಶಹಪುರ ಶಹಪುರನಗರ ೨೫ ೧೦೦
೨೬ ದೊಡ್ಡನಗರ ೧೨
೨೭ ಹಳೇನಗರ ೧೬ ೭೫
೨೮ ಶಾಟದಳ್ಳಿ ೧೦ ೭೦
೨೯ ಹದ್ದಿಗನೂರು ೧೬ ೬೦
೩೦ ಚಾಮನಾಳ ೧೦ ೪೫
೩೧ ನಾಯಕಲ್ ೩೫
೩೨ ಟೋಕನಹಳ್ಳಿ ೧೫ ೭೦
೩೩ ಯಡಂದಿರಿ ೨೦
೩೪ ಮುಡಚೋಳ ೧೦ ೫೫
೩೫ ಜೇವರಗಿ ಬೋಳುಂಡಗಿ ೨೫ ೮೦
೩೬ ಮೂಡಗಿ ೧೦ ೫೫
೩೭ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ೧೫ ೭೦
೩೮ ಮಳ್ಳಿ ೧೦ ೫೦
೩೯ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ೧೫ ೭೦
೪೦ ನಲೋಗಿ ೧೫ ೭೦
೪೧ ಅಂದೋಲ ೧೦ ೫೦
೪೨ ಸಂಗಾವಿ ೨೦
೪೩ ಕಶಳವಾರ ೧೯ ೫೦
೪೪ ಕಿಂವಾರ ೧೯ ೫೦
೪೫ ಕುಡೂರು ೧೦ ೪೦
೪೬ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಟಕಲ್ ೧೫ ೮೦
೪೭ ಹೊಸಳ್ಳಿ ೧೦ ೫೫
೪೮ ಹೆಸರಗೂಡಿಗಿ ೩೫
೪೯ ತುಮಿಕುಂಟ ೧೦ ೫೫
೫೦ ನಿಡಗುಂದ ೧೦ ೫೫
೫೧ ರುಸ್ತಾಂಪುರ ೨೦
೫೨ ದೇಗಲವಾಡಿ ೧೫ ೭೦
೫೩ ಪಡಬೀರನಹಳ್ಳಿ ೨೫ ೬೫
೫೪ ಸಾಗಾಯಿದಲಾಯಿ ೫೫
೫೫ ಕನಕಪುರ ೨೦
೫೬ ಆಳಂದ ಅಂಬಲಗ ೧೦ ೩೫
೫೭ ಮೂದಡಗಿ ೨೦ ೮೦
೫೮ ಡಿ.ಕೆ.ಸಲಗರ ೧೫ ೭೫
೫೯ ಮಂಟಗಿ ೧೦ ೩೫
೬೦ ಕಲ್ಲಂದರಗ ೪೦
೬೧ ಮುಗಳಿ ೧೭ ೮೦
೬೨ ಕಳ್ಳಸಲಗರ ೪೦
೬೩ ಅಫಲಪುರ ಬೈರಾಂಡಗಿ ೨೫ ೧೧೦
೬೪ ಹಳ್ಳಿಗಿ ೩೫
೬೫ ಮಣ್ಣೂರಾ ೫೦
೬೬ ಬಾಸಗಿ ೧೬ ೩೫
೬೭ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಹೆಬ್ಬಾಳ ೨೦ ೮೫
೬೮ ಅರಣಕಲ್ ೧೨ ೫೦
೬೯ ಕರದ ಗೋಳ ೦೫ ೨೫
೭೦ ನಾಲವಾರ ೧೦ ೩೦
೭೧ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ೧೧ ೫೦
೭೨ ಶಹಪೂರಹಳ್ಳಿ ೧೨ ೫೫
೭೩ ಇಂಗಳಗಿ ೨೦
೭೪ ಶಹಬಾದ ನಗರ ೨೦
೭೫ ಲಾಡ್ಲಪುರ ೧೫ ೫೦
೭೬ ಬೆಳ್ಳಗೆರೆ ೧೦ ೫೦
೭೭ ಯಾದಗಿರಿ ಮುಳಿಕಂಪಳ್ಳಿ ೧೦ ೫೦
೭೮ ಸೈಯದಪುರ ೨೦ ೨೦
೭೯ ಯರಗೋಳ ೩೫
೮೦ ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ೩೫
೮೧ ಪಂದಪೂರ ೧೦ ೪೦
೮೨ ಕ್ಯಾಸವಾರ ೩೫
೮೩ ಸೇಡಂ ಮಳಖೇಡ ೧೦ ೫೫
    ಒಟ್ಟು ೧೦೦೦ ೪೪೮೭

 

೨೮. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಬೀದರ ಶಹಾಗಂಜ ಬಿದರ ೪೬
೦೨ ಚಿದ್ರಿ ೪೧ ೧೯೫
೦೩ ಅಷ್ಟೊರ ೧೮ ೩೫
೦೪ ಮಲ್ಕಾಪೂರ ೪೧ ೧೫೯
೦೫ ಚಾ, ಅಗ್ರಾಹರ್ ೧೫ ೯೦
೦೬ ಮುನ್ನಳ್ಳಿ ೧೨ ೮೨
೦೭ ಬರೂರ ೧೫ ೯೮
೦೮ ಭಂಗೂರ ೧೨ ೫೯
೦೯ ಶಹಾಪೂರ ಗೇಟ್ ೧೪ ೬೫
೧೦ ಚಿಮ್ಮಕೂಡ ೩೦
೧೧ ಕಾಡವಾದ ೨೫
೧೨ ಚಾಂಬಳ ೪೦
೧೩ ರೇಕುಳಗಿ ೪೫
೧೪ ಹುಮ್ನಬಾದ ಹುಮ್ನಬಾದ ೫೯ ೨೭೫
೧೫ ದುಲಗುಂಡಿ ೮೪ ೬೧೦
೧೬ ಮನ್ಯೆಖೇಖಿ ೦೯ ೫೦
೧೭ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ೨೧ ೯೫
೧೮ ಹುಡಿಗಿ ೧೬ ೯೦
೧೯ ಮದರಗಾ ೨೦
೨೦ ನಿರ್ಣಾ ೩೫
೨೧ ಉಡಂನ್ನಳಿ ೨೦ ೧೦೦
೨೨ ಕನ್ನಕಟ್ಟಾ ೩೬ ೨೨೫
೨೩ ಘಾಟಬೋರಾಳ ೪೮ ೨೬೬
೨೪ ಸಿಂದನ್ನಕೇರಾಳ ೪೦
೨೫ ಹಣಕುನೆ ೩೫
೨೬ ಓಳಖಿಂಡಿ ೨೦
೨೭ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಬಿ. ೨೦ ೮೦
೨೮ ಸೊನ್ನಕೇರಾ ೪೦
೨೯ ಹುಣಸಗೇರಿ ೨೦
೩೦ ಸುಲ್ತಾನಬಾದ ಬಾಡಿ ೬೦
೩೧ ಚಂದನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ೩೪
೩೨ ಕಲ್ಲೂರ ೫ ೩೦  
೩೩ ನಗನ್ನಕೇರಾ ೨೦
೩೪ ಮುಂತ್ತಂಗಿ ೧೫
೩೫ ಬೇವಿನ ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ ೧೨
೩೬ ಓತಗಿ ೧೨
೩೭ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾನ ೨೬೯ ೬೦೦
೩೮ ಮಂಟಾಳ ೧೬ ೯೬
೩೯ ಹುಲಸೂರ ೩೦
೪೦ ರಜೇಶ್ವರ ೨೦ ೮೦
೪೧ ಔರಾದ ಬಿ ಔರಾದ ಬಿ. ೪೦ ೨೨೦
೪೨ ಕಮಲ ನಗರ ೨೫
೪೩ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ೨೬ ೮೫
೪೪ ಕದಲಾಬಾದ ೧೫ ೭೫
೪೫ ತಳವಾಡ ೨೦
೪೬ ಕಣಜಿ ೩೦
೪೭ ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿ ೨೦
೪೮ ಹರನಾಳ
೪೯ ಖಟಕ ಚಿಂಚೊಳಿ ೧೫ ೭೪
೫೦ ಉಚ್ಛಾ
೫೧ ಎಕಲಾಸಪೂರ ವಾಡಿ ೨೦ ೮೫
೫೨ ಭಾತಂಬ್ರಾ ೧೬ ೭೫
    ಒಟ್ಟು ೧೦೭೮ ೫೦೦೪

* ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಳವ ಜನಾಂಗದ ಸಂಘಟನೆಯ ಗಣತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.