೬. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಮೈಸೂರು, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ೧೦೦ ೫೬೦
೦೨ ಅರಗನಪುರ ೧೫೦ ೬೭೫
೦೩ ವಿಜಯನಗರ ೧೦೦ ೫೨೫
೦೪ ಇನಕಲ್ಲು ೧೦ ೬೫
೦೫ ಬಸವನಪುರ ೩೦೦ ೨೦೦೦
೦೬ ಮಹದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ೨೫೦ ೧೭೫೦
೦೭ ಅಂಜನಪುರ ೨೫೦ ೧೬೨೫
೦೮ ಹುಣಸೂರು, ಹೊ, ಕಾಲೋನಿ ೭೫ ೩೬೦
೦೯ ಟಿ. ನರಸಿಪುರ ಹೆಳವರಹುಂಡಿ ೧೨೫ ೮೬೦
    ಒಟ್ಟು ೧೩೬೦ ೮೪೨೦

 

೭. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ / ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಅರಕಲ ಗೂಡು ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ೧೨೦ ೫೭೫
೦೨ ಶ್ಯಾನಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ೫೮ ೩೬೨
೦೩ ಹಳೆಬೀಡು ೩೫ ೧೩೪
೦೪ ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ಬ್ಯಾಡಹಳ್ಳಿ ೧೨೦ ೬೨೦
    ಒಟ್ಟು ೩೩೩ ೧೬೯೧

 

೮. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನಗರ
೦೨ ಜಡೆಕುಂಠೆ ೫೦ ೫೦೦
೦೩ ಬುಡರಕುಂಠೆ ೩೦ ೧೬೦
೦೪ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ ೨೦ ೧೧೦
೦೫ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ೬೦ ೩೫೦
೦೬ ಅಗ್ರಹಾರ ೩೦ ೨೦೦
೦೭ ಹುಲೇಮಳಲಿ ೩೦ ೨೨೫
೦೮ ಹನಮನಹಳ್ಳಿ ೫೦
೦೯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಬೈರಾಪುರ ೬೦ ೩೨೦
೧೦ ಹಿರಿಯೂರು ದಿಂಡವಾರ ೫೦ ೨೮೦
ಒಟ್ಟು ೩೪೦ ೨೨೦೧    

 

೯. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ / ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ೪೨ ೨೦೦
೦೨ ಕೈದಾಳು ೧೨೦ ೭೨೫
೦೩ ಕೊಳೇನಹಳ್ಳಿ ೨೦
೦೪ ತ್ಯಾವಣಗಿ
೦೫ ಚನ್ನಗಿರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ನಗರ ೧೦
೦೬ ನಲ್ಲೂರು ೦೯
೦೭ ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ೬೦ ೩೨೫
೦೮ ಕಂಚಿನಾಳು ೧೦ ೫೫
೦೯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಯರ್ಲಬನ್ನಿಕೋಡು ೨೦ ೧೧೦
೧೦ ಚೆಲ್ಲೂರು ಕಡದಕಟ್ಟೆ ೧೧೦ ೫೦೦
೧೧ ಸುರಹನ್ನ ೨೦
೧೨ ಹರಿಹರ ಹಳ್ಳಳ್ಳಿ ೨೦
೧೩ ಹರಪನಹಳ್ಳೀ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ೧೫
    ಒಟ್ಟು ೩೮೩ ೨೦೧೩

 

೧೦. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ೩೦
೦೨ ಭದ್ರಾವತಿ ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ೧೫
೦೩ ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ. ೧೫ ೬೦
೦೪ ದಾಸರ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ೧೫೦ ೭೫೦
೦೫ ಅರದ ಹೊಟ್ಲು ೧೬ ೬೪
೧೬ ಹೊಳೆ ಹೊನ್ನೂರು ೩೫
೦೭ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
೦೮ ಸಮಖಾನೆ ೧೨೦ ೫೦೦
೦೯ ಸಾಗರ ಸಾಗರ ೧೦
೧೦ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ
೧೧ ಷಿಕಾರಿಪುರ ಷಿಕಾರಿಪುರ
೧೨ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ೧೦
೧೩ ಮತ್ತಿಕೋಟೆ ೧೫ ೭೫
೧೪ ಕೆಂಚಿಕೊಪ್ಪ ೧೫
    ಒಟ್ಟು ೩೪೪ ೧೫೭೯

 

೧೧. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ೫೦ ೨೫೦
೦೨   ದೊಡ್ಡವಲತ್ತಿ ೨೫ ೧೩೦
೦೩ ಕೊಳ್ಳೆಗಲ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ೧೩ ೬೫
    ಒಟ್ಟು ೮೮ ೪೪೫

 

೧೨. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ  
೦೧ ಉಡುಪಿ   ೫೦ ೨೫೦
೦೨   ಕುಂದಾಪುರ ೧೦ ೫೨
೦೩   ಕೋಟ ೬೦ ೨೫೨
    ಒಟ್ಟು ೧೨೦ ೫೫೪

 

೧೩. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ / ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ   ೨೦ ೧೦೦
೦೨   ಬಂಟವಾಳ ೧೫ ೭೫
೦೩   ಶಿರಸಿ ೩೫ ೧೭೫
ಒಟ್ಟು ೭೦ ೩೫೦    

 

೧೪. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಮಡಿಕೇರಿ ೬೦ ೩೦೦
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ೨೫ ೧೨೫
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ೧೫ ೭೫
  ಒಟ್ಟು ೧೦೦ ೫೦೦

 

೧೫. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳೂರು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ೧೦ ೬೫
೦೨ ಕಡೂರು ಕಡೂರು ನಗರ ೧೦
೦೩ ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ೧೧೧ ೬೫೦
೦೪ ಬೀರೂರು ನಗರ ೧೦ ೬೦
೦೫ ಮೂಡಬಿದರಿ ಮೂಡಬಿದರಿ ನಗರ ೨೦ ೧೧೦
    ಒಟ್ಟು ೧೫೧ ೮೯೫

 

 

೧೬. ಕೊಡಗು

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ೬೦ ೩೦೦
೦೨ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ೨೫ ೧೨೫
೦೩ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ೧೫ ೭೫
    ಒಟ್ಟು ೧೦೦ ೫೦೦

 

೧೭. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಹಳಿಯಾಳ ಹೊಸಹಡಗಲಿ ೧೨೦ ೬೫೦
೦೨ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ೫೦ ೨೨೫
೦೩ ಹೊಸಹೊಂಟನಾಳ ೨೦ ೧೦೦
೦೪ ಮುಂಡ ಗೋಡ ಮುಂಡಗೋಡ ೧೦
೦೫ ಮಳಗಿಪಾಳಾ ೧೦
    ಒಟ್ಟು ೧೯೪ ೯೯೫

 

೧೮. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ನಗರ
೦೨ ರಾಣೆ ಬೆನ್ನೂರು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ೬೦ ೭೫೦
೦೩ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕಾಗಿನಲ್ಲಿ ೧೦
೦೪ ಹೊಸರಿತ್ತಿ ೨೦
೦೫ ನೆಗಳೂರು ೧೨
೦೬ ಹಾನಗಲ್ಲ ಸೋಮಸಾಗರ ೫೦ ೬೦೦
೦೭ ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ ೧೨ ೮೦
೦೮ ನರೇಗಲ್
೦೯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತೊರೂರು ೪೫
೧೦ ಮುಗಳಕಟ್ಟಿ ೧೦ ೫೦
೧೧ ಸವಣೂರು ತೊ,ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ೧೫
    ಒಟ್ಟು ೧೫೪ ೧೫೯೫

 

೧೯. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಗದಗ, ಗದಗ ನಗರ ೧೫
೦೨ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ೧೦ ೪೦
೦೩ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಮಾಗಡಿ ೨೦ ೧೦೦
೦೪ ರೋಣ,ಹಿರೇಗಾಳ ೧೦ ೩೫
೦೫ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ೪೦ ೨೦೦
  ಒಟ್ಟು ೮೪ ೩೯೦

 

೨೦. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ / ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಧಾರವಾಡ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ೩೦
೦೨ ದೇವಗಿರಿ ೪೦
೦೩ ಬನದೂರ ೩೦ ೧೫೦
೦೪ ಕಲಘಟಗಿ ಡಮರಿಕೊಪ್ಪ ೨೦ ೮೦
೦೫ ಹುಬ್ಬಳಿ ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೨ ೬೦
    ಒಟ್ಟು ೭೬ ೩೬೦

 

೨೧. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಗೋಕಾಕ ಗೋಕಾಕ ನಗರ ೧೫ ೫೦
೦೨ ಜುಗನಹಟ್ಟಿ ೬೫ ೫೦೦
೦೩ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ೫೦ ೨೩೦
೦೪ ಹಿರೇನಂದಿ ೫೦ ೧೧೦
೦೫ ಮೂಡಲಗಿ ೨೫ ೧೦೦
೦೬ ಕಂಡರಹಳ್ಳಿ ೫೦ ೨೪೦
೦೭ ಸಂಗನಕೇರಿ ೨೦
೦೮ ಲೊಳಸೂರು
೦೯ ತಳಕಟ್‌ನಳ ೮೦ ೫೦೦
೧೦ ಶಿವಾಪುರ್ ೬೫ ೫೦೦
೧೧ ಧರ್ಮಟ್ಟಿ ೨೪
೧೨ ಮುಸುಗುಪ್ಪಿ ೨೫
೧೩ ಸಿರತಿಬವಿ ೨೫ ೧೦೦
೧೪ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ೧೨ ೫೦
೧೫ ಬೆಣಸಿನಮರಡಿ ೧೦ ೪೦
೧೬ ಶಿಂದ್ರಟ್ಟಿ ೫೦ ೩೫೦
೧೭ ಹುಸನಟ್ಟಿ ೨೦
೧೮ ಉಗನಟ್ಟಿ ೨೫ ೧೦೦
೧೯ ನಾಗನೂರು ೧೫ ೬೦
೨೦ ರಾಯಭಾಗ ಪರಮಾನಂದ ವಾಡಿ ೨೦೦ ೪೦೦
೨೧ ಚಿಂಚಲಿ ೧೦ ೧೦೦
೨೨ ಬಿರಡಿ ೫೦
೨೩ ಮುರಬ ೧೦ ೧೦೦
೨೪ ನಂದಿಕುರುಳಿ ೫೦
೨೫ ಮರೂರು ೬೫ ೩೦೦
೨೬ ಜೋಡುಗಳ್ಳಿ ೨೦ ೮೫
೨೭ ಡಕ್ಕೇರಿ ೧೫ ೬೫
೨೮ ಕಾಗವಾಡ ೩೦ ೧೪೦
೨೯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಿಂಧಿಹಟ್ಟಿ ೨೦ ೯೫
೩೦ ನದಿಕುಡಿ ಕ್ಯಾತಪಹಳ್ಳಿ    
  (ಹಿಡಕಲ್‌ಡ್ಯಾಂ) ೬೦ ೩೫೦
೩೧ ಚಲಬಾವಿ ೧೦
೩೨ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟನಕೋಡಿ ೩೦ ೧೫೦
೩೩ ಜೊಡಕುರುಳಿ ೨೦ ೧೦೦
೩೪ ಅಥಣಿ ದೇವರಡನ ಹಟ್ಟಿ ೧೦ ೫೦
೩೫ ಕೆಂಪಟ್ಟಿ ೧೦
೩೬ ಬೈಲ ಹೊಂಗಲ ಶೀತಲಭಾವಿ ೪೦ ೧೬೦
೩೭ ರಾಮದುರ್ಗ ಹಾಲಿಗೆರೆ ೧೬ ೮೦
೩೮ ವಗಳಾಪುರ ೨೦ ೧೦೦
    ಒಟ್ಟು ೧೧೪೧ ೫೪೨೨