೧. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ. ಸಂ. ನಗರ / ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧. ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ೬೦ ೩೬೦
೦೨. ರಾಂಪುರ ೨೨ ೧೩೫
೦೩. ಅಗರ ೦೮ ೧೪೩
೦೪. ಬಿ.ಚನ್ನಸಂದ್ರ ೭೦ ೧೫೦೦
೦೫. ಆವಲಹಳ್ಳಿ ೧೧ ೫೫
೦೬. ಚಿನ್ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ೬೩ ೧೩.೭೮
೦೭. ದೊಡ್ಡ ಬನಹಳ್ಳಿ ೧೦ ೬೨
೦೮. ಕುರುಡುಸೊನ್ನೆನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೋನಿ ೨೫ ೧೭೫
೦೯. ಚಿಕ್ಕ ಬನಹಳ್ಳಿ ೫೩ ೧೪೦೮
೧೦. ಚಿಕ್ಕಬನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ೪೫ ೨೭೨
೧೧. ಬೂದಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ೭೨
೧೨. ಬಂಡಾಪುರ ೫೫
೧೩. ಕೋರಮಂಗಲ ೪೦ ೨೬೦
೧೪. ತಾವರೆಕೆರೆ ೩೫ ೨೧೦
೧೪. ತಾವರೆಕೆರೆ ೩೫ ೨೧೦
೧೫. ಬನಶಂಕರಿ ೩೫ ೨೧೫
೧೬. ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪೆ ೩೫ ೨೧೬
೧೭. ಮಡಿವಾಳ ೪೦ ೨೧೩
೧೮. ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ೪೦ ೨೨೫
೧೯. ಮುನ್ನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ ೧೫ ೭೮
೨೦. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ ೧೫ ೮೭
೨೧. ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ ೧೦ ೪೫
೨೨. ಮಂಗಮ್ಮನ ಪಾಳ್ಯ ೧೩ ೫೬
೨೩. ಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ೧೩ ೧೧೮
೨೪. ಸೋಮಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ೧೩ ೭೨
೨೫. ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ೩೦ ೧೧೩
೨೬. ದೊಡ್ಡಬೇಗೂರು ೨೪ ೧೧೫
೨೭. ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ೧೫ ೭೮
೨೮. ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ ೧೬ ೭೬
೨೯. ರಾಜಾಜಿನಗರ ೫೦ ೧೩೫
೩೦. ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ೧೫ ೮೧
೩೧. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ೧೬ ೮೪
೩೨. ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ೧೨ ೭೨
೩೩. ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ೪೬ ೩೨೪
೩೪. ಹಾವನೂರು ಲೇಔಟ್ ೩೭ ೨೧೫
೩೫. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ೬೨ ೭೮೪
೩೬. ಪೀಣ್ಯ ೨೬ ೧೧೪
೨೭. ಯಶವಂತಪುರ ೩೦ ೬೩೫
೩೮. ವಿಜಯನಗರ ೩೮ ೧೨೨೫
೩೯. ಲಗ್ಗೆರೆ ೨೭ ೪೬೨
೪೦. ಟಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ೧೫ ೫೮
೪೧. ಗೋವಿಂದಪುರ ೧೦ ೬೮
೪೨. ನಾಗವಾರ ೪೪
೪೩. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ೩೭ ೫೭೬
೪೪. ಗುಣಿ ಅಗ್ರಹಾರ ೨೮ ೧೬೨
೪೫. ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ೪೧ ೧೧೯೨
 
ಒಟ್ಟು
೧೨೬೯ ೧೩೯೨೩

 

೨. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ/ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಆನೇಕಲ್ ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿ ೭೫ ೫೦೫
೦೨ ನಾಗಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ೨೫ ೧೧೫
೦೩ ಇಂಡ್ಲವಾಡಿ ೫೨
೦೪ ಬಗ್ಗನದೊಡ್ಡಿ ೩೧ ೧೫೫
೦೫ ಕಡುಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ೧೦ ೬೩
೦೬ ನೊಸೇನೂರು ೯೦ ೯೦೫
೦೭ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ೧೨೫ ೬೫೦
೦೮ ಬಂಡೇನಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ರ ೧೦ ೬೪
೦೯ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿದಿಣ್ಣೆ ೩೧ ೧೭೫
೧೦ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ೩೧ ೨೧೦
೧೧ ಬೇಗೀಹಳ್ಳಿ ೪೦ ೨೩೫
೧೨ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ೧೧ ೬೬
೧೩ ವೀರಸಂಧ್ರ ೪೧ ೨೬೫
೧೨ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ೧೧ ೬೬
೧೩ ವೀರಸಂಧ್ರ ೪೧ ೨೬೫
೧೪ ಬಸಾಪುರ ೧೨ ೬೩
೧೫ ಚನ್ನಕೇಶವನಗರ ೧೯ ೯೮
೧೬ ರಾಯಸಂಧ್ರ ೩೫ ೨೦೩
೧೮ ಕನಕಪುರ ಸೊರೆಕಾಯಿ ದೊಡ್ಡಿ ೭೩ ೪೦೦
೧೯ ಕೋ ಚನ್ನಸಂಧ್ರ ೬೧ ೩೦೨
೨೦ ಹಳ್ಳಿಮಾರನದೊಡ್ಡಿ ೨೩
೨೧ ಕಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ೪೨
೨೨ ಮರಸರಹಳ್ಳಿ ೩೫ ೨೦೪
೨೩ ಉಯಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ೬೧ ೪೦೮
೨೪ ಮೂಡಲಹಳ್ಳಿ ೧೧ ೬೬
೨೫ ಯಲಚವಾಡಿ ೧೩ ೫೮
೨೬ ಮುದುವಾಡಿ ೨೧ ೧೦೪
೨೮ ಸಾತನೂರು ೨೫ ೧೩೨
೨೯ ಬಿ.ಎಸ್.ದೊಡ್ಡಿ ೧೨ ೬೩
೩೦ ಭೈರೇಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ ೩೧
೩೧ ಮಲ್ಲಗೆಮಟ್ಟಲು ೨೪
೩೨ ಹೂಕುಂದ ೨೮
೩೩ ಭೈರಮಂಗಲ ೧೧ ೫೫
೩೪ ತಲಕಾಡು ೨೧ ೧೨೬
೩೫ ಗುರುವನದೊಡ್ಡಿ ೨೦ ೧೦೮
೩೬ ಒರಳುಕಲ್ಲು ೧೮
೩೭ ಸೀಗೆಕೊಟೆ ೨೨
೩೮ ಸೊಂಬೆಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ೧೦ ೫೫
೩೯ ದೊ, ದೊಡ್ಡಿ ೧೦ ೬೩
೪೦ ಬನವಾಸಿ
೪೧ ಮಾಗಡಿ ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿ ೫೮ ೨೭೮
೪೨ ಗೊರೂರು ೧೦ ೬೧
೪೩ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ೨೫ ೧೪೩
೪೪ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ೨೧ ೧೦೯
೪೫ ಪಾವನಹಳ್ಳಿ ೧೮
೪೬ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಾರಮಗೆರೆ ೧೨೫ ೬೭೫
೪೭ ಶಿವನಾಪುರ ೪೧ ೨೬೦
೪೮ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ೨೪
೪೯ ನಾರಾಯಣಕೆರೆ ೧೨ ೬೬
೫೦ ಮೋತಕನಹಳ್ಳಿ ೧೩ ೬೯
೫೧ ಕೊಳತೂರು ೧೦
೫೨ ನೆಲಮಂಗಲ ಮಂಟನಕುರ್ಚಿ ೫೧ ೨೬೩
೫೩ ಕೆಂಪಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ೩೩ ೧೮೪
೫೪ ಬೈರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ೨೮
೫೫ ನೆಲಮಂಗಲ ೧೦ ೭೨
೫೬ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ೨೩ ೧೧೫
೫೭ ಗೊಲ್ಲಳ್ಳಿ ೩೧ ೧೬೭
೫೮ ಕನ್ನುವಳ್ಳಿ ೧೫ ೭೯
೫೯ ಅರಿಷಿನಕುಂಠೆ ೨೮ ೮೫
೬೦ ಗೆಜ್ಜುಗದಹಳ್ಳಿ ೨೫ ೧೨೬
೬೧ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ೨೨ ೧೨೫
೬೨ ಕೊಮ್ಮಸಂಧ್ರ ೨೩ ೯೬
೬೩ ಹಳ್ಳೂರು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ೧೭ ೧೦೩
೬೪ ವಿಜಯಪುರ ೨೩ ೧೨೫
೬೫ ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಣಗಲಪುರ ೪೫ ೩೧೦
೬೬ ಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ೩೦ ೨೪೦
೬೭ ಅ,ಪುರ ಕಾಲೋನಿ ೪೬ ೨೮೩
೬೮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ೫೩ ೨೭೦
೬೯ ತೊಗರಿ ಘಟ್ಟ ೩೪ ೧೯೩
೭೦ ಸುನಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ೩೮ ೨೫೮
    ಒಟ್ಟು ೧೮೮೨ ೧೧೦೪೯

 

೩. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ / ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಕೋಲಾರ ಕೊಟಗಾನಪಲ್ಲಿ ೨೦ ೧೦೮
೦೨ ಬೆಣಜಿನಹಳ್ಳಿ ೧೦ ೫೪
೦೩ ಬಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ೧೦ ೫೬
೦೪ ಅಗ್ನಿಹಳ್ಳಿ ೧೦ ೪೯
೦೫ ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ನೆರನಹಳ್ಳೀ ೧೦ ೫೫
೦೬ ನತ್ತಂ ೧೦ ೬೪
೦೭ ಯಲವನಹಳ್ಳಿ ೨೫ ೧೨೫
೦೮ ಅಣೆಗಾನಪಲ್ಲಿ ೩೮
೦೯ ಮುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ೨೫
೧೦ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ೧೮
೧೧ ನಾರಾಯಣಪುರ ೫೦ ೨೦೦
೧೨ ಮುಳ ಬಾಗಲು ಪಿಚ್ಚಗುಂಟಲಪಲ್ಲಿ ೧೦ ೫೨೨
೧೩ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ೨೦ ೧೨೦
೧೪ ಶಿರೆಪಲ್ಲಿ ೧೦ ೫೦
೧೫ ಕಲಾಪಲ್ಲಿ ೨೦
೧೬ ಬನಕೇರಿ ೧೦ ೫೦
೧೭ ಬಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ೩೬
೧೮ ಮನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ೨೫ ೧೨೫
೧೯ ಮಸರನಪಲ್ಲಿ ೧೨ ೬೫
೨೦ ಪಾರಂಪಲ್ಲಿ ೧೨ ೬೬
೨೧ ಹಾಲಗನಪಲ್ಲಿ ೧೨ ೬೦
೨೨ ಓನಿಗಾನಪಲ್ಲಿ ೨೦
೨೩ ಪಿಂಡೆನಗರ ೧೨
೨೪ ಕುಪ್ಪೇಪಲ್ಲಿ ೧೨ ೬೩
೨೫ ಮುಳಬಾಗಲು ೧೨ ೬೫
೨೬ ಶೀಗೇನಪಲ್ಲಿ ೧೨ ೬೬
೨೭ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಅರೂರು ೯೦ ೪೫೦
೨೮ ತೆಲಗಿಪಲ್ಲಿ ೨೫ ೧೩೦
೨೯ ರಾಯದುರ್ಗನಪಲ್ಲಿ ೧೫ ೩೦
೩೦ ಕತಪಲ್ಲಿ ೧೬
೩೧ ಕತಪಲ್ಲಿ ೧೬
೩೨ ಅಮ್ಮಿದಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ೩೬
೩೩ ಚೀಮನಪಲ್ಲಿ ೨೫ ೧೩೨
೩೪ ಎದುಗಾಲಪಲ್ಲಿ ೨೫ ೧೩೮
೩೫ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ೨೮
೩೬ ಕುಪ್ಪನಪಲ್ಲಿ ೩೪
೩೭ ಪಿಚ್ಚುಗುಂಟನಪಲ್ಲಿ ೨೦ ೧೦೮
೩೮ ರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ೩೮
    ಒಟ್ಟು ೫೮೩ ೨೯೩೨

 

೪. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ / ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ತುಮಕೂರು   ೨೦ ೧೦೫
೦೨ ತುರುವೇಕೆರೆ   ೧೨ ೬೦
೦೩ ಕೊರಟಗೆರೆ   ೧೨ ೬೦
೦೪ ಸಿರಾ   ೬೦ ೩೧೦
೦೫ ಮದುಗಿರಿ ಚಂದ್ರಬಾವಿ ೪೦ ೩೧೦
೦೬ ತಿಪಟೂರು ಗಾಂದಿನಗರ ೩೦ ೧೫೦
೦೭ ಕರಡಿ ೨೫
೦೮ ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್ ೨೦
೦೯ ಪಾವಗಡ ಕೊಟಗುಡ್ಡ ೦೧ ೦೬
೧೦ ಕಡಪಲಕೆರೆ ೦೩ ೧೫
೧೧ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ   ೧೫
೧೨ ಹುಳಿಯಾರ್ ೧೨ ೬೦
೧೩ ಜಿ.ಸಿ. ಪುರ ೧೦
೧೪ ಗುಬ್ಬಿ ಬಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ೮೦ ೪೯೮
೧೫ ಕೊಂಡಾಪುರ ೪೦
೧೬ ರಾಯವಾರ ೧೫
೧೭ ಗೋಪಾಲಪುರ ೪೫ ೨೨೮
೧೮ ನೇರಲಕಟ್ಟೆಪಾಳ್ಯ ೨೫ ೧೨೫
೧೯ ಮಲಪನಹಳ್ಳಿ ೪೫ ೨೧೦
೨೦ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ೧೦ ೫೦
೨೧ ಚನ್ನಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ೧೫ ೩೫
೨೨ ಕದಿರಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ೧೫ ೭೮
೨೩ ಬ್ಯಾಟಪಪ್ನಪಾಳ್ಯ ೧೫ ೭೫
೨೪ ಕುಣಿಗಲ್ ಮೆಣಸಿನಹಳ್ಳಿ ೨೫ ೧೨೫
೨೫ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ೧೦ ೫೦
೨೬ ಕಲೆಪಾಳ್ಯ ೧೨ ೬೦
೨೭ ಶೆಟ್ಟಿಬೀಡು ೮೦ ೩೮೦
೨೮ ಮಸ್ಕಲೆ ೧೦ ೫೪
೨೯ ಸಿರಿವಾರ ೧೫ ೬೫
    ಒಟ್ಟು ೬೧೭ ೩೧೬೪

 

೫. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ / ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯಟೌನ್ ೨೫ ೧೩೦
೦೨ ಶಿವಳ್ಳಿ ೧೦ ೫೫
೦೩ ಹಾಡ್ಯ ೧೦
೦೪ ಮಳವಳ್ಳಿ ವಡ್ಡರಕಾಲೋನಿ ೩೦ ೧೬೫
೦೫ ಅಂಬೂರು ೨೩
೦೬ ಮದ್ದೂರುಮಲ್ಲನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ೨೦ ೧೧೦
೦೭ ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ೧೫ ೮೨
೦೮ ಪಾಂಡವಪುರ, ಕೂಡಲಕುಪ್ಪೆ ೨೦ ೧೦೮
೦೯ ಅಮರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ೧೦ ೬೨
೧೦ ಲಿಂಗನದೊಡ್ಡಿ ೨೨
  ಒಟ್ಟು ೧೪೦ ೨೬೭