ಸಾಕು ಬಿಡು, ನೀತಿಯನು ಹೇಳದಿರು: “ಬೀಳದಿರು”
ಎಂದೆಲ್ಲರಂತೆ ನಾನಾಡಬಲ್ಲೆ.
ಪರಮಾತ್ಮನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯಡಗಿರುವನೆಂಬುದನು
ನೀ ಹೇಳಬೇಕೆ? ನಾನದನು ಬಲ್ಲೆ.
ಜಗದೀಶನೆಲ್ಲವನು ನೋಡುತಿಹನೆಂಬುದದು
ಹೊಸತಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ನುಡಿ, ಕೇಳಿಬಲ್ಲೆ!
ನೀತಿಯಲಿ ಪರಮಸುಖವಿಹುದೆಂದು ನಾ ಬಲ್ಲೆ;
ಆದರೆದೆಯಳುಕುತಿರೆ ನಿಲ್ಲಲಾರೆ!

ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುತಿರಲೆತ್ತುವಿಯೊ ಹೇಳು ನೀನು?
ನನ್ನೆದೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯೊಂದನು ಸುರಿಯಬಲ್ಲೆಯೇನು?
ಹಾಗಲ್ಲದಿರೆ ಬರಿದೆ “ಬೀಳದಿರು” ಎನಲು ನೀನು
ಬಿದ್ದವರ ಗುಂಪಿನಲಿ ಸೇರಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾನು!

೫-೮-೧೯೨೮