ನೀಡು ಬಾ, ನೀಡು ಬಾ
ಹೊಸ ವರ್ಷಕೆ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಯ
ಈ ನಾಡಿಗೆ ನೀಡು ಬಾ ||

ಚೆದುರಿ ಬಿದ್ದ ಚೂರುಗಳಿಗೆ
ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಯ
ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ
ಹಾರುವಂಥ ರೆಕ್ಕೆಯ
ಬತ್ತಿದಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ
ಭರವಸೆಗಳ ದೀಪವ-

ಉದುರಿದೆಲೆಯ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ
ಹೊಸ ವಸಂತ ಸ್ಪರ್ಶವ
ಬಾಯಾರುತ ಬಿದ್ದ ನೆಲಕೆ
ಹೊಸ ಮಳೆಗಳ ಹರ್ಷವ
ಕಣ್ಣ ತೆರೆವ ಬೀಜಗಳಿಗೆ
ಮೆಲೇಳುವ ತ್ರಾಣವ-

ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ
ಬೆಂಬಲಗಳ ರಕ್ಷೆಯ
ಪರಾಕ್ರಮಣದಾತುರಕ್ಕೆ
ಸಿಡಿಗುಂಡಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯ
ಸ್ನೇಹ-ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸಕೆ :
ಮುಗುಳುನಗೆಯ ಮಾಲೆಯ-

ದುಡಿದು ದಣಿದು ಮಲಗಿದೆದೆಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ನಮನವ
ಸುತ್ತ ಉರಿವ ದೀಪಗಳಿಗೆ
ಹೊಸ ಬತ್ತಿಯ, ತೈಲವ,
ಹೊಸ ಗಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ಗಾಲಿಯ
ಹೊಸ ಕುದುರೆಯ ಜೋಡಿಯ-