ಅರ್ತsಲ್ಹೇಳsನೇsss ಅರಮsನಿs ಕಟ್ಟನೇs
ದರಮsಸಾಲೀಲೀssss ವsರುsಗಾನೇs || ಬಾಲಯ್ಯs
ಅರತsಕಿನ್ಯಾsರೂsss ಅsರಿsಯsರೇsss || ||೨೭೨||

ಮಡ್ವಳಾss ಮನಿಮುಂದೇss ಕೆಂದೂಳೂಲಾssರಿತುs
ಮಡುವಳss ನಿನು ಮಡಿಯಾss ಮಡುಕೊಳೊ || ನನು ಬಾಲಯ್ಯನೇs
ಹೊಸುಚೇಜಿಲೇರೀssss ಬsರುsವsನೇsss ||೨೭೩||

ಅಗುರುತೆ ಬೆಗುರುತೇsss ಕೆಂದುಗುಳು ಲಾsರುsತೇs
ಉಗುರೊಳಗೆ ಬೊಗುರೀsss ತಿರುಗೂತೇ || ಬಾಲಯ್ಯನೇsss
ರಾಜ್ಯssಲಾsಳಿs ಮನಿಗೇsss ಬರುವsನೇss ||೨೭೪||

ಕಡುದಾsಲಕ್ಕಿ ಚೆಂದಾsss ಕಡುದಾs ಮಜ್ಜುಗಿ ಚೆಂದಾss
ಕಡುಲೆದ್ದೀss ಬರುವಾsss ತೆರಿ ಚೆಂದಾss
ಕಡುಲೆದ್ದೀ ಬರುವಾsss ತೆರೆ ಚೆಂದಾss || (ನಮ್ಮನಿಯಾss)
ಮೋದೂssಬಾಲಯ್ನಾssss ದೆನಿ ಚೆಂದಾsss ||೨೭೫||

ಬಾಗಿಲ ಮುಂದಿನ ಬಾಳೀsss ತೆಂಗೀನಾs ದಂಡೂಗೀss
ಪುಂಡ್ಲಿಕ ತಮ್ಮಯ್ಯಾssss ನುಡಿಮಾತೂsss || ನಡುದssರೇss
ಉತ್ತೂssಮರು ಮುತ್ತಾssss ಸುರುದಂತೇsss || ||೨೭೬||

ಬಾಳೀಹಣ್ಣು ಚೆಂದಾss ಬಾಲsನಾss ನುಡಿ ಚೆಂದಾssss
ಬಾಗೀsಲಲಿ ಚೆಂದಾssss ತೊಳುಚ್ಯಮ್ಮಾsss ||
ಬಾಗೀಲಲಿ ಚೆಂದಾsss ತೊಳುಚ್ಯಮ್ನ ಪೀಟದ ಮೇನೇsss
ವೋದೂs ಬಾಲಯ್ನಾssss ದೆನಿ ಚೆಂದಾssss || ||೨೭೬||

ಅಕ್ಕಿ ಮುಕ್ನ ಕೂಡೇss ಲಕ್ಕೀs ತೊಳಿಯಂದsರೇs
ಮುಕ್ಕುತೆ ಬಂದಾsss (ಲ) ಹಸುಬಾಲಾsss || ಲವ್ರ ತಾಯೀs
ಬೆಕ್ಕಂದೇs ತೊಡಿಯಾsss ಸುಡವsದೂsss || ||೨೭೮||

ಬಾಗೀ ಬದ್ನೀ ಕೊವ್ವಾsss ತೂಗಿ ತೊಂಡಿ ಕೊವ್ವಾsss
ನಾಗಬಳ್ಳೀ ನೆಟ್ಟಿ ಯೆಲಿ ಕೊವ್ವಾsss || ಬಾsಲಯ್ಯs
ದೇವರಿಗೆ ಕೊವ್ವಾssss ಅಲsದ್ಹೂಂಗಾssss || ||೨೭೯||

ಬಾಗಿಲ ಮುಂದಿsನಾsss ಜೇರುಗಿ ಮಾಯಿನ ಮsರಾsss
ಯಲ್ಲರು ಉಂಬಾಗೇsss ಹಸುಗಾಯೀ || ನಮ್ಮನಿಯs
ಬಾಲಪ್ಪಾs ಉಂಬಾಗೇss ತೆನಿsಹಣ್ಣೂsss ||೨೮೦||