ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ

ಶ್ರೀಗೋಪಾಲ ಮುಕುಂದ ಭಕ್ತವರದಂ ಶಾಂತಂ ಯಶೋದಾರ್ಭಕಂ |
ನಾಗಾರಾತಿಸುವಾಹನಂ ಗಿರಿಧರಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಜಾತಾಧವಂ ||
ವಾಗೀಶಾದಿ ಸುಪರ್ವಸನ್ನುತ ಮಹಾ ಗೋಪಾಂಗನಾವೇಷ್ಟಿತಂ |
ಯೋಗೀಂದ್ರಾರ್ಚಿತ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇ ಸರೋಜಾಂಬಕಂ ||

ರಾಗ ನಾಟಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಜಯ ಗೋಪಿಕಾನಂದ | ಜಯ ಗೋಪಜನವೃಂದ |
ಜಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ | ಜಯತು ಗೋವಿಂದ || ಜಯ  || ಪಲ್ಲವಿ ||

ನಂದಗೋಪಕುಮಾರ | ನವನೀತ ವರಚೋರ |
ಸಿಂಧುಕನ್ಯಾ ರಮಣ | ಸರಸಿರುಹ ಚರಣ ||
ಇಂದ್ರಾದಿಸುರ ನಮಿತ | ಸ್ಥಾಣುಸಖ ಶುಭಚರಿತ |
ಸುಂದರಾತ್ಮಕ ವರ್ಣ | ಸಕಲಗುಣ  ಪೂರ್ಣ || ಜಯ ||೧||

ಕಂಸದೈತ್ಯವಿನಾಶ | ಕಮಲನೇತ್ರ ವಿಲಾಸ |
ಹಂಸವಾಹನ ತಾತ | ಲೋಕ ವಿಖ್ಯಾತ ||
ವಂಶ ಶರನಿಧಿ ಸೋಮ | ಶರಣು ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ |
ಹಂಸಡಿಬಿಕರ ಪ್ರಾಣ | ಕಳೆದ ನೆರೆ ಜಾಣ || ಜಯ ||೨||

ಪುಣ್ಯನಾಮ ವಿಧೇಯ | ಪರಮಮಂಗಳ ಕಾಯ |
ಅರ್ಣವ ಸುಗಂಭೀರ | ನತ ಜನೋದ್ಧಾರ ||
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಸುವದನ | ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿ ಶಯನ |
ಕಣ್ವಪುರ ಸ್ಥಿರವಾಸ | ಕೃಷ್ಣಜಗದೀಶ || ಜಯ ||೩||

ವಾರ್ಧಕ

ಗುರುಗಣಪ ಗೌರಿಶಂಕರ ಶಾರದಾಂಬಿಕೆಯ |
ಚರಣಕಮಲಕೆ ನಮಿಸಿ ಸರಸಿಜಾಸನಗೆರಗಿ |
ತರಣಿ ಶಶಿ ಮುಂತಾದ ಸಕಲಸುರ ದೇವರ್ಕಳಿಗೆ ಕರವ ಮುಗಿದು ಬಳಿಕ |
ಪರಮವೈಷ್ಣವ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಮುನಿವದನಸರ |
ಸಿರುಹದಿಂದೊಗೆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚರಿತವನು ನಾ |
ವಿರಚಿಸುವೆ ಕನ್ನಡದ ಯಕ್ಷಗಾನದಲಿ ಶಿವಕರುಣಿಸಿದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಶ್ರೀ ಮಹೋನ್ನತ ಭಾಗವತವ | ನ್ನಾ ಮಹಾಯೋಗೀಂದ್ರ ಶುಕನತಿ |
ಪ್ರೇಮದಿಂ ಪೇಳ್ದನು ಪರೀಕ್ಷಿತ | ಭೂಮಿಪತಿಗೆ ||೪||‍

ಆ ಪುರಾಣ ಕಥಾ ಸಮುದ್ರದಿ | ಗೋಪಿಜನ ಲೀಲಾ ಚರಿತ್ರವ |
ನಾ ಪೊಗಳಿ ವರ್ಣಿಸುವೆನತಿ ಸಂ | ಕ್ಷೇಪದಿಂದ ||೫||

ಜಾಲಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಮಾನವ | ರಾಳಿದಂತ ಚರಿತ್ರವಲ್ಲಿದು |
ಪೇಳಿ ಪೊಗಳಲು ಮುಕುತಿ ರಾಜ್ಯವ | ನಾಳಬಹುದು ||೬||

ದ್ವಿಪದಿ

ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಯ ಬೆಸಗೊಂಡನೊಲಿದು |
ತಾಪಸೇಂದ್ರನೊಳೊಂದು ದಿವಸ ಕೈಮುಗಿದು ||೭||

ಜಗದಪತಿ ದೇವಕಿಗೆ ಜನಿಸಿ ರಾಕ್ಷಸರ |
ಪಗೆಯಿಂದ ತರಿದು ಸಲಹಿದನೆಂತು ಸುರರ ||೮||

ಬಲರಾಮ ಸಹಿತೊಡನೆ ಬಳೆದು ಗೋಕುಲದಾ |
ಲಲನೆಯರ ಮೋಹಿಸುತಲೆಂತು ಸೋಲಿಸಿದ ||೯||

ಎನಗೆ ಕರುಣಿಪುದೆಂದು ಎರಡಿಲ್ಲದಂದು |
ಮುನಿಯ ಪಾದಕೆ ನಮಿಸಲಾ ದಯಾಸಿಂಧು ||೧೦||

ಕೇಳಿದನು ಭೂಪತಿಯ ಕಡು ದೈನ್ಯ ನುಡಿಯ |
ಪೇಳಿದನು ಭಾಗವತ ಪೌರಾಣ ಕಥೆಯ ||೧೧||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಭೂಪ ಕೇಳೈ ಮೊದಲು ಸಂದ | ದ್ವಾಪರಾಯುಗದೊಳಗೆ ರಾಕ್ಷಸ |
ಭೂಪರಿದ್ದರು ಭೂಮಿಗಧಿಕ ಪ್ರ | ತಾಪದಿಂದ ||೧೨||

ದಾನವರು ದಿನದಿನದೊಳೆಸಗುವ | ಹೀನ ಕರ್ಮವ ತಡೆಯಲಾರದೆ |
ತಾನೆ ಭುವಿ ಯೋಚಿಸಿದಳಂದು ನಿ | ಧಾನದಿಂದ ||೧೩||

ಧರಣಿ ತಾ ಬಡಗೋವು ರೂಪವ | ಧರಿಸಿ ಬಂದಳು ಸತ್ಯಲೋಕಕೆ |
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವಗೆರಗಿ ಪೇಳ್ದಳು | ಮರುಕದಿಂದ ||೧೪||

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಕರುಣಿಸು ಕಮಲ ಸಂಜಾತ | ಅವ |
ಧರಿಸಿ ಲಾಲಿಪುದೊಂದು ಮಾತಾ ||
ದುರುಳ ದಾನವರು ಮಾಡುವ ದುಶ್ಚರಿತ್ರವ |
ನೊರೆವೆನೆಂದರೆ ಎದೆ ತರಹರಗೊಳುತಿದೆ ||೧೫||

ಸುಜನರ ತಿರುಗಾಡಗೊಡರು | ದೈತ್ಯ |
ಕುಜನರೆಸಗುವಂತ ತೊಡರು ||
ಯಜನ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ವನದ ಪಾಲಾಯಿತು |
ನಿಜವೇದ ಮತಗಳು ತ್ಯಜವಾಯ್ತು ಧರೆಯೊಳು ||೧೬||

ಧರ್ಮನಾಶನವಾಯಿತಯ್ಯ | ಅ |
ಧರ್ಮ ವೆಗ್ಗಳವಾಗಿ ಮಹಿಯ ||
ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕ ನಿರಂಜನನ ಪೂಜಿಸದ ದು |
ಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನು ಪೊತ್ತು ದಣಿದೆನು ಬೇಸತ್ತು ||೧೭||

ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಂಬಲಾರ | ಬಂಧು |
ಬಾಂಧವರಲಿ ಬದ್ಧ ವೈರ ||
ಒಂದ ಕೊಟ್ಟೊಂಬತ್ತ ಕೊಂಬರ ನ್ಯಾಯದಿ |
ಬಂದಿಕಾರರ ಕಾಟ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೊಂದಾಟ ||೧೮||

ವಾರ್ಧಕ

ಧರಣಿಯಿಂತೆಂದಜನ ಚರಣದೊಳ್ ಮಣಿದಿರಲು |
ಕರುಣದಿಂದಾ ಧರೆಯ ಶಿರವನುಂ ನೆಗಪಿ ನೀ |
ಮರುಗದಿರು ನೋಳ್ಪೆನೆಂದರವಿಂದಭವನ ಭವ ಸುರಪ ಮುಖ್ಯಾಮರರನು ||
ಕರೆದೆಂದನಮ್ಮೊಡನೆ ಹರಿವುದಲ್ಲಿದು ಜಗ |
ದ್ಭರಿತನಹ ವಿಷ್ಣುವಿಂಗರುಹಲೇಳಿರೆನುತ್ತ |
ಸುರರನೊಡಗೊಂಡತುಳ ಹರುಷದಿಂದೈದಿದಂ ಭರದೊಳಿಂಗಡಲ ತಡಿಗೆ || ||೧೯||

ಕಂದ

ಆ ಪಾಲಾಂಬುಧಿಯಂ ಕಂ |
ಡಾ ಪರಮೇಷ್ಟಿ ಮೊದಲಾದ ನಿರ್ಜರವ್ರಾತಂ ||
ಶ್ರೀಪತಿಯಂ ಪೊಗಳುತ್ತಿರ |
ಲೀ ಪರಿ ಬಿನ್ನಪವ ಗೈದ ಭಾರತಿನಾಥಂ ||೨೦||

ರಾಗ ತ್ರಿಪದಿ ನೀಲಾಂಬರಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಜಯ ಸದಾನಂದ ಭಗವಂತ | ಕಮಲಾಕ್ಷ |
ಜಯಲೋಕನಾಥ ಜಯ ಜಯ ರಮಾಕಾಂತ || ಜಯ  || ಪಲ್ಲವಿ ||

ದನುಜ ಶಿಶುಪಾಲ ಮದಕಂಸ | ರಾಕ್ಷಸರ |
ಪೆಸರು ಘನವಾತು ಖಳವಂಶ | ಅನ್ಯಾಯ |
ವೆಸಗುವರು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ತಿಂದು ಮಧುಮಾಂಸ || ಜಯ ||೨೧||

ಸಜ್ಜನರಿಗೆಡೆಯಿಲ್ಲವೈಯ್ಯ | ಲೋಕದೊಳು |
ದುರ್ಜನರು ಬಲು ಹೆಚ್ಚಿತಯ್ಯ | ದಾನವರ |
ಘರ್ಜನೆಯ ನಿಲಿಸಿ ನಮ್ಮುವನು ಸಲಹಯ್ಯ || ಜಯ ||೨೨||

ಭೂಕನ್ನೆ ಮೊರೆಯಿಡುವಳೆನಗೆ | ಬಿನ್ನಪವ |
ನಾ ಕಾಲದೊಳು ಗೈವೆ ನಿನಗೇ | ಜಗದುಪತಿ |
ನೀ ಕರುಣದಿಂದ ನೀಡಭಯ ಧಾರುಣಿಗೆ || ಜಯ ||೨೩||

ವಾರ್ಧಕ

ಇಂತೆಂದು ಸುರರೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನವಿಸುತಿರಲಾಗ |
ಕಂತುಪಿತ ಮನದಿ ಗೋಚರಿಸುತಾಕ್ಷಣದೊಳಗೆ |
ಸಂತಸವ ತಾಳಿಯಭಯವನಿತ್ತನಾಗಲಾನಂತಶಯನನು ಕರುಣದಿ ||
ಚಿಂತೆ ಬೇಡಿನ್ನು ಗೋಕುಲದೊಳಗೆ ಪಶುವಕಾ |
ವಂತ ಚನ್ನಿಗರಾಗಿ ನೀವೆನುತ ಗಗನ ನುಡಿ |
ಯಂತೆ ಕೇಳಿಸಿತದರನಾಲಿಸುತಲಜನು ಭೂಕಾಂತೆಯೊಡನಿಂತೆಂದನು || ||೨೪||

ರಾಗ ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯೆ ಏಕತಾಳ

ಕೇಳಿದೆಯ ಭೂದೇವಿ | ಇನ್ನೇನೇ | ಸತ್ಯ |
ಕಾಲವು ಬಂದೊದಗಿದಾಮೇ | ಲಿನ್ನೇನೇ ||೨೫||

ನೀಗಿತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಬಾಧೆ | ಇನ್ನೇನೇ | ಲಯ |
ವಾಗುವರು ದನುಜರು ಮುಂ | ದಿನ್ನೇನೇ ||೨೬||

ಪೋಗು ನೀ ಸದನಕ್ಕೆ | ಇನ್ನೇನೇ | ಧೈರ್ಯ |
ಳಾಗು ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳು | ಇನ್ನೇನೆ ||೨೭||

ಕಂದ

ವಾರಿಜಭವನೀ ಪರಿಯಿಂ |
ಧಾರುಣಿಯನು ಸಂತವಿಟ್ಟು ನಿಜ ಮಂದಿರಕಂ ||
ಭೋರನೆ ನಡೆತಂದಸುರರು |
ವೈರಿಯ ನೆನವುತ್ತಲಿದ್ದನತಿ ಭಕ್ತಿಯೊಳು ||೨೮||

ಭಾಮಿನಿ

ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿತ್ತ ಮಧುರಾ |
ಪುರದೊಳಗೆ ನೃಪನುಗ್ರಸೇನನ |
ತರಳ ಕಂಸನೆನಿಪ್ಪ ದುಷ್ಟನುದಾರ ಗರ್ವದಲಿ |
ದುರುಳರಿಗೆ ಗುರುವೆನಿಸಿ ದೈತ್ಯರ |
ನೆರವಿಯಲಿ ಧರೆಗರಸನಾಗುತ |
ಮೆರವುತಿರ್ದನು ಭುಜಬಲೋನ್ನತ ಮದದ ಮೋಡಿಯಲಿ ||೨೯||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಈ ತೆರದೊಳಿಹ ಕಂಸನೆನಿಪನ | ತಾತನಗ್ರಜ ದೇವಕನ ಸಂ |
ಜಾತೆ ದೇವಕಿಯೆಂಬವಳು ರೂ | ಪಾತಿಶಯದಿ ||೩೦||

ಮೆರವುತಿರ್ದಳು ಮಾತೆಪಿತರಿಗೆ | ಹರುಷವನು ಬೀರುತ್ತ ಸದ್ಗುಣ |
ಭರಿತೆಯಾಗಿ ಸುಶೀಲದಲಿ ಹೊಸ | ಹರೆಯದಿಂದ ||೩೧||

ವರನನರಸುತ್ತಿರಲು ತತ್ಪುರ | ವರನು ಶೂರನೃಪಾಲನಣುಗನು |
ಸ್ಮರನ ಲಾವಣ್ಯವತಿ ಸದ್ಗುಣ | ಭರಿತನಾಗಿ ||೩೨||

ಇರಲು ವಸುದೇವಾಭಿಧಾನವ | ನರಿತು ಸಾರಸಗಮನೆಗೀತನೆ |
ವರನೆನುತ ನಿಶ್ಚೈಸಿ ಖಳಗೆ | ಚ್ಚರಿಸೆ ಮುದದಿ ||೩೩||

ನೋಡಿ ಕಂಸನು ಪಿತನನುಜ್ಞೆಯ | ಬೇಡಿ ತಂಗಿಗೆ ಪರಿಣಯವ ತಾ |
ಮಾಡಬೇಕೆಂದೆನುತ ಸಂತಸ | ಗೂಡಿ ಭರದಿ ||೩೪||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಏಕತಾಳ

ಸತ್ಯವಂತ ವಸುದೇವ ನೃ | ಪೋತ್ತಮಂಗೆ ಮದುವೆಯಾಗೆ |
ಪೃಥ್ವಿಪಾಲರೆಲ್ಲ ಬಂದ | ರುತ್ಸಾಹಕೆಂದು ||೩೫||

ರಂಗ ಮಂಟಪದಿ ಕೋಮ | ಲಾಂಗಿ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವ |
ಗಂಗನೆಯ ರೆತ್ತಿದರು | ಮಂಗಳಾರತಿಯ ||೩೬||

ಪೊಂಗಲಶಕುಚದ ಮೋಹ | ನಾಂಗಿಯರೆಲ್ಲರು ಶೋಭಾ |
ನಂಗಳ ಪಾಡಿದ ರಾಗ | ಶೃಂಗಾರದಿಂದ ||೩೭||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ದಾರೆ ಚತುರ್ಥಿನಾಗೋಲೆಯ ಕಳೆದುಪ | ಚಾರ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಂದ ||
ಬೇರೆ ಬೇರರಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನುಚಿತವ | ಭೂರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ||೩೮||

ಚಾರುಚರಿತೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆಂದೆನುತಾಗ | ನೂರು ತುರಗ ಕೊಟ್ಟನು ||
ಮೀರಿದ ಮದವೆತ್ತಾನೆಗಳ ಶೃಂಗರಿಸಿ ನಾ | ನೂರೆಣಿಕೆಯೊಳಿತ್ತನು ||೩೯||

ಸಾರಥಿ ಸಹಿತ ಸಂದಣಿಸಿದ ತೇರ್ಗಳ | ತೋರಿದನತಿ ಬೆಲೆಯ ||
ಹೇರಳಪಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬರವಿತ್ತ ಕು | ಮಾರಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯ ||೪೦||

ಪಾವಕನಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಪ ರತ್ನಗಳ ರಾ | ಜೀವಾಕ್ಷಿಗಿತ್ತನೆಲ್ಲ ||
ಸೇವೆಯ ಮಾಳ್ಪ ದಾಸಿಯರ ಕೊಟ್ಟುದಕಿನ್ನು | ದೇವ ಶಂಕರನೆ ಬಲ್ಲ ||೪೧||

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ದಂಡಿಗೆಯಾನೆ ಕುದುರೆಯ | ಚೆಲ್ಲಾಟ ಘನವಾಯಿತು ||
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದ ಚಾಮರ ಛತ್ರ ಬಿರುದಿನ | ಘಲ್ಲಣೆ ಮೀತಿಮೀರಿತು ||೪೨||

ವಲ್ಲಭೆ ಸಹಿತಾಗ ವಸುದೇವ ಮಣಿರಥ | ದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ದ ಬಂದು ||
ಉಲ್ಲಾಸದೊಳು ತೇರ ನಡೆಸುತ್ತ ಬರುತಿರ್ದ | ಬಲ್ಲಿದ ಕಂಸನಂದು ||೪೩||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ವಸುಧೆ ಪಾಲಕನೆ ಕೇಳಾ | ವೇಳ್ಯದೊಳೊಂದು |
ವಿಷಮ ಸಂಭವಿಸಿದುದ ||
ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಂ |
ದಸುರ ಕಂಸಾಖ್ಯಗಾಗಸದೊಳಗೆಸೆದುದ || ವಸುಧೆ || ||೪೪||

ಭಾಮಿನಿ

ಕೇಳೆಲವೊ ಖಳ ಕಂಸ ತಂಗಿಯ |
ಮೇಲೆ ಮೋಹವ ಮಾಳ್ಪೆ ನಿನಗೀ |
ಲೋಲಲೋಚನೆಯುದರದೊಳಗೆಂಟನೆಯ ಗರ್ಭದಲಿ ||
ಶ್ರೀಲಲಾಮನು ಜನಿಸಿ ಬಲು ದೈ |
ತ್ಯಾಳಿಯನು ಸಂಹರಿಸಿ ನಿನ್ನನು |
ಸೀಳುವನು ಪುಸಿಯಲ್ಲೆನುತ್ತಡಗಿತು ನಭೋವಚನ || ||೪೫||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಏಕತಾಳ

ಖಳನತಿ ಕೋಪವ ತಾಳ್ದು | ಕಂ | ಗಳೊಳಿಂಗಳವನುಗುಳ್ದು ||
ಜಳಪಿಸಿ ಖಡ್ಗವನುಗಿದು | ಖತಿ | ಯೊಳು ತಾನಧರವನಗಿದು ||೪೬||

ಫಡ ತಂಗಿಯೆ ತನಗಿವಳು | ಎ | ನ್ನೊಡಲಿಗೆ ವಿಷವಾದವಳು ||
ನುಡಿದರೆ ಫಲವೇನಿನ್ನು | ತಲೆ | ಕಡಿದೀಗಲೆ ತೀರ್ಚುವೆನು ||೪೭||

ಕೆಡೆಯೆನುತಲಿ ಬಾಲಕಿಯ | ಕೊರ | ಳೆಡೆಗಾನಿಸೆ ಕೂರಸಿಯ ||
ಮಿಡುಕುತಬಲೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡಲು | ಕಂ | ಡೊಡನೆಲ್ಲವರಳುತಿರಲು ||೪೮||

ಕಂದ

ಈ ವಿಧಮಂ ಕಂಡಾ ವಸು |
ದೇವಂ ನಡುಗುತ್ತಲಿಳಿವ ಕಂಬನಿಯಿಂದಂ ||
ಹಾ ವಿಧಿಯೆಂದತಿ ಸುಯ್ವುತ |
ಕೋವಿದನಂ ತಡೆವುತಸಿಯಪಿಡಿದಿಂತೆಂದಂ || ||೪೯||

ರಾಗ ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯೆ ಏಕತಾಳ

ಲೇಸು ಕಾರ್ಯವೇನೊ ನಿನಗೆ | ಕಂಸರಾಯ | ಇವಳ |
ಘಾಸಿ ಮಾಳ್ಪುದುಚಿತವಲ್ಲ | ಕಂಸರಾಯ ||
ಹೇಸದಿಹಳೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ | ಕಂಸರಾಯ | ಕೀರ್ತಿ |
ಮಾಸುವುದು ಗ್ರಹಿಸಿನೋಡು | ಕಂಸರಾಯ ||೫೦||

ಮಾನಿನಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಬಯಸಿ | ಕಂಸರಾಯ | ನಿನ್ನ |
ಮಾನ ಕೆಡಿಸಿ ಕೊಳದಿರಯ್ಯ ಕಂಸರಾಯ ||
ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿ ನೀನು | ಕಂಸರಾಯ | ಇಂತು |
ಹೀನ ಬುದ್ಧಿಯೋಚಿಸುವರೆ | ಕಂಸರಾಯ ||೫೧||

ಒಡಲು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ | ಕಂಸರಾಯ | ಮಳೆ
ಹೊಡೆದ ನೀರ ನೆರೆಗಳಂತೆ | ಕಂಸರಾಯ
ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಭಾಗ್ಯ | ಕಂಸರಾಯ | ಪ್ರಾಣ |
ಬಿಡುವ ವೇಳ್ಯಕೊದಗದಯ್ಯ | ಕಂಸರಾಯ ||೫೨||

ಕಂಡು ಕಂಡು ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು | ಕಂಸರಾಯ | ಯಮನ |
ದಂಡನೆಗೆ ಸಿಲುಕದಿರಯ್ಯ | ಕಂಸರಾಯ ||
ಬಂಡಾಟಗಳುಚಿತವಲ್ಲ | ಕಂಸರಾಯ | ನರಕ |
ಕುಂಡದೊಳಗೆ ಬೀಳದಿರಯ್ಯ | ಕಂಸರಾಯ ||೫೩||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಎನಲಾ ಕಂಸನು ಕನಲುತಲೆಂದನು | ನಿನಗೀ ಧರ್ಮವನು |
ವಿನಯದಿ ಕಲಿಸಿದನ್ಯಾರವ ನಾರಿಂ | ಗೆನುತಿಹೆ ನೀನಿದನು ||೫೪||

ಮರೆಯದೆ ಲಾಲಿಸುವರಿಗುಸುರುವ ದೀ | ಪರಮ ರಹಸ್ಯಗಳ ||
ಒರೆಯದಿರೈ ಸಾಕರಿತಿಹೆ ನಾನೀ | ಪರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ||೫೫||

ಆರು ಕೊಲುವರಾರಿಂದಾರಳಿವರು | ಬೇರು ಬಲ್ಲರಿಗೆಲೆಯ ||
ತೋರುವುದುಚಿತವೆ ಸಾರತ್ತಲು ನಾ | ತೀರಿಸುವೆನು ಸತಿಯ ||೫೬||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ರೂಪಕತಾಳ

ಕೊಂದವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ತಪ್ಪದು | ಕಡೆಗೀ ಭಯ ನಿನಗಪ್ಪುದು |
ನೊಂದರೆ ಪ್ರಾಣದ ಹಗೆಯೆಂ | ದೆಂದಿಗು ಬಿಡದಯ್ಯ   || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೆ ಮರಣವ | ಕಟ್ಟಿರಿಸಿದ ವಿಧಿ ಫಣೆಯಲಿ |
ಕೆಟ್ಟಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಿ ಮನ | ಪುಟ್ಟದು ಮನುಜರಿಗೆ ||
ಸಿಟ್ಟೇಕೀಪರಿ ನಿನ್ನೊಡ | ಹುಟ್ಟಿದ ಸೋದರಿಯಲ್ಲವೆ |
ನಿಷ್ಠುರವ ಬಿಡು ಪಾತಕ | ತಟ್ಟದಿರದು ನಿನಗೆ ||೫೭||

ಮುಳ್ಮೊನೆ ಕಾಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟರೆ | ಪಲ್ಮೊನೆ ಚುಚ್ಚುವದೇತಕೆ |
ಸುಳ್ಮನಸಿನ ಭ್ರಮೆಯಿಂದಲಿ | ಕಲ್ಮನ ಮಾಡದಿರು ||
ತಾಳ್ಮಮತೆಯನೆನ್ನೀ ಸತಿ | ಯೊಳ್ಮಾಡದಿರಕೃತ್ಯವ |
ಜನ್ಮಾಂತ್ರಕು ಬಿಡದವಗುಣ | ಪಾಳ್ಮಾಡಿಸದಿರದು ||೫೮||

ಮತ್ತೊಂದನು ಕೇಳೀ ಸತಿ | ಪೆತ್ತಂದಿಗೆ ತನಗುದಿಸಿದ |
ಪುತ್ರಂದ್ಯರನೆಲ್ಲರ ತಂ | ದಿತ್ತಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ||
ಚಿತ್ತದ ಭಯ ನೀಗಿಸುವೆನು | ಸತ್ಯದ ಮಾತಿದು ನೀ ಕೇ |
ಳುತ್ತಮ ಮಾಂಗಲ್ಯದೊಳವ | ಕೃತ್ಯವ ಮಾಡದಿರು ||೫೯||

ರಾಗ ತೋಡಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ನಿಜವಲ್ಲ | ಮಾತು | ನಿಜವಲ್ಲ || ಪಲ್ಲವಿ ||

ನಿಜವಲ್ಲವೀ ಮಾತು ನಿನ್ನಂತರಂಗ |
ಕುಜನರ ಕೂಡಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ || ನಿಜವಲ್ಲ  || ಅ.ಪ ||

ಬೀಸಿದ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮುಂದೆ |
ಸಾಸಿರ ಕಾಲವೆಂಬರು ಗಾದೆ ಹಿಂದೆ ||
ನೀ ಶಿಶುಗಳ ತಂದು ಕೊಡುವ ಮಾತುಂಟೆ |
ಲೇಸೆಂದು ನಂಬಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಟೆಂಟೆಮೆಂಟೆ || ನಿಜವಲ್ಲ ||೬೦||

ಬೆಟ್ಟದ ಮೊಸಳೆಯ ಜಲದೊಳು ತಂದು |
ಬಿಟ್ಟರುಪಕಾರವೆಂದರಿವುದೆ ಮುಂದು ||
ದುಷ್ಟರಿಗುಂಟೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವೆಂದೆಂದು |
ಭ್ರಷ್ಟಕಾರ್ಯದ ಮಾತಾಡುವರೆ ನೀನಿಂದು || ನಿಜವಲ್ಲ ||೬೧||