ದಶರಥ
ಸುಮಂತ್ರ
ವಸಿಷ್ಠಮುನಿ
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿ
ರಾಮ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಜನಕರಾಯ
ಸುಮತಿರಾಜ
ಗೌತಮ ಋಷಿ
ಸುಬಾಹು
ಮಾರೀಚ
ಕುಶಧ್ವಜ
ಪರಶುರಾಮ
ಕೌಸಲ್ಯೆ
ಕೈಕೆ
ಸುಮಿತ್ರೆ
ಅಹಲ್ಯೆ
ತಾಟಕಿ
ಸೀತೆ
ರಾಕ್ಷಸರು
ದೂತರು