ಬಣಜಿ ಸೆಟ್ರ ಅಂಬವ್ರೀಗ ತಂದೆನಾನಾ
ಮುತ್ತುರತ್ನ ಕೊಂಡಿರುತಾರೆ
ಮುತ್ತುರತ್ನ ಮಾಣಿಕ್ಯ
ಸಾವಿರ ಸಪ್ರ ಸಾವಿರ ಎತ್ತ್
ಸಾವಿರ ಸಪ್ರ ಸಾವಿರ ಎತ್ತ್
ಮುತ್ತುರತ್ನ ಕೊಂಡಿರುತಾರೆ
ಎತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೆರ‍್ವ ಮಗನೆ
ಮುತ್ತಿನ್ ಕ್ವಾಟಿ ಹೊಡಸಿದವರು
ಮುತ್ತುರತ್ನ ತುಂಬ ಮಗನೇ
ಸಾವಿರ ಸಪ್ರ ತುಂಬು ಮಗನೇ
ಸಾವಿರ ಗೋಣಿ ಭರ್ತಿಯಾಯ್ತು
ಮುತ್ತುರತ್ನ ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯ
ಎತ್ತಿನ್‌ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ
ಅಡಿಗೆ ಊಂಟ ಆಗಲುಬೇಕು
ನಾಗುಸೈಣಿ ಸೂಳಿಮಗನೆ
ಎತ್ತಿನ್ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತಾರೆ
ಯಾರೂ ಕಳಿಯ ಮನ್ಷ ತಾನೇ
ಬಣಜು ಸೆಟ್ಟ್ರ ಕಡೆಯವ್ನ್ ತಾನೇ
ಬಣಜು ಸೆಟ್ಟ್ರ ಬಂದಿಪ್ರಲ್ಲ
ಬೆಂಕಿನ್‌ಕೊಡಿ, ಬಣಜ ಸೆಟ್ಟಿಗ್ ಬಪ್ಪಕ್ ಹೇಳಿ
ಬೆಂಕಿನೊಮ್ಮಿ ತೆಕ್ಕಂಡ್ ಬಂದ
ಸಣ್ಣಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾಡೊ
ಮಾಯ್ನ್ ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಸಾಸ್ಮಿ ಮಾಡೊ
ತೊಗ್ರಿ ಬ್ಯಾಳಿ ಸಾರ್ ಮಾಡೊ.

ಊಂಟಕ್ಕಾಯ್ತ್ ಏಳಿನಿಸ್ವಾಮಿ
ಊಂಟಕ್ಕಾಯಿ ಬಂದವ್ನಲ್ಲ,
ಊಂಟುಗಚಾರೊ ಪೂರೈಸಿದರು
ಈಳ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುಳ್ಳಿರುತಾರೊ
ಜಾಯ್‌ಕಾಯ್ ಹಿಪ್ಲಿ ಲವಂಗೊ ಪತ್ರಿ
ಬೆಳ್ಳಿ ತವಕೀಲ್ ಈಳ್ಯೊ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತ್
ಈಳ್ಯದ್ ಮೋಜ ಪೂರೈಸಿದರು
ಈಳ್ಯ ಪೂರೈಸ್ವ್ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ
ನಾಗೂಸೈಣಿ ಸೂಳಿ ಅಂಬಳ್
ನಿಮ್ಮನ್ನೊಮ್ಮಿ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳ್ದಾಳ್
ಮುಗುಳುನಗಿ ನಗುತವ್ರಲ್ಲಿ
ಮೀಸಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೈತಿದ್ದಿರುತಾರೆ
ಗಚ್ಚಿನ ರುಮಾಲಿ ಕಟ್ಟಿರುತಾರೆ
ಹಿಮ್ಮಡು ಜೋತ್ರು ಉಟ್ಟಿರುತಾರೆ
ಜೀಕಿನ್ ಜೋಡು ಮೆಟ್ಟಿರುತಾರೆ
ಕೈಯ್ನಲ್ ಬೆತ್ತು ಹಿಡ್ದಿರುತಾರೆ
ನಾಗುಸೈಣಿ ಸೂಳಿಮನಿಗ್
ಬಣಜು ಸೆಟ್ಟ್ರ ಹೊರಟಿವ್ರಲ್ಲಿಗ್
ದೂರಿಂದೊಮ್ಮಿ ನೋಡಿರುತಾಳೆ
ತಂಬಿಗಿ ಉದ್ಕ ತಂದ್ ಕೊಟ್ಲು
ಒಳ್ಳಿ ಮುಖ್ವ ತೊಳ್ದರಲ್ಲಿ
ಉಯ್ಯಾಲ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತಿರುತಾರೆ
ಬೆಕ್ಕಿನ ಕೈಲಿ ದೀಪು ಕೊಟ್ಲ್
ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ
ನಾಗುಸೈಣಿ ಸೂಳಿ ಅಂಬವ್ಳ್
ಪಗಡಿ ಆಟೊ ಆಡ್ಬೇಕ್ ಸ್ವಾಮಿ
ನೀಂವ್ ಆರೂ ಸೋತ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ
ಸಾವಿರ ವಿತ್ತ ಎಂಬೂದ್ ಸ್ವಾಮಿ
ನಾಗುಸೈಣಿ ಸೂಳಿ ಅಂಬವ್ಳ್
ಸಾವಿರ ಸಪ್ರ ನಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ
ನಾನಾರೂ ಸೋತ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ
ನನ್ ಮನಿಬದ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ

ದೂರಿಂದೊಮ್ಮಿ ನೋಡಿರ‍್ತಾಳೆ
ತಂಬ್ಗಿ ಉದ್ಕ ತಂದ್ ಕೊಟ್ಲ್
ಕೈಕಾಲ್ ತೊಳ್ದರಲ್ಲಿ
ಉಂಯ್ಯಾಲ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂಳ್ತ್ರ
ಜಾಯ್‌ಕಾಯ್ ಹಿಪ್ಲಿ ಲವಂಗೊ ಪತ್ರಿ
ಬೆಳ್ಳಿ ತವಕೀಲ್ ಈಳ್ಯೊ ಕೊಟ್ಲ್
ಈಳ್ಯದ್ ಮೋಜ ಪೂರೈಸಿದ್ರ್
ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಯ್ಯೋ ಬುದ್ಧಿ
ಪಗಡಿ ಆಂಟೋ ಆಡ್ಬೇಕ್ ಸ್ವಾಮಿ
ನೀಂವಾರೂ ಸೋತ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ
ನಿಮ್ಮ್ ಬದ್ಕ್ ನಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ
ನಾನಾರೂ ಸೋತ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ
ಕೈಹಿಡ್ಡ್ ಕರಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ
ನಾಗುಸೈಣಿ ಸೂಳು ಅಂಬವ್ಳ್
ಬೆಕ್ಕಿನ್ ಕೈನಲ್ ತಂದ್ ಇಟ್ಲ್
ಒಂದೆಯ್ಡ್ ಆಂಟೋ ಆಡೂಕಾರೆ
ನ್ಯಾಗಾಳ್ ಸರ್ಪಣಿ ಗೆದ್ದಳಲ್ಲ
ಮತ್ತೊಂದ್ ಆಂಟೋ ಆಡೂಕಾರೆ
ಕುತ್ಗಿ ಸರವ ಗೆದ್ದಳಲ್ಲ
ಮತ್ತೊಂದ್ ಆಂಟೋ ಆಡುಕಾರೆ
ಸಾವಿರೆತ್ತಿಗ್ ಮುತ್ಗಿ ಬಿದ್ದೊ
ಮತ್ತೊಂದ್ ಆಂಟೋ ಆಡೂಕಾರೆ
ಬಣಜು ಸೆಟ್ಟ್ರಗ್ ಪಹರೆ ಬಿತ್ತೊ
ಮತ್ತೊಂದ್ ಆಂಟೋ ಆಡೂಕಾರೆ
ಬಣಜು ಸೆಟ್ಟ್ರ ಅಂಬವ್ರ್
ಕಣ್ನಲ್ ನೀರ ಸೆಡ್ಡರಲ್ಲ
ಕಾವಲ್ಗಾರ ಹೊರ‍್ಗ್‌ಬಿದ್ದ್ ಓಡ್ದ
ಬಣಜು ಸೆಟ್ಟ್ರ ಹೆಣ್ತೆ ಮನಿಗ್
ಅಯ್ಯೋ ತಾಯೀ, ಅಯ್ಯೋ ಒಡ್ತಿ
ನಿಮ್ಮ್ ಗಂಡಂಗ್ ತಾಪ್‌ಹರೊ ಬಿದ್ದೊ
ಸಾವಿರ ಎತ್ತಿಗ್ ಮುತ್ಗಿ ಬಿದ್ದೊ
ಏನೊಂದ್ ಯಾಪಾರೊ ಮಾಡಿರೊ ಮಗನೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಯಾಪಾರೊ ಅಲ್ಲ ಮಗನೆ
ನಾಗುಸೈಣಿ ಸೂಳಿಮನೀಗ್
ಮೂಗಿನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಬೆರ‍್ಲ್ ಇಟ್ಲ್
ಬಣಜು ಸೆಟ್ಟ್ರ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಎಂಬವ್ಳ್
ಹಿಮ್ಮಡು ಸೀರಿ ಉಟ್ಟಿರ‍್ತಾರೆ
ನೀಲ್ದಂಗಿ ತೊಟ್ಟಿರ‍್ತಾರೆ
ಉಕ್ಕಿನ್ ಚೀಲೊ ಹೊಲ್ಸಿರ‍್ತಾರೆ
ಹತ್ತೆಂಟ್ ಎಲಿಮರಿ ಹಿಡ್ಡಿರ‍್ತಾರೆ
ಉಕ್ಕಿನ್ ಚೀಲಕ್ ತುಂಬ್ಸಿರ‍್ತಾರೆ
ಹಗ್ಲಗೆ ಸಾಬ್ರ್ ವ್ಯಾಷು ಹಾಕಿ
ಸೂಳಿಮನೀಗ್ ಹೊರಟ್ರಲ್ಲ
ನಾಗುಸೈಣಿ ಸೂಳಿ ಎಂಬವ್ಳ್
ನನ್ನ್ ಮನಿಬದ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆಸ್ವಾಮಿ
ಕೈಹಿಡ್ದ್ ಕರಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ
ಒಂದೆಯ್ಡ್ ಆಂಟೋ ಆಡಿರುಕಾರೆ
ಒಂದೆ ಹೆಜ್ಜಿಗ್ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದವ್ಳಲ್ಲ
ಮತ್ತೊಂದ್ ಆಂಟೋ ಆಡಿರುಕಾರೆ
ಒಂದೆಲಿ ಮರಿನ್ ತೆಗ್ದ್ ಬಿಟ್ಲ್
ಮತ್ತೊಂದ್ ಆಂಟೋ ಆಡಿರುಕಾರೆ
ಮತ್ತೊಂದ್ ಎಲಿಮರಿನ್ ಬಿಟ್ಲ್
ಬೆಕ್ಕ್ ದೀಪೊ ಹೊಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಯ್ತ್
ದೊಡ್ಡ್ ದೀಪೊ ತೂಗ್ದಾಳ್
ಮತ್ತೊಂದ್ ಆಂಟೋ ಆಡಿರುತಾರೆ
ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯೋ ಬುದ್ಧಿ
ನಾನಾರೆ ಸೂಳಿ ಸ್ವಾಮಿ
ನನ್ನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ಬಡಿ ಸ್ವಾಮಿ
ಗಂಡ್ನ್ ಕಟ್ಟಿಗ್ ಕೈಕೊಟ್ಲ್
ನಾ ಕಲ್ತಿದ್ದಿ ಕಲ್ಕ್ತಣಿ ಸ್ವಾಮಿ
ನಮ್ಮನೀಗ್ ಗಂವ್ಡ ಚಾಕ್ರಿಗ್ ಅವ್ಳ್ ಸ್ವಾಮಿ
ನಾಗುಸೈಣಿ ಮನಿಬದ್ಕ
ಎತ್ತಿನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೇರಿರ‍್ತಾರೆ
ನಾಗುಸೈಣಿ ಮೂಗಿಗೊಂದ್
ಒಳ್ಳೇ ಗಾಳ ಸುರ‍್ದಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಾಠಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಆಶಯ ಪಠ್ಯಗಳು

೧) ಕುಸುಮಾಲೆ; ಹೆಗಡೆ ಎಲ್.ಆರ್. ಗುಮ್ಮನ ಪದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ೧೯೯೩ ಪು.ಸಂ. ೬೭-೭೦.

೨) ಕೊರವಂಜಿ; ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅಂಬಳಿಕೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಿನ ಲಾವಣಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೬. ಪು.ಸಂ. ೧೫೪-೧೫೫.

೩) ಕೊರವಂಜಿ; ನಳಿನಿ ಎಂ.ಬಿ. ಕಾಡುಮಲ್ಲಿಗೆ, ಪ್ರಸಾರಂಗ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೮೨. ಪು.ಸಂ. ೪೩-೪೪.

೪) ನಾಗರಕನ್ನೆ; ನಾಯಕ ಎನ್.ಆರ್. ಪಾಠಾಂತರ ಕಥನ ಕವನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೭, ಪು.ಸಂ. ೬೦-೭೦.

೫) ರೂಪರಾಣಿ; ನಾಯಕ ಎನ್.ಆರ್. ಪಾಠಾಂತರ ಕಥನ ಕವನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೭ ಪು.ಸಂ. ೭೧-೮೦.*      ಬಣಜುಸೆಟ್ಟರ ಕತೆ; ಐತಾಳ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುಂಡ್ಮಿ, ಕೈಲಿಯ ಕರೆದ ನೊರೆ ಹಾಲು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೦, ಪು. ೯೩-೯೬.