ಎತ್ತs ಕಾಸವವ್ನೇsss, ನಮ್ಮೆತ್ತಾss ಕಂಡಿದ್ಯೋsss ?
ತಲ್ಯs ಮೇನ್ ಹಂಡಾsss ಕೌಲೆತ್ತೂsss
ತಲ್ಯ ಮೇನ್ ಹಂಡಾsss ಕೌಲೆತ್ತಿನ ಮೇನಿನ್ನೇss
ತೂಗೀ ಹೇರವ್ರೇsss ಕಡ್ಲೀಯಾsss || ||೩೬೭||

ಆರೆತ್ತಿನ ಮೇನೇsss ಮೂರೆತ್ತ ಹೊಡೆತಂದಾss
ರಾಮಾsಲಂಬೆತ್ತೂsss ಕೌಲೆತ್ತೂss
ರಾಮಾsಲಂಬೆತ್ತೂsss ಕೌಲೆತ್ತಿನ ಮ್ಯೇನಿನ್ನೇss
ತೂಗೀ ಹೇರವ್ರೇssss ಕಡ್ಲೀಯಾssss || ||೩೬೮||

ಯೆತ್ತs ಹೇರಿಕೊಳ್ಳೇsss ಮುತ್ತಾs ಸಾsರಿಕೊಳ್ಳೇss
ಉತ್ತುಮ್ಮಾs ಮಗನಾss ಕರಕೊಳ್ಳೇ || ತಂಗಮ್ಮಾss,
ಯೆತ್ತೀನಾs ಮೇನೇsss ಮಗ ಜೋಕೇssss || ||೩೬೯||

ಯತ್ತೂ ಬಂತಂದೀsss ಹಿತ್ಲಕೇ ನಾs ಹೋದೇss
ಬತ್ತsದ ಕಣಜsss ಮರಿಯಾಗೀss || ಅಣ್ಣಯ್ಯಾನಾssss
ಯತ್ತೂs ಮುತ್ ಹೇರೀsss ಬರವsದುss || ||೩೭೦||

ಸೂಲಿನು ಸುಕ್ರೀನೂsss ದೇವsರು ಜನ್ನೀಯಾs
ಕಾನೊಳಾಗ್ಹೋಗೀsss ಕೆಲುದಾವೇss || ತಮ್ಮಯ್ಯಾs,
ನೀರಿsದ್ದಾs ಹೊಲುಕೇsss ಹೊಡುದ್ಯೆಬ್ಬೂsss ||೩೭೧||