ಸನವಾರಾss ಸುಕ್ರಾರಾsss ವಂದಾಗೀ ಬರವಾsಗೇss
ನಂದಾss ದೀವೂಗೀsss ಬಳಗೂವೇsss || ನನ್ನಣ್ಣಗೇss
ಸರ್ಗsದಲ್ಲುಂಟೂsss ಸನವಾರಾssss || ||೩೭೯||

ಸರ್ಗದ ಬಾಗಿಲವಾsss ಸಾರೀಸೀs ಹಲಿ ಹೊವ್ವೇss
ಸೇರೀಸೀs ಮುತ್ತಾss ಸುರವೇನೇsss || ನನ್ನಣ್ಣಗೇsss
ಸರ್ಗsದಲ್ಲುಂಟೇsss ಸನವಾರಾsss || ||೩೮೦||

ಸಾವಾಗೇs ಸಂಗಾsಟಾsss ಇರವಾsಗೇs ಹೋರಾಟಾss
ಯೆದ್ದೀss ಹೋಗ್ವಾಗೇsss ಕಡ್‌ ಮಾವೂsss || ನನ್ನಪ್ಪಾsನಾsss
ಬಿದ್ದಾsss ಮರಕ್ಯಾರೂsss ಮರಗೂsರೂsss ? || ||೩೮೧||

ಸತ್‌ಮರ ಹುಟ್ವದೂsss ಬತ್‌ಮರs ಚಿಗ್ರೆsಲೀss
ಬೆಂದ್‌ ಮರಕೇs ಬೊಡ್ಡೇsss ಮಡಿಯsಲಿss || ದೇವsರೇss,
ಸರ್ಗಕ್‌ ಹೋದೋರೂsss ಬರುವರುssss || ||೩೮೨||

ಹಾರರು ಸತ್ತರೇsss ಹಾದೀಲಿ ಸುಡ್ವಾssರೂsss
ತೂರಾssಕಾನ್ನೋರೂsss ತುರಕರೂsss || ಸತ್ತsರೇss
ಕಲ್ಲಾs ಗೋಯಾಕೀsss ಬರವssರೂsss || ||೩೮೩||